Thema's

Over ons

Ervaringen

4 op 10 ruzies
over erfenissen
raken nooit opgelost

Notariaat en burger
Notarissen
zijn te commercieel geworden

De lijdensweg

Beroeps-aansprakelijkheid van de notarissen versus burger

Notaris en burgemeester peetvaders in vastgoed

Plundering via negatief kaskrediet

Reacties vanwege lezers van HET LAATSTE NIEUWS

Notarissen-evaluatie.be

Programma Panorama op Canvas "De notaris verdeelt"

 

De uitzending "De Notaris verdeelt" werd bedacht en gerealiseerd door de VRT, Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie

en is uitgezonden op 30 januari 2014, in herhaling op 31 januari en  2 februari

 

Gezien de enorme kijkcijfers, heeft de VRT beslist de reportage te herhalen in augustus 2014.

U kunt de uitzending herbekijken op het internet door te klikken op de link hieronder:

PANORAMA uitzending 5 De Notaris verdeelt

 

Reacties:   notarissenevaluatie@telenet.be

 

  

 

Verklaring van partijdigheid

(afgelegd door klokkenluider)

bij klachten van burgers ten overstaan van notarissen.

 

 

 

Aanvullend op het wetsvoorstel

vanwege Senator Christine DEFRAIGNE m.b.t. de aanstelling
 van een neutrale Ombudsman/vrouw

m.b.t. klachten van burgers ten overstaan van notarissen.

 

 

3 november 2014

Geachte lezer,

Geachte rechtzoekende,

Geachte voorzitters en leden van de beroepsvereniging K.F.B.N., van de Provinciale Kamers en van de Benoemingscommissie voor het Notariaat,

Partijdigheid vanwege de beroepsvereniging van Notarissen bij klachten van burgers ten overstaan van notarissen is een feit. Wij spreken hier uit eigen ervaring. Het verhaal volgt kortelings op deze website, thema "lijdensweg". Wij wachten nog even op een recht van antwoord van een voormalig Voorzitter van zowel de Kamer van Notarissen, als nadien als Voorzitter van de Benoemingscommissie voor het Notariaat.

Ondertussen vindt u hieronder een mail vanwege Senator Christine DEFRAIGNE als antwoord op onze vraag stand van zaken m.b.t. haar wetsvoorstel* (*voorstel helemaal hieronder).

Na lang beraad (sinds 30 maart laatstleden), maar tevens na de ondertussen vastgestelde schrijnende toestanden waarin een groot aantal burgers zich bevinden m.b.t. problemen met notarissen, en de afhoudende opstelling van de federatie, van de Kamers van Notarissen, van Senatoren en Volksvertegenwoordigers, voelen wij ons verplicht onderstaande mail te plaatsen in naam van deze honderden rechtzoekende burgers, onmondig in de materie, welke beroep doen - of verplicht zijn beroep te doen - op notarissen, maar met hun klachten voor gesloten deuren staan.

Aan de beroepsvereniging K.F.B.N., hetzij aan de Koninklijke Federatie van Belgische Notarissen, vragen wij met aandrang, nogmaals namens honderden burgers, de voorgelegde klachten ernstig te willen nemen en afstand te nemen van de aan de Benoemingscommissie sinds 1999 toegevoegde "ombudsman", aangezien de functie van "Rechter en partij" gewoon niet kan, en de onderstaande mail dd. 30 maart 2014 vanwege Senator DEFRAIGNE als ernstig te willen onderzoeken.

Aan de Commissies voor Justitie, zowel aan de Senatoren als aan de Volksvertegenwoordigers wordt eveneens gevraagd aan het gestelde de nodige aandacht te willen geven.

Voor de "Notarissen-evaluatie" en namens een groot aantal "moegetergde" burgers,

Jos SUYS

notarissenevaluatie@telenet.be

 * * * *

 

Mail vanwege Senator Christine DEFRAIGNE aan "Notarissen-evaluatie":

Van: Nadia Daoud [mailto:nadia.daoud@hotmail.fr]
Verzonden: zondag 30 maart 2014 21:53
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: RE: Votre projet de loi 5-2026/1, session du sénat du 27 mars 2013

Madame, Messieurs, 

Tout d’abord, nous vous remercions pour votre e-mail et pour l’intérêt que vous portez à la proposition de loi de Madame Defraigne créant un ombudsman.Cette proposition de loi vise à supprimer purement et simplement le rôle de la chambre provinciale des notaires et de la commission de nomination des notaires dans le traitement des plaintes. Madame Defraigne prévoit la création d’un poste d’ombudsman qui gèrera, en toute indépendance, les plaintes émises par les particuliers dans le domaine notarial. Cet ombudsman jouerait un rôle de médiateur pour dénouer les conflits et trouver des solutions. 

Cette proposition a vu le jour suite à des confidences reçues de la part d’un membre de la commission de nomination des notaires en charge des plaintes de particuliers. Ce dernier nous indiquait alors que les dossiers n'étaient pas traités de manière impartiale et que l’on avantageait toujours les notaires.

A l’heure actuelle, la toute dernière mouture de la proposition de Madame Defraigne n'a jamais été discutée au Sénat (ni à la Chambre).  Cette mouture visait à rendre l'ombudsman réellement indépendant et impartial afin de réconcilier le citoyen avec ce recours et d'une manère plus générale avec la profession du notariat. La commission de la justice du Sénat n’a cependant jamais considéré cette proposition comme étant une priorité. Ce texte avait, par ailleurs, été ouvert à la co-signature des membres de la majorité mais aucun n'avait souhaité le cosigner. Pourtant suite à sa communication à la presse, nous avons eu de nombreux échos positifs de citoyens qui ont été confrontés à des conflits qui auraient peut-être pu se régler par le biais d'un ombudsman impartial.

De plus, nous avons rencontré à ce sujet les présidents de lFédération Royale du Notariat Belge, Madame Rousseau et Monsieur Dumont début 2013. Ils n'étaient pas du tout d'accord avec le texte; ils souhaitaient réfléchir à une solution alternative. Nous n’avons, cependant, eu aucune nouvelle de leur part malgré un rappel le 16 juillet 2013. 

Il est certain qu'actuellement tout soutien nous serait, en effet, bien utile. Si vous le désirez vous pouvez, dès lors, écrire aux instances du notariat pour leurs faire part du fait que vous soutenez cette proposition.

D’avance nous vous en remercions et restons bien évidemment à votre disposition pour toute information complémentaire.

Nadia Daoud

 

Vertaling:

Van: Nadia Daoud [mailto:nadia.daoud@hotmail.fr]
Verzonden: zondag 30 maart 2014 21:53
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: RE: Votre projet de loi 5-2026/1, session du sénat du 27 mars 2013

Mevrouw, Mijnheer,

Eerst en vooral danken wij u voor jullie interesse voor het wetsvoorstel van Mevrouw Defraigne, dat een ombudsman wil organiseren.

Dit wetsvoorstel heeft gewoon als doel de rol van de provinciale kamer van notarissen en de benoemingscommissie van notarissen, bij het behandelen van klachten, uit te schakelen. Mevrouw Defraigne voorziet in het creëren van een functie van ombudsman die, volledig onafhankelijk, de klachten zou behandelen van particulieren in het notarieel domein. Deze ombudsman zou een bemiddelende rol spelen om conflicten op te lossen.

Dit voorstel is ontstaan na vertrouwelijke mededelingen vanwege een lid van de benoemingscommissie van notarissen, die belast was met de behandeling van klachten van particulieren. Deze persoon toonde aan dat de dossiers niet onpartijdig behandeld werden en dat men steeds de notarissen bevoordeelde.

Op dit ogenblik is er een laatste versie van het voorstel van Mevrouw Defraigne, maar dit werd nog nooit behandeld in de Senaat noch in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Deze versie mikte op het aanstellen van een onafhankelijke en onpartijdige ombudsman om de burger te verzoenen met deze beroepsprocedure en meer algemeen met het beroep van notaris. De commissie voor Justitie van de Senaat beschouwde dit voorstel niet als een prioriteit. Deze tekst werd voorgelegd aan de leden van de meerderheid om deze mede te ondertekenen maar niemand wenste dit te doen. Nochtans hebben wij, na communicatie naar de pers, talrijke positieve echo’s gekregen van burgers die geconfronteerd waren met deze conflicten, die misschien hadden kunnen opgelost worden door een onpartijdige ombudsman.

Daarenboven hebben wij, in het begin van 2013, de voorzitters ontmoet van de Koninklijke Federatie der Belgische Notarissen, Mevrouw Rousseau en de Heer Dumont. Ze gingen helemaal niet akkoord met deze tekst en wensten na te denken over een alternatieve oplossing. Nochtans hebben wij hierover geen nieuws meer ontvangen niettegenstaande een herinnering op 16 juli 2013.

Het is duidelijk dat vandaag elke steun zeer nuttig zou zijn. Als jullie dit wensen kunnen jullie dus schrijven naar de instanties die bevoegdheid hebben over het notariaat om hen erop te wijzen dat jullie dit voorstel ondersteunen.

Wij danken jullie op voorhand en wij blijven ter beschikking voor bijkomende informatie.

Nadia Daoud

* * * *

Geachte lezer,

Geachte rechtzoekende,

Geachte notarissen en Erenotarissen,

Geachte voorzitters en leden van de beroepsvereniging K.F.B.N., van de Provinciale Kamers en van de Benoemingscommissie voor het Notariaat.

Wij hebben sinds 1996 moeten vaststellen, dat het beroep van notaris niet weggelegd is voor "alle" notarissen. Bijvoorbeeld de "leiding" krijgen vanwege de rechtbank van een gerechtelijke vereffening en verdeling van een erfenis is geen gemakkelijke taak voor een notaris, en vraagt zoveel inzicht en kennis en initiatieven van onderzoek, ondervragingen… met dikwijls een aantal bekvechtende partijen met zoveel aanspraken en eisen en aangestelde advocaten. Echter, dikwijls stuurt de notaris hier zelf op aan door een eerste gesprek te beperken tussen de notaris en de advocaten… en de trend is gezet.

Zoals bijvoorbeeld het verder zetten van de werkzaamheden na o.a. het overlijden van een van de erfgenamen zonder proces verbaal* (*verslag van elke vergadering) op te stellen, kan rampzalige gevolgen hebben en jaren later aanleiding zijn van discussies, misverstanden en leugens. Dit is de werkelijkheid.

"Notarissen-evaluatie" kan nu al een conclusie voorleggen aansluitend op onze eigen ervaringen in 1984 en sinds 1996; en natuurlijk aansluitend op de honderden reacties van burgers na de reportage op Canvas "De Notaris verdeelt", met een groot aantal schrijnende verhalen waar bepaalde erfgenamen ons hebben aangesproken als "hun laatste hoop", maar toch liefst hun naam niet zien verschijnen in de website om geen "repressie" (tegenwerking) te moeten meemaken! De schrik voor "de notaris" is bij vele onmondige burgers, en onkundig in de materie, zeer duidelijk aanwezig. Onmondige erfgenamen zijn dan de speelbal van het systeem en van misbruiken.

De uitlatingen van een groot aantal reacties van burgers (o.a. in het dagblad Het Laatste Nieuws e.a. media) is beangstigend, en moet toch de aandacht van de notaris hebben getrokken? Dit moet toch tot nadenken stemmen, met de vraag: "zijn wij, notarissen, altijd goed bezig? Welke fouten hebben wij al gemaakt en welke verzwijgen wij?"

Wij kunnen vaststellen dat de K.F.B.N. de laatste jaren gunstig evolueert m.b.t. technische informatie en dit dank zij een aantal "mondige" burgers.

Echter, een zwak punt blijft het opvangen van klachten vanwege de burger ten overstaan van fouten en andere toestanden waar notarissen kunnen worden op aangesproken. Naar onzes inziens zal de K.F.B.N. in de nabije toekomst onvoorwaardelijk afstand moeten nemen van de toekenning door de overheid van de functie van "Ombudsman" tussen de burger en de notariswereld, aangezien het gebleken is dat "Rechter en partij" zijn, gewoon niet kan. Geen enkele burger rechtzoekende zal dit blijven gedogen (zie het thema klachtenbemiddeling op de website "Benoemingscommissie voor het notariaat").

Om onze eerste conclusie af te ronden, vragen wij aan het huidig bestuur van de K.F.B.N. en dit namens 99% van de burgers in dit land: te willen overwegen welke voordelen uw organisatie zal verwerven door niet meer te worden aangesproken op het "Rechter en partij" zijn en aldus uw organisatie bevrijd zal zijn van elke partijdigheid en/of bescherming van de notaris en/of van de collega, en aldus die ene rotte appel de 9 anderen niet meer zal aantasten.

 

            Het moet de K.F.B.N. toch tot nadenken stemmen,

 

A): dat een mandaat van "Rechter en partij" bij klachten door burgers over notarissen, alleen maar kan worden opgevangen door de aanstelling van een neutrale "Ombudsman/vrouw" door de wetgever aan te stellen, met een eindbeslissing die bij de Ombudsman/vrouw ligt en niet bij o.a. collega's notarissen met een mandaat om te oordelen over een collega;

B): door de aanstelling van een neutrale "ombudsman/vrouw", zijn zowel de federatie en de Benoemingscommissie verlost van elke verdenking van partijdigheid en bescherming van de collega, en kunnen deze organisaties zich volledig toeleggen op hun kernactiviteiten tot tevredenheid van de burger.

Conclusie: veel minder frustraties en gerechtelijke procedures!

Aan de Koninklijke Federatie van Belgische Notarissen wordt dan ook gevraagd te willen overdenken, hetzij afwegen welke voordelen een neutrale "ombudsman/vrouw" kan betekenen ten overstaan van de huidige toestanden van moegetergde burgers welke met hun klachten geen gehoor krijgen bij de notaris, ook niet bij de Notarishuizen, ook niet bij de Provinciale Kamers van Notarissen en ook niet bij de Benoemingscommissie voor het notariaat…

Feit is, dat o.a. door de keuze van een gerechtelijke procedure vereffening en verdeling van een erfenis, de burger goed moet weten dat m.b.t. klachten tot de persoon van de notaris, de rol van de Kamer van Notarissen en/of de Notarishuizen en de Benoemingscommissie voor het Notariaat bij voorbaat is uitgespeeld; men zal de klacht niet behandelen!

Deze toestanden dienen opgevangen door een neutrale "ombudsman/vrouw"!

 

            Met dank voor de aandacht voor deze overdenking…

 

Reacties zijn welkom: notarissenevaluatie@telenet.be

 

Maart 2014.

 

*K.F.B.N. = Koninklijke Federatie van Belgische Notarissen

 

Ombudsman/vrouw: een ambtenaar door de wetgever aangesteld, welke de taak heeft om als onpartijdige instantie klachten van individuele burgers tegen de overheid - in deze notarissen benoemd door de Koning op voordracht van de minister van Justitie - te behandelen.

 

Poll: uw opinie gevraagd!

 

Klachten ten opzichte van notarissen worden niet ernstig genomen* en door de Kamers van Notarissen en de Benoemingscommissie voor het Notariaat meestal geseponeerd, reden waarom Senator Christine Defraigne in 2013 een wetsontwerp heeft ingediend tot de samenstelling van een neutrale bemiddelingsdienst (ombudsman/vrouw) welke zal belast worden met de behandeling van klachten van burgers m.b.t. notariële aangelegenheden.

 

*Indien ook u van oordeel bent dat een ombudsman/vrouw noodzakelijk is voor een onpartijdige behandeling van klachten vanwege de burger ten opzichte van notarissen en de werking

van notariskantoren mail dit dan onverwijld met een "ja" (met eventueel commentaar) aan

notarissenevaluatie@telenet.be

 

Antwoorden op de rondvraag

Medegedeeld.

Belangrijke informatie m.b.t. de tussenkomsten van een notaris.

Van: cvdv54@gmail.com [mailto:cvdv54@gmail.com]

Verzonden: vrijdag 8 augustus 2014 19:50

Aan: notarissenevaluatie@telenet.be

Onderwerp: Ja.

Vaststellingen:

Een betaling uitgevoerd aan een notaris is niet bevrijdend. Dat wil zeggen dat wanneer de heer en mevrouw Jansens een huis kopen van de heer en mevrouw Peeters dan zal de betaling aan de notaris voor de eigendom van Peeters niet als een betaling aan de verkoper beschouwd worden. Eenvoudig gezegd als de notaris de koopsom niet doorstort zal de verkoper zijn eigendom als niet betaald kunnen beschouwen. Dan is de koper zijn geld kwijt.

Een Notaris geeft schriftelijke opdracht om instandhoudings-werken uitvoeren aan een woning. De woning is eigendom van de erfgenamen Aerts die niet alleen in onverdeeldheid de woning bezitten maar ook in ruzie leven. Een aannemer voert, in opdracht van de notaris, voor 10.000 euro werken uit aan de woning van de erfgenamen Aerts. De aannemer wordt uiteindelijk niet betaald want de notaris zegt dat het aan de erfgenamen is om de werken te betalen en de erfgenamen stellen dat de notaris geen volmacht had. =

Commentaar hierop is steeds welkom aan notarissenevaluatie@telenet.be

 

46 *

Van: Sarah De Ridder [mailto:sarahderidder@aim.com]
Verzonden: vrijdag 19 september 2014 13:58
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: sterkte

Beste Jos en Jo,

Ik wilde jullie veel sterkte toewensen, in de moeilijke strijd die het is, dierbaren verliezen en een erfenis als vergiftigd geschenk, het komt meermaals voor.

Wijzelf hebben hiermee slechte en goede ervaringen, en we vinden al wel eens een goede advocaat die krachtig en eerlijk is, die we proberen in te schakelen voor het te laat is, zo beredderen we het, erfenissen zijn een verschrikkelijk complex van geld en hebzucht en ongelijkheden en profiteren van naïviteit.

Een notaris hoort daarin recht te trekken wat krom is; als zijnde zijn maatschappelijke taak.

Er zou een waakhond moeten komen die de ethiek van de notaris strafrechtelijk kan bewaken om paal en perk te stellen aan wantoestanden en de verrijking met andermans geld en de schending van het eigendomsrecht.

Ik wens jullie met heel mijn hart en ziel veel sterkte, ik hoop dat jullie troost en soelaas kunnen vinden in jullie strijd voor al hetgeen wat dierbaar was dat je verloren hebt en het komt misschien nooit terug, het wordt nooit hetzelfde maar door de strijd, wordt er gerevolteerd, een revolte tegen de heersende illegale wanpraktijken die als legaal worden voorgeschoteld.

Veel sterkte,

Sarah

45 *

Ja, er moet een neutrale ombudsdienst gecreëerd worden om een objectieve en billijke behandeling van de voorgelegde dossiers aan notarissen te garanderen, alsook „obstructie” van de partijen te „beëindigen”.

Marc Vogelaers

marc.vogelaers@skynet.be

 

Aanvulling vanwege de redactie "notarissen-evaluatie": hierboven een duidelijke conclusie van een burger, waar wij de verantwoordelijke instanties zowel deze van de organisaties van het notariaat en de senaatswerkgroep Justitie op aanspreken. De huidige situatie van ombudsman, sinds 1999 door de wetgever toegekend aan de Benoemingscommissie voor het Notariaat m.b.t. klachten van de burger ten overstaan van notarissen, zorgt voor toestanden waarin de Benoemingscommissie tegelijkertijd als "Rechter en partij" functioneert!

Dat dit zo niet verder kan hoeft geen verder betoog! (wordt vervolgd)

 44 *

Van: Bo Thornwall [mailto:metrotrain@gmail.com]
Verzonden: zondag 17 augustus 2014 13:28
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: OMBUDSDIENST

Inderdaad absoluut nodig maar ook voor advocaten. 

43 *

Van: isabelle van der eecken [mailto:isabelle.vde@wanadoo.fr]
Verzonden: woensdag 13 augustus 2014 20:45
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: AANSTELLEN OMBUDSMAN/VROUW : JA

Beste,
Ik ben ook van oordeel
dat een ombudsman/vrouw noodzakelijk is voor een onpartijdige behandeling van klachten vanwege de burger ten opzichte van notarissen en de werking.

Ja dus.

42 *

Van: MARIANNE gestels [mailto:mgestels323@icloud.com]
Verzonden: dinsdag 12 augustus 2014 13:20
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: ombudsfunctie

Absoluut akkoord om het wetsvoorstel te steunen – over te maken aan alle partijen die in het Parlement zetelen. De Panorama uitzending sprak boekdelen.

Maak verhaal mee dat in dezelfde lijn ligt, alhoewel in Frankrijk = +/- zelfde systeem; +/- zelfde wetgeving erfenissen; zelfde weigering Notaris om mee te werken aan een minnelijke schikking, allicht omdat dat niet genoeg opbrengt, zoals ze daar zeggen, zeker in een zaak met buitenlanders.

Totnutoe - na 4 jaar geduld en NIET naar de Rechtbank stappen - toch veel minder dramatisch.

Ik stel mijn hoop op een BEMIDDELAAR, maar de functie NOTARIS-BEMIDDELAAR is in Frankrijk NIET voorzien… De Panorama-reportage belichtte hun huidige rol in België ook niet, misschien was dat wel een min-puntje…

Mvg, Marianne Gestels

41 *

Van: joannes.soons@telenet.be [mailto:joannes.soons@telenet.be]
Verzonden: maandag 11 augustus 2014 9:27
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: ja

Ombudsman/vrouw: Ja!

 40 *

Van: Van Loo Yves [mailto:sanvan@skynet.be]
Verzonden: zondag 10 augustus 2014 19:23
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: ombudsman/vrouw

Geachte,

Ja, ik vind dat er een ombudsman man/vrouw moet komen die onpartijdig is.

Ik vind dat alle federaties zowel notarissen/advocaten etc. onder één hoedje spelen om zo hun eigen belang veilig te stellen en de kleine burger draait er voor op.

Wij zitten zelf in een erfeniskwestie en blijft maar aanslepen.

Wij vertrouwen niets meer want het draait allemaal rond vriendjespolitiek en hoe hoger men op de ladder staat hoe meer men te zeggen heeft. Meer woorden maak ik er niet vuil aan.

Als er een testament is, dan moet men deze toch opgevolgd worden zonder dat er van alle partijen een tegeneis wordt geëist.

Mvg, Van Loo Yves

39 *

Van: jremmeri [mailto:jremmeri@scarlet.be]
Verzonden: zondag 10 augustus 2014 16:33
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: evaluatie van vrije beroepen

Geachte,

Een ombudsman kan inderdaad nuttig zijn, misschien bekomt men vlugger en rechtvaardiger resultaten dan wanneer men beroep doet op de rechtbank. Mijn ervaring bij de rechtbank is dat rechters minder verantwoordelijkheid dragen dan een arbiter die te midden de massa een beslissing moet nemen. Een rechter kan alle kanten uit? Hij kiest enkele argumenten uit de besluiten van de partijen en maakt op basis daarvan zijn vonnis.

Een “rechters-evaluatie” en evaluatie van andere vrije beroepen zou ook moeten kunnen.

Oprechte groeten, Johan Remmerie

38 *

Van:
Verzonden: zondag 10 augustus 2014 9:08
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: De notaris

Ook wij hebben klacht neergelegd tegen een notaris bij de Kamer van Notarissen te Antwerpen en bij de Benoemingscommissie van notarissen. Steeds worden wij met een standaard-antwoordje afgewimpeld want natuurlijk nemen zij hun collega in bescherming.

Het aanstellen van een onafhankelijke ombudsman/vrouw zou in ieder geval de burger meer kansen bieden zich te wapenen tegen dat bevoorrechte, uit de middeleeuwen, stammende clubje. Laat ons ook niet vergeten dat notarissen en rechters hun aperitiefjes samen nuttigen.

Met vriendelijk groeten,

JVDP

37 *

Van:
Verzonden: zaterdag 9 augustus 2014 11:15
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp:
Poll Ombudsdienst

Ja, maar......
In mijn nu al 10 jaar durende vechtscheiding, waarbij 3 notarissen betrokken waren, waarbij ik een aantal advocaten heb gecontacteerd (6 hebben mij 'verdedigd), waarbij 6 rechters betrokken zijn ben ik tot de conclusie gekomen dat geen enkele jurist onafhankelijk is en dat wetten en deontologische regels schaamteloos worden overtreden. Zelfs de mensenrechten.
 
De angst die ik dan ook heb: in hoeverre gaat deze ombudsdienst ook onafhankelijk zijn?
 
In feite zijn de misbruiken binnen justitie te vergelijken met de misbruiken binnen de Katholieke kerk: waar geestelijken de gelofte van kuisheid afleggen, leggen juristen de eed af waarin zij zweren '....te gehoorzamen aan de wetten van het Belgische volk'. In beide gevallen worden deze gelofte/eed maar al te vaak overtreden en de organisatie waarin de betrokkenen werken moffelt dit weg onder het stof. Waardoor gelovigen/rechtzoekenden in de kou blijven staan...
 
Graag anoniem

36 *

Van: cyko [mailto:cyrielkooreman@msn.com]
Verzonden: zaterdag 9 augustus 2014 13:40
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: ombudsman

Ja, dit is een eerste stap in de goede richting.

Maar het zal een heel sterke ploeg moeten zijn die dit werk aankan.

35 *

Van: ERIK BENOIT [mailto:erik.benoit@telenet.be]
Verzonden: zondag 17 augustus 2014 14:23
Aan: notarissen evaluatie
Onderwerp: erfenis ouders

Geachte…

U mag de mails hieronder gerust gebruiken voor uw website, met vermelding van mijn naam.

Nog enkele aanvullende elementen…

-         Door de aanslepende erfenis is ook in onze (kleine) familie alle cohesie zoek. Persoonlijk heb ik geen enkel contact meer met mijn broers omdat ik mij buiten alle ruzies en disputen wil houden. Al jaren is mijn levenshouding ‘Carpe diem’ en dat werkt perfect.

-          Een onafhankelijke dienst of persoon die op neutrale basis een (in mijn geval) erfeniskwestie aan de toegewezen notaris kan onttrekken, is meer dan wenselijk. Als na een tijd blijkt dat zo’n oplossing echt werkt, zullen de notarissen wel vlug zorgen dat ze correct handelen, want anders dreigt inkomen- en gezichtsverlies. Een anekdote in dit verband: onze strenge (school)directeur werd opgevolgd door een ‘Carmen’ van FC De Kampioenen. Wat bleek: de leerkrachten én zelfs de meeste leerlingen hadden liever de strenge directeur. Onder ‘Carmen’ was het één grote chaos en ging de kwaliteit van het onderwijs zienderogen achteruit. Haal de lakse notarissen van hun dossiers en er zullen heel wat drama’s vermeden worden. Maar dat kan enkel door een neutraal iemand of dienst met beslissingsrecht.

U mag mij altijd contacteren voor verdere inlichtingen en mijn steun in jullie streven heb je in ieder geval.

Met vriendelijke groeten, Erik Benoit

Van: ERIK BENOIT [mailto:erik.benoit@telenet.be]
Verzonden: vrijdag 8 augustus 2014 20:29
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: Erfenis ouders

Geachte

De erfeniskwestie sleept al meer dan 10 jaar aan.

Samenvatting:

Situatie: Mijn ouders woonden ongeveer 12 jaar bij mij (moeder had een hersenbloeding en ik had de plaats). Vader sterft onverwacht, moeder iets meer dan een jaar later. We zijn met 3 broers, geen onroerend goed te verdelen, enkel beleggingen, geld en de meubeltjes van mijn ouders. Geen probleem: alles gewoon in 3. Plots duikt een geregistreerd testament op van moeder. Dat was nog opgemaakt toen ze zelfstandig woonden. Geen enkele erfgenaam wist hiervan. Gevolg: 2 nieuwe erfgenamen (kleinkinderen) en een veel groter deel voor mij.

Gevolgen: Geen akkoord meer tussen de erfgenamen. Op een enkele verzoeningspoging na, stilte. Tot na een aantal jaren 1 partij een inventaris wil, maar dan enkel bij de 2 andere partijen. Wordt toegestaan, maar beide partijen waar de inventaris wordt gehouden, stellen dat alles moet weggehaald worden. Ik verduidelijk dat ik alles in de tuin zet, zodat ik terug over de 5 kamers die mijn ouders betrokken, kan beschikken. Uiteindelijk laat ik alles in de kamers staan, de spullen uit de garage staan al jaren buiten te verkommeren. Er gebeurt jaren niets. Aangetekende brieven van mijn kant worden door de notaris niet beantwoord. Afspraak door degene die het dossier behandeld (eerste schepen van de gemeente) wordt de dag ervoor geannuleerd wegens niet wettelijk?! Ik schakel het Huis der Notarissen van de provincie in. Kunnen enkel maar vragen stellen aan de notaris. Het duurt maanden voor hij een nietszeggend antwoord geeft. Na weer een paar jaar zonder beweging, krijgt een erfgenaam het gedaan om de financiële situatie van moeder te onderzoeken, met als onderliggende gedachte dat ik geld zou hebben laten verdwijnen. Onderzoek pleit me volledig vrij. Na 7 (!) jaar contacteer ik de 2de notaris die van in het begin aangesteld was. Die man wist nergens van !!!! Plots werd er een ‘definitieve verzoeningsvergadering’ belegd... Sindsdien niets meer. Enkel van de 2de notaris kreeg ik de notulen van die vergadering, van de verantwoordelijke notaris kreeg ik ze niet. Sindsdien niets meer.

Conclusie: Al 11 jaar kan ik mijn woning niet verkopen, de kamers boven niet gebruiken (staan vol met de meubeltjes van mijn ouders). Kortom: ik word gegijzeld in mijn eigen huis.

Hoe het verder moet, weet ik niet. Waar al die tijd het geld (ongeveer 200.000 euro) gebleven is, geen idee. Wacht de notaris tot een van de partijen gestorven is (3 mannen tussen 60 en 70 jaar en een man met het syndroom van Down)?

Notarissen? Er zullen wel goede bij zijn, maar dan toch niet degene die onze erfenis moet regelen.

Met beleefde groeten.

ErikBenoit

Schrieksebaan 230 - 3140 Keerbergen

Van: ERIK BENOIT [mailto:erik.benoit@telenet.be]
Verzonden: zaterdag 9 augustus 2014 18:05
Aan: notarissen evaluatie
Onderwerp: RE: Erfenis ouders

Geachte,

Hartelijk dank voor uw vlugge reactie. Een hemelsbreed verschil met de houding van de notaris.

De vierde kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg van het gerechtelijk arrondissement Leuven heeft de notaris (en een bijkomende notaris) aangesteld om de vereffening te behandelen.

  1. Een advocaat had ik, op aanbeveling van de eerste schepen van mijn gemeente. Later bleek dat die advocaat nauw samenwerkte met de aangestelde notaris in functie van advocaat van de gemeente. Vandaar misschien zijn zeer tolerante houding tov de notaris. Door die advocaat heb ik enkele toegevingen gedaan die de procedure gingen versnellen, maar die mij geld gekost hebben en niets oplosten.

  2. Mijn brieven heb ik altijd enkel aan de notaris gericht omdat hij de coördinator was. Trouwens de andere partijen deden dat ook.

  3. De klachtenbrieven aan het Huis der Notarissen heb ik bijgevoegd. Het antwoord kent u:

        zij kunnen niets doen.

Een neutrale ombudsman zou heel welkom zijn, maar dan iemand met beperkte bevoegdheden die dan wel dwingend zijn.

Als u nog inlichtingen wil, zal ik die met plezier overmaken.

Met vriendelijke groeten, Erik Benoit

34 *

Van: Antoine De Geyter [mailto:antoine.de.geyter@telenet.be]
Verzonden: vrijdag 8 augustus 2014 0:07
Aan: notarissen evaluatie
Onderwerp:
ombudsdienst

Ja, en wel bij hoogdringendheid!!!

Vanwege geen enkel contradictorisch toezicht op deze onaanraakbare.

Heb drie negatieve ervaringen (met diverse notarissen) op vier! Die mensen zijn er puur alleen voor zichzelf en hun graaizucht! Beter ware de hele santenboetiek op te doeken: klein voorbeeldje: in Zweden bestaan geen notarissen.

 

33 *

Van: CHANTAL VV [mailto:chantvvo@yahoo.com]
Verzonden: vrijdag 8 augustus 2014 0:56
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp:
ombudsman/vrouw

Ja, 

trouwens dat zou ook voor advocaten mogen want ook daar wordt er met bewezen fouten van de advocaat een loopje genomen. We zijn daar ook al jaren mee bezig. Uiteindelijk heeft de orde der advocaten ons laten weten dat de verzekering van de advocaat ertussen moet komen en daar horen we nu ook al maanden niets van.  

Je houdt het in deze eeuw niet voor mogelijk maar deze categorie van beroepen lijkt wel straffeloos en onverantwoordelijk voor alles wat ze doen, ze verdienen exuberante lonen en de regering laat begaan. Maar de ministers zijn natuurlijk zelf ook grotendeels advocaten.

 32 *

Van: benedicte.cornelis@telenet.be [mailto:benedicte.cornelis@telenet.be]
Verzonden: vrijdag 8 augustus 2014 19:51
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: ombudsman/ombudsvrouw absoluut nodig : ja

Na het zien van het programma op Canvas vind ik dat dit absoluut noodzakelijk is.

Mijn dossier verkoop van mijn appartement, woensdag afgerond, is bij mijn notaris ongestructureerd behandeld geworden.

Er werden me geen vragen gesteld, en daarna was het: heeft u dit nog niet overgemaakt? Voor het ondertekenen van de akte kreeg ik het ontwerp (met nog essentiële fouten) twee dagen voor het verlijden van de akte doorgestuurd zonder afrekening. Op het moment van de akte werd ik als verkoper geconfronteerd met onverwachte kosten en erelonen, die me niet eerder werden voorgesteld op een blad met bedragen met de hand bijgeschreven. De afrekening van de onroerende voorheffing was verkeerd in mijn nadeel. Ik schreef gisteren een mail om dit verschil (53 euro ) te krijgen, maar vraag me af of ik wel een antwoord zal krijgen.

Notarissen hebben te veel macht en zijn niet correct in hun informatieplicht van hun klanten. Ook de verdediging van de klant is te beperkt.

Dit is mijn mening, en bij mij was het nadeel nog (voor zover ik weet!) heel beperkt, maar toch ik voel me in mijn rechten geschaad.

Met beste groeten.

Benédicte Cornelis 

31 *

Van: Ronald Carrette [mailto:ronald.carrette@gmail.com]

Verzonden: donderdag 7 augustus 2014 23:36

Aan: notarissenevaluatie@telenet.be

Onderwerp: Notarissen....

Beste,

Volgend op uw reportage, kan ik enkel uw initiatief toejuichen en ondersteunen.

Mijn ervaringen met notarissen zijn tot op heden tevens zeer teleurstellend geweest zonder in detail te gaan en dit enkel nog bij aankoop of verkoopakte van vastgoed transacties.

...dus nog ver verwijderd van de calvarietocht die u nog steeds doormaakt.

Een onafhankelijke ombudsman lijkt me een eerste stap id goede richting..... met max termijnen voor de verschillende stappen in de procedure, gekoppeld aan een effectief sanctioneringsbeleid.

Fundamenteel is de vraag of deze functie in zijn huidige vorm nog zin heeft en men niet beter kan gaan naar herverdeling van deze taken tussen overheid/rechtbanken en advocaten/juristen als adviseurs zoals gesuggereerd.

Ronald Carrette=

30 *

Van: greta vorlat [mailto:greta.vorlat@telenet.be]
Verzonden: donderdag 7 augustus 2014 23:23
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: ombudsdienst

Hier blijkt duidelijk dat een ombudsdienst noodzakelijk is, en bij ontstentenis gewoon het beroep afschaffen en vervangen door een ambtenaar van de stad.

De klant doet beroep op een advocaat die de documenten opstelt, de registratie kan door de ambtenaar van de stad.

...

29 *

Van:
Verzonden: donderdag 7 augustus 2014 23:09
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: notaris

Beste,

Zojuist de herhaling gezien van de notaris verdeelt.

Daarin hoor ik een notaris zeggen dat hij  voor een testament onderbetaald word, namelijk 400 € voor de vele uren werk. Mijn schoonouders hebben voor dat vel papier 2200 € betaald, is die 1800 € zwart geld misschien?

Bij het overlijden van mijn schoonvader heeft een andere notaris het dossier met de erfenisrechten te laat binnengestuurd op de belastingen met gevolg dat de erfgenamen een boete moesten betalen. Bij de belastingen erkenden ze de fout van de notaris maar we moesten het maar op die notaris verhalen met een rechtsprocedure was hun antwoord.

In bovengenoemd testament stond in dat 3 kleinkinderen voor elk 1/6 de deel erfgenaam werden van een stuk recreatiegrond. Bij een poging tot verkoop bij alweer een andere notaris werd enkel gecommuniceerd met mijn schoonmoeder en 1 kleinkind. De andere 2 werden niet of slechts na lang aandringen mondjesmaat geïnformeerd over de stand van zaken; moeten niet alle erfgenamen in welke gradatie ook correct en direct  geïnformeerd worden en niet via via?

Die 3 notarissen wonen in dezelfde stad en verdelen de koek waarschijnlijk mooi onder elkaar.

Je verwacht van zulke mensen vakmanschap, vertrouwelijkheid en beroepsernst maar er zijn velen in hetzelfde bedje ziek.

Het wordt hoogtijd dat onze beleidsmakers dit beroep uit Napoleons tijd hervormen en er een onafhankelijk controleorgaan komt die sancties kan opleggen bij misbruiken.

HDL

28 *

Van:
Verzonden: vrijdag 8 augustus 2014 19:51
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp:
ombudsman/ombudsvrouw absoluut nodig : ja

Na het zien van het programma op Canvas vind ik dat dit absoluut noodzakelijk is.

Mijn dossier verkoop van mijn appartement, woensdag afgerond, is bij mijn notaris ongestructureerd behandeld geworden.

Er werden me geen vragen gesteld, en daarna was het: heeft u dit nog niet overgemaakt? Voor het ondertekenen van de akte kreeg ik het ontwerp (met nog essentiële fouten) twee dagen voor het verlijden van de akte doorgestuurd zonder afrekening.

Op het moment van de akte werd ik als verkoper geconfronteerd met onverwachte kosten en erelonen, die me niet eerder werden voorgesteld (op een blad met bedragen met de hand bijgeschreven.) De afrekening van de onroerende voorheffing was verkeerd in mijn nadeel. Ik schreef gisteren een mail om dit verschil (53 euro ) te krijgen, maar vraag me af of ik wel een antwoord zal krijgen.

Notarissen hebben te veel macht en zijn niet correct in hun informatieplicht van hun klanten. Ook de verdediging van de klant is te beperkt.

Dit is mijn mening, en bij mij was het nadeel nog (voor zover ik weet!) heel beperkt, maar toch ik voel me in mijn rechten geschaad.

Met beste groeten.

BC 

27 *

Van: Claudia De Bisschop [mailto:claudiadebisschop@telenet.be]

Verzonden: vrijdag 8 augustus 2014 17:19

Aan: notarissenevaluatie@telenet.be

Onderwerp: ombudsman-vrouw om wangedrag van notarissen na te gaan

Ja, aub, niet meer op wachten. Dat vuile ras denkt dat ze boven de wet staan.

Verstuurd vanaf mijn iPad

26 *

Van: Marie-Christine…
Verzonden: vrijdag 8 augustus 2014 10:06
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: ombudsman
Ja, daarmee ben ik zeker akkoord!

Verzonden met Windows

Zit momenteel sedert april 2011 in een vechtscheidingsprocedure.

Echtscheiding uitgesproken sedert juni 2013. De notaris die werd aangesteld door de rechtbank bij de uitspraak in kortgeding is in april 2012 ter plaatse gekomen om te zien welke schattingen moesten gebeuren. Heeft niets meer van zich laten horen ondanks verschillende herinneringsbrieven van mijn advocaat.

Uiteindelijk werd zonder meer uitleg een nieuwe notaris aangesteld door de rechtbank. Begin juli 2014 werden de schattingen opgemaakt.  Ondertussen moet ik wel een appartement huren, uitgave die kon vermeden worden als de eerste notaris zijn opdracht in een normale termijn had uitgevoerd.

25*

Van: karolien crombez [mailto:karocro@hotmail.com]
Verzonden: donderdag 7 augustus 2014 22:44
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: poll

                JA !!!!!!!

24 *

Van: alain tyson [mailto:tysonalain@hotmail.be]
Verzonden: donderdag 7 augustus 2014 22:48
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: ombudsman

 ja, en hoop dat ik nooit geconfronteerd word met zulke praktijken!

 

23 *

Van: Willy Guns [mailto:gunswilly@hotmail.be]
Verzonden: donderdag 7 augustus 2014 22:57
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: ombudsdienst

Er is niet alleen dringende noodzaak aan een ombudsdienst inzake onregelmatigheden begaan door notarissen. Sinds enkele jaren is er, bij aan- of verkoop van onroerend goed, nog een kaper op de kust verschenen: “de immobiliënmakelaar”!

Het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars speelt, als tussenpersoon, eveneens een ‘zéér beschermende rol’ bij onregelmatigheden begaan door de leden van deze beroepsorganisatie. Het zal je als burger maar overkomen dat zowel de vastgoedmakelaar als de notaris de zwarte piet naar elkaar doorschuiven bij al of niet gewilde onregelmatigheden.   

22 *

Van:
Verzonden: vrijdag 20 juni 2014 10:44
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: Poll : Ombudsman/-vrouw voor onpartijdige behandeling van klachten tov de notaris en de werking van notariskantoren

Betreft poll: "Indien ook u van oordeel bent dat een ombudsman/vrouw noodzakelijk is voor een onpartijdige behandeling van klachten vanwege de burger ten opzichte van notarissen en de werking van notariskantoren mail dit dan onverwijld met een "ja".

Ja, ik ga hier volledig mee akkoord.

Mijn familie en ikzelf zijn slachtoffer van de ondeskundigheid van een notaris mbt een gerechtelijke vereffening-verdeling. 

Jaren procederen met een negatief resultaat vermits de rechtbank de mening van de notaris "als Eerste rechter" volgt, daar waar de rechter op het Hof van Beroep tijdens de zitting het uitschreeuwt dat de notaris zijn werk niet goed gedaan heeft krijg je een paar maanden later een vonnis waarin de rechtbank de berekeningen van de notaris als correct bevestigt.

Na confrontatie van de notaris met bewijsstukken, verklaring van de bank + rekeninguittreksel van de rekening, waaruit blijkt dat tegenpartij een lening niet terugbetaalde, krijgt de notaris een rood hoofd, wordt hij bloednerveus maar geeft hij aan dat hij geen fout gemaakt heeft (hij is hier immers voor verzekerd...).

Eerder tijdens een zitting schuift de notaris het volledig dossier voor zich uit met de woorden "ik heb mijn werk gedaan" waarna we kunnen beschikken, dit in antwoord op een vraag om verduidelijking mbt zijn berekeningen.

Resultaat: Totale schade van gerechtskosten, notariskosten, registratiekosten, erelonen advocaten en door ex-partner onrechtmatig verkregen gelden meer dan 200.000 €.

7 advocaten geraadpleegd van een grote advocatenassociatie, ieder binnen hun eigen specifiek rechtsdomein: 7 x hetzelfde antwoord - de notaris is FOUT.

Werkelijk verlies: kinderen die het contact met hun vader hebben verbroken, wegens hun voor tienduizenden euros terug gestolen onderhoudsgelden.

Grootouders die op hun oude dag gekraakt zijn en een hele familie wiens geloof in elk systeem binnen onze maatschappij wankelt.

Onmacht en ongeloof!

Klacht indienen bij de Commissie der notarissen?

Advocaat zegt dat het jaren zal duren, tonnen zal kosten en niets zal opleveren...

Proficiat Mijnheer de notaris, u heeft uw job goed gedaan!
Graag anoniem publiceren.

Dank bij voorbaat. Veel sterkte aan alle slachtoffers. 

21 *

Van: Marijs Vanwelden [mailto:marijs.vanwelden@skynet.be]
Verzonden: woensdag 11 juni 2014 20:43
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: poll : ombudsman/-vrouw voor onpartijdige behandeling van klachten tov de notaris en de werking van notariskantoren
Urgentie: Hoog

 

Betreft: poll met de vraag: Indien ook u van oordeel bent dat een ombudsman/vrouw noodzakelijk is voor een onpartijdige behandeling van klachten vanwege de burger ten opzichte van notarissen en de werking

van notariskantoren mail dit dan onverwijld met een "ja" .

Beste,

JA, ik ben inderdaad ook van oordeel dat zo’n onpartijdig persoon nodig is.

Mvg, Marijs Van Welden

20 *

Van:
Verzonden: dinsdag 27 mei 2014 21:12
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: ombudsdienst

Essentieel dat burgers ergens terecht kunnen met hun klachten , die grondig en kritisch worden behandeld, en die ook de nodige repercussies hebben naar de werking en kwaliteit van een notariaat én een bescherming en vergoeding naar de benadeelde burger.  Teveel mensen zijn slachtoffer van bijzonder onrechtvaardige wantoestanden, en lopen overal met hun hoofd tegen de muur als ze nog maar de moed bijeen kunnen rapen om deze onrechtvaardigheden aan te klagen.

In deze zogezegd ontwikkelde en democratische maatschappij, is het ondenkbaar dat een vooroorlogs instituut, dat het notariaat is, over zoveel macht beschikt, en aan niemand verantwoording hoeft af te leggen.  De onvoorwaardelijke en onderlinge bescherming van the inner circle doen de rest, en de burgers zijn het slachtoffer, met schrijnende toestanden tot gevolg, een moderne maatschappij onwaardig !!!!

anoniem graag

19 *

Van: Wilfried Roodhooft [mailto:fa495160@skynet.be]
Verzonden: woensdag 14 mei 2014 14:30
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: vraagje

Mevrouw, Mijnheer, 

Met veel interesse uw uitzending dd. 30.1.14 omtrent “ de notaris verdeelt” gevolgd.

Uw reporters hebben daar een interessant uitzending van gemaakt.

Is het misschien niet interessant, enkele weken voor de verkiezingen, nu eens het gedacht te vragen aan de verschillende partijen wet hun visie is omtrent “het beroep en het statuut van de notarissen” en wat er moet gebeuren?

18 *

Van: Annemie Van Aert [mailto:annemie.vanaert@scarlet.be]
Verzonden: woensdag 7 mei 2014 14:45
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: Nood aan een ombudsman of vrouw

Heel veel nood omdat de incompetentie van een groot deel (niet allemaal) van de notarissen groot is en je machteloos overgeleverd bent aan de willekeur van een notaris.

Groet

Annemie Van Aert

17 *

Van: bidstln [mailto:bids@telenet.be]
Verzonden: dinsdag 22 april 2014 11:27
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: ombudsman

ja!

mvg

16 *

Van: Daniel Bekaert [mailto:daniel.bekaert1@telenet.be]

Verzonden: zondag 13 april 2014 10:33

Aan: notarissenevaluatie@telenet.be

Onderwerp: ombudsdienst voor notarissen

Ja, er zou een ombudsdienst moeten komen voor notarissen en zelfs voor advocaten, waarom, wel niet moeilijk, ik werd als erfgenaam aan de deur gezet door mijn notaris, buiten gestoken door mijn advocaat (maar wel zijn luxe loon moeten betalen), buiten gestoken door een tweede advocaat (wel luxe loon terug betaald) en door het recht in een slechte hoek geplaatst, voorwaardelijk veroordeeld tot een gevangenis straf van 6 maanden (ik vroeg gewoon WAT ZAT ER IN DE ERFENIS VAN MIJN OUDERS).

Mijn zuster die alles beheerde nog moeten 500 euro betalen omdat ze SCHADE HAD GELEDEN, welke schade, dat ze veel geld op haar rekening gestort had? Is dat het gerecht?

Waar zat een onpartijdig notaris in gans mijn zaak?

In het gerecht zowel in Oudenaarde als in hoger beroep in Gent?

Met vriendelijke groeten,

Ginette Bekaert

+32 56 32 35 58

+32 475 69 99 39

daniel.bekaert1@telenet.be

15 *

Van: Joseph Hermans [mailto:joseph.hermans@gmail.com]
Verzonden: vrijdag 11 april 2014 16:00
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: ombudsman of vrouw

zeker weten dat die er moeten komen in dat gesloten vrijmetselaars wereldje.

14 *

Van:
Verzonden: vrijdag 21 maart 2014 16:04
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: Erfenisdossier ligt al jaren stil

Beste,

Ik belandde op jullie website na de Panorama-reportage. 

Ik juich het initiatief enorm toe omdat ik nu al enkele jaren op de afhandeling van de nalatenschap van mijn vader wacht.

In 2010 is mijn vader overleden. Het dossier van de nalatenschap is in handen van een notaris uit Leuven. Het is nog altijd niet afgehandeld. Mijn zus en ik hebben al talloze keren contact opgenomen met de notaris voor een stand van zaken. Telkens luidt het dat het dossier 'opnieuw opgestart' moet worden of 'op zijn bureau' ligt. Zo wacht hij al drie jaar op de uittreksels van mijn vader zijn bankrekening. Meestal is de notaris afwezig en belooft men ons dat hij zal terugbellen. Wat dan niet gebeurt. Omdat ik ook op mijn laatste aangetekende brief geen antwoord heb gekregen (of jawel, de notaris antwoordde: "Weet u wel hoeveel aangetekende brieven wij krijgen."), hebben wij ons gericht tot de Provinciale kamer der notarissen in Leuven. Sindsdien is er eigenlijk niets veranderd.  

De notaris verzaakt aan zijn informatieplicht. Dat wordt trouwens min of meer bevestigd door het kantoor zelf, aangezien de medewerkers ons bij elk contact overladen met tonnen begrip. Volgens ons is dat 'begrip' eerder een gebrek aan respect en een aanfluiting van het Belgische rechtssysteem.  

Ik nam al verschillende keren contact op met de Kamer der Notarissen en de Beroepscommissie. Die fungeren enkel als doorgeefluik.  

Met vriendelijke groeten…

PS: U mag mijn getuigenis opnemen, maar wel volledig anoniem.

Ik kan nog meer informatie geven.

13 *

Van:
Verzonden: vrijdag 21 maart 2014 22:02
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp:
JA, omdat het niet ageren van een notaris, onze vereffening-verdeling nu al 7 jaar blokkeert

Een scheiding, gestart in 2007, dus 7 jaar geleden, is sinds de "opening der werkzaamheden" door notaris KG te Aarschot, geen stap opgeschoten. 

Is het normaal: 

- dat mijn ex-partner en ik, nog steeds onze inboedel te verdelen hebben? 

- dat zij nog steeds in het huis woont en al 7 jaar geen huur betaalt

- dat deze scheiding al 5 jaar over onze nieuwe relatie hangt omdat je nooit echt kan afsluiten

- dat een notaris, zegt dat hij er ook niet aan kan doen, dat de tegenpartij niet reageert?

Met ondernemende groeten, P V L

Conclusie 1: een dergelijk antwoord vanwege een notaris noodzaakt "dringend" tot de aanstelling van een neutrale "ombudsman/vrouw" ter vervanging van het door de wetgever gegeven mandaat aan de Benoemingscommissie van het Notariaat!

 

Aan de Voorzitter van de Benoemingscommissie van het Notariaat:

Conclusie 2: een partij welke niet antwoordt binnen een bepaalde termijn, verliest zijn rechten. Dit is een voorstel aan de Benoemingscommissie van het Notariaat.

Geachte Voorzitter.

Onverwijld werk van maken a.u.b.

12 *

Ombudsman voor notarissen

Bron: Trends 12 maart 2014

Bij een huwelijk, de aankoop van een onroerend goed, de oprichting van een bedrijf, een erfenis: notarissen zijn alomtegenwoordig en worden 2,5 miljoen keer per jaar geraadpleegd maar niet altijd tot algemene voldoening.

De ontevreden cliënt kan zich uiteraard wenden tot de Provinciale Kamer der notarissen of tot de Benoemingscommissie maar de beide instellingen zijn verbonden aan het notariaat wat soms wel eens twijfel kan doen ontstaan over hun onpartijdigheid en onafhankelijkheid.

Zelfs al zijn die verdenkingen vaak onterecht, toch vindt MR-senatrice Christine Defraigne het noodzakelijk om elke band met het beroep door te knippen door de aanstelling van een ombudsman die alle klachten van particulieren moet behandelen.

Om de toestroom van klachten te beperken is het neerleggen van zo’n klacht niet gratis en om de machine te laten draaien moeten de notarissen met een notariskantoor een jaarlijkse bijdrage betalen. (Document 5-2026/1)

11 *

Van: Jo Hillewaert [mailto:jhillewaert@gmail.com]
Verzonden: vrijdag 7 maart 2014 8:35
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp:

Ja, een ombudsdienst voor klachten over trage, foutieve of onprofessionele werking van notarissen heeft absoluut nut.

10 *

Van: De Vuyst Guido [mailto:reismobieldvo@telenet.be]
Verzonden: woensdag 5 maart 2014 10:04
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: klachten tegen notaris
Urgentie:
Hoog

Ja, dringend ombudsdienst nodig voor klachten tegen notaris

mvg, De Vuyst Guido

9 *

Van: Lut Vermeulen [mailto:vermeulen.lut@gmail.com]
Verzonden: zaterdag 1 maart 2014 16:19
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp:

ja

8 *

Ter informatie aan de burger rechtzoekende:

Van: Bernard Tilleman [mailto:Bernard.Tilleman@kuleuven-kortrijk.be]
Verzonden: vrijdag 25 april 2008 22:00
Aan: suysjos@skynet.be; Kathleen Mertens
Onderwerp: (no subject)
 

Geachte heer,

De wettelijke basis voor de klachtenbehandeling is artikel 49bis, Ventôsewet U vindt nadere uitleg ook op onze website (www.bcn-not.be)

Art. 49bis.

 § 1. De bevoegde Benoemingscommissie bedoeld in artikel 38 neemt kennis van de klachten over de werking van notariskantoren en zorgt voor de opvolging ervan.
Bij de behandeling van deze klachten waakt de Benoemingscommissie voor de goede werking van het notariaat ten aanzien van het criterium van de integrale kwaliteitszorg.
  § 2. Om ontvankelijk te zijn moeten de klachten de identiteit van de klager vermelden en door hem ondertekend en gedagtekend zijn.
  § 3. Worden niet behandeld :
       1° klachten die behoren tot de strafrechtelijke of tuchtrechtelijke bevoegdheid van de rechtbanken;
       2° klachten met betrekking tot de inhoud van een notariële akte, indien er een gerechtelijke procedure over loopt;
       3° klachten die reeds zijn behandeld en geen nieuwe elementen bevatten;
       4° klachten die kennelijk ongegrond zijn.


De Benoemingscommissie zendt de klachten die behoren tot de strafrechtelijke bevoegdheid van de rechtbanken over naar de procureur des Konings.


  § 4. De overeenkomstig artikel 38 bevoegde Benoemingscommissie die de klacht onderzoekt, informeert de klager schriftelijk over de opvolging van de klacht.


  Tot niet-behandeling van de klacht wordt besloten bij gemotiveerde beslissing waartegen geen beroep openstaat.
  § 5. De klachten die door een Benoemingscommissie worden behandeld, worden door haar binnen de kortst mogelijke tijd ter kennis gebracht van de Kamer van notarissen van het rechtsgebied waar de feiten die aanleiding tot de klacht hebben gegeven zich hebben voorgedaan.
Onverminderd de bevoegdheden van de voorzitter van de Kamer van notarissen, deelt de Benoemingscommissie de klacht gelijktijdig mee aan het lid of de leden van het genootschap tegen wie de klacht gericht is of voor wie de klacht bezwarend is.
  § 6. Het lid of de leden van het genootschap die in kennis zijn gesteld van de klacht, hebben het recht om hierover aan de Benoemingscommissie mondelinge of schriftelijke verklaringen af te leggen. De Benoemingscommissie kan deze personen, mits gelijktijdige mededeling aan de Kamer van notarissen van het genootschap waarvan ze lid zijn, om bijkomende inlichtingen verzoeken.
  § 7. De Benoemingscommissie kan :
       1° pogen de standpunten van de betrokkenen te verzoenen;
       2° informatie verstrekken aan de klager wanneer de verzoeningspoging geen resultaat oplevert of kan opleveren;
       3° aanbevelingen doen die een oplossing kunnen bieden voor het gestelde probleem;
      4° voorstellen tot verbetering van de werking van het notariaat richten aan de betrokken instanties en aan de Minister van Justitie.

Met vr gr,

Disclaimer: http://www.kuleuven.be/cwis/email_disclaimer.htm

Bernard TILLEMAN, voormalig Voorzitter van de Nederlandstalige Benoemingscommissie.

7 *

Hieronder een voorbeeld uit 1987 van "niet ontvankelijkheid" vanwege de Kamer der Notarissen op een klacht van burgers. Door te bevestigen dat de Tuchtkamer onbevoegd was, strookt deze afwijzing vanwege de Kamer niet met de tegenstrijdige bevestiging vanwege de Kamer dat een eventuele vordering voor de Rechtbank wel kan ingeleid worden = een niet te betwisten voorbeeld van "Rechter en Partij!"

Conclusie: duidelijke bescherming van een notaris door een notaris. Een voorbeeld dat een onafhankelijke "ombudsman/vrouw" door de Wetgever* dringend voorrang moet krijgen!

*(zie wetsvoorstel vanwege Senator Christine DEFRAIGNE in deze website, referte 5-2026/1)

 

Wemmel, 16 augustus 1987.

Aan Meester M. CHEVALIER,

Voorzitter van de Tuchtkamer van Notarissen (Oudenaarde)

Steenweg 112,

Sint-Maria LIERDE.

Mijnheer de Voorzitter,

Betreft: Verkoop van een perceel grond gelegen te Lierde door Mw Wee Germain Deprez - Akte verleden op 5 augustus 1987 door Notaris Van der Linden, Neerstraat, Brakel.

Hierbij wensen wij U beleefd te verzoeken een onderzoek in te stellen omtrent de geldigheid van boven­vermelde akte.

Meerdere keren heeft Mw Germaine Deprez, onze moeder, ons gezegd, toen zij nog klare taal kon spreken, dit perceel grond te willen verkopen aan de heer André De Clercq, houthandelaar, wonende te Brakel, Rovorst 30, met wie zij daaromtrent in onderhandeling was, en niet aan Marin Van den Bossche, die haar daarom verzocht.

Op 11 juli 1987 echter werd moeder, 90 jaar oud, met een hersentrombose opgenomen in de H. Hartkliniek te Geraardsbergen, waar zij momenteel nog steeds wordt verzorgd.

Op 5 augustus 1987 hebben Notaris Van der Linden en A. De Clercq zich aangeboden aan haar ziekbed om de akte over bovenvermelde verkoop te verlijden. Kort nadien is ook Guido Van den Bossche (zoon van bovenvermelde Marin Van den Bossche) haar kamer binnengestapt "op ziekenbezoek". Van de gelegenheid werd dan maar gebruik gemaakt om ook G. Van den Bossche de akte te laten tekenen "als getuige" en dit niettegenstaande het protest van moeder. Dit alles naar zeggen van Mama.

Ingevolge deze gang van zaken zijn wij, samen, naar Notaris Van der Linden gegaan om opheldering te bekomen. Daar vernamen wij dat niet A. De Clercq maar wel Guido Van den Bossche de koper is. Ook verklaarde Meester Van der Linden ons dat hij, in de kamer zijnde, gemerkt heeft "dat er gekonkeld werd".

Bovendien hebben wij, na aandringen, één zin uit de akte mogen lezen, namelijk waar "verkoopster erkent de verkoopsom - 40.000 frank ontvangen te hebben". Dit strookt niet met de waarheid, want op dat ogenblik had zij helemaal niets ontvangen. Pas enkele dagen later werd deze som op haar bankrekening gestort door A. De Clercq.

Uit al deze feiten blijkt duidelijk dat van de fysiek en mentaal verzwakte toestand van Germain Deprez gebruik werd gemaakt om verwarring te stichten omtrent de identiteit van de koper. Zij is nog steeds in de overtuiging deze grond verkocht te hebben aan A. De Clercq, wat haar intentie en duidelijke wil was.

Wij zouden U dank weten ons te willen informeren over het resultaat van uw onderzoek.

Hoogachtend.

Christiane BEERENS                                               Godelieve BEERENS

Robbrechtsstraat 285                                               Breemputstraat 119

1810 Wemmel                                                         1800 VILVOORDE

  

Hieronder de bevestiging vanwege de Kamer dat zij "onbevoegd" waren, maar… bevestigen wel dat een eventuele vordering voor de Rechtbank wel kan ingeleid worden = een niet te betwisten voorbeeld van "Rechter en Partij!" of de bescherming van de collega notaris.

Lierde, 26 augustus 1987

KAMER DER NOTARISSEN

VAN HET ARRONDISSEMENT                                  Mevr. BEERENS Godelieve

OUDENAARDE                                                            Breemputstraat         119

lokaal : Gerechtshof                                                         1800                VILVOORDE

 

Mevrouw,

Betreft :      Klacht tegen notaris Van der Linden, inzake verkoop

                   Deprez / De Clercq of Van den Bossche.

Bij nazicht en onderzoek van bovengemelde klacht, dien ik vast te stellen dat het hier gaat omtrent de vraag over de al- of niet geldigheid van een verkoopakte, of m.a.w. dat er zou valsheid in geschriften gepleegd zijn.

Bij artikel 1. van het Koninklijk Besluit dd. 18 maart 1987 (vervangende de tekst van het Besluit van 2 Nivôse Jaar XII) wordt er een Kamer van Notarissen in het rechtsgebied opgericht voor de inwendige tucht.

Aritkel 2 - 3° behelst klachten en bezwa­ren vanwege derden tegen notarissen, wegens hun ambtsbediening te voorkomen of in der minne te regelen.

Daar het in casu gaat over de geldigheid van een notariële akte (voorafgegaan door een onderzoek naar de feiten) dringt het zich op dat de Tuchtkamer onbevoegd is en een eventuele vordering slechts voor de Rechtbank kan in­geleid worden.

Aanvaard de verzekering mijner oprechte hoogachting,

M. CHEVALIER – Notaris

Voorzitter der Kamer

6 *

Van: Nicole [mailto:nicole.beeckman33@telenet.be]

Verzonden: woensdag 26 februari 2014 10:23

Aan: notarissenevaluatie@telenet.be

Onderwerp:

Ja

5 *

Van: Gerda Van Audenhove [mailto:gerda.vanaudenhove@skynet.be]
Verzonden: woensdag 26 februari 2014 8:33
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp:

Ja,

Anoniem "91"

4 *

Van: Greta Pollet [mailto:greta.pollet@skynet.be]
Verzonden: dinsdag 25 februari 2014 19:48
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: ombudsman/vrouw JA

Hallo, 

Ik ben ook van oordeel dat er een ombudsman/vrouw noodzakelijk is als je al die ellende hoort en leest op jullie site door dat gesjoemel van die notarissen.

Groeten, Pollet Greta

3 *

Van:
Verzonden: woensdag 26 februari 2014 8:06
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: ombudsman/vrouw

Beste,

Ik zeg “ja” voor de aanstelling voor ombudsman of ombudsvrouw.

Er gaat veel geld verloren en die komt in handen bij de notarissen als er onmin is bij een verdeling nalatenschap.

Vooral vind ik het niet eerlijk dat een notaris al het geld van moeder opvroeg en op een rubriekrekening plaatste. Na 7 jaar was er te weinig intrest bijgekomen.

Indien het geld geblokkeerd had geweest op de bestaande bankrekeningen tot de verdeeldheid plaatsvond, dan had het waarschijnlijk zolang niet geduurd en de verdeeldheid beter aangepakt en besproken geweest.

Ik besef waarom notarissen zo rijk zijn geworden. Vooral als alleenstaande weduwe hebben mijn twee broertjes een spel met mij kunnen spelen.

Ik heb reeds een deel van mijn opmerkingen gemaild.

Mijn naam geef ik nog niet door omwille van veiligheid. (heb reeds veel schade berokkend geweest door broers en medewerkers van hen)

Mvg

Ik hoop dat er ooit nog gerechtigheid komt

2 *

Van: Wilfried Roodhooft [mailto:fa495160@skynet.be]
Verzonden: maandag 24 februari 2014 17:17
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: ombudsman

Mevrouw, Mijnheer,

Uw vraag : ZEKER JA voor het onmiddellijk aanstellen van een ombudsdienst.

Het heeft nu lang genoeg geduurd dat de notarissen “onkreukbaar” waren en deden wat zij wilden. De tijd van “Napoleon” is reeds lang voorbij !!!!!

Hopelijk eindelijk eens een einde aan “dit profitariaat”.

Wilfried Roodhooft

1 *

Van: Inge Weyns [mailto:inge.weyns@telenet.be]

Verzonden: maandag 24 februari 2014 16:55

Aan: notarissenevaluatie@telenet.be

Onderwerp:

Ja, ik vind dat een ombudsdienst voor klachten i.v.m. notarissen hoogdringend moet worden opgericht!

Verder zouden de tarieven die notarissen hanteren transparant moeten zijn.

Hopelijk komt er beterschap.=

*

* * * * * *

5-2026/1

Belgische Senaat

ZITTING 2012-2013

27 MAART 2013


Wetsvoorstel tot oprichting van een ombudsman belast met het behandelen van klachten over de werking van notariskantoren

(Ingediend door mevrouw Christine Defraigne)


TOELICHTING


Volgens het jaarverslag 2011 van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat raadplegen elk jaar meer dan 2,5 miljoen personen een notaris. Deze zelfstandige ambtenaar treedt op in vele handelingen van ons sociale leven : huwelijken, aankoop van een huis, oprichting van een bedrijf, erfenissen, enz.

Is de cliënt ontevreden, dan beschikt hij momenteel over verschillende mogelijkheden om zijn klachten uiteen te zetten en een oplossing te zoeken.

Ten eerste kan hij zich wenden tot de provinciale kamer van notarissen (artikel 38 van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt) van de plaats waar de notaris waarover ongenoegen bestaat, werkzaam is. Als de kamer een duidelijke schending van de beroepsregels vaststelt, neemt zij de nodige tuchtmaatregelen. Anders tracht zij de partijen met elkaar te verzoenen.

Ten tweede is het sinds 1999 mogelijk zich te wenden tot de benoemingscommissies voor het notariaat (artikel 76 van dezelfde wet), die ook bevoegd zijn om klachten van particulieren te behandelen. Het doen naleven van de deontologie behoort niet tot hun opdrachten, maar zij kunnen als bemiddelaar tussen de notaris en de klager optreden om tot een oplossing te komen.

Het probleem van deze instellingen is dat zij in de ogen van de burger allemaal verbonden zijn aan de notarissen, waardoor hij, weliswaar niet altijd terecht, twijfelt aan hun onpartijdigheid en onafhankelijkheid : « wolven eten elkaar niet op ».

Zo is de provinciale kamer samengesteld uit notarissen van de provincie, en is de benoemingscommissie samengesteld uit magistraten, hoogleraars, vertegenwoordigers van de sociale sector, en ... notarissen.

Vandaar het idee om voor notariële geschillen een Nederlandstalige en een Franstalige ombudsman in het leven te roepen, die geen banden hebben met de notariswereld. De ombudsman zal dus geen notaris, kandidaat-notaris of erenotaris mogen zijn. Omdat hij het vakgebied moet kennen, zal hij wel master in de rechten moeten zijn en vijf jaar nuttige beroepservaring hebben opgedaan.

De indienster van het wetsvoorstel heeft reeds een voorstel ingediend (stuk Senaat, nr. 5-285/1 - 2010/2011) om federale ombudsmannen op te richten die als eerste een bemiddelingspoging doen. Indien deze bemiddeling faalt, nemen de provinciale kamers van notarissen en de benoemingscommissie de fakkel over.

Het onderhavige voorstel gaat een stap verder en schaft de rol van de provinciale kamers en van de benoemingscommissies in de klachtenbehandeling helemaal af (artikelen 11 tot 13 van het wetsvoorstel). Zoals in autonome overheidsbedrijven als het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie wordt een volwaardige ombudsman opgericht, die helemaal onafhankelijk alle klachten op notariaal gebied zal behandelen.

Om te voorkomen dat er teveel ongegronde klachten worden ingediend, bepaalt het voorstel dat het indienen van een klacht niet kosteloos is. Bovendien zal dit bijdragen aan de werkingskosten van de ombudsdienst. De andere bron van inkomsten zal bestaan uit een jaarlijkse bijdrage van de notarissen die een notariskantoor leiden.

Het klachtendossier wordt in de volgende gevallen gestuurd naar de provinciale kamer waaronder de persoon tegen wie de klacht gericht is, valt :

— indien de bemiddelingsdienst tijdens het onderzoek van het dossier vaststelt dat de notaris of kandidaat-notaris zijn ambtsplichten verzuimt of door zijn gedrag afbreuk doet aan de waardigheid van zijn beroep. Omdat de notaris een openbaar ambtenaar is, wordt ook de minister van Justitie hiervan op de hoogte gebracht.

— indien de bemiddeling faalt, verzet de persoon tegen wie de klacht gericht is zich tegen het advies van de bemiddelingsdienst of antwoordt hij er niet op. De aldus op de hoogte gestelde provinciale kamer kan indien nodig de vereiste tuchtmaatregelen treffen. Het is duidelijk dat dit de persoon tegen wie de klacht gericht is, zal doen nadenken en hem zal aanzetten om mee te werken. De klager van zijn kant kan na dit falen steeds in beroep gaan bij de burgerlijke rechtbanken om een schadevergoeding proberen te verkrijgen voor eventueel opgelopen schade.

Indien de bemiddelingsdienst tijdens het onderzoek van de klacht stuit op een ernstige aanwijzing dat er sprake is van een strafrechtelijk feit, kan de zaak naar de strafrechter doorverwezen worden. In dat geval geeft de bemiddelingsdienst het dossier natuurlijk uit handen.

Het wetsvoorstel bepaalt ten slotte dat de bemiddelingsdienst een verslag over de follow-up van de klachten opstelt. Omdat de klachten vandaag behandeld worden door de benoemingscommissies en notariële kamers, is het onmogelijk om er een totaalbeeld van te krijgen (aantal, seponeringen, minnelijke schikkingen, tuchtsancties, graad van voldoening van de klagers, enz.).

Christine DEFRAIGNE.

  


WETSVOORSTEL


Hoofdstuk I : Algemene bepaling

Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Hoofdstuk 2 : Oprichting en taken van de bemiddelingsdienst voor notariële aangelegenheden

Art. 2

Er wordt op federaal niveau een bemiddelingsdienst voor notariële aangelegenheden opgericht, hierna « de bemiddelingsdienst » genoemd, die bevoegd is om klachten over de werking van notariskantoren te behandelen.

Art. 3

§ 1. De opdrachten van de bemiddelingsdienst zijn de volgende :

1º alle klachten van particulieren over de werking van een notariskantoor onderzoeken;

2º het geschil tussen de klager en de persoon tegen wie de klacht gericht is, behandelen om een minnelijke schikking te vergemakkelijken;

3º een advies uitbrengen aan de persoon tegen wie de klacht gericht is indien geen minnelijke schikking kan worden bereikt; de klager ontvangt een kopie van dit advies;

4º uitspraak doen als scheidsrechter in alle geschillen die de particulier en de persoon tegen wie de klacht gericht is ter bemiddeling hebben voorgelegd krachtens een overeenkomst, gesloten na het ontstaan van het geschil.

§ 2. Wanneer de bemiddelingsdienst bij het uitvoeren van de hierboven bepaalde opdrachten vaststelt dat een notaris of kandidaat-notaris zijn ambtsplichten verzuimt of door zijn gedrag afbreuk doet aan de waardigheid van zijn beroep, brengt hij de kamer van notarissen waaronder de betrokkene ressorteert daarvan op de hoogte opdat ze, indien dit nodig blijkt, de passende tuchtmaatregelen treft.

De minister van Justitie ontvangt een kopie van dit bericht.

Hoofdstuk 3 : Samenstelling en werking van de bemiddelingsdienst voor notariële aangelegenheden

Art. 4

§ 1. De bemiddelingsdienst bestaat uit twee ombudsmannen, een Franstalige en een Nederlandstalige. Zij dragen respectievelijk de naam Franstalige ombudsman voor notariële aangelegenheden en Nederlandstalige ombudsman voor notariële aangelegenheden.

Zij worden bij koninklijk besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad voor een periode van vijf jaar door de Koning benoemd.

In een bericht dat in het Belgisch Staatsblad wordt gepubliceerd, worden de belangstellenden uitgenodigd zich kandidaat te stellen.

Om als ombudsman te kunnen worden benoemd moet de kandidaat :

1º in het bezit zijn van de Belgische nationaliteit;

2º van onberispelijk gedrag zijn en de burgerlijke en politieke rechten genieten;

3º houder zijn van een Belgische master in de rechten en ten minste vijf jaar nuttige beroepservaring hebben, zonder het beroep van notaris, erenotaris of kandidaat-notaris te hebben uitgeoefend tijdens een periode van ten minste drie jaar voor zijn kandidaatstelling.

§ 2. Bij koninklijk besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad bepaalt de Koning welke materiële en menselijke middelen worden bestemd voor de werking van de bemiddelingsdienst, waarbij het administratief en geldelijk statuut van het personeel wordt verduidelijkt.

Art. 5

De Koning stelt de nadere regels van de werking van de bemiddelingsdienst vast. De bemiddelingsdienst kan een huishoudelijk reglement opstellen dat door de Koning moet worden goedgekeurd.

Art. 6

Om de bemiddelingsdienst in staat te stellen zijn opdrachten uit te voeren, wordt een jaarlijkse bijdrage waarvan het bedrag door de Koning is vastgesteld, gevraagd aan de notarissen die op Belgisch grondgebied verantwoordelijk zijn voor een notariskantoor.

Hoofdstuk 4 : Statuut van de ombudsman

Art. 7

De Koning stelt het administratief en geldelijk statuut van de ombudsmannen vast.

Voor de ombudsman gelden dezelfde onverenigbaarheidsvoorwaarden als die bepaald in artikel 38, § 6, van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt. Deze functie is tevens onverenigbaar met een mandaat in de Benoemingscommissies voor het notariaat en met een mandaat bij de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat.

Hoofdstuk 5 : Het indienen en de onvankelijkheid van klachten

Art. 8

§ 1. Eenieder kan klacht indienen bij de bemiddelingsdienst voor notariële aangelegenheden. De Koning stelt de kostprijs voor het indienen van de klacht vast. Dit bedrag wordt bestemd voor de werking van de bemiddelingsdienst.

§ 2. De Franstalige ombudsman voor notariële aangelegenheden is bevoegd voor de klachten van particulieren betreffende notariskantoren in de gerechtelijke arrondissementen bedoeld in artikel 38, § 2, derde lid, 2º, van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt.

De Nederlandstalige ombudsman voor notariële aangelegenheden is bevoegd voor de klachten van particulieren betreffende notariskantoren in de gerechtelijke arrondissementen bedoeld in artikel 38, § 2, tweede lid, 2º, van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt.

Voor klachten van particulieren betreffende notariskantoren in de kantons van de vredegerechten bedoeld in artikel 38, § 3, tweede lid, 1º, kan de particulier kiezen tussen de Franstalige en de Nederlandstalige ombudsman.

§ 3. Om ontvankelijk te zijn moet een klacht schriftelijk of elektronisch zijn ingediend op het post- of emailadres van de bemiddelingsdienst, en moet zij de volgende informatie bevatten :

1º naam en voornaam van de klager;

2º beschrijving van de feiten die aanleiding hebben gegeven tot de klacht;

3º reeds ondernomen stappen om te komen tot een oplossing van het geschil;

4º handtekening van de klager of zijn afgevaardigde.

§ 4. Niet ontvankelijk zijn :

1º klachten die onder de strafrechtelijke of tuchtrechtelijke bevoegdheid van de rechtbanken vallen;

2º klachten betreffende de uitoefening van het notarisambt waarover een gerechtelijke procedure loopt of definitief beëindigd is nadat daarover een vonnis is gewezen;

3º klachten die reeds behandeld werden door de bemiddelingsdienst en die geen nieuwe elementen bevatten;

4º klachten die kennelijk ongegrond zijn.

Hoofdstuk 6 : Klachtenbehandeling

Art. 9

§ 1. Bij ontvangst van de klacht stuurt de bevoegde ombudsman een ontvangstbevestiging naar de klager met vermelding van de datum waarop hij de klacht ontvangen heeft. Hij geeft ook aan of zijn klacht ontvankelijk is of niet.

§ 2. In het raam van de klachtenbehandeling of zijn scheidsrechtersrol kan hij van de partijen alle documenten eisen die rechtstreeks met het voorwerp van de klacht te maken hebben. Hij kan de partijen en alle notariële instanties ondervragen. De aldus verkregen informatie wordt door de bemiddelingsdienst volstrekt vertrouwelijk behandeld.

Indien een van de partijen weigert mee te werken, wordt dit vermeld in het advies bedoeld in artikel 3, § 1, 3º.

§ 3. De persoon tegen wie de klacht gericht is, verantwoordt zijn beslissing in het geval hij het advies bedoeld in artikel 3, § 1, 3º niet volgt. Deze beslissing wordt naar de klager en de bemiddelingsdienst gestuurd.

In dit geval, of bij gebrek aan reactie of medewerking vanwege de persoon tegen wie de klacht gericht is, wordt het hele dossier in voorkomend geval gestuurd naar de kamer van notarissen waaronder deze persoon ressorteert om de nodige tuchtmaatregelen te treffen.

§ 4. Indien de bemiddelingsdienst tijdens het bestuderen van de dossiergegevens vaststelt dat er ernstige aanwijzingen zijn van een strafrechtelijk feit, stuurt hij het dossier door naar de bevoegde gerechtelijke instanties, en brengt hij de partijen en de kamer van notarissen waaronder de persoon tegen wie de klacht gericht is ressorteert, daarvan op de hoogte.

De gerechtelijke instanties brengen de bemiddelingsdienst op de hoogte van het gevolg dat aan de klacht werd gegeven.

Hoofdstuk 7 : Het opstellen van een verslag over de follow-up van de klachten

Art. 10

De bemiddelingsdienst stelt ten minste één maal per jaar een schriftelijk verslag op over de follow-up van de ingediende klachten, dat aan de Senaat en de Kamer van volksvertegenwoordigers wordt meegedeeld.

Hoofdstuk 8 : Wijzigingsbepalingen

Art. 11

In artikel 38 van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º het 3º van § 2, tweede lid wordt opgeheven;

2º het 3º van § 2, derde lid wordt opgeheven;

3º het 2º van § 3, tweede lid wordt opgeheven;

4º het 4º van § 3, tweede lid, wordt aangevuld als volgt : « Deze adviezen en voorstellen worden schriftelijk opgesteld, en aan de nationale Kamer van notarissen, de minister van Justitie en de Wetgevende Kamers overgezonden. »

Art. 12

In dezelfde wet wordt afdeling IIbis, met het opschrift « Behandeling van klachten over de werking van notariskantoren » en houdende de artikelen 49bis tot 49quater, opgeheven.

Art. 13

Artikel 76, 4º, van dezelfde wet wordt opgeheven.

12 juli 2012. Christine DEFRAIGNE.