Notarissen-evaluatie.be

programma Panorama op Canvas "De notaris verdeelt"

De uitzending "De Notaris verdeelt" werd bedacht en gerealiseerd door de VRT, Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie

en is uitgezonden op 30 januari 2014, in herhaling op 31 januari en  2 februari

Thema's


Home


Ervaringen


Notariaat en burger
Notarissen
zijn te commercieel geworden


4 op 10 ruzies
over erfenissen
raken nooit opgelost


De lijdensweg


Beroepsaansprakelijkheid van de notarissen versus burger


Plundering via negatief kaskrediet


Reacties vanwege lezers van HET LAATSTE NIEUWS

Gezien de enorme kijkcijfers, heeft de VRT beslist de reportage te herhalen in augustus 2014.

U kunt de uitzending herbekijken op het internet door te klikken op de link hieronder:

PANORAMA uitzending 5 De Notaris verdeelt

 

Verklaring van partijdigheid

(afgelegd door klokkenluider)

bij klachten van burgers ten overstaan van notarissen.

   

Aanvullend op het wetsvoorstel

vanwege Senator Christine DEFRAIGNE m.b.t. de aanstelling

van een neutrale Ombudsman/vrouw

m.b.t. klachten van burgers ten overstaan van notarissen.

Hier klikken

 

Reacties:  notarissenevaluatie@telenet.be

 

Geachte lezer,

Welkom bij onze website "notarissen-evaluatie.be", hetzij onderzoek naar de kwaliteit van de dienstverlening en de ervaring van/en met notarissen en notariskantoren en hoofdzakelijk m.b.t. erfenissen en/of gerechtelijke vereffeningen en verdelingen van nalatenschappen met de aanstelling van notarissen door de rechtbank.

Graag zowel uw positieve als negatieve ervaringen in verband met de afhandeling van een erfenisdossier waarbij u ooit was/en of alsnog betrokken partij bent.

Noteer hierbij of uw ervaring mag opgenomen worden in deze website. Uw bijdrage zal dan overgenomen worden met de datum van uw inzending en de auteur. Wij verwijderen wel de naam en/of namen van de notarissen en het notariskantoor, en op uw vraag ook uw naam.

Door te klikken op "over ons" kunt U lezen waarom wij met deze website gestart zijn.

Door te klikken op de link "ervaringen" kunt U de ervaringen van andere burgers nalezen.

Onze doelstellingen sluiten aan op het gestelde in het "Over ons" in onze website en verwijzen hiervoor naar het "Woord Vooraf" door Jo Stevens in de uitgave De vernieuwde procedure inzake gerechtelijke verdeling* van de auteurs Johan Verstraete en Patrick Hofströssler (*met de toelating van de Juridische uitgaven DIE KEURE, Brugge), hetzij:

"Wie ooit meegesleept werd in een procedure van vereffening en verdeling herkent Bleak House in de Dickensiaanse toestanden die hij of zij daar ontmoette. Lange, kostelijke en onvoorspelbare procedures, partijen als een speelbal heen en weer geworpen tussen notarissen en rechters, voortdurend opduikende moeilijkheden en blokkeringmiddelen. Frustratie, ontmoediging, desinteresse en fatalisme door al dit immobilisme zijn gegarandeerd het lot van partijen, advocaten en notarissen. Uiteindelijk belandt de zaak, na jaren getrek en gesleur, archetypisch bij de jongste medewerker van het kantoor, die met de moed der wanhoop zijn tanden vastbijt in het onoverzichtelijk en steeds verder aanzwellend dossier. En zich eenmaal per jaar dient te verantwoorden tegenover een doorlopend aanzwellende groep van cliënten, nu kinderen en (achter)kleinkinderen, neven en (achter)nichten plichtgetrouw de plaats innemen van hun tijdens het proces ontvallen rechtsvoorgangers om de procedures verder te zetten. Totdat hij met een zucht van verlichting en een air van ancien het dossier overlaat aan een nieuwe jongste medewerker ..."

Het moet kunnen dat de burger-rechtzoekende m.b.t. de erfenisproblematiek de kans krijgt zich te uiten, en dit ten overstaan van de notaris, en door de notaris - met een luisterend oor en onpartijdig - wordt bijgestaan en vanwege de notaris invulling krijgt op elke vraag vanwege de cliënt en/of partij. Dat dit niet steeds het geval is "is een feit". Echter, kritische cliënten of partijen vinden heel wat notarissen maar niets, opmerkingen nog minder. Dit blijkt al uit de reportage welke PANORAMA realiseerde in de uitzending* op Canvas: "De Notaris verdeelt!" (*30/01/2014)

Bedankt alvast voor uw deelname.

Vragen zijn ook steeds welkom en kunnen alleen maar de relaties tussen de notaris en de cliënten/partijen optimaliseren. Ook wat betreft gehoord te worden bij de Kamers van Notarissen en hun Voorzitters wordt later ingevuld met ervaringen, blijf kijken!

Reacties over ervaringen met notarissen

Van: FM
Verzonden: zaterdag 8 februari 2014 21:33
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: er zijn ook correcte notarissen

Geachte,

Hierbij gevoegd vindt u mijn antwoord op het standpunt van de zogenaamde correcte notarissen die op de site notarissen-evaluatie terug te vinden is.

Ik druk de vurige wens uit dat men het hierbij niet zal laten. De eerste belangrijke stap is gezet om onze rechten te doen gelden.

Van de gelegenheid maak ik gebruik om mijn diensten aan te bieden zo dit nodig mocht zijn.

 Groeten, FM

 Bijlage: Aan notarissen-evaluatie

Zwevezele, 7 februari 2014

Vanwege FM - Zwevezele

Onderwerp: er zijn ook nog correcte notarissen

Aan notarissen-evaluatie.

In de meegedeelde ervaringen van notarissen-evaluatie lezen we ook enkele standpunten die het opnemen voor de hard werkende rechtschapen notarissen. Zo oordeelt men onder andere dat het overdreven of te kortzichtig is om aan de hand van een paar eenzijdige verklaringen het beroep in een negatief daglicht te stellen.

Vanzelfsprekend zijn het hier alleen maar de gedupeerden die hun verhaal doen. De tegenpartij die het al of niet op een akkoord heeft gegooid met de notaris, is sowieso met de buit gaan lopen. Mocht men tegenpartijen de gelegenheid bieden om hun versie van de feiten uit de doeken te doen, zouden ze ongetwijfeld er de voorkeur aan geven om te zwijgen als de dood of om te keer te gaan als een verstokte leugenaar. Want als de ene partij de dupe is geworden, zal de andere partij er onbetwistbaar veel voordeel bij gedaan hebben.

Hoe dan ook is het onaanvaardbaar dat de boedelnotaris de verdeling ongelooflijk lange tijd uitstelt. Uit respect voor beide partijen is het de plicht van de openbaar officier om in eer en geweten zijn visie te kennen te geven over de verdeling van de nalatenschap of de huwgemeenschap.

De zaak op zijn beloop laten tot beide partijen voldoende water in de wijn hebben gedaan, mag geen optie zijn. Als een van de partijen vindt dat hij benadeeld is, dan blijft nog altijd de mogelijkheid open om naar de rechter te stappen. Zo werd in mijn geval de vereffening en verdeling binnen de drie jaar afgerond door de dienstdoende notaris ter gelegenheid van mijn echtscheiding. Al wat langer duurt, ruikt naar onraad.

Anderen zijn de mening toegedaan dat zowel in het notariaat als in andere beroepen er goede en slechte elementen zijn. Dat zal wel zo zijn. Maar in tegenstelling met het beroep van notaris worden degenen die niet correct zijn, beteugeld als ze voor de rechter verschijnen. Notarissen gaan vrijuit en kunnen hun wanpraktijken ongestoord verder zetten.

Helemaal onbegrijpelijk is het standpunt van diegenen die de reportage van Panorama van bedenkelijke kwaliteit vinden of overbodig achten. Kennelijk kan dergelijke visie alleen maar voortspruiten uit de verdorven geest van kwaadwillige notarissen of andere belanghebbenden.

Notarissen hoeven niet langer met drogredenen voor de dag te komen om de bedenkelijke handelswijzen die op hun terrein schering en inslag zijn te verrechtvaardigen. Dat de notarissen die van zichzelf denken dat ze goed werk verrichten, eens afkomen met een voorstel om paal en perk te stellen aan de wantoestanden die hier op deze site worden beschreven. Dat zij de rechters en de politici ervan overtuigen dat de notarissen die hun boekje te buiten gaan, worden gesanctioneerd. Als zij van mening zijn dit niet te moeten doen, dan moeten zij ook aanvaarden dat de negatieve weerklank die op het beroep rust, zal blijven bestaan. En dat correcte notarissen daardoor ten onrechte eveneens als gangsters worden bekeken.

Tenslotte een correcte notaris die niet meewerkt om het beroep te zuiveren van corruptie, is evenzeer als een bedrieger te beschouwen.

FM

 

Van: ...
Verzonden: vrijdag 31 januari 2014 0:53
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: KLACHT TEGEN NOTARIS

Geachte,

Jammer genoeg bevind ik mij in een gelijkaardige situatie van de verdeling van een nalatenschap. Mijn echtgenote is op 5 mei 2009 op 50 jarige leeftijd plots overleden, ikzelf was toen 49 jaar.  Mijn beide dochters, samen met hun toenmalige vriendjes, die allen kosteloos inwoonden; willen hun deel van de nalatenschap.  Wij hadden geen huwelijkscontract, maar waren getrouwd onder het wettelijk stelsel.  Dit houd in dat zij hun deel dus kunnen opeisen en eveneens naakte eigenaars worden van de helft van de gezinswoning.  Op zich kan ik hier genoegen mee nemen, daar ik het vruchtgebruik van de woning heb.  Echter vond ik wel dat zij dan mee de hypothecaire schulden moeten betalen, waartoe zij niet bereid zijn [Diegene die erft, erft ook de schulden].  Ook zijn mijn bank- en spaarrekeningen nog steeds geblokkeerd, daar mijn dochters hiervoor niet willen tekenen en de notaris deze niet wil vrijgeven.  Na talloze pogingen om tot een verzoening te komen met mijn dochters, hetgeen geen enkel resultaat heeft opgeleverd, ben ik uiteindelijk genoodzaakt geweest om naar de rechtbank te stappen.  De rechter heeft einde 2010 een boedelnotaris aangesteld, die deze zaak ook laat aanmodderen en niets doet.  Het enige wat er tot nu toe op tafel ligt is een incorrecte en onvolledige “STAAT VAN VEREFFENING EN VERDELING” die hij zou herwerken tegen 15 december 2013, maar niet heeft gedaan.  Na bijna 5 jaar ben ik nog geen stap verder in dit verhaal.  Ik ben door deze Napolitaanse wetgeving niet alleen mijn echtgenote maar eveneens mijn kinderen kwijt.  Ik leef als een kluizenaar, kan mijn rouwproces niet beëindigen, ben mijn kinderen kwijt, leef in onmin met mijn schoonfamilie en zelfs met een van mijn eigen broers (die de kant van mijn dochters hebben gekozen), kan mijn woning (om financiële middelen) niet onderhouden, ben aan ’ t aftakelen en zie het eigenlijk niet meer zitten.  Dit alles omdat een klootzak van een notaris zijn werk niet doet.  Door het toedoen van 1 persoon, die een onmetelijke macht wordt toegekend, worden andere mensen in de afgrond geduwd.  Dit is een flagrante schending van de mensenrechten. 

Dit is een bondige beschrijving van mijn verhaal en ik besef dat honderden mensen hetzelfde meemaken.  In mijn specifiek geval is deze ellende echter eenvoudig op te lossen en zouden ruzies tussen ouders en kinderen ophouden te bestaan.  Indien men(politiekers) deze weten, die stammen uit de tijd van Napoleon, eens zouden vervangen door een eenvoudig zinnetje: “de langstlevende echtgeno(o)t(e) erft alles”, zonder huwelijkscontract.  Kinderen moeten maar wachten tot de langstlevende echtgeno(o)t(e) overlijd, hun ouders hebben hiervoor ook gewerkt.

Daarom deze vraag bij het zien van uw reportage: Bij welke instantie kan je het best terecht om een klacht in te dienen tegen een notaris; een klacht die dan ook gehoord wordt?

Orde van Notarissen?

Met vriendelijke groeten,

...

P.S.:  Indien u deze tekst wil publiceren, wens ik graag anoniem te blijven (wet van de privacy), met medekennis van mijn advocaat. Mijn excuses voor mijn voorzichtigheid, maar ik heb de laatste jaren al heel wat meegemaakt!

Ik zou het ook fijn vinden wanneer jullie al de klachten die binnenkomen bundelen, hiermee justitie en politiek confronteren en hierover een tweede reportage maken.  Al is het maar om veel leed in de toekomst te kunnen voorkomen, want die is echt schrijnend en een democratie niet waardig.  Vervolgens stel ik voor om het notariaat af te schaffen, daar dit eenvoudig kan overgenomen worden door andere instanties.

Medegedeeld.

Belangrijke informatie m.b.t. de tussenkomsten van een notaris.

Van: cvdv54@gmail.com [mailto:cvdv54@gmail.com]

Verzonden: vrijdag 8 augustus 2014 19:50

Aan: notarissenevaluatie@telenet.be

Onderwerp: Ja.

Vaststellingen:

Een betaling uitgevoerd aan een notaris is niet bevrijdend. Dat wil zeggen dat wanneer de heer en mevrouw Jansens een huis kopen van de heer en mevrouw Peeters dan zal de betaling aan de notaris voor de eigendom van Peeters niet als een betaling aan de verkoper beschouwd worden. Eenvoudig gezegd als de notaris de koopsom niet doorstort zal de verkoper zijn eigendom als niet betaald kunnen beschouwen. Dan is de koper zijn geld kwijt.

Een Notaris geeft schriftelijke opdracht om instandhoudings-werken uitvoeren aan een woning. De woning is eigendom van de erfgenamen Aerts die niet alleen in onverdeeldheid de woning bezitten maar ook in ruzie leven. Een aannemer voert, in opdracht van de notaris, voor 10.000 euro werken uit aan de woning van de erfgenamen Aerts. De aannemer wordt uiteindelijk niet betaald want de notaris zegt dat het aan de erfgenamen is om de werken te betalen en de erfgenamen stellen dat de notaris geen volmacht had. =

Commentaar hierop is steeds welkom aan notarissenevaluatie@telenet.be

 

149*

 

Van: ...  

Verzonden: woensdag 12 juli 2017 20:08

Aan: notarissenevaluatie@telenet.be

Onderwerp: Notarissen, advocaten, politie, overheid, enz, enz,

 

Geachte. . . .

 

De waarheid over al deze ellende en miserie is dat de maatschappij nu eenmaal verkeerd in elkaar zit. Het is altijd en overal hetzelfde geweest, en het zal zo vlug niet veranderen!

"De aarde is een gevaarlijke plaats om te leven, niet zozeer omwille van de misdaad, maar wel om diegenen die er op staan te kijken" A. Einstein.

Je zou er kunnen aan toevoegen "en er niets aan doen!.” De grote schuldige zijn alle (overheid) instanties die ook maar enige macht hebben.

 

Als mensen macht krijgen gebruiken ze die, Als mensen veel macht krijgen gebruiken ze die veel, Als ze absolute macht krijgen gebruiken ze die absoluut En macht corrumpeert altijd en overal, op gelijk welk niveau!

 

Het is een letterlijke, maar ook een figuurlijke waarheid, dat wie op de laagste sport van de ladder staat alle shit van hoger op zijn donder krijgt!

Nu gaat het hier meestal over notarissen, maar alle instanties, zowel architecten, dokters, chirurgen, politie, advocaten, enz, allemaal hebben ze in een (eigen) orde! Met klachten over de leden van deze instanties kan je alleen maar terecht bij de desbetreffende orde!

 

En dan zit je daar bij een organisatie die "zelf dader en rechter" is, en moet oordelen over hun eigen lid (en/of leden)! Dan weet je direct waar het kalf gebonden ligt. En de leden zelf doen hun eigen zaakjes op de eigen manier! Niemand kan hen iets doen. Daarenboven is het zo dat de wetten over het algemeen gemaakt worden door… juist, ja, ingezetenen van vermelde orden, en meestal advocaten blijken te zijn, die zich uiteraard goed voelen in de kringen van de andere orden! En dan geldt het gezegde "Vriendjespolitiek, eigenbelang, ons kent ons, enz…"

 

Ondergetekende zit ook verwikkeld in een notaris(sen)-schandaal,

dat zo catastrofaal lijkt, alsof het van een andere planeet komt.

 

Ik hoop dat ik het eens tot in detail kan opschrijven…

 

Er is nog voer voor een nieuwe uitzending… over notarissen.

 

Bij publicatie gelieve dan "anoniem" te vermelden!

 

MVRGR

 148 *

Van: Sarah De Ridder [mailto:sarahderidder@aim.com]
Verzonden: vrijdag 19 september 2014 13:58
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: sterkte

Beste Jos en Jo

Ik wilde jullie veel sterkte toewensen, in de moeilijke strijd die het is, dierbaren verliezen en een erfenis als vergiftigd geschenk, het komt meermaals voor.

Wijzelf hebben hiermee slechte en goede ervaringen, en we vinden al wel eens een goede advocaat die krachtig en eerlijk is, die we proberen in te schakelen voor het te laat is, zo beredderen we het, erfenissen zijn een verschrikkelijk complex van geld en hebzucht en ongelijkheden en profiteren van naïviteit.

Een notaris hoort daarin recht te trekken wat krom is; als zijnde zijn maatschappelijke taak.

Er zou een waakhond moeten komen die de ethiek van de notaris strafrechtelijk kan bewaken om paal en perk te stellen aan wantoestanden en de verrijking met andermans geld en de schending van het eigendomsrecht.

Ik wens jullie met heel mijn hart en ziel veel sterkte, ik hoop dat jullie troost en soelaas kunnen vinden in jullie strijd voor al hetgeen wat dierbaar was dat je verloren hebt en het komt misschien nooit terug, het wordt nooit hetzelfde maar door de strijd, wordt er gerevolteerd, een revolte tegen de heersende illegale wanpraktijken die als legaal worden voorgeschoteld.

Veel sterkte,

Sarah

147 *

Van: Danny Brion [mailto:dbrion@live.be]
Verzonden: donderdag 7 augustus 2014 22:45
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: boedelnotaris

Geachte, 

De herhaling op 7 augustus 2014 over notarissen met ontzettende aandacht gevolgd.

Boedelnotaris aangesteld. 

Gescheiden in 2008. Bescheiden woning te verdelen tussen de ex-echtgenoten. 

Bijna vijf jaren aangesleept deze simpele procedure.

Betaalde voorschotten door de boedelnotaris worden nogmaals geëist in 2012.

Iedereen is geen boekhouder, maar hou alle documenten correct bij, desnoods over verschillende jaren.

Een notaris is een soort prinsendom, van vader op dochter of zoon.

Met hoogachting, en minachting voor het notariaat

db

(conclusie van de redactie "notarissen evaluatie": hou alle stukken levenslang goed bij!)

 

146 *

Van: Jos [mailto:josgeens@skynet.be]
Verzonden: donderdag 14 augustus 2014 17:11
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: Heruitzending op Canvas

JA, ik ben mede-eigenaar van onroerend goed dat verhuurd en door een notaris beheerd wordt.

Ik moet smeken om informatie en hij treedt op als alleen heerser en regelt de zaken zonder advies in te winnen van de twee eigenaars. Geeft geen uitleg over inkomsten -en of uitgaven.

Een echte schande voor het beroep.

Zijn dit geen maffia praktijken?

Mvg, Jos

Verstuurd vanaf mijn iPad / mobiel.

145 *

Van:
Verzonden: maandag 11 augustus 2014 10:54
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: Verdeling vereffening na scheiding is ook een drama

Geachte,

Ik ben nu reeds 6 jaar alles in het werk aan het stellen om de vereffening in orde te brengen.

De notaris heeft tot nu toe niks gedaan. Ik verdenk hem ook van partijdigheid. Reeds meerdere malen een rechtszaak aangespannen maar steeds in het ongelijk gesteld. Een andere boedelnotaris aanvragen lukt ook niet omdat hij aangesteld is door de rechtbank. Mijn ex is zelfstandige en daar wringt het schoentje. Er zijn zoveel onregelmatigheden dat het een heel kluwen geworden is die niemand kan of wil ontwarren. Ondertussen lopen de kosten voor de advocaat torenhoog op.

De notaris antwoordt niet op de brieven van mijn advocaat.

Daar wordt je echt ziek van.

Met vriendelijke groeten, NJ

144 *

Van: …
Verzonden: vrijdag 8 augustus 2014 19:40
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: bedrog vanwege de notaris

Ook wij werden bij de kamer der notarissen met onze klacht niet ernstig genomen.

Sedert 2002 heb ik mijn familie alleen nog voor de rechtbank ontmoet, mijn moeder die weduwe is is sedert die tijd dement. De notaris in kwestie is gehuwd met mijn zus!

Onze advocaat is een oplichter die goede maatjes is met de tegenpartij en konsoorten.Met vriendelijke groet,Verstuurd vanaf mijn iPad=

 

Van:
Verzonden: maandag 11 augustus 2014 10:30
Aan: notarissen evaluatie
Onderwerp: RE: bedrog vanwege de notaris

Geachte…

De notaris weigerde om een onroerend goed te beschrijven dat mij ten deel gevallen was ingevolge het openstellen van een doorgang voor publiek ten voordele van eigendommen van mijn moeder. Mijn moeder was destijds beginnend dementerend en kon niet meer zeggen dan dat ik alles moest regelen met Notaris X, gehuwd met mijn zus X…

Bij de kamer van de notarissen werd ik ontvangen en aangesproken alsof ik één van hun bediendes was die iets verprutst had. Ik werd voortdurend onderbroken en onderuit gehaald. Uiteindelijk hebben ze mij de raad gegeven om het geschil te laten behandelen door een andere notaris. (Die zou dan met mijn verhaal kunnen terugkeren naar de kamer van de notarissen) Dus ipv een oplossing te bieden werd ik dieper het moeras in geduwd…

Met vriendelijke groeten…

143 *

Van: Johan + Jacqueline [mailto:johanjacqueline@hotmail.com]
Verzonden: zondag 10 augustus 2014 16:27
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: notaris verhalen.

Geachte, 

Ik zal eerstdaags ook mijn negatieve ervaring meedelen.

Ik heb ergens gelezen dat  de namen van de notarissen niet vermeld worden. Ik vind dit wel heel zwak dat men al dan niet gewild of uit vrees voor ik weet niet wat of van wie, men nalaat de betrokken personen, dus notarissen, te vermelden met hun naam. Als dit echt gebeurd is waarom mag dit niet meegedeeld worden.

Misschien zijn er andere die ook in de  val lopen bij diezelfde notarissen.

Oprechte groeten.

Johan Remmerie, tel 0498058659

142 *

Van: ERIK BENOIT [mailto:erik.benoit@telenet.be]
Verzonden: zondag 17 augustus 2014 14:23
Aan: notarissen evaluatie
Onderwerp: erfenis ouders

Geachte…

U mag de mails hieronder gerust gebruiken voor uw website, met vermelding van mijn naam.

Nog enkele aanvullende elementen…

-         Door de aanslepende erfenis is ook in onze (kleine) familie alle cohesie zoek. Persoonlijk heb ik geen enkel contact meer met mijn broers omdat ik mij buiten alle ruzies en disputen wil houden. Al jaren is mijn levenshouding ‘Carpe diem’ en dat werkt perfect.

-          Een onafhankelijke dienst of persoon die op neutrale basis een (in mijn geval) erfeniskwestie aan de toegewezen notaris kan onttrekken, is meer dan wenselijk. Als na een tijd blijkt dat zo’n oplossing echt werkt, zullen de notarissen wel vlug zorgen dat ze correct handelen, want anders dreigt inkomen- en gezichtsverlies. Een anekdote in dit verband: onze strenge (school)directeur werd opgevolgd door een ‘Carmen’ van FC De Kampioenen. Wat bleek: de leerkrachten én zelfs de meeste leerlingen hadden liever de strenge directeur. Onder ‘Carmen’ was het één grote chaos en ging de kwaliteit van het onderwijs zienderogen achteruit. Haal de lakse notarissen van hun dossiers en er zullen heel wat drama’s vermeden worden. Maar dat kan enkel door een neutraal iemand of dienst met beslissingsrecht.

U mag mij altijd contacteren voor verdere inlichtingen en mijn steun in jullie streven heb je in ieder geval.

Met vriendelijke groeten, Erik Benoit

Van: ERIK BENOIT [mailto:erik.benoit@telenet.be]
Verzonden: vrijdag 8 augustus 2014 20:29
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: Erfenis ouders

Geachte

De erfeniskwestie sleept al meer dan 10 jaar aan.

Samenvatting:

Situatie: Mijn ouders woonden ongeveer 12 jaar bij mij (moeder had een hersenbloeding en ik had de plaats). Vader sterft onverwacht, moeder iets meer dan een jaar later. We zijn met 3 broers, geen onroerend goed te verdelen, enkel beleggingen, geld en de meubeltjes van mijn ouders. Geen probleem: alles gewoon in 3. Plots duikt een geregistreerd testament op van moeder. Dat was nog opgemaakt toen ze zelfstandig woonden. Geen enkele erfgenaam wist hiervan. Gevolg: 2 nieuwe erfgenamen (kleinkinderen) en een veel groter deel voor mij.

Gevolgen: Geen akkoord meer tussen de erfgenamen. Op een enkele verzoeningspoging na, stilte. Tot na een aantal jaren 1 partij een inventaris wil, maar dan enkel bij de 2 andere partijen. Wordt toegestaan, maar beide partijen waar de inventaris wordt gehouden, stellen dat alles moet weggehaald worden. Ik verduidelijk dat ik alles in de tuin zet, zodat ik terug over de 5 kamers die mijn ouders betrokken, kan beschikken. Uiteindelijk laat ik alles in de kamers staan, de spullen uit de garage staan al jaren buiten te verkommeren. Er gebeurt jaren niets. Aangetekende brieven van mijn kant worden door de notaris niet beantwoord. Afspraak door degene die het dossier behandeld (eerste schepen van de gemeente) wordt de dag ervoor geannuleerd wegens niet wettelijk?! Ik schakel het Huis der Notarissen van de provincie in. Kunnen enkel maar vragen stellen aan de notaris. Het duurt maanden voor hij een nietszeggend antwoord geeft. Na weer een paar jaar zonder beweging, krijgt een erfgenaam het gedaan om de financiële situatie van moeder te onderzoeken, met als onderliggende gedachte dat ik geld zou hebben laten verdwijnen. Onderzoek pleit me volledig vrij. Na 7 (!) jaar contacteer ik de 2de notaris die van in het begin aangesteld was. Die man wist nergens van !!!! Plots werd er een ‘definitieve verzoeningsvergadering’ belegd... Sindsdien niets meer. Enkel van de 2de notaris kreeg ik de notulen van die vergadering, van de verantwoordelijke notaris kreeg ik ze niet. Sindsdien niets meer.

Conclusie: Al 11 jaar kan ik mijn woning niet verkopen, de kamers boven niet gebruiken (staan vol met de meubeltjes van mijn ouders). Kortom: ik word gegijzeld in mijn eigen huis.

Hoe het verder moet, weet ik niet. Waar al die tijd het geld (ongeveer 200.000 euro) gebleven is, geen idee. Wacht de notaris tot een van de partijen gestorven is (3 mannen tussen 60 en 70 jaar en een man met het syndroom van Down)?

Notarissen? Er zullen wel goede bij zijn, maar dan toch niet degene die onze erfenis moet regelen.

Met beleefde groeten.

ErikBenoit

Schrieksebaan 230 - 3140 Keerbergen

Van: ERIK BENOIT [mailto:erik.benoit@telenet.be]
Verzonden: zaterdag 9 augustus 2014 18:05
Aan: notarissen evaluatie
Onderwerp: RE: Erfenis ouders

Geachte,

Hartelijk dank voor uw vlugge reactie. Een hemelsbreed verschil met de houding van de notaris.

De vierde kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg van het gerechtelijk arrondissement Leuven heeft de notaris (en een bijkomende notaris) aangesteld om de vereffening te behandelen.

  1. Een advocaat had ik, op aanbeveling van de eerste schepen van mijn gemeente. Later bleek dat die advocaat nauw samenwerkte met de aangestelde notaris in functie van advocaat van de gemeente. Vandaar misschien zijn zeer tolerante houding tov de notaris. Door die advocaat heb ik enkele toegevingen gedaan die de procedure gingen versnellen, maar die mij geld gekost hebben en niets oplosten.

  2. Mijn brieven heb ik altijd enkel aan de notaris gericht omdat hij de coördinator was. Trouwens de andere partijen deden dat ook.

  3. De klachtenbrieven aan het Huis der Notarissen heb ik bijgevoegd. Het antwoord kent u:

        zij kunnen niets doen.

Een neutrale ombudsman zou heel welkom zijn, maar dan iemand met beperkte bevoegdheden die dan wel dwingend zijn.

Als u nog inlichtingen wil, zal ik die met plezier overmaken.

Met vriendelijke groeten, Erik Benoit

141 *

Van: benedicte.cornelis@telenet.be [mailto:benedicte.cornelis@telenet.be]
Verzonden: vrijdag 8 augustus 2014 19:51
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: ombudsman/ombudsvrouw absoluut nodig : ja

Na het zien van het programma op Canvas vind ik dat dit absoluut noodzakelijk is.

Mijn dossier verkoop van mijn appartement, woensdag afgerond, is bij mijn notaris ongestructureerd behandeld geworden.

Er werden me geen vragen gesteld, en daarna was het: heeft u dit nog niet overgemaakt? Voor het ondertekenen van de akte kreeg ik het ontwerp (met nog essentiële fouten) twee dagen voor het verlijden van de akte doorgestuurd zonder afrekening. Op het moment van de akte werd ik als verkoper geconfronteerd met onverwachte kosten en erelonen, die me niet eerder werden voorgesteld op een blad met bedragen met de hand bijgeschreven. De afrekening van de onroerende voorheffing was verkeerd in mijn nadeel. Ik schreef gisteren een mail om dit verschil (53 euro ) te krijgen, maar vraag me af of ik wel een antwoord zal krijgen.

Notarissen hebben te veel macht en zijn niet correct in hun informatieplicht van hun klanten. Ook de verdediging van de klant is te beperkt.

Dit is mijn mening, en bij mij was het nadeel nog (voor zover ik weet!) heel beperkt, maar toch ik voel me in mijn rechten geschaad.

Met beste groeten.

Benédicte Cornelis 

140 *

Van: Ronald Carrette [mailto:ronald.carrette@gmail.com]

Verzonden: donderdag 7 augustus 2014 23:36

Aan: notarissenevaluatie@telenet.be

Onderwerp: Notarissen....

Beste,

Volgend op uw reportage, kan ik enkel uw initiatief toejuichen en ondersteunen.

Mijn ervaringen met notarissen zijn tot op heden tevens zeer teleurstellend geweest zonder in detail te gaan en dit enkel nog bij aankoop of verkoopakte van vastgoed transacties.

...dus nog ver verwijderd van de calvarietocht die u nog steeds doormaakt.

Een onafhankelijke ombudsman lijkt me een eerste stap id goede richting..... met max termijnen voor de verschillende stappen in de procedure, gekoppeld aan een effectief sanctioneringsbeleid.

Fundamenteel is de vraag of deze functie in zijn huidige vorm nog zin heeft en men niet beter kan gaan naar herverdeling van deze taken tussen overheid/rechtbanken en advocaten/juristen als adviseurs zoals gesuggereerd.

Ronald Carrette=

139 *

Van:
Verzonden: donderdag 7 augustus 2014 23:09
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: notaris

Beste,

Zojuist de herhaling gezien van de notaris verdeelt.

Daarin hoor ik een notaris zeggen dat hij  voor een testament onderbetaald word, namelijk 400 € voor de vele uren werk. Mijn schoonouders hebben voor dat vel papier 2200 € betaald, is die 1800 € zwart geld misschien?

Bij het overlijden van mijn schoonvader heeft een andere notaris het dossier met de erfenisrechten te laat binnengestuurd op de belastingen met gevolg dat de erfgenamen een boete moesten betalen. Bij de belastingen erkenden ze de fout van de notaris maar we moesten het maar op die notaris verhalen met een rechtsprocedure was hun antwoord.

In bovengenoemd testament stond in dat 3 kleinkinderen voor elk 1/6 de deel erfgenaam werden van een stuk recreatiegrond. Bij een poging tot verkoop bij alweer een andere notaris werd enkel gecommuniceerd met mijn schoonmoeder en 1 kleinkind. De andere 2 werden niet of slechts na lang aandringen mondjesmaat geïnformeerd over de stand van zaken; moeten niet alle erfgenamen in welke gradatie ook correct en direct  geïnformeerd worden en niet via via?

Die 3 notarissen wonen in dezelfde stad en verdelen de koek waarschijnlijk mooi onder elkaar.

Je verwacht van zulke mensen vakmanschap, vertrouwelijkheid en beroepsernst maar er zijn velen in hetzelfde bedje ziek.

Het wordt hoogtijd dat onze beleidsmakers dit beroep uit Napoleons tijd hervormen en er een onafhankelijk controleorgaan komt die sancties kan opleggen bij misbruiken.

HDL

138 *

Van:
Verzonden: vrijdag 8 augustus 2014 19:51
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp:
ombudsman/ombudsvrouw absoluut nodig : ja

Na het zien van het programma op Canvas vind ik dat dit absoluut noodzakelijk is.

Mijn dossier verkoop van mijn appartement, woensdag afgerond, is bij mijn notaris ongestructureerd behandeld geworden.

Er werden me geen vragen gesteld, en daarna was het: heeft u dit nog niet overgemaakt? Voor het ondertekenen van de akte kreeg ik het ontwerp (met nog essentiële fouten) twee dagen voor het verlijden van de akte doorgestuurd zonder afrekening.

Op het moment van de akte werd ik als verkoper geconfronteerd met onverwachte kosten en erelonen, die me niet eerder werden voorgesteld (op een blad met bedragen met de hand bijgeschreven.) De afrekening van de onroerende voorheffing was verkeerd in mijn nadeel. Ik schreef gisteren een mail om dit verschil (53 euro ) te krijgen, maar vraag me af of ik wel een antwoord zal krijgen.

Notarissen hebben te veel macht en zijn niet correct in hun informatieplicht van hun klanten. Ook de verdediging van de klant is te beperkt.

Dit is mijn mening, en bij mij was het nadeel nog (voor zover ik weet!) heel beperkt, maar toch ik voel me in mijn rechten geschaad.

Met beste groeten.

BC 

137 *

Van: Claudia De Bisschop [mailto:claudiadebisschop@telenet.be]

Verzonden: vrijdag 8 augustus 2014 17:19

Aan: notarissenevaluatie@telenet.be

Onderwerp: ombudsman-vrouw om wangedrag van notarissen na te gaan

Ja, aub, niet meer op wachten. Dat vuile ras denkt dat ze boven de wet staan.

Verstuurd vanaf mijn iPad

136 *

Van:
Verzonden: vrijdag 8 augustus 2014 10:55
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: Klacht

Geachte, 

Bedankt om deze reportage (Panorama) en eventueel mijn verhaal te beluisteren, ik spaar u de lange lijdensweg van de procedure (5 jaar) met de frustrerende en lichamelijke traumatische gevolgen die mij en anderen dat bezorgd heeft.

 Eenvoudig en tot de kern van de zaak komende had de notaris het behandelde dossier zelfs niet bekeken, (betreffende een echtscheiding, samenwonend en de verkoop van een huis, de verdeling dus) achteraf vroeg hij aan mij hoe ik de berekening gemaakt had, dit heeft hij echter nooit toegegeven in het proces uiteraard, en beweerde: 'het is een vergissing van beide partijen'.

De uitspraak van het gerecht luid dan ook als volgt: 'Een notaris heeft maar een beperkte informatieverplichting.'

            Dus met andere woorden:

1. hij is niet verplicht beide partijen objectief te consulteren.

2. hij is niet verplicht een voorontwerp te maken.

3. hij is niet verplicht naast de zogezegde overeengekomen betaling de wettelijke rekening te geven.

4. hij kan dus met geen enkel stuk afkomen.

5. hij heeft maar een beperkte informatieverplichting, ik heb echter zelfs geen enkele informatie gekregen. 

Ik kan u natuurlijk de lange lijst met papieren (stukken) opsturen van het proces maar het kwaad is al geschied, bij de procedure heb ik tijdelijk een huis moeten huren waar er spijtig genoeg een ernstig ongeluk gebeurd is. Hebben we hier dus niet met ongeveer eenzelfde verhaal te maken als het 'gezin van Paemel'?

Vriendelijke groeten, Frank.

(een zaak welke zal dienen doorgelicht door zowel de Benoemingscommissie als door de Kamer van Notarissen…)

135 *

Van: …

Verzonden: vrijdag 8 augustus 2014 10:36

Aan: notarissenevaluatie@telenet.be

Onderwerp: Vraag over de website

Beste,

Wij zijn een jong koppel en hebben met veel ongeloof de uitzending bekeken.

We waren dan ook blij te zien dat er actie wordt ondernomen in de vorm van jullie website!

Echter hebben wij een vraag, waarom staan er nergens namen van de desbetreffende notarissen op de website?

Dat zou een heleboel mensen helpen bij hun keuze voor een notaris...

We wensen jullie heel veel sterkte en succes met het verloop van de zaak. En merci voor de reportage!

134 *

Van: caroline de bondt [mailto:carodurfdoetal@live.be]

Verzonden: donderdag 7 augustus 2014 22:33

Aan: notarissenevaluatie@telenet.be

Onderwerp: Hopelijk heb ik nooit nog een notaris nodig, anderzijds verbaast het me niet: zo corrupt de heer is, zijn zijn apostelen 100x erger.

De schaamte ver heel ver voorbij !!!!!!!!

Verstuurd vanaf mijn iPad

133 *

Van:
Verzonden: donderdag 7 augustus 2014 22:47
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: nalatenschap en verdeling na echtscheiding

Er zijn ook zéér goeie notarissen dat weten wij ook uit ondervinding. 

Maar er zijn ook notarissen die, het geld dat aan hen wordt overhandigd voor regeling met de bank i.v.m. een nog openstaand saldo van een lening bij een echtscheiding, deze gelden niet doorstorten.  Wanneer het eigendom dan wordt verkocht en de verkoopsakte diende te worden ondertekend, blijkt dat er nog een 'openstaand' saldo is bij de bank. Gevolg de verkoop kon in feite niet doorgaan.

Ik nam contact op met de notaris die mijn echtscheiding destijds deed en de notaris-bediende moest het dossier gaan opzoeken in de archieven om te zien hoe het destijds allemaal gelopen was. Om tijd te winnen, zodat de verkoop op de afgesproken dag met de nieuwe eigenaars zou kunnen doorgaan, zocht ikzelf in mijn papieren en ik vond het bewijs van betaling aan de notaris van het saldo toekomende aan de bank. Bedrag dat werd betaald bij de ondertekening van de akte van echtscheiding. Ik faxte dit door aan de notaris en gelukkig is de verkoop kunnen doorgaan.

Wat kreeg ik … een rekening van de notaris voor administratie- en opzoekingskosten.  

U begrijpt wel dat ik deze rekening niet betaald heb want dat kan hij doen van de opgestreken intrest van drie jaar.

JJ

132 *

Van: Willy Guns [mailto:gunswilly@hotmail.be]
Verzonden: donderdag 7 augustus 2014 22:57
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: ombudsdienst

Er is niet alleen dringende noodzaak aan een ombudsdienst inzake onregelmatigheden begaan door notarissen. Sinds enkele jaren is er, bij aan- of verkoop van onroerend goed, nog een kaper op de kust verschenen: “de immobiliënmakelaar”!

Het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars speelt, als tussenpersoon, eveneens een ‘zéér beschermende rol’ bij onregelmatigheden begaan door de leden van deze beroepsorganisatie. Het zal je als burger maar overkomen dat zowel de vastgoedmakelaar als de notaris de zwarte piet naar elkaar doorschuiven bij al of niet gewilde onregelmatigheden.   

131 *

Van: …

Verzonden: donderdag 7 augustus 2014 23:03

Aan: notarissenevaluatie@telenet.be

Onderwerp: Mijn ervaring

Beste,

In 2001 …

Mijn ouders zijn ook al meerdere keren bedreigd door notaris … Advocaat zegt "dit kan niet" tot hij een gesprek heeft met de bewuste notaris en opeens draait hij zoals de wind …

Een 2e notaris werd aangesproken, echter wanneer ook deze een gesprek heeft met zijn collega spannen zij samen … na een jaar nog steeds geen boedelbeschrijving … op brieven antwoorden de notarissen niet … onmogelijk om de notaris telefonisch aan de lijn te krijgen … dankzij vertragingsmanoeuvres vanwege notaris, boetes en intresten vanwege de fiscale administratie …

Met vriendelijke groeten

SS (volledig verhaal volgt na goedkeuring door erfgenaam)

130 *

Van: Tom Sarens [mailto:tomsarens669@hotmail.com]
Verzonden: vrijdag 1 augustus 2014 23:15
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: erelonen notarissen

Geachte,

Is het trouwens normaal dat de notarissen vandaag de dag 250 à 350.000 euro NETTO in hun vennootschap overhouden?
Dit gebaseerd op de wettelijke erelonen? Is het niet eens tijd voor de politiek om dit te onderzoeken? Door de stijging van de vastgoedprijzen zijn de erelonen exuberant!
Deze heren verdienen meer dan ceo's van grote bedrijven, eurocommissarissen of zelfs de premier van dit land!

Echt, check eens wat jaarrekeningen op www.nbb.be, u valt achterover van deze megabedragen.

Ik wil gerust uittreksels sturen naar geïnteresseerden.

groetjes,

tom

129 *

Van: Wilfried Roodhooft [mailto:fa495160@skynet.be]
Verzonden: woensdag 14 mei 2014 14:30
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: vraagje

Mevrouw, Mijnheer, 

Met veel interesse uw uitzending dd. 30.1.14 omtrent “ de notaris verdeelt” gevolgd.

Uw reporters hebben daar een interessant uitzending van gemaakt.

Is het misschien niet interessant, enkele weken voor de verkiezingen, nu eens het gedacht te vragen aan de verschillende partijen wet hun visie is omtrent “het beroep en het statuut van de notarissen” en wat er moet gebeuren?

 1 *

Van: ...
Verzonden: vrijdag 31 januari 2014 0:10
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: Panorama uitzending

Geachte,

Juist de reportage gezien...schandalig...de belangrijkste reden dat ik niet meer in België wil wonen was ten gevolge van een slechte ervaring van een notaris bij de verkoop van mijn woonhuis.

In 1997 een huis gekocht na het normale onderzoek van de notaris die mij aangeraden was. Geen probleem in de akte opstelling afgezien dat een van de notarissen dronken verscheen en van zijn collega nog een whisky kreeg en de smak geld te betalen aan de notaris.

Echter toen ik voor het werk naar de US vertrek begin 2000 en het huis wil verkopen, kreeg ik wanneer ik met gezin op de terminal zit te horen dat de koper zijn waarborg terugeist en de verkoop wil annuleren aangezien zijn notaris problemen heeft gemerkt met bouwvergunningen en zonevreemdheid.

Blijkt dat mijn notaris nooit gemeld heeft dat het pand zonevreemd was ten tijde van de aankoop.

Gevolg, huis kon ik niet verkopen en vanuit US kreeg ik ook te horen dat stedebouw een overtreding vaststelt aan het huis namelijk het staat in een natuurgebied...Stedebouw meldt dat de burgemeester de zaak kan klasseren, indien van goede wil totdat een nieuwe zone-inkleuring met gewestplan kan gemaakt worden. Gezien de plaats waar deze huizen staan, absoluut geen natuurgebied kan zijn, heeft de burgemeester verklaard dat hij het nodige zou doen om deze zone anders in te kleuren maar dat dit jaren kan duren.

Echter tot die tijd gaat niemand mijn huis kopen en dit alles door ongrondig en geen duidelijkheid te geven bij aankoop door de notaris.

Tot 2007 hebben we het huis verhuurd en tot onze verrassing heeft zich een koper aangeboden en ik heb het huis met al deze issues kunnen verkopen. De man was onze buur en wou zijn grond uitbreiden. We waren zeer blij dat we dit hoofdstuk na 7 jaar konden afsluiten.

Mijn echtgenote was lange tijd ziek in deze onrustige tijd toen we 4 jaar in de US zaten, zonder het geld van het huis en met de angst dat het huis afgebroken zou worden.

Toen ik contact was met de notaris zij hij dat zijn medewerkers het opzoekwerk gedaan hadden en hij niet goed op de hoogte was. Zijn toon verzuurde toen ik hem vroeg wie ik aansprakelijk kan maken. Hij zei dat hij zijn notariaat had kunnen sluiten indien hij geen huizen meer had kunnen verkopen die zonevreemd beschreven stonden. De enige aansprakelijke is volgens hem de overheid.

 Toen ik de reportage op Panorama, dacht ik terug aan die tijd en de onmacht tegen het apparaat van de notarissen. Zeer erg voor die mensen. Sommige van onze buren waren oudere mensen die hun huis niet konden verkopen en van geen goede oude dag konden genieten. De notaris moet ons behouden van dwalingen van de overheid, ons leiden door de wereld van de administratie. Nu krijg ik de indruk dat het een beschermd beroep is waar je als burger mee in contact moet treden en geen bescherming hebt als er iets mis gebeurt. Men weet niet wat door hun dwalingen ze mensen kunnen aandoen.

 Groet,

 ... wonende in Nederland met vele regels maar wel met duidelijkheid en rechtszekerheid tegen de overheid.

2 *

Van: ...
Verzonden: vrijdag 31 januari 2014 0:10
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: Boedelscheiding.

Geachte,

Heb met aandacht gekeken naar de uitzending op canvas over "de notaris".

Persoonlijk heb ik ook zo iets meegemaakt. Met zeer erge gevolgen : twee maal telkens bij het lezen van de uitspraak van de rechtbank, eerste aanleg en beroep, heb ik gepoogd zelfmoord te plegen !!

De notaris was steeds dezelfde persoon vanaf december 1990 tot 2004, ogenblik van de tweede zelfmoordpoging.

In het kader van een EOT stelt de notaris een akte EOT en de daarbij behorende inventaris op. Toen waren er nog 3 verschijningen nodig. De eerste twee verscheen de andere partij maar de derde keer niet meer. Gevolg scheiding op grond van bepaalde gronden. Omdat zoals vermeld in de akte EOT was alles bij tegenpartij gebleven. Ook bewoonde ze het gemeenschappelijk huis, had zij alleen toegang tot het appartement met garage te Middelkerken en kreeg ze de huur van het appartement te Mechelen.

In kortgeding beslist de rechter dat ze de woning te Heffen mag blijven bewonen, het appartement met garage moet het gebruik gelijk verdeeld worden, de onpare maanden voor mevrouw en de pare maanden voor mij; van de huur van het appartement te Mechelen moet ze een maandelijkse provisie storten en voor de rest zal alles verrekend worden bij de boedelscheiding.

Vermits ter zitting de advocaat van mevrouw zegt dat ze bepaalde zaken niet kon overhandigen daar ze die verkocht had beslist de rechter ook dat dezelfde notaris terug een inventaris moet opmaken. Bij de uitspraak van de scheiding in 1994 stelt de rechter dezelfde notaris aan als boedelnotaris. De boedelscheiding was dus een heel gemakkelijke zaak. Verkoop van het woonhuis te Heffen, het appartement met garage te Middelkerken en het appartement te Mechelen.

Mijn raadsman neemt onmiddellijk na de uitspraak van de scheiding contact met de notaris om de boedelscheiding te starten. Het enige dat niet zo direct te bepalen was waren de "stukken". Daarom wordt ook onmiddellijk gevraagd dat bij de bank in Nederland gevraagd wordt om de identificatie van die stukken.

Vermits de zaak blijft aanslepen schrijf ik de notaris verschillende keren aan, zelfs aangetekend om hem te vragen voortgang te maken met de boedelscheiding.

Hij reageert daar niet op en ten einde raad wend ik me tot Het genootschap van Notarissen van de provincie Antwerpen. Die vragen hem om de zaak voortgang te laten vinden. Twee jaar later is er nog altijd niets gebeurd dus wend ik me terug tot het genootschap. De voorzitter was wel een andere persoon. Maar deze keer kreeg ik copy van de brief die het genootschap die de notaris aanmaant de zaak onverwijld te starten. Ook de twee raadsmannen krijgen een schrijven waarin ze er op gewezen worden dat ze de wettelijke termijnen moeten respecteren. Hierbij blijkt dat deze zaak normaal binnen de zes maanden moest opgelost zijn. 

Nu vat de notaris wel zijn werken aan. Zijn voorstel dat hij zal neerleggen staat bol van de fouten, zelfs de som van vier getallen kan hij niet correct maken. Ook de geldende wetten lapt hij aan zijn laars. Want zoals hij zegde zou een officiële schatter latere betwistingen voorkomen. Op zijn aanraden wordt deze aangesteld. De notaris zal zelf met hem contact opnemen. We zijn dan in januari, in augustus is er nog steeds niets, dus neem ik zelf contact op met die schatter. Hij had nog geen enkele opdracht gekregen van de notaris. Dus bevestig ik met copy aan de notaris dat deze schatting dient uitgevoerd. Hij zegt me deze binnen de 14 dagen aan de notaris te bezorgen. Wanneer ik en maand later nog steeds geen resultaat heb contacteer ik hem terug. Er waren problemen met de eigenaar die geen toelating gaf om de woning te betreden. Dit had hij gemeld aan de notaris die niets deed. Ik verplicht hem aangetekend het nodige te doen. En ja 10 dagen later krijg ik van de schatter gelijk met tegen partij en de notaris zijn schattingsverslag. Ondertussen huurde ik wel een woning waar tegenpartij gratis woonde. Nu is de wet heel correct betreffende de einddatum van de vergoeding die dient betaald door de bewoner die via kortgeding het genot van woonst verkreeg. De woonstvergoeding stopt of bij het einde van de boedelscheiding, of bij verkoop van het onroerend goed voor zover deze datum vroeger ligt van de einddatum van de boedelscheiding, of indien de rechtbank dar anders over beslist (zie gedeelde bewoning appartement + garage te middelkerken).

In januari 1991 bedroeg de waarde van de woning (vergoeding voor bewoning) 33.250 BF per maand en in november 1999 was dat 39.900 BF per maand. Dit volgens het schattingsverslag van de schatter op datum van 17 november 1999. Het huis werd verkocht op 1 juni 1996. Voor de woonstvergoeding rekent de notaris ((12 x 18000) / 2) x 22 of 198.000 BF. Begrijpen wie kan. Al de fouten worden hem schriftelijk medegedeeld. Ook krijgt hij nog een opdracht aan de bank in Nederland de gegevens op te vragen alvorens verjaring.

Geen reactie zodat verjaring optreed en alles wat betreft de stukken onmogelijk na te trekken valt. Als enige reactie op mijn schrijven krijg ik de droge vermelding dat me elk rechtstreeks contact verboden wordt. Op de bemerkingen zegt hij gewoon dat zijn cijfers de juiste zijn en geen fouten bevatten. Deze stukken gaan naar de rechtbank en de Rechter volgt de "eerste rechter", de notaris in zijn zienswijze. Hopelijk begrijpt u dat men het dan niet meer ziet zitten dus eerste zelfmoordpoging. In beroep idem de rechter volgt de notaris. 

Dit is vechten tegen de bierkaai!  Het heeft maanden geduurd eer ik daar overheen was. Als ik dan een onderhoud vraag aan de procureur generaal met de mededeling dat ik het niet meer zie zitten, plaatst die me gewoon in een instelling !! Actueel ben ik 73 jaar en ben ik in schuldbemiddeling waar ik vroeger een heel goed betaalde job had en daarenboven nog avondles en dagles gaf (18 u per week op sommige jaren) en werkte voor een Amerikaanse firma. 

Ik verdiende toen in 1990 meer dan 200.000 BF netto per maand.  

Voor mij bestaan notarissen niet meer. Het zijn "dieven" en moordenaars in dit geval wel bijna daadwerkelijk.

Onder wat dient geklasseerd weet ik niet !! Incompetentie, moedwil, bevoordelingen van de ene partij tegenover de andere, ... 

Voor meer info houd ik alle documenten ter staving ter uwer beschikking.

Met beleefde groeten;

...

De notaris is ...

De schatter dhr. DE LAET (die trouwens correct werk leverde)

3 *

Van: ...
Verzonden: vrijdag 31 januari 2014 0:10
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: Vordering door Notaris ... 7 jaar na laatste uitvoering van taken bij de opmaak van een boedelverdeling in een echtscheiding waarvoor hij 12 jaar eerder aangesteld was.

Geachte,

Om kort even de situatie te schetsen : mijn vriendin ( met wie ik inmiddels bijna 10 jaar samen ben) is op 7 januari 2000 uit de echt gescheiden ( vonnis verleden op die datum).

Omdat zij een zelfstandig ... was en een eigen zaak had en haar ex dacht dat daar heel veel geld te rapen was, terwijl zij door de opkomst van de digitale fotografie op een faillissement af stevende, was hij niet akkoord met de boedelverdeling.

Daarom stelde de rechtbank toen een notaris aan dhr. ... , notaris te ... waar mijn vriendin toen woonde om de boedelverdeling te doen.

Omdat hij er niet uit raakte en er geen compromis mogelijk was tussen de scheidende echtelingen, heeft de rechtbank dan in een vonnis van 28 september 2005 een bedrijfsrevisor aangesteld. Maar omdat er eigenlijk bijna niets meer te verdelen viel ( al heel zeker geen liquide middelen) en er al een aanzienlijke provisie betaald zou moeten worden als voorschot op het ereloon van de bedrijfsrevisor,  hebben de ex- echtelingen toen beslist om de zaak stop te zetten, vermits dit alles veel meer zou kosten dan er nog uit te halen zou zijn.

Dus de notaris had hier al vijf jaar en half voor gehad, vooraleer hij besloot om dan maar te opteren voor een bedrijfsrevisor.

De notaris is toen ook van op de hoogte gesteld van het feit dat men de zaak stop zette en er dus geen boedelverdeling of vereffening meer diende te gebeuren ( er is destijds een provisie van 250€ betaald geweest als ereloon voor de notaris).

Groot was dan ook de verbazing toen in oktober 2012 ineens een rekening van de notaris van 4.877,95€ in de bus viel met de mededeling die rekening  (tenminste haar deel zijnde 50 % van die rekening) asap te betalen, zonder enige vorm van uitleg of verontschuldiging omwille van deze uiterst late factuur.

Na formeel bezwaar tegen deze rekening omwille van het feit dat zijn rekening niet binnen een redelijke termijn gekomen was ( meer dan 7 jaar na de laatste activiteit), dat de notaris nooit enige stukken had overgemaakt en met de mededeling dat wij die rekening niet wenste te betalen, begonnen de dreigementen dat indien hij het bedrag niet binnen de 7 dagen in zijn bezit had, hij een invorderingsprocedure zou starten. In een volgend schrijven dreigde hij zelfs met een dagvaarding.

Wij hadden inmiddels een beetje juridisch advies ingewonnen en het blijkt dat voor een advocaat de redelijke termijn om nog een rekening te sturen 5 jaar bedraagt, maar voor een notaris 10 jaar. Het is dus volkomen wettelijk voor een notaris om na 9 jaar en 364 dagen nog een rekening te sturen.

Maar omdat wij helemaal niet akkoord waren met zijn werkwijze en de omvang van zijn rekening ( 750€ voor een advies, 300€ voor een PV, enz) hebben we de zaak aanhangig gemaakt bij het Huis van Notarissen in Hasselt, waar men de zaak onderzocht heeft.

Zodra ik daar melding van maakte ten aanzien van notaris ... veranderde zijn toon helemaal en was er van dagvaarding geen sprake meer en was hij akkoord om het resultaat van het onderzoek van het Huis van Notarissen af te wachten en er voorlopig niet moest betaald worden.

Het onderzoek van het Huis van Notarissen heeft dan opgeleverd dat hij zijn factuur heeft moeten herleiden tot 3.601,41 € daar hij onterecht BTW had aangerekend en onterecht ereloon had aangerekend op de akten en processen verbaal vóór en na de staat van vereffening terwijl er alleen maar ereloon verschuldigd was op de staat van vereffening zelf.

Mijn vriendin heeft dan ook nog een soepel afbetalingsplan gekregen om deze rekening te vereffen, niet dat wij het niet dadelijk konden betalen, maar we wilden de notaris ook eens laten wachten op zijn centen als hij na 7 jaar nog een rekening durft te sturen.

Dit is nog maar eens een voorbeeld van hoe een notaris ongestraft te werk kan gaan, hij is dan nog enigszins op de vingers getikt door het Huis van Notarissen, maar heeft toch nog gedeeltelijk zijn slag thuisgehaald.

Indien gewenst kan ik jullie natuurlijk een kopie van de briefwisseling bezorgen.

Met vriendelijke groeten,

...

 4 *

Van: ...
Verzonden: vrijdag 31 januari 2014 0:10
Aan: ... notarissenevaluatie@telenet.be
CC: ...
Onderwerp: RE: dossier ...

(30/01/2014)

Geachte heren,

Op onderstaande mail kreeg ik tot op heden geen enkele reactie.

Waarom verbaast me dit niet ?

Waarom wordt ik steeds verteld dat u in gesprek bent als ik u op bel ?

Maar vooral,

Waarom betaalde ik u een voorschot ?

 

Met Vriendelijke groeten,

...

 

Van: ...
Verzonden: zaterdag 4 januari 2014 14:09
Aan: ...
CC: ...
Onderwerp: RE: dossier ...

 Geachte heer notaris,

Cfr onderstaande mail werd jullie notariskantoor in juli 2012 gevraagd onze basisakte te wijzigen.

Dit zou een drietal maanden in beslag nemen wegens de toen heersende drukte.

November 2012 werd ik gevraagd een voorschot van 1 000 euro te storten op de kantoorrekening teneinde een ontwerpakte op te maken. Deze 1 000 euro heb ik dan ook overgeschreven.

Sindsdien is er geen enkele evolutie in mijn dossier.

Meerdere mails en telefoons blijven onbeantwoord.

 

Graag zou ik vernemen wat jullie bedoeling is :

-          Werken jullie het dossier verder af zoals beloofd en waarvoor al voorschot betaald ?

-          Of storten jullie die 1 000 euro terug gezien tot op heden geen enkele daad werd gesteld ?

-           

Met Vriendelijke groeten,

...

Van: ...
Verzonden: donderdag 19 juli 2012 11:07
Aan: ...
CC: ...
Onderwerp: RE: dossier ...

Geachte Heer,

Enkele opzoekingen werden ondertussen verricht.

Ik heb ondertussen de externe medewerker die het dossier zal voorbereiden, ... (in cc.), ontmoet en het dossier met hem besproken.

Na afwerking van enkele andere lopende dossiers, zal hij u contacteren.

De eigenlijke wijzigende basisakte zal, zoals afgesproken, maar opgemaakt worden nadat het schriftelijk akkoord van alle mede-eigenaars bekomen is.

 

Inmiddels teken ik, met de meeste hoogachting,

Notaris ...

Van: ...
Verzonden: dinsdag 17 juli 2012 21:16
Aan: ...
Onderwerp: dossier ...

Geachte heer notaris,

Mag ik vragen hoe ver jullie staan met mijn dossier betreffende privatieve toekenning voortuinen ... e.a. Bredene.

Dit op vraag van de heer ... mede-eigenaar.

Hij stelt nog niet aangeschreven te zijn met vraag tot akkoord.

Ik heb ondertussen aanplakbiljet stedenbouwkundige vergunning opgehangen.

Start verbouwingswerken is voorzien rond 25/08/2012.

Vriendelijke groeten,

...

 5 *

 Van: ...
Verzonden: donderdag 30 januari 2014 23:54
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: panorama reportage vanavond plus uw website

Goedenavond, het staat nogal boven water na de reportage dat u een ganse lijdensweg heeft afgelegd, en ik kan alleen maar hopen voor u dat u er positief uit geraakt... ik kan eigenlijk niet geloven dat je een notaris niet gewoon voor de rechter kan sleuren als er overduidelijk aangetoond kan worden dat de notaris geen zak gedaan heeft in zijn dossier... ik zou met de 36 kopers samenspannen en gewoon een klacht indienen voor die miljoenen die verloren gegaan zijn door zijn nalatigheid in de nalatenschap... maar goed dat is mijn nuchtere visie, ik weet ook wel dat het meestal niet zo loopt zoals het zou moeten, ik ben zelf ook in een rechtszaak betrokken, en die sleept als vier jaar aan, en ik heb vastgesteld dat zowel procureurs als politiemensen ook alles behalve hun werk doen in veel gevallen en beroepsgeheim enkel een woord is dat gebruikt wordt als het hun goed uitkomt... en erger nog dat in Belgie nog veel zwaardere kwesties stilletjes geheim worden gehouden opdat de politic en magistraten uit loges en dergelijke meer niet gecompromiteerd zouden worden.. uw verhaal is dus erg, maar er bestaat nog veel erger... toen vanavond dan uw site werd aangekondigd, ben ik gaan kijken, maar wel wat beteuterd terug gekomen ervan, wat buiten uw eigen case vind ik weinig terug... kan u geen guest book aan leggen zodat iedereen kan posten wat er hem of haar aanbelangt, en eigenlijk zou dit voor advocaten even goed mogen gedaan worden, want mijn zeven advocaten die in een zaak mij verdedigden, de ene na de andere hebben me ook 12000 euro afgeluisd, ................. om uiteindelijk geen slag te verzetten in het dossier...... godgeklaagd is het...

Ik wens u sterkte in alle geval en hoop dat u een aanpassing kan maken in de zaak...

Groeten, ...

6 *

Van: ...

Verzonden: donderdag 30 januari 2014 23:51

Aan: notarissenevaluatie@telenet.be

Onderwerp: Notaris die uitvoerbaarheid betwist van door HEM verleden akte

 

Betwisting van een

In het ganse Rijk uitvoerbare Titel door Notaris ... , hoewel hijzelf in 1998 authenticiteit aan deze overeenkomsten verleende.

 

Het betreft In grootse haast ondertekend akte die op vrijdagavond door notaris ... op verplaatsing ten huize mijn broer werd voorgelegd tot ondertekening...uitgerekend het weekend dat mijn broer zeer merkwaardig overleed...

Er bestond reeds een overeenkomst tussen mijn broer en zijn echtgenote (die nu ook de echtelijke woonst had verlaten) het betrof overeenkomsten huwelijkstelsel

Er was dus eerst een notariële akte opgemaakt, dat deze partijen anders dan het wettelijk stelsel - alles van elkaar zouden erven, doch- enkel en alleen indien geen echtscheiding aanhangig was of geen feitelijke scheiding wonen bestond op moment overlijden een hunner.

Dat lijkt volgens deze notaris officieel te heten: "een akte wijziging huwelijkstelsel ZONDER het stelsel te wijzigen"?

Blijkbaar werd later vermeld, dat verzaakt werd aan de voordelen voorberoepen (1e) akte- ik versta dat partijen nu niets meer konden erven van elkaar  !?

 

De volgend - aansluitende akte vermeld dus, dat in afwijking Art 1304 Ger W deze ( nieuwe) overeenkomsten terugwerkten tot datum feitelijk gescheiden wonen...

 

Kort samengevat werd bedongen dat :

 - de woning ( nog af te betalen) aan mijn broer werd toebedeeld

 - het geld was voor degene op wiens naam de rekening stond (op naam zijn vrouw dus)

 - nadat de gelden (zonder successie te betalen ) binnen  waren aan zijde mevr - eiste ze nu ook de woning op (die via de schuld saldo verzekering effen was) idem levensverzekering, volledig gesteund door haar Fam.

 

Notaris ...

 

DE RECHTBANK

 

Rechter ... trok hem niets aan van de bindende kracht eenmaal de notaris authenticiteit aan verleend heeft.

 

Hij bombardeerde erfenis tot openbare orde, om op die manier te kunnen tussenkomen en deze overeenkomsten niet uitvoerbaar te houden - zonder de "IN HET GANSE RIJK UITVOERBARE TITEL" nietig te verklaren??

 

Belangrijk!!

 

Deze notaris ... verklaarde de overeenkomsten, waar HIJ authenticiteit aan verleende niet werkend, nog vóór hier recht werd over gesproken, aldus verleende hij met voorbedachtheid VALSELIJK authenticiteit aan deze overeenkomsten

 

Om dit kracht bij te zetten negeerde hij Art 3 Hyp. Wet, en liet deze akte aan overschrijving onderworpen NIET overschrijven. Gezien Art 87 Hyp wet kon dit later niet meer rechtgezet worden, 3 maand na overlijden mijn broer verstreek de termijn hiervoor!

 

* Hoewel deze akte tegen Art 1304 Ger Wet met TERUGWERKING uitvoerbaar werd verklaard

 

* hoewel erin uitdrukkelijk vermeld dat partijen NIETS meer te vorderen noch te eisen hadden van elkaar

 

*  hoewel gezien Art 1287 Ger W uitdrukkelijk vermeld, dat ingeval overlijden, de langstlevende niet kon opeisen van de eerst stervende, heeft mevr alles geërfd - het grootste deel zelfs zonder (de tot openbare orde horende) successie  rechten te betalen!!!

 

inderdaad, ongelet Art 29 van de Strafvorderingswet achtte ... en rechter ... dit niet belangrijk genoeg om aan het parket passend te melden..

 

Nadien werden ook nog aandelen verzilverd...

 

Notaris ... wast zijn handen in onschuld, geruggesteund door de benoemingscommissie Notariaat en kamer notarissen evenzeer door cassatie, Hoge Raad Justitie en rechters gent ...

 

Onze toenmalige advocaat  ... , heeft anders dan een grosse te vorderen, ons binnengewandeld in jaren aanslepende procedures en er ook nog ereloon voor gerekend

 

Meer uitleg en Bewijs op eenvoudig verzoek

 

Het hof van cassatie heeft mijn valsheidsvordering ( die nochtans door eenieder mag ingediend worden) afgewezen gezien niet door een cassatie advocaat aangebracht. De cassatie advocaat ... gaf nota bene niet thuis op mijn verzoek indienen valsheidsvordering ..,

 

We kunnen zonder meer stellen dat rechters medewerking verleenden aan dit bedrog

 

Getekend

...

 

"doe het zelf recht"

 7 *

 

Van: ...
Verzonden: donderdag 30 januari 2014 23:36
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: aloïs van den bossche

 

Beste,

Hieronder mijn reactie tijdens jullie reportage (verzonden aan de vrt) :

Geachte,

Weten jullie godverdomme wel wie Aloïs van de bossche is??????

Hoog postje en jullie denken ok?

Idem voor notaris ...

Als u wilt, ik heb nog verschillende e-mails …

Niettegenstaande apprecieer ik heel erg jullie reportages; de kwaliteit die jullie leveren en hoop ook dat u mijn reactie kan nuanceren.

Ook zeer terecht en moedig om eindelijk eens dit onderwerp oprecht te willen doorlichten. In elke sector zijn er rotte appels. Dit geldt evenzeer voor de beschermde beroepen; de "heilige huisjes".

In elk geval is dit een beschermd beroep waarbij het succes van het kantoor voor een groot deel afhankelijk is van de kennis van de medewerkers; die overigens voor een groot deel zeker zo bekwaam zijn als de 'erfgenamen' van het notariaat.

Hoog tijd dat deze idiotie doorbroken wordt.

 Ik zou het, echt waar, appreciëren om mijn identiteit niet prijs te geven aangezien ik zelf in de vastgoedsector werk en hoop dat u kan weerstaan aan de zogenaamde "force majeure".

 ...

 8 *

Van: kathy.wylleman@telenet.be [mailto:kathy.wylleman@telenet.be]
Verzonden: donderdag 30 januari 2014 22:30
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: reportage panorama

Ik wil reageren op de reportage op canvas.  Ik vind ze sterk overdreven en de notaris wordt er slecht afgeschilderd.  Ik ben zelfs dochter en zus van een notaris, t.t.z.  mijn vader was notaris en mijn zus heeft het overgenomen.  Ik weet dat mijn zus mensen eerlijk behandelt en correct en hard werkt.  Ikzelf heb ook in het notariaat tijdelijk gewerkt en weet toch goed hoe het gaat.  Er zijn nu eenmaal moeilijke mensen en er is veel jaloezie in deze wereld. 

Je kan misschien nog een reportage maken met jonge notarissen die eerlijk zijn en zich ten volle inzetten voor hun beroep.  Ik vind jullie reportage sterk overdreven

9 *

Van: ...
Verzonden: donderdag 30 januari 2014 23:24
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: negatieve ervaring met notaris ...

Beste heer/mevrouw,

Ik zag de uitzending op TV en kan u meedelen eveneens een zeer slechte ervaring te hebben gehad naar aanleiding van een vereffening/verdeling.

Door vroeg overlijden van mijn vader kwam ik in zijn plaats tegenover oude nonkels en tantes. Deze hebben van de situatie misbruik gemaakt en bedrog gepleegd onder het toeziend oog van de notaris die dat allemaal heeft laten gebeuren terwijl hij goed wist dat er bedrog in het spel was.

Het bleek een complexe zaak en uiteindelijk heb ik al het bedrog kunnen blootleggen. Het werd een rechtszaak die ik in eerste aanleg haal, maar nadien in beroep heb verloren doordat een gerechtsdeskundige zich liet beïnvloeden en een vals verslag maakte. Een Rechter die vonnist op basis van een vals verslag blijkt geen probleem en men kan niet in cassatie gaan want men kan de Rechter geen fout aanwrijven aangezien hij dat rapport niet heeft gemaakt.

Na 15 jaar procedure zonder recht te vinden heb ik alle geloof in het gerecht verloren en begrepen dat het gerecht en het notariaat een gesloten systeem is waar hogere belangen primeren boven gerechtigheid. Uiteindelijk draait alles rond geld, gerechtigheid is van geen belangrijk.

Jammer van mijn verloren carrière en mijn verdwenen ambitie om een zaak op te bouwen en zo mijn steentje te kunnen bijdragen aan onze maatschappij.

Ik zou er ziek van geworden zijn en aan ten onder zijn gegaan ware het niet dat ik dankzij spirituele inzichten heb kunnen loslaten en daardoor weinig of geen rol meer speel in onze economische maatschappij die helemaal rond geld draait.

Dus loslaten is de boodschap, lees bijvoorbeeld eens het boek van Guy Finley “Het geheim van loslaten”. Dat helpt wel.

Met vriendelijke groeten,

...

Ps : gelieve mijn naam niet te gebruiken noch te vermelden

 10 *

Van: ...
Verzonden: donderdag 30 januari 2014 23:18
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: Notarissen - Reactie

Beste,

Jullie reportage was dé nagel op de kop !

Er zaten verscheidene aspecten - invalshoeken in.

Er zaten verscheidene voorgekomen en nog lopende zaken in.

Dhr. Landuyt en Dhr. Efrie De Neve vatten het heel goed samen: 

Een Notaris leeft met en denkt dat hij een aureool boven zich heeft, dat niets hem/haar kan raken en overal mee wegkomt.

Spijtig genoeg is dat blijkbaar in vele gevallen alzo.

Commercie of geld verdienen komt op de eerste plaats, uitleg geven of antwoorden op een e-mail is voor velen een echte last....wie denken ze wel dat ze zijn om een e-mail te durven sturen om uitleg naar Mij dé Notaris...

En het is een beroep of ambtenaar komende uit de tijd van Napoleon.

 

Ja, graag een hervorming van die groep, zoals men ook doet of deed voor het Gerechtelijk landschap.

Ja, dus graag in de komende dagen/weken zo spoedig mogelijk een sanctie-commissie voor hen en het opleggen van 'redelijke termijnen', dus dit jaar nog!, dat zal in eerste instantie reeds een grote verlichting zijn voor vele mensen maar ook voor de notarissen !

Want een goede notaris, hopelijk bestaat die nog ergens, zwicht meestal voor collega's die samenspannen om te foefelen, om toch nog bij 'de collega's te behoren', en alzo wordt hun ganse werking in vele streken bezoedeld.

 

En als Rechtbanken en Rechters ook nog hun duit in het zakje doen om zaken te dwarsbomen of te rekken of..... om ook bij 'de collega's te behoren'....dan moet er toch direct zo een sanctie-commissie opgericht worden !

Vooral die Boedel-notarissen moeten éérst aangepakt worden !

 

Alvast Bedankt.

Mvg.
...

11 *

Van: ...
Verzonden: donderdag 30 januari 2014 23:04
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: Panorama slechts topje van notariële ijsberg 30 01 2014

 

Geachte Heer, Mevrouw,

 

Naar aanleiding van het programma "De notaris verdeelt", graag het volgende. Mocht U deze zaak verder willen uitspitten en bij gelegenheid voor TV openlijk bespreekbaar maken, dan zijn ook mijn echtgenote en ik zelf bereid de "ongeschreven wetten van het notariaat" toe te lichten. 

 

Wij willen U graag de vrucht van ons onderzoek mededelen van 21/09/2006 tot heden, al was het maar om toekomstige generaties erfgenamen hier in het Vlaamse land te beschermen tegen: misbruik van vertrouwen, valsheid in geschriften, heling op derdenrekening, vervalste rangregelingen schuldeisers, hypotheekfraude, handlichtingen, e.a. 

 

Uw programma toonde slechts het topje van de ijsberg. Hadden eveneens kunnen belicht worden: constructie van frauduleuze faillissementen via tijdelijke bvba's, postbusvennootschappen en andere binnen- en buitenlandse constructies, in vlotte samenwerking met bankjuristen, boekhouders, fiscalisten, bankagenten, antiquariaten, brocante, e.a.  ...

 

met de meeste hoogachting,

Yvan Borgers

Geaggr. lic. rom. filol. KUL 1975

12 *

 

Van: ...
Verzonden: donderdag 30 januari 2014 22:56
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: de Panorama reportage

 

Geachte,

 

Ik heb met ontzetting en toenemend ongeloof de uitzending daarnet gevolgd.

Het verbaasd mij eerlijk gezegd niet.

Met advocaten heb ik een vergelijkbaar iets aan de hand en sta dus op punt tegen enkele advocaten klacht neer te leggen bij de stafhouder van het parket, en daarna verder klacht tegen diezelfden.

Het lijkt allemaal één en hetzelfde “clubje” van machtshongerige individuen, zoals politici, notarissen en advocaten.

Ze worden véél betaald om zogezegd niet beïnvloedbaar te zijn voor corrupte voorstellen en dergelijke, maar de praktijk bewijst het tegendeel.

Ik zag dat jullie ook niet opgeven. Het enige wat enigszins helpt is blijven doordoen, ze blijven bestoken, en overal waar mogelijk klacht neerleggen. Zet zoveel mogelijk mensen en instanties (al dan niet tegen hun zin) aan het werk.

Verveel ze dood. De kans dat we tegen hun winnen is gering, maar we geven niets zonder slag of stoot.

 

Ik denk dat we onze ‘sterkte’ in groep zullen moeten zoeken. Gelijkgezinden die zich verenigen. Onze dossiers kunnen we misschien niet samen indienen, maar we kunnen onze kennis en ervaringen wel delen. En ook zou het mogelijk moeten zijn om de benodigde expertise te delen; zoals advocaten enz.

 

Zoals gezegd heb ik (nog) geen probleem met een notaris, maar ik heb gelijkaardige hallucinante verhalen met advocaten die grove en ernstige fouten maken of maakten in dossiers. Ik weet wat jullie doormaken. De gevoelens van onmacht.

 

Als ik zelf niet met zoveel dossiers bezig was, zou ik mij met graagte achter de aanpak van dergelijk onrecht willen scharen en een groep oprichten om op systematische en gestructureerde wijze lotgenoten te verzamelen om kennis en ervaringen te delen.

En van daaruit de politiek verantwoordelijken op Belgisch en Europees niveau aan te pakken, en het probleem veel media aandacht te geven in pers en op internet.

 

Vriendelijke groeten,

...

 13 *

 

Van: ...
Verzonden: donderdag 30 januari 2014 22:47
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: vereffening-verdeling

 

Beste,

 

Een scheiding in 2007, vereffening van één simpel onroerend goed.

Door het stilzitten van de boedelnotaris heeft dit 5 jaren geduurd tot 2012 ondanks te zijn aangesteld door de Rechtbank.

Notarissen werken in een ivoren toren en werken nog in de tijd van Napoleon.

Het notariaat en de advocatuur voeden elkander intussen.

Wens uiteraard onbekend te blijven.

Mvg

 14 *

 

Van: Dirk Michiels [mailto:Dirk@michiels-stroeykens.be]

Verzonden: donderdag 30 januari 2014 22:47

Aan: notarissenevaluatie@telenet.be

Onderwerp: De notaris

 

Geachte heer / mevrouw,

 

Ik ben sinds 1998 notaris in Aarschot en de uitzending van panorama doet mij pijn. Ik zet mij iedere dag met hart en ziel in voor mijn beroep. Ik heb vorig jaar meer dan 20 gerechtelijke vereffeningen afgesloten. Ik hoop nog vele jaren mijn cliënteel van dienst te mogen zijn en ook nog vele gerechtelijke vereffeningen correct te kunnen afsluiten zoals ik dat al jaren doe. Ik kan natuurlijk alleen maar voor mijzelf spreken maar verzet mij wel tegen uitlatingen alsof alle notarissen oneerlijk zouden zijn, dat is bijzonder ongelukkig.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Dirk MICHIELS.

 15 *

Van: ...
Verzonden: donderdag 30 januari 2014 22:43
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: Tv-programma 'de notaris verdeelt'

 

Beste

 

Naar aanleiding van het televisieprogramma wens u volgend probleem voor te leggen.

Wij hebben al heel veel instanties om info gevraagd maar telkens geven ze ons geen kans. 

 

Hierbij wil ik de situatie schetsen over het testament van nonkel en tante:

Nonkel en tante (beide leeftijd 87 jaar) zijn overleden op resp. 20 en 21 oktober 2013. Zij hebben geen ouders en geen kinderen.

In 1995 gaan ze voor het eerst naar de notaris met hun handgeschreven document waarop alle erfgenamen worden genoteerd.

De notaris laat dit alles opmaken in een getypte versie (= notariële akte?)

Nonkel en Tante krijgen ook een kopie van hun handgeschreven versie mee naar huis.

Tot hier geen problemen.

 

In 2012 gaan ze echter terug naar de notaris met de kopie van hun handgeschreven versie waarop zij met balpen 3 namen schrappen.

De notaris schrijft op deze kopie 4 nieuwe namen (in het rood).

Opnieuw wordt een getypte versie opgemaakt.

Daarop zijn de 3 geschrapte namen niet meer te zien. Geen probleem, maar de 4 nieuwe namen zijn niet terug te vinden in dit document!

 

Hoe weten we dit en waarom zoeken wij dit uit?

 

Mijn vrouw, haar zus en 2 andere familieleden, allen pete- en metekinderen van nonkel en tante krijgen al jaren de boodschap van tante en nonkel dat zij een deel van de nalatenschap erven.

Zelfs dit jaar worden zij nogmaals persoonlijk door nonkel en tante op de hoogte gebracht van hun nieuwe regeling.

Nu, meer dan één maand na hun overlijden krijgen we geen enkel bericht van de notaris.

We maken een afspraak met de notaris om meer uitleg te verkrijgen.

 

Dit gebeurt op dinsdag 3 december.

 

De notaris (allesbehalve vriendelijk) neemt het dossier en toont ons de getypte versie waarop dus de 4 erfgenamen staan (= de niet-geschrapte in de kopie van 1995).

Onder dit document zit de handgeschreven kopie van 1995 waarop de 3 geschrapte namen te zien zijn. Mijn vrouw bemerkt haar naam in het rood, waarop zij vraagt hoe dit komt?

De notaris vertelt enkel: "ik heb dat daar opgeschreven" en geeft verder geen uitleg.

Ik krijg het papier volledig te zien en merk de 4 bijgeschreven namen, handschrift van de notaris, allen in het rood vermeld.

Jammer genoeg gaat er bij ons geen licht op om te vragen waarom die namen daar op staan en niet in de getypte versie verschenen zijn.

 

De notaris geeft ons nog de raad om geen proces aan te spannen want je hebt geen enkele kans om verhaal te halen en zegt hij: "ik ben ook 7 jaar advocaat geweest"

 

Nu twee dagen later hebben wij zoveel mogelijk inlichten genomen. Naar Test-Aankoop bel ik 2x (gisteren en vandaag) en krijg 2 verschillende mensen te horen.

Versie 1: je moet gewoon naar de notaris gaan en vragen om een rechtzetting want de handgeschreven versie gaat voor op de getypte, ook al is dit een bewerkte kopie.

Versie 2: je moet een gespecialiseerde advocaat nemen om dit te onderzoeken want wij denken dat de getypte de enige echte is.

Van een advocaat krijgen we te horen dat dit rechtbank wordt omdat de notaris beschuldigd wordt van vervalsing.

 

Wij zijn echter radeloos. Het enige wat wij willen is dat gerechtigheid geschied. De wil van tante en nonkel was al die tijd heel duidelijk.

 

Misschien zal U zich afvragen waarom de pete- en metekinderen niet in het eerste testament stonden. Wel het is zo dat nonkel en tante toen in 1995, de ouders van die 4 geschreven namen vermeld hadden als erfgenamen en dat in 2012 de ouders van mijn vrouw bij de geschrapte personen zijn. Daarom lieten zij door de notaris die 4 namen erbij schrijven, anders vielen mijn vrouw en haar zus weg uit het testament.

 

Ik hoop dat dit voor U duidelijk genoeg is, alleen hebben wij een grote schrik dat het geschreven document opeens verdwenen zal zijn uit het dossier.

 

Een notaris zal toch alles doen om niet in opspraak te komen, denk ik.

 

We zitten met een grote vraag: waarom worden 4 namen in het rood op deze kopie van het handgeschreven testament bijgeschreven? Dat de notaris dit deed, is omdat nonkel en tante de laatste jaren niets meer zelf schreven. En waarom zijn enkel de geschrapte namen verdwenen en waarom worden de nieuwe namen niet toegevoegd in de getypte versie?

 

Wij hopen ook dat wij dit mogelijks zonder veel rechtszaak kan rechtgezet worden door de notaris, als blijkt dat dit een vergissing is bij het opmaken van de getypte versie.

 

Deze brief hebben wij verstuurd naar een advocaat. Hij zegt dat we kunnen klacht neerleggen maar met weinig slaagkans.

Nu hebben wij nog niets ondernomen maar mijn vrouw blijft nog steeds zitten met de vraag naar gerechtigheid!!!

Wat moeten we doen???????

Met vriendelijke groeten
...

16 *

Van: luc.nouwen2@telenet.be [mailto:luc.nouwen2@telenet.be]
Verzonden: donderdag 30 januari 2014 22:43
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp:
Een betrouwbare notaris

 

Beste,

Ik verwijs naar de Panorama uitzending van 30 januari 2014 mbt de ervaringen met bepaalde notarissen.

Ik zou willen opmerken dat er wel degelijk (nog) betrouwbare notarissen zijn, die goed werk leveren en met veel empathie hun ambt uitoefenen.

Het kantoor van notaris Natalie Cabes in Houthalen-Helchteren is daar een voorbeeld bij uitstek van.

Met vriendelijke groeten,

Luc Nouwen, Eikenstraat 46, B-3210 Linden

 

Op deze verklaring kwam al heel snel een reactie

 

Van: ...
Verzonden: zaterdag 1 februari 2014 17:25
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: Reactie van ...

 

Geachte mevrouw en meneer, makers van deze webpagina.

 

Alle bewondering heb ik voor jullie moed en volharding, om je zo vast te bijten in deze erfeniskwestie. Zelf ben ik gescheiden in mei 2009 en was moeder van gezin een groot gezin. Mijn gezin is verscheurd, de juridische perikelen blijven aanslepen, vereffening en verdeling nog steeds niet rond.

Meneer ... als u de ervaring hebt dat Mevr. Notaris ... een betrouwbare en goede notaris is, kan ik het tegendeel beweren.

Mevrouw ... heeft in 2010 het notariaat van Notaris ... overgenomen en mist ervaring.

De vereffening en verdeling van een woonhuis dat afbetaald is en geschat werd krijgt ze niet voor elkaar. De hele zaak moest terug naar de rechtbank, de rechter in Hasselt oordeelt en zegt dat Mevrouw ... haar werk niet deed volgens de regels. Raadslieden van beide partijen manen ... aan taak opnieuw te doen, helaas na 2 jaar nog geen enkele reactie van notaris ... . November 2013 terug naar de rechtbank om aan de rechter uit te leggen dat mevrouw ... niet reageert. De Rechter adviseerde onze tijd nuttig te gebruiken en ondertussen met behulp van notaris ... inventaris van de inboedel te maken. In oktober 2014 komt de zaak terug voor de rechtbank, maar of de zaak dan kan gepleit worden is uiterst klein. Immers vanaf 1 september 2014 hebben we de familierechtbank en de rechter in kwestie weet niet of zij dan nog de vereffening-verdeling doet. 

Het gezicht van de rechter in Hasselt sprak boekdelen, toen de naam ... werd uitgesproken. Ondertussen heb ik nog mensen leren kennen die dezelfde slechte ervaring hebben met notaris ... . Indien we in oktober 2014 terug naar de rechter kunnen, dan is dat om een nieuwe notaris aan te stellen.

17 *

Van: ...
Verzonden: donderdag 30 januari 2014 22:41
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: FW: onderzoek betaalde registratierechten
Urgentie: Hoog

 

Beste,

Naar aanleiding van de reportage op Panorama wil ik u graag onze ervaring delen en indien u advies heeft is deze zeker welkom.

 

Om het in het kort te schetsen:

We kochten in 2010 een huis in Tongeren volgens de plannen opgesplitst in 2 percelen.

We vonden dit vreemd en hebben hierover een vraag gesteld aan de notaris maar dit zou heel normaal zijn. Enig probleem, we dienden groot schrijfgeld + meer notariskosten betalen owv het feit dat we juist boven de grens van het klein beschrijf vielen 748 KI.

Nu kregen we 3 jaar na datum een herziening van het kadaster waarin de 2 percelen werden samengevoegd met een daling van het KI tot gevolg. Als we het uitrekenen zouden wij  een bij de 10000 euro teveel betaald hebben ( aan schrijfgeld, notariskosten op de aankoop en de beschrijving van de lening + extra interesten doordat we ook een gedeelte van het schrijfgeld geleend hadden).

 

We hebben hiervoor reeds verschillende keren contact genomen met het notariskantoor via mail en telefoon zonder antwoord tot op heden.

We hebben hierover absoluut geen goed gevoel en vermoeden dat de percelen bewust voor de verkoop werden gesplitst om op die manier meer ereloon te kunnen ontvangen.

Weet u of dit al eerder is voorgevallen?

Indien u advies voor ons heeft, dan is deze zeker welkom.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Hieronder als bijlage 3 mails in deze zaak aan de notaris:

 

Van: ...
Verzonden: donderdag 30 januari 2014 22:16
Aan: ...
CC: ...
Onderwerp: onderzoek betaalde registratierechten
Urgentie:
Hoog

 

Geachte heer ... , beste Liesbeth,

We vinden het spijtig dat wij geen antwoord hebben ontvangen op onderstaande 2 schrijvens alsook mijn herhaalde telefoons en nagelaten berichten.

We hebben het sterk gevoel dat onze aankoop niet op een eerlijke manier werd behandeld door uw kantoor.

Wij rekenen alsnog op een positieve afsluit van ons dossier en een eerlijk en spoedig antwoord.

Indien wij tegen volgende week vrijdag geen antwoord hebben ontvangen zullen wij de nodige stappen ondernemen om dit dossier te laten uitzoeken door onze raadsman.

 

U kan ons steeds telefonisch of per mail bereiken voor verdere uitleg. (0479/98.23.42)

 

Met vriendelijke groeten,

...

 

Van: ...
Verzonden: donderdag 24 oktober 2013 10:08
Aan: ...
CC: ...
Onderwerp: RE: Attached Image

 

Beste Liesbeth,

Ik heb hiervan niets meer vernomen sinds ons telefonisch contact vorige maand.

Kan ik erop rekenen dat ik deze week nog een antwoord hierop kan krijgen?

 

Alvast bedankt.

 ...

 

Van: ...
Verzonden: dinsdag 3 september 2013 11:11
Aan: ...
CC: ...
Onderwerp: FW: Attached Image

 

Beste Liesbeth,

 

In bijlage vind je de brief die wij van het Kadaster hebben ontvangen mbt de wijziging van ons kadastraal inkomen.

Bij de aankoop van ons huis in 2010 waren het 2 percelen die wij samen hebben gekocht.

In totaal kwamen wij aan 748 euro KI, waardoor wij groot schrijfgeld hebben moeten betalen.

Nu werd dit blijkbaar (zonder ons initiatief) herzien naar 743, net onder de grens.

 

Zou je voor ons kunnen nagaan of wij een gedeelte van het betaald schrijfgeld zouden kunnen terugvorderen?

Dit maakt voor ons natuurlijk een groot verschil in betaalde registratierechten.

 

Met vriendelijke groeten,

 18 *

Van: Wim Nevejans [mailto:wim.nevejans@telenet.be]
Verzonden: donderdag 30 januari 2014 22:40
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: Canvas 30/1

 

Beste,

Deze toestanden vragen actie !

 

Zoals men op de websites evaluaties kan inbrengen over restaurants en hotels zou een evaluatie-website voor notariskantoren iets kunnen betekenen.

 

Mvg

Wim Nevejans

 19 *

Van: ben vanca [mailto:benvcdb81@hotmail.com]
Verzonden: donderdag 30 januari 2014 22:39
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: Respect voor jullie strijd.

 

Beste,

de reportage op Canvas was ronduit schokkend.

Uiteraard zal dit niet bij alle notarissen zo verlopen, laten we dat tenminste hopen,  maar de verhalen zijn intriest. Dat dit daarenboven nog verdedigd, geminimaliseerd en afgewimpeld is gewoon verschrikkelijk. Het minste dat men als klant kan verwachten is enige betrokkenheid en engagement. Iedereen kan fouten maken (hij die zonder zonden is...) maar het durven toegeven van fouten is een zo'n prachtige deugd die toch enig soelaas, zij het onvoldoende, kan bieden aan de gedupeerden.

Ongelooflijk veel respect voor jullie strijdlust, om dit aan de tand te voelen. Dit heeft ongetwijfeld onnoemelijk veel pijn en emoties teweeggebracht en energie gekost. Onnodig. Jullie zijn voorgangers van democratie en gerechtigheid. Hopelijk kan dhr. Van Landuyt hier alsnog verandering in brengen want dit is een ongezonde situatie.

Moge de goede notarissen inderdaad niet over dezelfde kam geschoren worden, maar rotte appels moeten wel terecht gewezen worden.

Met vriendelijke groeten,
Ben Vancaudenberg

 20 *

Van: Dries Vleugels [mailto:vleugels.dries@gmail.com]
Verzonden: donderdag 30 januari 2014 22:40
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: bedankt

 

Beste,

 

Bedankt voor deze prachtige reportage. Zelf liep ik al geruime tijd met dezelfde gedachte over notarissen rond en dit werd bij de aankoop van mijn vastgoed enkel bevestigd.

 

Je wordt als koper in minder dan een half uur afgehandeld met slechts een half woord uitleg en de notaris strijkt hier een onredelijk hoog bedrag voor op (exclusief belastingen) terwijl deze niet aansprakelijk is voor fouten in zijn dossier (staat letterlijk in de akte), aub laat ons dit in de toekomst zo snel mogelijk afhandelen door een ambtenaar wiens loon niet afhankelijk is van het aantal zaken deze per week kan afwerken maar slechts een gedegen dienstverlening probeert te handhaven en de burger te helpen in plaats van te bewerken uit eigen kapitalistisch belang.

 

Bedankt voor deze mooie reportage.

 

Dries

 21 *

Van: Henk Meire [mailto:hmeire27@live.be]

Verzonden: donderdag 30 januari 2014 22:39

Aan: notarissenevaluatie@telenet.be

Onderwerp: Reactie

 

Beste,

 

Straf dat dit kan gebeuren, ik viel bijna van mijn stoel na het zien van al die mistoestanden.

Best dat dergelijke programma's op tv getoond worden, want dit is een onderkend probleem bij het grote publiek.

Wij die dachten dat alle notarissen eerlijk en betrouwbaar waren.

Veel moed !!!

 

Henk

 22 *

 

Van: ...
Verzonden: donderdag 30 januari 2014 22:39
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: Notaris ...

deze notaris is zo corrupt als maar kan, hij heeft ons tweemaal misbruikt bij een verkoop; hij verkoopt gewoon aan zijn vrienden en aan diegene die hem het meest onder tafel biedt, dit tweemaal meegemaakt.

23 *

 

Van: ...
Verzonden: donderdag 30 januari 2014 22:37
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: verdeling na echtscheiding

Geachte,
 
Ik heb ook een slechte ervaring met onze notaris bij de verdeling bij de echtscheiding. Het is juist, de tegenpartij probeert alles tegen te houden. Maar de notaris was aangeduid om te verdelen. Uiteindelijk heeft de notaris het ganse dossier laten liggen gedurende 2 jaar om niets te doen (elke keer als ik belde ging hij het die maand doen! maar niets)
Uiteindelijk heb ik en mijn advocaat druk gezet om het dossier uit de stapel te halen en te behandelen.
Nu zit het terug bij de rechtbank.
Maar ondertussen heb ik wel altijd voorschotten aan de notaris mogen betalen, ... om wat te doen: niets.
Laat me zeggen, het gaat hier over een nog zittende notaris in ... .

...

 24 *

Van: Philippe Van Bellinghen [mailto:philippevanbel@skynet.be]
Verzonden: donderdag 30 januari 2014 22:37
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: televisiedebat op Panorama over het notariaat op 30.01.2014

Geachte,

Uw progamma van 30.01.2014 op Panorama vertelt slechts 2 verhalen met inwendige familiale moeilijkheden (schoonzonen).

Is dit een beeld over het beroep notarissen ? ? ?

Ik geef 90% vertrouwen in notarissen

En 10 % vertrouwen in politici

e-mail:  philippevanbel@skynet.be

25 *

Van: Lucas Verbist [mailto:luc.verbist48@hotmail.com]

Verzonden: donderdag 30 januari 2014 22:34

Aan: notarissenevaluatie@telenet.be

Onderwerp:

 

Nooit zo'n zielige reportage gezien op canvas Het is te gemakkelijk mbt onderlinge twisten de schuld te geven aan de notaris Artsen, notarissen, advocaten en alle andere zelfstandigen worden graag bekritiseerd Misschien eens hoge tijd om de media en journalisten te bekritiseren

 

Dr Verbist=

26 *

 

Van: nadia Verbeek [mailto:nadia_verb@hotmail.com]

Verzonden: donderdag 30 januari 2014 22:36

Aan: notarissenevaluatie@telenet.be

Onderwerp:

 

beste

ik heb net de reportage gezien van.panorama.

ik wil maar even meegeven dat niet alle notarissen zo zijn en dat er ook notarissen zijn die wel op een correcte manier vereffeningen afhandelen.

het is heel erg wat er is gezegd en gebeurd maar het mag gezegd worden dat het ook anders kan. op een deftige en correcte manier.

mvg

nadia verbeek

27 *

Van: ...

Verzonden: donderdag 30 januari 2014 22:31

Aan: notarissenevaluatie@telenet.be

Onderwerp: Panorama uitzending

 

Geachte Mevrouw, Heer,

 

Ik was erg onder de indruk van de reportage.

De erfenis van mijn ouders heeft ook drie jaar geduurd (en dat vond ik reeds zeer lang) dankzij de luiheid, partijdigheid en fouten van een notaris uit ... .

Maar ik had nooit gedacht dat het zo erg kon zijn.

Veel sterkte en ik hoop dat de uitzending toch het één en ander in beweging zet.

 

Met vriendelijke groeten,

...

28 *

Van: ...
Verzonden: vrijdag 31 januari 2014 8:26
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: De notaris verdeelt.

 

Geachte,

Als gevolg aan de Panorama-uitzending van donderdag 30 januari 2014 inzake notarissen laten wij u weten in een dergelijk geval te verkeren.

Wij zijn mede-erfgenaam van het patrimonium dat onze ouders hebben nagelaten.

Het  testament werd opgesteld bij een notaris uit ... die een vriend blijkt te zijn van een der mede-erfgenamen.

Wij hebben het testament voorgelegd aan een andere notaris uit ... die ons de raad gaf een inventaris onder eed te laten opstellen omdat hij vond dat er meer duidelijkheid moest komen inzake sommige zaken.

Wij hebben dit herhaalde malen, mondeling en schriftelijk gevraagd aan de uitvoerende notaris.

Zij is daar niet willen op ingaan, integendeel: wij kregen een boze telefoon “dat het nu moest gedaan zijn, dat de zaak al lang genoeg aansleept”

Hierop hebben wij een advocaat ingeschakeld.

Weerom pech. Deze advocate zegde een goede vriendin te zijn van bewuste notaris.

Wij hebben deze advocate ook herhaalde malen, mondeling en schriftelijk opdracht gegeven een inventaris onder eed te laten opstellen.

Ze heeft dit nooit gedaan onder het excuus: “ge zoudt dat beter niet doen want dan zal ze nog minder willen mee werken”

Na maanden getalm hebben wij deze advocaat bedankt voor haar “diensten”

Dit belette haar niet een gepeperde rekening te sturen om in feite nooit te doen wat van haar gevraagd werd.

 

Wij zien hier een bewijs in dat als ge als burger uw recht zoekt, ge in handen van een soort maffia valt die er enkel op uit is haar eigen portemonnaie te vullen.

 

Wij hebben vervolgens een klacht ingediend bij de Kamer der Notarissen te Brugge.

Na maanden kregen wij het laconieke bericht “dat de notaris correct gehandeld had”

Wij hebben daarop een nieuwe brief geschreven aan de Kamer met de vraag of het kan dat een notaris weet dat er bij de inventarisatie verzwegen werd dat er een kluis bestaat, of er geen klaarheid moet komen in de werkelijke waarde van de nalatenschap, of er geen goeden vervreemd werden en er geen schenkingen en donaties zijn geweest, dat er zelfs mogelijk valsheid in geschrifte werd gepleegd?

Na maanden hebben wij nog altijd geen antwoord gekregen: voor de Kamer is de zaak blijkbaar afgedaan.

Ze hebben zelfs de elementaire beleefdheid niet om iets te antwoorden.

 

Uit voorgaande blijkt de onmacht van de burger en de almacht van de notarissen.

Van hetgeen wij hier schrijven hebben we schriftelijke bewijzen.

Onze vraag is wat kunnen wij doen om ons recht te bekomen?

 

Hoogachtend

...

29 *

  

Van: ...
Verzonden: vrijdag 31 januari 2014 7:49
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: oneerlijkheid van de notaris

 

Geachte,

 

In reactie op uw programma, stuur ik hierbij mijn ervaring met notarissen: 

In een openbare verkoop heb ik mijn bouwgrond aangekocht. Achter deze bouwgrond was een perceel weideland mee aangeboden deze weide was in pacht door een boer.

Ik informeerde mij bij notaris ... die deze openbare verkoop in handen had, of ik “als niet landbouwer” bij aankoop van deze weide het recht kon hebben om de boer de pacht op te zeggen, daar ik wist dat er speciale wetgeving hieromtrent was.

De notaris gaf mij als antwoord dat in het allerslechtste geval ik de boer kon opzeggen op een termijn van 9 jaar, en ik had besloten dat ik deze termijn kon accepteren.

 

Met deze informatie, verstrekt door DE NOTARIS, heb ik het perceel weide land aangekocht.

Toen ik de boer ging vragen, of we konden overeenkomen om de pacht op te zeggen, antwoordde de boerin dat ze het perceel nooit zouden vrijgeven, dat ik als “niet landbouwer“ geen boer kon opzeggen

En, ze was juist  !!!

 

Bij te rade gaan bij de notaris ... , bloedde zijn neus !!!!

 

Ik heb dan toch de boer zijn pachtrecht kunnen opzeggen, door het perceel te schenken aan mijn vader (die boer was), en zo als boer de pachter kon opzeggen

 

De Kostprijs van dit verhaaltje: 90 000 bf (schenkingskosten, advocaatkosten)

 

Een tweede ervaring heb ik gehad met notaris ... van ...

Bij de verkoop van de grond van de boerderij van mijn vader, vroeg ik ook informatie omtrent pachtrecht, daar een gebuur-landbouwer het perceel in pacht had.

Opnieuw kreeg ik verkeerde informatie. Ik was nu voorbereid en had mij ook bij een andere instantie geïnformeerd en replikeerde de notaris dat hij een verkeerd antwoord gaf.

Hij bekende zijn foutief antwoord door te melden dat hij de pachter in kwestie kende, en daardoor foutieve informatie gaf.

 

De reclame die gedaan wordt dat de deur van de notaris openstaat voor correcte informatie, is volledig fout en de manier hoe de notarissen u te woord staan, is vernederend.

Het zijn bespraakte mensen, net zoals de notaris van de federatie die gisteren de verdediging op zich nam.

 

Het kan toch niet dat er geen enkele instantie is buiten de federatie van de notarissen, die een notaris officieel in gebreke kan stellen

 

Vele taken van de notaris zijn overbodig en kunnen opgelost worden rechtstreeks door staatdiensten, zoals het gebeurd in het buitenland

 

Maar ja, In België wordt gestuurd van bovenaf In de kringen van de rotary en ronde tafels clubs !!

 

Geld vindt geld.

 

Hopelijk kan de media hier druk op uitoefenen om dit te veranderen

groeten

...

30 *

Van: ...
Verzonden: vrijdag 31 januari 2014 9:27
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp:

 

Hasselt, vrijdag, 31 januari 2014.

 

Geachte,

Ook wij, mijn jongere broer Albert ... en zus Emillienne ... werden opgelicht door een notaris, onze Ouders verkochten in 1996 hun woning via Notaris ... aan ons neef de oudste zoon ... van onze jongste ... ,

Bij de dood van onze Ouders in 2002 stelden wij vast dat er NOOIT één cent betaald werd voor de woning, en de inboedel ter waarde van ongeveer 50.000 euro verdwenen was, wij dienden klacht in aan de hand van inboedel foto's voor de rechtbank van Hasselt en bij Notaris ... uit Hasselt, deze rechtszaak duurde jaren en na veel geld uitgegeven te hebben aan Advocaat ... en aan de notaris kregen wij het bericht dat wij bewijzen dienden binnen te brengen dat er niets was betaald en dat tegenpartij de inboedel vervreemd had en niets diende te bewijzen.

Hoe kunnen wij bewijzen dat er niets betaald werd wanneer de tegenpartij zelf GEEN bewijzen van betaling kan voorleggen, de foto's van de inboedel, destijds afgegeven aan de notaris zijn verdwenen.

Ik heb klacht ingediend bij de kamer van notarissen maar heb tot op heden nog geen antwoord ontvangen, ik vraag enkel HOE IK KAN OF MOET BEWIJZEN dat de tegenpartij NIETS BETAALD heeft. Terwijl tegenpartij zo genaamd over ALLE BEWIJZEN DIENT TE BESCHIKKEN VAN BETALING.

U dankende voor het welwillend lezen van mijn problemen, verblijf ik inmiddels,

...

 

31 *

Van: ...
Verzonden: vrijdag 31 januari 2014 9:42
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: Fwd: slechte ervaring

  

Beste,

 

Naar aanleiding van de reportage in panorama ben ik zo vrij hierop te reageren,

Ik heb ook een slechte ervaring met een notaris, echter ook een goede

In het eerste geval had het te maken met mijn scheiding en het opstellen van het contract van de onderlinge toestemming, hierin werd resoluut voor de zijde van mijn ex-vrouw gekozen en de wijzigingen die ik aanbracht, via een advocaat dan ook nog, werden niet of nauwelijks opgenomen in het contract, mijn ex-vrouw was actief in de gemeentepolitiek, ik moest dan ook vaststellen dat ze onder 1 hoedje speelden, zelfs mijn eigen advocaat vond ik achteraf gezien niet zo koosjer, ik had en heb sterk de indruk dat bij deze mensen GELD op de eerste plaats komt en dan de tevredenheid van de mensen

In het tweede geval ben ik zeer tevreden van mijn notaris bij de aankoop van mijn onroerend goed dat ik een 6-tal jaar geleden gekocht heb, daar is alles vlekkeloos verlopen en moest ik ook vaststellen dat notarissen niet allemaal over dezelfde kam te scheren zijn, wat mij opvalt, ook in de reportage, is dat wanneer er een aardige cent (€) aan te verdienen valt ze hun best doen, bij erfenisgevallen blijkbaar niet

Verder ben ik van mening dat in dit land de rijken der koninkrijk België alles gedaan krijgen met hun geld en de “gewone mensen” hard moeten knokken om er te komen, voorbeelden genoeg, kijk maar naar het afkopen van gerechtszaken, een CEO van een multinational die minder belastingen betaald dan zijn poetsvrouw, ……

Ik vraag me dan ook af dat dit land niet gegijzeld wordt door deze mensen, lees beslissingen die de gewone mensen ten goede komen tegenhouden, zodat “zij” hun macht en hun rijkdom kunnen vrijwaren en de gewone mensen verder kunnen uitmelken

Deze mail is niet specifiek naar iemand gericht en is gewoon een reactie op de Panorama-uitzending van 30 januari 2014

...

 32 *

Van: ...
Verzonden: vrijdag 31 januari 2014 9:40
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: verdeling en schuldbemiddeling

 

Geachte,

 

Ik ben betrokken in de erfenis perikelen van mijn echtgenoot.

M ’n schoonmoeder is overleden in september 2012, in het buitenland.

De kosten voor begrafenis, drukwerk, koffietafel en zoveel meer kon en mocht niet betaald worden volgens de bank.

Na veel discussie onder de erfgenamen heb ik dan besloten om een document op te stellen en te laten ondertekenen door de erfgenamen, dat ik al de openstaande rekeningen zou betalen van dat moment (dertienduizend euro).

Ondertussen zijn er onder de erfgenamen 2 personen die in schuldbemiddeling zitten en alles zit muurvast.

Er zijn erfgenamen die gelden ontvangen hebben, maar niemand weet ergens van, er lopen diverse toegestane leningen van de overledene ten voordele van een kleinzoon en een zoon.

De dochter en de kleinzoon hebben een appartement gekocht onder de prijs, daar wil niemand moeilijk over doen, behalve de schuldbemiddelaars, er is ook een bedrag zoek van 142.000€.

De  kosten van het appartement werden door de syndicus doorgestuurd naar de notaris en deze beweert ze doorgestuurd te hebben naar de erfgenamen (een bedrag van ongeveer 8000 € staat nog open).

Deze hebben nooit iets ontvangen, alsook diverse e-mails van de notaris, zijn nooit aangekomen bij betrokken partijen.

We hebben ondertussen al een boete moeten betalen voor de successierechten.

Bij wie of wat kunnen wij terecht voor eerlijk en correct advies omtrent de situatie?

De notaris schuift alles door naar de schuldbemiddelaars en deze schuiven alles door naar de notaris of naar de arbeidsrechtbank.

Ondertussen komen er geen gelden vrij om nog rekeningen mee te betalen, en worden er schulden gemaakt terwijl er toch onroerende goederen zijn.

Kunnen wij een andere notaris aanstellen of niet?

 

Met dank bij voorbaat

...

 

 33 *

Van: ...
Verzonden: vrijdag 31 januari 2014 9:38
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: Vereffening-verdeling

 

Geachte

 

Persoonlijk heb ik enkele zeer goede ervaringen met een professioneel notariskantoor uit Roeselare bij de aankoop van vastgoed en met snel (en gratis) juridisch advies hieromtrent.

 

Nu wil ik ook graag volgende zaak delen. Het betreft een vereffening-verdeling dat zich nu net 10 jaar traag voortsleept. Hier kort de feiten:

 

- 2004 Feitelijke scheiding

- 2006 Wettelijke scheiding

- 2010 aanvraag gerechtelijke schatting woning

- eind 2011 start schatting expert (het duurt 1 vol jaar vooraleer we weten op welk rekeningnummer de partijen hun voorschot kunnen storten!) 

- eind 2012 schattingsverslag woning 

- eind 2013 eindverslag notaris - Januari 2014: 3 maanden om een datum vast te zetten

 

4 jaar tussen feitelijke scheiding en wettelijke scheiding is op zich al lang maar goed. Laat ons starten in 2006 wanneer de boedelnotaris wordt aangeduid in 2006.

De boedel bestaat uit een privéwoning en bankrekeningen. Niet meteen het meest complexe dossier lijkt mij.

 

Het duurt 4 jaar - tot 2010 - voor de notaris om de boedel te beschrijven (activa en passiva dus). De partijen brengen hierbij de meeste elementen aan alhoewel tegenpartij vooral proza inbrengt en weinig bewijsstukken.

 

Begin 2010 vraagt tegenpartij een gerechtelijke schatting van de woning (op dat ogenblik was er een schatting door de notarissen van beide partijen die slechts 5.000 Euro afweek op een totale waarde van 530.000 Euro.

 

Het duurt 2 jaar vooraleer de gerechtelijke schatter zijn rapport bezorgt (Oktober 2012). Het gaat hier over de schatting van een normale privéwoning wonder meer. Een vol jaar was nodig vooraleer de partijen wisten op welke rekening van het gerecht ze het voorschot moesten betalen en dus tot dan kon de schatter niet starten. Na 1 jaar en een bezoek ter plaatse in aanwezigheid van beide partijen duurt het precies nog een jaar vooraleer het schattingsverslag bij de notaris op tafel komt. De gerechtelijke schatter bevestigt de waarde zoals al eerder aangegeven door de notarissen van beide partijen. Niet echt een verrassing.

 

Wie nu denkt dat in deze extra 2 jaar (de boedelnotaris is ondertussen al 6 jaar bezig) de notaris de andere elementen verder heeft uitgewerkt/verwerkt is te optimistisch. Parallel werken is geen bekend concept bij deze notaris. Wij hadden al vernomen dat de onderzoeksdrang om rekeningen en financiële info te achterhalen bij een boedelnotaris eerder beperkt is en daarom hebben wij alle details van rekeningen en bewegingen netjes en gedetailleerd aan de notaris overgemaakt. Geen proza maar kopie van uittreksels en betalingen. Onze advocaat was hier niet enthousiast over want dat zijn natuurlijk heel veel factureerbare uren die ze niet in rekening kan brengen. Onze advocaat pleit dringt bij ons ook al lang aan om een procedure te starten om een voorschot te vragen. Dat is ook vooral een extra (te betalen) procedure die even traag zal verlopen maar waar 1 ding slechts vaststaat: extra inkomsten voor de advocaat. Wij hebben vriendelijk bedankt.

 

Het duurt vervolgens nog een vol jaar voor de notaris om dit cijfer (waarde woning van de gerechtelijke schatting) in zijn eindrapport te gieten. Alle andere elementen liggen al 4 jaar op tafel. In Oktober 2013 krijgen we melding dat het eindrapport klaar is. Hij stelt een aantal data voor, die wat had je gedacht, voor de tegenpartij niet lukken. Op zich geen drama want er loopt sinds 2008 een woonstvergoeding (tegenpartij woont in de te verdelen gezinswoning) a rato van 500 Euro/maand.

 

3 maand na het eindrapport van de notaris nog steeds geen datum voor de bespreking van het eindadvies en eind Januari 2014 krijgen we bericht van de tegenpartij die voorstelt om ergens vanaf 2de helft 2014 enkel data voor te stellen.

 

Met andere woorden, we zijn dan 5 maand bezig....om een datum te vinden. We zijn exact 10 jaar na de start van de feitelijke scheiding....Wij hebben de luxe dat we de uiteindelijke vereffening-verdeling voor onze gemoedsrust kunnen zien als pensioensparen (het komt ooit wel). Ik kan mij inbeelden dat velen in een moeilijker parket geraken door deze stroeve, ongeïnteresseerde of amateuristische aanpak van vele notarissen.

 

Ik kan de reportage van gisteren alleen maar bevestigen. De boedelnotaris acteert niet als een rechter die de zaken vooruithelpt, laat staan dat hij knopen doorhakt of op een efficiënte wijze met partijen communiceert. In mijn geval betreft het geen technisch moeilijk dossier: een huis en bankrekeningen en misschien een moeilijk te bewijzen eigen inbreng die voor mij wel bespreekbaar is (tot een bespreking zijn we na 10 jaar echter nog niet gekomen....).

 

Een notaris is beschermd en ze gedragen zich er ook vaak naar: ongenaakbaar en boven de massa verheven (niet allemaal want ik ken ook andere die in de 21ste eeuw werken op een professionele en efficiënte manier). Vaak schiet men op het traag gerecht maar gans het wereldje van advocaten en notarissen is niet gebaat bij een snelle vooruitgang van de zaken. Hoe minder efficiënt (brieven schrijven op en neer eerder dan met een telefoon of email,.....). Als wij het been niet stijf houden hadden wij al enkele tussentijdse vergaderingen met de notaris en advocaat gehad (zinloos voor ons maar wel goed om tijd en afstand te factureren).

 

Kortom ik pleit voor een grondige wijziging van de erfenis en vereffenings-verdelings procedures via een aangestelde rechter/arbitrage met een strak tijdsschema. Wat belet hen trouwens om de niet betwiste zaken te regelen en verder te werken op de twistpunten ????? De notarissen kunnen zich dan verder concentreren op de zaken waarmee ze geld verdienen: vastgoedtransacties. De andere dossiers zijn voor hen een last en er is geen enkele instantie die hun desinteresse en onprofessionele houding in deze zaken kan of mag aankaarten. Napoleon ligt ver achter ons en het is tijd dat ook dit laatste machtsbolwerk binnentreedt in de 21ste eeuw. De maatschappij zal er wel bij varen en de notarissen niet minder wel.

 

Ik wens alle mensen die in procedures verzeild raken veel sterkte en geduld.

 

Met vriendelijke groeten

 ...

 

 34 *

Van: ...

Verzonden: vrijdag 31 januari 2014 9:35

Aan: notarissenevaluatie@telenet.be

Onderwerp: Reactie op uw uitzending

 

Beste, met veel interesse hebben wij naar de uitzending gekeken. Ook ik ben mijn vertrouwen in het notariaat kwijt. Dit Naar aanleiding van een koopakte waarbij het tarief van de registratie rechten niet juist berekend werd. Ik mag hopen dat deze uitzending verandering kan brengen in het systeem.

Met vriendelijke groet.

 

...

 

 35 *

 

Van: ...
Verzonden: vrijdag 31 januari 2014 10:44
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: Top

 

Beste,

 

Eerst en vooral proficiat met de reportage gisteren.

Eindelijk iemand die dit aankaart de problemen bij de notaris.

Sommige notarissen denken dat ze ongenaakbaar zijn. Dit heb ik zelf ondervonden. Wel over een andere kwestie.

Evenwel bijzeggen dat ikzelf naar mijn mening nu wel bij een goede notaris zit. Dat ze niet allemaal zo zijn. Glimlach

 

Mvg

 

Peter

 

36 *

Van: ...
Verzonden: vrijdag 31 januari 2014 10:46
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: eigen ervaring

 

Goede morgen!

Ik heb met veel interesse gekeken naar het programma en wil dan ook mijn ervaring heel kort meegeven.

Geruime tijd na de verkoop van mijn bedrijfsgebouw kreeg ik een brief van de gerechtsdeurwaarder om huur van 1 jaar (25.000 euro) nog te betalen.

Volgens de akte hadden we een gebruiksvergoeding afgesproken èn gemeld dat we december 2010 zouden verhuizen, maar blijkbaar werd het bewuste artikel in de akte anders geïnterpreteerd: onze koper heeft het niet meer over een gebruiksvergoeding maar een huur…. Na mijn notaris hier over te hebben aangesproken steekt deze zijn handen in de lucht …

 

Ondertussen zijn we het vredegerecht gepasseerd, en hebben hier gelijk gekregen, maar de tegenpartij is naar de rechtbank gestapt.

Voor de derde maal is de zaak daar uitgesteld …..en staat ze op de rol voor juli 2014.

 

Wordt de notaris niet betaald om een correcte – duidelijke akte op te stellen waar geen mogelijkheid inzit tot een andere interpretatie?

Als ik een fout maak in mijn sector dan staat dit zwart op wit op papier en kan ik dit zelf op eigen kosten oplossen.  De handen wassen in onschuld bestaat bij ons niet.

 

Waarom niet het systeem van Nederland???

 

Mvg

...

 

 37 *

Van: Geert [mailto:geert.overmeire@skynet.be]
Verzonden: vrijdag 31 januari 2014 10:37
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: Positieve ervaringen

 

Ik kan over notaris Jan Myncke, met kantoor te Oudenaardse Steenweg 97, 9000 Gent, niets anders dan positiefs zeggen.
Zowel de erfenis van mijn moeder zaliger als die van een overleden ongehuwde nicht, waarbij een aantal onbekwaam verklaarde personen betrokken waren, werd binnen een tijdsspanne van enkele maanden geregeld. Eveneens werd bij de verdeling de som gevoegd van de interesten die de gelden gedurende die periode op de rekening van de notaris hadden opgebracht.

Als het goed is mag het ook gezegd worden.

U mag deze reactie publiceren.

Mvg, Geert Overmeire, De Pinte

 

38 *

Van: ...
Verzonden: vrijdag 31 januari 2014 10:35
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: onkunde van een notaris

 

Helaas heb ik een negatieve ervaring met een notaris nl notaris ... . Na het overlijden van moeder besluiten mijn broers en ik het ouderlijk huis te verkopen. Ik zoek op internet hoe het moet en welke documenten er nodig zijn, breng alles in orde en vind snel een koper. Ik stel een contract van voorverkoop op dat ik laat nalezen door mijn schoonzoon advocaat; alles in orde. We willen de voorverkoop onderhands doen de koper is daarmede akkoord na goedkeuring van zijn advocaat .

 

Ik ga naar de notaris om te melden dat we een contract van voorverkoop zullen ondertekenen en vraag haar dat zij de eigenlijke verkoop kan afhandelen. De notaris vraagt me om het contract van voorverkoop toch voor notaris af te sluiten want de verkoop van een huis is toch geen sinecure en moet correct verlopen. Geen probleem ik overhandig haar het overeengekomen contract.

Wat blijkt op de dag van de ondertekening is de clausele tot nietigheid van het contract als de koper afziet van de koop niet opgenomen in de tekst. Ik maak haar daarop attent maar ze acht het niet nodig om dat op te nemen " ik neem aan dat de koper financiering heeft " de koper knipt uiteraard van ja. Twee weken voor het afsluiten van de verkoop belt de koper me met de mededeling dat de verkoop niet kan doorgaan want de bank geeft geen lening (omdat zijn huis nog niet is verkocht). Ik breng de notaris op de hoogte en vraag haar kan ik doen; antwoord " niets". Ik kan het huis niet terug te koop stellen want er is geen clausule tot nietigheid opgenomen en ben dus gebonden. Als ik haar daarop attent maak dat zij wel die clausule heeft weggelaten is het antwoord: "ik heb nog nooit voorgehad dat een verkoop niet doorgaat".

 

Gelukkig bestaat het internet en heb dan uitgezocht wat ik kon doen. Toen ik aan de notaris meldde welke procedure we zouden volgen om de verkoop te ontbinden kreeg ik als antwoord "ik wist niet dat dat bestond". Het contract van ontbinding van de verkoop heb ik door mijn schoonzoon laten opstellen en laten onder tekenen door de ex - koper en laten registreren. Ik heb het huis opnieuw te koop gesteld en alles is zonder problemen verlopen. Tja zo kon ze nog eens iets leren van cliënten.
Voor de verdeling van de erfenis zijn mijn broers en ik overeengekomen en hebben alles afgehandeld zonder notaris. Voor zaken die niet duidelijk waren heb ik de administratie voor de successie gecontacteerd en die mensen waar zeer hulpvaardig.
Met vriendelijke groeten


...

39 *

Van: ...
Verzonden: vrijdag 31 januari 2014 10:23
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: aankoop woning

 

Beste,

Blij dat men eens durft aan te tonen wat een lijdensweg mensen kunnen afleggen, enkel en alleen door de onaantastbaarheid van notarissen!!

 

Persoonlijk zijn we onlangs getuige geweest van een voorval:

Onze dochter en toekomstige schoonzoon kopen een alleenstaande oude woning aan.

Tegelijk staat een oud huisje te koop achter het perceel van de woning die onze dochter wou aankopen. Een lange oprit naast het perceel geeft toegang tot dit achterliggend huisje.

Geen enkele tuinafsluiting geeft de grens aan langs deze 2 gronden.

De verkopers van het huis waar onze dochter haar zinnen opgezet had, waren verre erfgenamen. Ze laten door een landmeter de grondoppervlakte opmeten, waar ze menen waarover het gaat, omdat ze het huis willen verkopen aan een bouwpromotor.

Doordat dit niet doorgaat, krijgt onze dochter de kans tot aankopen.

Alles gaat nietsvermoedend door tot kort voor de aankoopakte moet verleden worden.

 

We lezen in het inkijkexemplaar van de notaris dat de totale oppervlakte van het perceel geen 650m2 bedraagt, maar 730m2! (een verschil van 80m2!)

We raadplegen verschillende keren onze notaris, maar....die doet niks!!

We gaan zelf te rade bij de notaris van de overleden persoon die de woning bewoonde, maar die kan geen gegevens prijsgeven aan particulieren!

We komen toch te weten dat er nooit een eigendomsoverdracht gebeurd is.

Wij vragen de kadastrale sectienummers op, en krijgen terug hetzelfde resultaat: 730m2.

De datum van het verlijden van de akte komt eraan, en wij geven de raad aan onze dochter zeker het opgemaakte landmetersplan van de verkopers niet op te nemen in de akte.

Maar dat was buiten de notaris gerekend:

 

Zij maakt zich uitermate boos, en dreigde ermee dat we haar geenszins voor de rechter zouden dagen, en ze verplicht onze dochter en schoonzoon het landmetersplan te ondertekenen en op te nemen in de akte. Anders zou de ondertekening van de akte niet kunnen doorgaan, en zouden alle voorwaarden van de lening kunnen vervallen!!

Jonge mensen gaan hieronder door, en zeker  voor de aankoop van hun droomwoning!!

Wij waren zeer erg aangedaan over de manier waarop een notaris eigenhandig alles naar haar hand zet, en geen enkele verklaring kan geven over wat ze zelf had moeten uitzoeken.

 

Wij hebben de reportage gezien en zijn geschokt over de wantoestanden die er kunnen bestaan!

Hopelijk wordt er eindelijk eens werk gemaakt om de juridische onaantastbaarheid te doorbreken, en tenminste hervormingen door te voeren die de klanten niet meer hoeven te ondergaan zoals zo vele gedupeerden. Het gaat er idd om zoveel mogelijk aktes erdoor te jagen, en het echte “ werk” gebeurd gewoon NIET!

Zijn er nog echte notarissen met een gewetensvolle inzet????? 

Laat ons weten als je er eentje kent!

 

Met dank aan jullie reportage!

 

Mvg.

...

 

40 *

Van: ...
Verzonden: vrijdag 31 januari 2014 10:16
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: Vraag om info
Urgentie: Hoog

 

Geachte,

Even in het kort geschetst.

Ik ben via mijn overleden vader, erfgenaam van mijn overleden oom, die in februari vorig jaar overleden is. We zijn in totaal met 7 erfgenamen. In deze nalatenschap zit een woning. Deze woning is door mijn dochter en haar partner aangekocht. Deze akte is verleden nu 2 weken geleden.

Het probleem stelt zich met de notaris die wij als erfgenamen hebben aangesteld. Ten eerste heeft hij alles op de lange baan laten schuiven, waardoor we een boete moesten betalen op te laat aangeven van de nalatenschap. Daar mijn dochter het huis ging kopen, moesten zij een compromis ondertekenen. Het heeft maanden geduurd voor de notaris een compromis klaar had. De administratie van deze notaris loopt blijkbaar helemaal niet op wieltjes. De notaris heeft, met oog op de verkoop van het huis, een beëdigd schatter aangesteld die het huis op 186.000 € heeft geschat, wat volgens ons een correcte schatting was, gezien de staat van het huis. Onze dochter heeft het huis ook voor die prijs gekocht.

Nu heeft de notaris (net voor de verkoop) een schrijven ontvangen van het registratiekantoor van ... , dat het huis door hen, hoger geschat is, op 220.000€. De notaris heeft nu beslist dat hij hier verzet gaat tegen aantekenen. Maar door deze hogere schatting, moeten we wel een boete betalen en meer successierechten van om en bij de 20.000€, en moet onze dochter een boete betalen van 1200€. ... , en hen de foto’s van de staat van het huis doorgestuurd. Dit hebben zij doorgenomen, en ons laten weten dat ze terugkomen op de hogere schatting van 220.000€ naar 215.000€.

Maar: blijkbaar heeft onze notaris nooit een schattingsverslag bezorgd aan het registratiekantoor, want die hadden nog niets ontvangen.

De foto’s die wij aan onze notaris hadden bezorgd over de staat van het huis, daar heeft hij ook niets mee aangevangen.

Nu heeft onze notaris dus beslist dat hij de erfgelden, voortkomende uit de verkoop van het huis, alle kosten afgetrokken, gaat inhouden tot alles achter de rug is. Alles staat nu dus op zijn derde rekening. Maar gezien hij niet van de snelste is, laat staan dat hij iets doet, kan dit nog heel erg lang duren.

Wij zijn dus zeker niet tevreden over zijn manier van werken. Wat zijn onze rechten en plichten in deze zaak? Kan u ons hierover een antwoord geven?

 

Alvast hartelijk dank,

mvg,

...

 

41 *

Van: ...
Verzonden: vrijdag 31 januari 2014 10:15
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: uw reportage

 

Beste,

Uw reportage is voor zijn minst partijdig.

De gewone mens kan alleen maar concluderen dat er geen eerlijke notaris is in ons koninkrijk nadat hij dit gezien heeft.

Nochtans zijn er goede notarissen die alle dagen de belangen van hun klanten behartigen.

Ik twijfel er niet aan dat er ook slechte notarissen zijn, zoals er slechte boeren, advocaten, metselaars of priesters zijn. Misschien kunt u dan overwegen deze beroepen op dezelfde manier zwart te maken? Dat zal het positief denken bevorderen.

 

Ook heb ik geen genoegen gehad bij de commentaren van de Heer Landuyt die het gedaan gekregen heeft in dezelfde zin te zeggen dat hij overwoog het beroep van notaris af te schaffen, maar dat een driehoekrelatie advocaat, boekhouder, notaris nuttig zou kunnen zijn gezien de huidige evolutie van de maatschappij. Dat had dus veel toegevoegde waarde en ik had niet minder verwacht van Renaat.

 

Last but not least waren de commentaren van de verdediger van de kleine burger tegen de rijke notarissen ook van een zeer partijdige aard. Als er nog moet gezegd worden dat de notaris bij de volksvertegenwoordigers hoort en deel uitmaakt van de Kiwanis of de Rotary, dus een rijke burger, dus een verschrikkelijk mens die in het leven geslaagd is, dan is de maat vol. Die persoon is waarschijnlijk kandidaat notaris geweest en neemt nu wraak?

 

Mvg,

...

42 *

Van: ...
Verzonden: vrijdag 31 januari 2014 10:10
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: klacht tegen notaris ...

 

Mevrouwen , Mijne Heren ,

 

Ik volgde gisteren uw programma “ de notaris verdeelt” op Canvas .

Proficiat , zoiets zou meer moeten gebeuren .

 

Ik heb serieuze problemen met notaris ... .

Bijgevoegd maak ik volgende stukken over :

    -brief aan benoemingscommissie Notarissen dd.13.12.13 (in word)

    -brief aan Kamer Notarissen dd.11.12.1 (in word)

    -volledig gedetailleerde klacht ( doc.Benoemingscommissie in excel)

            -dit document stuurde ik aan de Kamer der Notarissen en aan de Benoemingscommissie

             (van de Kamer der Notarissen kreeg ik een bericht terug dat geen deontoligische

              fouten gemaakt werden  ... – zulk antwoord verwachtte ik wel !!!!)

 

Zoals uit uw programma duidelijk blijkt heeft de gewone burger “geen poot om op te staan”

De notarissen dekken elkaar !!!!!!

 

Ik hoop maar één zaak :

    dat zovlug mogelijk het wetsvoorstel van senator Defraigne wordt toegepast

    “Wetsvoorstel tot oprichting van een ombudsman belast met het behandelen

      van klachten over de werking van notariskantoren (zitting dd.9.11.12)”

zodat de gewone burger een klacht kan indienen die op een eerlijke wijze behandeld wordt.

 

Ik denk dat u , met dit programma , een serieus aantal klachten in uw bus zult krijgen ,

spijtig genoeg blijven “de notarissen” (op dit ogenblik) onaantastbaar , zij leven

nog in de 18é eeuw .

 

met hoogachting

...

43 *

Van: ...
Verzonden: vrijdag 31 januari 2014 11:21
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: Panorama van 30/01

Geachte,

Proficiat voor deze gedurfde maar realistische en kundige reportage. Ook ik heb dergelijke slechte ervaring met een notaris die de erfenis van mijn overleden oom maar niet volledig wil uitvoeren en heeft getracht de familie op te lichten voor tienduizenden euro's. De zaak sleept al jaren aan en ik heb reeds twee klachten ingediend bij de Provinciale Kamer der notarissen, en .... zonder gevolg.

...

44 *

Van: ...
Verzonden: vrijdag 31 januari 2014 11:21
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: notarissen

 

Ook ik zit in zo een dubieus geval van nalatenschap.

De uitzending ging over heel grote nalatenschappen, waarover nu sprake is.

Maar wat gebeurt er allemaal met de kleine nalatenschappen, die het daglicht niet mogen zien, en waarover niemand spreekt, zo zijn er duizenden gevallen.

Mijn verschrikkelijk verhaal zal ik nog bekend maken, maar zal nog wat wachten, want ben te veel geschokt na de tv uitzending over de notarissen.

In het kort..... Het gaat over een gewiekste oneerlijke volmachthouder V.M. uit ... en zijn waarschijnlijke notaris, die hem waarschijnlijk heeft geholpen.            

 

Wil mijn naam nog niet bekend maken.  

 

Groeten.

45 *

Van: ...
Verzonden: vrijdag 31 januari 2014 11:58
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: lijdensweg

 

Beste,

Mijn ouders keken met interesse naar jullie programma. Ook zij hebben al een lijdensweg van meer dan 22 jaar achter de rug en geraken geen stap verder. Ze zijn intelligent, mijn broer is advocaat en vinden binnen het gerecht en orde van notarissen nergens gehoor. Ondertussen zijn ze zelf 80 jaar en moe gestreden, mijn moeder heeft haar gezondheid erbij ingeschoten door heel de heisa en pesterijen van de notaris.

 

De notaris is ... , ondertussen zelf met pensioen. Hij heeft zijn praktijk overgelaten aan Mevr. ... , maar ondanks dit worden de brieven nog steeds door hem beantwoord en legt hij de boel lam. Blijkbaar geeft Mevr. ... de zaak door. (Zij kennen elkaar van aan de KUL en Mevr. ... studeerde onder toezicht van ...). Er werd een nieuwe notaris aangesteld door het gerecht nu 3 jaar geleden,  Notaris  ... , maar ook hier schuift er niks. Mijn ouders hebben ook reeds klacht neergelegd tegen notaris  ... bij de procureur in ... , maar ook daar geen gehoor. Ze hebben nochtans op papier duidelijke bewijzen dat Notaris ... een deel van de erfenis reeds uitbetaalde aan de 2 andere erfgenamen en onderling afspraken heeft gemaakt met de advocaat van deze 2.

 

Kan u mij een adres geven waar mijn ouders naar kunnen schrijven. Zoals ik reeds zei, zijn ze 80 en E-mail is niet direct aan hen besteed.

 

U mag ook zelf met hen contact opnemen, ...

46 *

Van: ...
Verzonden: vrijdag 31 januari 2014 15:37
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: nalatensschap van Victoria Daelemans

 

Deurne, 31 januari 2014.

Geachte,

Wij zijn ten einde raad.  Mijn nicht is op 16 januari 2009 begraven in Stabroek.  Haar testament werd door haar, samen met notaris ... opgesteld. Hij zou ook na haar dood het testament afhandelen.  Tot op heden is er nog niets concreets gebeurd.  Wij hebben getracht de zaak te activeren, maar er gebeurt niets. Hopelijk kunnen jullie ons helpen.  Hier volgen chronologisch data:

- Onze nicht Victoria Daelemans (°1921) woonde alleen in een huis in Stabroek, Abtsdreef, 14.  Zij was de jongste van 4 kinderen.  Ze was niet gehuwd en had de zorg van haar 2 broers en 1 zuster, die voor haar stierven,  op zich genomen.

- Ze stelt haar testament op bij Notaris ... op 9 maart 1990. Zij legateerde de helft van de nalatenschap aan de "Vluchtheuvel", waar haar broers en zuster geruime tijd werden opgenomen.  De andere helft werd aan 7 kozijns en nichten toegekend. (het testament kan ik u bezorgen).

 

- Op 16 januari 2009 werd ze begraven in Stabroek.

- 20/08/2009 Notaris ... vraagt kopie van trouwboekjes en kopie van identiteitskaarten op.  Opgestuurd op 22/08/2009.

- Er komt geen schot in de zaak.  Ik vraag raad aan een collega notaris. Die raadt mij aan mij tot de Kamer van Notarissen te wenden.

- 25 februari 2011, 1° brief aan de Kamer van Notarissen. Ik vraag ook een andere notaris aan te stellen

De voorzitter van de Kamer, bij monde van Hans De Decker raadt dit af, omdat dit veel geld gaat kosten. Gevolg:

- Op ons (erfgenamen) verzoek wordt een vergadering belegd op 22 maart 2011 ter studie van Notaris ... . Hij zal de zaak niet op de lange baan schuiven, hij zal zorgen voor een afhandeling binnen de kortste termijn.  Er zouden nog 3 à 4 weerbarstigen zijn !

- Januari 2012, 2° brief aan de Kamer. De voorzitter van de Kamer spreekt met notaris ...  Notaris ... schrijft een brief aan alle legatarissen voor een compromis oplossing.  Ik geef onmiddellijk goedkeuring.

- Brief op 12 /11/2012 aan notaris ... om te vragen of er nog problemen zijn.  Geen antwoord !

- Op 28/11/2012,  3° en laatste brief naar de Kamer van Notarissen.  Geen antwoord !

- Er gebeurt NIETS.

 

Het eigendom in de Abtsdreef moet verkocht worden. Het staat nu al 5 jaar onbewoond en verkommert, zowel huis als tuin. 

   

Wij zijn ten einde raad !   Wat kunnen wij doen ?  Wij danken voor uw goede raad.

 

 Met beleefde groeten, 

...

 47 *

Van: ...
Verzonden: vrijdag 31 januari 2014 15:26
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: reactie panorama "de notaris verdeelt"

 

Geachte,

Met veel belangstelling heb ik uw programma gisterenavond gevolgd.

Ik zit in een gelijkaardige situatie.  In mijn geval gaat het echter over een andere context namelijk een vereffening en verdeling na echtscheiding.

Dit is in uw programma niet aan bod gekomen maar is in België evengoed een desastreus probleem. 

Regelmatig horen we dan ook bv. in het nieuws hoe mensen ten einde raad onbegrijpelijke daden stellen.

Ikzelf  wacht nu ook reeds sedert 2007 op de volledige afhandeling van de vereffening en verdeling. 

Vanaf het begin zijn er twee notarissen in betrokken daar ik van bij het begin mijn twijfels had betreffende de mogelijke belangen vermenging.

De notaris van mijn ex was betrokken bij alle verrichtingen betreffende onroerende en roerende eigendommen van haar familie.

De rechtbank duidde, op mijn vraag, dan toch een tweede hopelijk onpartijdige notaris aan.

 

Het heeft allemaal niet mogen baten, zonder problemen heeft men toch vertragingsmaneuvers gezocht en gevonden blijkbaar. Een hele reeks excuses werden reeds geformuleerd om het eindeloos getalm te verantwoorden.

Banken die de vereiste gegevens niet meteen wilden mededelen.

Een deel van de provisionele erelonen dat tot dusver niet werd betaald door mijn ex enz.

Telkens komt men met nieuwe excuses om het verder verloop te boycotten.

Wanneer in een schrijven bedenkingen worden gemaakt betreffende de provisies bij deze vereffening en verdeling na echtscheiding, stellen de notarissen dat dit wel terecht is.

Strikt genomen echter(wettelijk) mag een notaris enkel provisie vragen bij zijn overige activiteiten betreffende immobiliën, registraties, akten. 

De meeste notarissen zullen hier, ten onrechte, op eigen initiatief van afwijken.

 

In 2011 leek er een kentering te komen, er was sprake van een nieuwe wet van 13 AUGUSTUS 2011. - Wet houdende hervorming van de procedure van gerechtelijke vereffening-verdeling die uiteindelijk van kracht werd 1 april 2012.

Doel:

1.       De procedure versnellen.

2.       In principe moet de procedure nu in maximum 10 maanden afgehandeld zijn!

3.       Een verdeling is niet langer “ondeelbaar”.

4.       Akkoorden in elke fase bevorderen

5.       De notarissen zelfstandiger laten werken

 

Klein addertje onder het gras echter; lopende procedures vallen blijkbaar niet onder deze nieuwe wet!

 

Mijn zaak concreet:

Nadat de echtscheiding eind 2004 door mijn ex werd ingeleid is deze pas begin 2007 effectief uitgesproken door de rechtbank. 

Hier is justitie reeds alles om één of andere reden gaan rekken.  Vermoedelijk omdat mijn ex, volgens de rechter die uitspraak deed over de voorlopige maatregelen, recht had op onderhoudsgeld.

Door de echtscheidingsprocedure zo lang mogelijk te rekken kon zij daar ook langer van blijven profiteren.

Mijn ex is intussen in de gezinswoning blijven wonen, ik heb elders een onderkomen moeten zoeken met alle gevolgen van dien.

Het overgrote deel van mijn persoonlijke bezittingen zijn nog steeds in haar bezit, ik kan ze blijkbaar niet zomaar gaan ophalen. Nieuw kopen was de enige oplossing.

Ik heb volgens de voorlopige “staat van vereffening” zo’n 200.000€ tegoed van mijn ex. 

Mijn toekomstplannen worden hierdoor duidelijk beïnvloed, ik wil ook een nieuw onbezorgd leven kunnen leiden. Het is, zoals door andere gedupeerden in uw programma gesteld, inderdaad een door de notarissen gebruikte tactiek om de zaken zodanig te rekken tot iemand opgeeft of komt te overlijden.  Dat men er depressief en verbitterd door geraakt is evident en onvermijdelijk.

 

Uit verschillende gesprekken met mijn advocaat bleek dat notarissen een speciaal statuut hebben en in feite ongenaakbaar blijken te zijn.

Volgens hem riskeert men nog meer tegenwerking en uitstel door er tegen in te gaan.

Begin vorig jaar(19 april 2013) richtte ik zelf een schrijven aan de “Hoge Raad Voor Justitie” in verband met een klacht rond het aanslepen van de procedure van vereffening en verdeling.

Eerst (12 juni 2013) vroeg men bijkomende informatie om hun onderzoek te kunnen afronden.

Groot was mijn verassing toen ik uiteindelijk 5 november 2013 van hen mocht vernemen dat “notarissen niet vallen onder de werking van de gerechtelijke orde” (zie artikel 259bis-15 van het gerechtelijk wetboek).

Eigenaardig daar de vereffening en verdeling na echtscheiding door de notaris wordt uitgevoerd in opdracht van de rechtbank.  Beroep  is niet mogelijk!  Ik werd terug verwezen naar mijn raadsman!

Die ziet enkel nog een uitweg via nieuwe dagvaardingen die uiteraard weer (veel) geld en tijd zullen kosten.

 

Zelf richtte ik nu mijn klacht dan maar de “genootschap van notarissen van de provincie Antwerpen” via een e-mail (10 januari 2014).

Heel snel (13/01/2014)kreeg ik wel een leesbevestiging per e-mail maar op het volledige antwoord wacht ik nog.

 

Beoordeling reportage:

Ik ben blij dat er blijkbaar toch mensen zijn die het aandurven om op tenen te trappen door één en ander aan de kaak te stellen en openbaar te maken.

Het blijkt dat het geen alleenstaande gevallen zijn en dat het reeds jaren aan de gang is.

Laat ons hopen dat er een positief gevolg aan gegeven wordt en dat er, nu op korte termijn, concrete oplossingen uit de bus komen.

 

Hoogachtend,

...

 48 *

Van: ...
Verzonden: vrijdag 31 januari 2014 15:12
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: notaris moet zich dringend bijscholen en verdiepen in erfrecht

De rol van de notaris 

De notaris luistert en geeft raad en zegt niets

De notaris luistert en adviseert de wetgever heeft nog steeds niet de vereiste gegevens blijft zwijgen

De notaris informeert wacht tot het aandringen van zijn cliënt en stuurt deze telkens met een kluitje in het riet.

Na jaren aandringen verwijst hij uiteindelijk naar een advocaat

Hij is dus overbodig !!!!

 

De uitzending op Canvas geeft de werkelijkheid weer.

In vele families zijn er breuken na het overlijden van de ouders wegens het toe-eigenen van bezittingen door één of meerdere mede erfgenamen.

De notaris kan of wilt niet bemiddelen in erfeniskwesties en gebroken families blijven achter!!!!

 

49 *

Van: ...

Verzonden: vrijdag 31 januari 2014 18:38

Aan: notarissenevaluatie@telenet.be

Onderwerp: Panorama reportage

 

Geachte,

Ik was erg onder de indruk van de panorama-reportage en vond jullie getuigenis erg moedig. Ik bewonder uw standvastigheid en hoop dat er voor u toch nog gerechtigheid, erkenning en verzoening met uw kinderen mag komen.

Ik had nooit kunnen vermoeden dat dergelijke praktijken mogelijk waren. Er is blijkbaar nog veel werk aan de winkel.

 

Het ga je goed, veel succes,

...

50 *

Van: ...
Verzonden: vrijdag 31 januari 2014 20:09
Aan: Jo Suys

 

Geachte heer en mevrouw,

 

Ik denk inderdaad dat het niet simpel is om een goede betrouwbare notaris te kunnen vinden alhoewel dat ik er zeker van overtuigd ben dat binnen deze gemeenschap van notarissen er zeker wel mensen zullen zijn die hun functie meer dan behoorlijk zullen uitvoeren en/of ter harte nemen.

 

Ik hoop echt dat de reportage die wij mochten zien op canvas eerder uitzondering is dan regel. Ik hoop wel dat onze overheid de nodige maatregel zal willen nemen om de mensen (wij dus) die het slachtoffer worden en/of zijn van wanpraktijken door notarissen, zij een forum willen oprichten zodat dergelijke wantoestanden kunnen aangekaart, opgelost en bestraft kunnen worden. Diegenen die zich bezondigen aan dergelijke nalatigheden dienen gestraft te worden en geweerd uit het beroep van notaris. Zij behoren ten dienste te staan van de maatschappij en onze rechtstaat.

 

Wij leven echt wel met jullie mee. We hopen dan ook dat jullie problemen alsnog worden opgelost of ten minste dat toch nog enigsinds positief mogen eindigen.

 

Met voorname hoogachting,

 ...

 

51 *

 

Van: ...
Verzonden: vrijdag 31 januari 2014 22:58
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: EOT met een notaris die verkeerde informatie verschaft - medenotaris staat erbij en kijkt ernaar

 

aub

 

Hopelijk kan dit helpen bepaalde notarissen te leren wat een geweten, wat beroepsernst en wat objectiviteit betekenen. Sommige notarissen spelen met levens en lichten mensen zonder enig gevoel van schuld op terwijl ze moeiteloos boven de wet blijven staan.

 

Dank u.

...

 52 *

Van: ...

Verzonden: vrijdag 31 januari 2014 22:41

Aan: notarissenevaluatie@telenet.be

Onderwerp: Notarissen evalueren

 

Beste,

 

Ik met open mond uw relaas bekeken en vroeg me af of jullie geen deel op de website gaan opzetten waarin normale burgers hun goede en/of slechte ervaringen over notarissen kunnen delen? Een beetje zoals tripadvisor.com, maar dan voor notarissen.

 

Vriendelijke groeten,

...

53 *

 

Van: ...
Verzonden: vrijdag 31 januari 2014 21:42
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: beschutte werkplaats

 

Ik herken de procedure van vereffening en verdeling van de door de rechtbank aangestelde boedelnotarissen, het geloof in ons rechtssysteem en de ontnuchtering.

Na 12 jaar zijn ook wij geen stap verder in ons verhaal.

 

Mijn conclusie:

De mensen die werken in een beschutte werkplaats dragen meer verantwoordelijkheid.

 

... (naam niet vermelden bij publicatie)

54 * 

Van: ...
Verzonden: vrijdag 31 januari 2014 21:13
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: Notaris manipuleert erfenis

 

Geachte,

Van alle briefwisseling en overeenkomsten heb ik een kopie.

Gelieve heel discreet om te gaan met de namen die in de tekst voorkomen.

Notaris ... deinst er niet voor terug om een proces tegen iemand

aan te spannen. Dit deed hij zelfs al tegen stad ...

Met deze informatie wil ik voornamelijk voorkomen dat andere erfgenamen met gelijkaardige feiten geconfronteerd worden, en de handelswijze van advocaten en notarissen toelichten.

  

Hoogachtend, ...

55 *

Van: ...
Verzonden: vrijdag 31 januari 2014 20:14
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: Uw nieuwe website

 

Geachte,

Als ik de link ervaringen aanklik komen er voor alsnog geen reacties te voorschijn behalve deze die in de uitzending heb gezien. Als ik het zie zitten wil ik wel een reactie geven over een persoonlijk erfenisdossier.

Een kleine detailopmerking: het woord ‘kortelings’ in uw deelrubrieken vermeld slaat op het verleden, is dus retroactief. Hier moet in feite ‘binnenkort’ staan, toekomstgericht, vermits u de website nog moet vervolledigen.

 

Met vriendelijke groeten, ...

56 * 

 

Van: ...
Verzonden: vrijdag 31 januari 2014 19:53
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: reactie

 

Nalatenschappen. Familiegeruzie om geld en verdeling, soms om de onnozelste dingen. Schoonfamilie is grotendeels oorzaak van deze onenigheid. Zie schoonbroer van de dame uit Ternat met haar notaris uit Zottegem en de familie in Middelkerke… 

 

Er wordt met de vinger gewezen naar de notarissen. In elk beroep zijn er mensen die het niet nauw nemen met hun verantwoordelijkheden, maar de ervaringen die ik heb met notarissen waren zeer positief: plichtsgetrouw en objectief en trachtend hun taak tot een goed einde te brengen, zeker in een nalatenschap waar familieleden elkaar voor de leeuwen gooien voor een habbekrats.

Misschien moeten al die ontevreden mensen eens een beroep doen op een mediageile en welbespraakte advocaat waar ze voor ieder vraagje (zelfs per telefoon) een ferme rekening onder de neus geschoven krijgen.

Na een 3-tal jaar kan Canvas daarover eens een reportage maken. Vragen hoever het dossier staat en hoeveel geld ze al gespendeerd hebben aan die 'raads'man....

57 *

 

Van: ...
Verzonden: vrijdag 31 januari 2014 17:44
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp:

 

Beste,

Naar aanleiding van de reportage over de notarissen moeten wij vaststellen dat deze verhalen ons bekend voorkomen.

Reeds meer dan 10 jaar heeft de erfeniskwestie in onze familie aan de gang geweest.

Moeder leefde nog en had het recht om de het volledige onroerende goed te verkopen.

Haar advocaat beweerde dat het binnen 3 maanden zou verkocht zijn maar helaas uiteindelijk kwam er zelfs een voorlopig bewindvoerder aan te pas omdat moeder enkele jaren later de ziekte van dementie kreeg.

Om een lang verhaal met gerechtelijke stappen enz. kort te maken.

 

Nadat moeder over 6 jaar is gestorven is het helemaal fout gegaan.

Het is een getouwtrek geworden tussen de notarissen (3 partijen) en advocaten.

We hebben zelfs bij de orde van notarissen en advocaten onze klacht neergelegd. Aanvankelijk werden we zelf op onze vingers getikt.

We hadden de indruk dat notarissen en advocaten elkaar besparen en verdedigen.

 

Uiteindelijk betaal je voor de opgevoerde show van de notarissen en advocaten die zonder rekening te houden met de wensen van de klant de eindverdeling onder hun forceren.

 

Eén van de advocaten heeft in de reportage gezegd dat de notaris er niet aan verdiend, dit is pure larie. Elk document dat moet opgevraagd worden, elke brief die ze schrijven, elke bijeenkomst enz. brengen ze in rekening. Daarbovenop komt dan nog hun ereloon op de waarde van het goed, dat in schijven is berekend. Notarissen en advocaten bekijken dit als een belegging, zoveel te langer dat de zaak aansleept, des te meer hebben ze eraan verdiend!

 

Diezelfde advocaat kan je online contacteren, twee dagen later krijg je dan antwoord dat de zaak te gecompliceerd is en dat je best contact opneemt met hem voor een afspraak. We maken een telefonische afspraak en de dag voor de afspraak krijgen we telefoon dat er eerst een bedrag moest gestort worden. Hier zijn we niet meer op ingegaan en de afspraak is niet doorgegaan.

 

Besluit dit wereldje is één pot nat, helaas zijn zij de sterkste, zij maken de wet.

 

58 *

 

Van: ...

Verzonden: vrijdag 31 januari 2014 19:05

Aan: notarissenevaluatie@telenet.be

Onderwerp: een reactie

 

 

Beste,

Een dikke proficiat aan de makers van deze uitzending.

Ik wil evenwel ook wat kwijt.

Ik vind dat notarissen misbruik maken van de onwetendheid van burgers. Wij

zijn verplicht in de Belgische wetgeving om ons te beroepen op zulke mensen.

Ze hanteren woordgebruik dat voor ons niet toegankelijk is. Ze zouden ons de

wetten moeten toelichten op een manier dat wij dat verstaan. Volgens mij

worden ze daarvoor verloond. Dat is hun taak als notaris.

Familie van mij is ook al gedurende 13 jaar in een erfeniszaak verwikkeld.

Totvandaag zagen zij nog geen euro van het geld waar ze wettelijk recht op

hebben. Wel mogen ze een advocaat onder de arm nemen en betalen om toe te

zien op de notaris zijn werk. Ook hebben ze al vele euro's mogen betalen aan

notaris en advokaatkosten, achterstallige belastingen met alle gevolgen

vandien.

Het is de mensen hun recht dat dat geld hen toekomt!! En niet dat de notaris

het tegenhoudt, vergeet, te moeilijk vindt, nalatig is en ondertussen brengt

dit geld ook interesten op die de mensen dikwijls niet te zien krijgt en de

notaris zich daarbij geen vragen stelt. Een schande!!!

 

Mvg Mevr

...

59 *

 

Van: ...
Verzonden: vrijdag 31 januari 2014 18:59
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: Vooval

 

Beste,

Ook ik heb een ervaring om “U” tegen te zeggen.

3 jaar geleden kocht ik van een projectontwikkelaar een stuk grond met plan.

Projectontwikkelaar die de zaak begeleide was man van 80 maar ontzettend goed bij de pinken en op de hoogte van de wetgeving. In de prijs zat de grond, plan en de nutsvoorzieningen beschreven in de act. Uiteindelijk moesten we bij één bepaalde notaris zijn in ... . In nam mijn notaris ook mee die de zaak goed had gecontroleerd en de act hier en daar had laten wijzigen.

Bij de notaris aangekomen in … bleek om politieke redenen nog een derde notaris deel te nemen tot ieders verbazing… niemand begreep waarom maar enfin ik dacht al wie gaat dat betalen.

 

Alles voorgelezen, onderschreven betaald…. Tot plots… madame de ... notaris plots vroeg om € 500,- extra te betalen cache boven op het bedrag. Ik vroeg waar staat dat beschreven?

Haar argumentatie was dat de stadsontvanger vond dat de nutsvoorziening los stonden van de act en deze apart moesten worden betaald voor de gemeente.

De 80 jarige man projectontwikkelaar ging er gelijk tegenaan en wees op de wettelijke bepalingen en heeft achteraf nog de bepalingen doorgemaild. Desondanks bleef ze maar aandringen achteraf om toch het geld te mogen ontvangen met drogreden.

Nooit zette ze wat op papier.

Uiteindelijk heb ik een boze mail gestuurd met opsomming van de feiten en dat ik nog nooit heb gehoord dat een notaris akkoord gaat met de ontvangst van zwart geld….

 

Plots werd het stil en nooit meer wat van gehoord.

De reden was simpel… de derde notaris moest zijn deel hebben.

Met vriendelijke groet,

...

 

60 *

Van: ...
Verzonden: zaterdag 1 februari 2014 12:18
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: vervalsen van akte

 

Geachte,

Naar aanleiding van uw programma over notarissen wil ik het volgende kwijt. Mijn ouders hebben mij in de jaren 80 een huis en grond geschonken. Het betrof een tweewoonst waarvan zij het ene gedeelte betrokken en ik met mijn vrouw het andere. Ik de akte stond dat het goed niet mocht worden vervreemd. Een jaar of zo later heb ik het huis in de gemeenschap ingebracht onder druk van mijn schoonouders, ze gingen namelijk zogezegd in het huis investeren. Mijn schoonvader liet echter achter mijn rug de akte een beetje “aanpassen”. Namelijk dat de inbrengende partij verzaakte het inbrengende goed terug te nemen na een scheiding. Met voorbedachte rade bleek 15 jaar na de feiten, de scheiding was een feit. Ik was hen echter voor en heb de akte op tijd terug laten corrigeren. Ik heb de notaris daar op  aangesproken en hij zij dat mijn schoonvader mij geld had gegeven om te verbouwen en dat deze ook zekerheden wou waarop ik antwoordde dat ik nooit een frank had gezien.

 

Dit bewijst maar weer eens wat een schande dat het is dat je eigen notaris je bedriegt en besteelt, ze wanen zich onschendbaar en doen wat ze willen...

 

...

 

61 *

Van: ...
Verzonden: zaterdag 1 februari 2014 15:44
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: notarissen...

 

Geachte,
Welbedankt voor het samenstellen van deze intrigerende reportage over notarissen en andere justitie-ambtenaren. Ik ben één van de velen die iets dergelijks hebben meegemaakt en ik vind net als u, dat er hoogdringend komaf moe62 *t worden gemaakt met de laakbare, strafbare en gewetenloze praktijken van sommige (de meeste?) notarissen, advocaten, makelaars, rechters, deurwaarders....

Inderdaad, zoals blijkt uit de reportage wordt de 'gewone' burger buitengesloten en blijft hij verstoken van levensbelangrijke informatie over zijn erfenisdossier e.d., en verliest hij kostbare tijd en veel geld. De hautaine houding van 'universitair geschoolde' juristen jegens mensen die gewoon vragen bijgestaan te worden bij belangrijke gebeurtenissen in hun leven, is een schrijnend gebrek aan respect.

Ik pleit ervoor dat alle erfeniskwesties in de toekomst sneller, efficiënter, eerlijker en transparanter worden afgehandeld. En ambtenaren die zich te buiten gaan aan misdadige praktijken moeten effectief worden gestraft en moeten de benadeelde burger schadeloos stellen. Ook u zou moeten eisen dat u alles wordt teruggegeven wat u is ontstolen. Dat de betrokken notarissen en advocaten maar eens boeten voor hun misdaden... Maar ook binnen de rechtszaal lijkt er geen gerechtigheid meer te zijn tegenwoordig.
U leest het in de bijlage hoe ik dit zelf heb ondervonden. Ik hoop dat door uw getuigenis de wet wordt verstrengd, het toezicht verscherpt en de straffen uitgevoerd betreffende dit soort walgelijke praktijken.

Nog veel moed. Ik hoop oprecht dat u uw verlies zult kunnen recupereren en dat u eindelijk gehoor zult vinden bij de juiste instantie.

Vriendelijke groeten,

Mw. ...

 

62 *

Van: ...

Verzonden: zaterdag 1 februari 2014 15:55

Aan: notarissenevaluatie@telenet.be

Onderwerp: Notaris ...

 

Vorig jaar overleed mijn moeder. Deze zat in bejaardenhuis met bewindvoering.

Het dossier werd overgemaakt... Totaal geen stand van zaken en dossiers. Het was nochtans een zeer eenvoudig dossier met enkel gelden die door 2 gedeeld moest worden.

Heb zelf alle opzoekwerk gedaan bij banken en aangebracht bij notaris na 4 maand omdat er niets bewoog. Pas eind september vorig jaar na veel bellen en mailen heeft ze alles in orde gemaakt met een astronomisch bedrag aan ereloon (heb vooraf diverse malen gevraagd om vast bedrag, daar het ee eenvoudige optelsom was die gedeeld moest worden door 2) Pas toen ik dreigde met advocaat in te schakelen ging ze over tot uitbetaling van de sommen.

 

Tijdens de zomer overleed mijn schoonmama. Ook eenvoudig dossier. Enkel gelden gedeeld door 5. We hebben toen zelf de aangifte verwerkt. Totale kostprijs 100 euro ipv 4000 euro

 

...

63 *

 

Van: ...
Verzonden: vrijdag 31 januari 2014 18:13
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp:

 

Beste,

De reportage van panorama heeft al wel wat stof doen opwaaien en dit mijn inziens terecht.

 

De gerechtelijke vereffening en verdeling van zowel een nalatenschap als een huwelijksvermogen wordt mijn inziens door veel notarissen als saai en niet voldoende gekend ervaren, reden waarom ze vaak de dossiers niet naar behoren opvolgen.

 

Als advocaat in het familierecht kom ik meer dan eens in contact met notarissen die absoluut geen scrupules hebben en de wetgeving terzake gewoon naast zich neerleggen.

 

Vb: geen vereffening en verdeling willen opstarten, omdat de notaris kosteloos werd aangesteld door de rechtbank en derhalve geen ereloon mag vragen. Vervolgens na klacht bij de kamer van notarissen, werd het dossier toch opgestart doch dit tergend traag zodat 3 jaar na de echtscheiding er nog steeds geen vereffening is van het vermogen, terwijl de tegenpartij naar het buitenland is gevlucht en alles dus vrij snel zou kunnen worden afgerond. De tweede aangestelde notaris durft niet in te grijpen ….

 

Vb: geen openbare verkoop van onroerend goed in kader van de vereffening en verdeling willen verder zetten, omdat de notaris kosteloos werd aangesteld door de rechtbank en derhalve geen ereloon mag vragen. Als oplossing eist de notaris torenhoge forfaitaire kosten, wetende dat de cliënte dit niet kan betalen. Als gevolg hiervan zal het onroerend goed openbaar worden verkocht door de bank, met alle kosten van dien.

 

Vb: Na een tussentijds PV wordt een verdeling van beschikbare gelden bepaald 60/40, doch de notaris doet een verkeerde betaling 50/50. Thans één jaar later weigert hij nog steeds het correcte bedrag aan mijn cliënte te betalen, omdat hij het verkeerd gestorte bedrag niet terug krijgt van de tegenpartij. Nochtans is de notaris verantwoordelijk voor de betaling en beschikt cliënte nog steeds niet over de gelden die haar toekomen.

 

Gelet op het feit dat de notaris in kader van een gerechtelijke vereffening en verdeling, ook eerste rechter inzake is, is het bijzonder delicaat hiertegen te reageren op risico dat men “oordeelt” tegen de cliënt als gevolg van het geuite protest.

Ook ik, als advocate, sta vaak machteloos tegen de houding van bepaalde notarissen.

 

Het enige wat ik stelselmatig tracht te doen, is de namen van de niet correct werkende notarissen signaleren bij de rechtbank en bij elke aanstelling van een notaris die noodzakelijk is, de desbetreffende notarissen wraken.

 

Dit is echter enkel een lapmiddel, want hierdoor worden de goed werkende notarissen (en die zijn er uiteraard ook) sterk belast en zijn het telkens dezelfde die bijvoorbeeld gratis moeten werken voor de minderbedeelden in kader van de kosteloze rechtspleging.

 

Hopelijk komt er spoedig een positief gevolg aan het dossier dat aanleiding gaf tot de reportage.

Met vriendelijke groeten,

 ...

64 *

 

Van: Claeys Henri [mailto:henrimatthieu.claeys@belgacom.net]
Verzonden: zaterdag 1 februari 2014 21:59
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: De notaris verdeelt.

Geachte Heer,

Sorry, maar waarom deze uitzending ? Om een beroep in een negatief daglicht te stellen ? al zullen de concrete voorbeelden ongetwijfeld voor een stuk waar zijn.

En nu maar wachten op de uitzending over het nut van het notariaat in onze samenleving !

Henri Claeys, Hendrik Consciencestraat 87 - 8020 Oostkamp

65 *

 

Van: ...
Verzonden: zaterdag 1 februari 2014 21:09
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: notarissen en erfenissen

 

Geachte,

De reportage over de notarissen was dringend nodig, gezien hun vele fouten die niet gestraft worden.

Ook wij hebben slechte ervaringen met erven en notarissen. Alles ging steeds de schuif in en de vraag is of de notaris na 2 afspraken per jaar nog weet waar alles om gaat.

Bij onze familie waren er voor de erfenis al waardepapieren verdwenen. Ik moest dit zelf bewijzen. Niet langs de bank, want die heeft bankgeheim en zijn misschien zelf medeplichtig aan de verduistering. Alleen door een klacht bij de Gerechtelijke Politie tegen de andere erfgenamen kan de bank reageren. In mijn geval werd de zaak bewezen, na intern onderzoek op de bankinstelling. De notaris kon gewoon aan de verdeling beginnen, maar slaagde erin hier nog 10 jaar te over te doen. (Bij een vriend 12 jaar!) Uiteindelijk zijn wij overeengekomen met een “dading” (overeenkomst). Beter één vogel in de hand dan tien in de lucht.

Ik zit nog met een belangrijke vraag die ik aan verschillende notarissen stelde; maar zij weigeren steeds te antwoorden.

“De vader van de erfenisnotaris van broer en zus stelde vroeger een akte op van schenking van rijhuisje aan mijn zus, bij de erfenis bleek deze akte en inhoud gewijzigd door een NIEUWE AKTE.

 

Waar gaat het om: Vader en moeder schenken in 1980 een rijhuisje aan de dochter en geven de broers elk 100.000 Bef. De akte bij de notaris vermeld VRUCHTGEBRUIK voor de OUDERS en dochter heeft de naakte eigendom. De ouders en de 3 kinderen tekenen voor deze formule. Ik schreef er zelf nog bij –met behoud van mijn Rechten- , maar dat moest ik terug schrappen van de notaris. (op copij nog te zien). Wat blijkt? Na al die jaren duikt bij de erfenis een NIEUWE AKTE op , die 2 maand! Na de eerste werd opgesteld! Het vruchtgebruik was weggevallen. De broers hebben deze akte NIET getekend en wisten van niets.

Volgens mij werden wij als broers benadeeld door het wegvallen van het vruchtgebruik. Wij hadden getekend voor een andere akte en formulering. Vruchtgebruik is belangrijk voor de verdeling.

Toen onze twee boedelnotarissen door mij hierover werden ingelicht vonden ze dit niet belangrijk, mijn advocaat vond van wel, maar er werd verder geen gevolg aan gegeven. (misschien omdat de twee aktes door de vader van één der boedelnotarissen werd opgesteld?.)”

 

Is hier sprake van een beroepsfout door de vader notaris? Of doet een notaris wat hij wil zonder gevolg?

 

Beleefde groeten,

...

  

66 *

Van: ...
Verzonden: zondag 2 februari 2014 7:58
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp:

Prima website veel sterkte en moed om het recht te laten zege vieren, er is veel moed voor nodig om jezelf bloot te geven in de media; heb ook slechte ervaringen gehad met bewindvoerders en notarissen ze hebben ook geprobeerd 150000 euro te laten verdwijnen, ze dachten dat we daar niet van wisten maar ben er toevallig achter gekomen een maand voor overlijden van mijn vader. Vergeten zei de notaris.....

 

67 *

 

Van: ...
Verzonden: zondag 2 februari 2014 9:07
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: panorama uitzending

 

proficiat dat er aandacht geschonken wordt tegen gangsters van notarissen en dergelijke

het is al 6 jaar dat ik wacht op een erfenis, het staat zwart op wit wat ik moet ontvangen.

wat gebeurt er, de notaris (uit het Gentse) is met het geld gaan lopen.

advocaat ingeschakeld, een boedelnotaris ingeschakeld, naar het gerecht enz.

resultaat : nihil.

zulke personen die deze praktijken toepassen zouden, levenslang moeten geschorst worden,

zwaar gestraft worden (gevangenis) en aanslag plegen op hun eigendommen (ieder gedupeerde zou wel aan zijn centen geraken)

maar ja, het is allemaal koek van een deeg.

GEDUPEERDE UIT NEVELE

 

 68 *

Van: H. Van de Velde [mailto:tempeldraaier7@gmail.com]
Verzonden: zaterdag 1 februari 2014 19:59
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: uitzending CANVAS notarissen

 

Beste,

Ik kan niet begrijpen dat Canvas, dat over het algemeen kwaliteitsvolle programma's biedt, een reportage laat maken waar men mensen aan het woord laat die in detail erop los praten over een concreet lopend geschil, waarin namen vermeld worden en waarin zij beschuldigingen uiten ten aanzien van hun eigen kinderen en schoonkinderen.  Hebt u er zelf ook niet eraan gedacht welke gevolgen dit heeft voor uw kinderen en kleinkinderen die hun privézaken hier zomaar op straat gegooid zien ? Ik vond het een saai programma, een tendentieuze klaagzang zonder enige nuance, vol gratuite beschuldigingen aan het adres van magistraten en notarissen, een beetje à la Jean Marie De Decker. Bij het interview met de advocaat De Neve zullen waarschijnlijk een groot aantal kijkers gezapt hebben naar een andere zender. Ik geef  u een goede raad : denk eens goed na over de fouten die u zelf gemaakt hebt ten aanzien van uw kinderen en stop met in het rond te schoppen. Maar ik vrees dat dit programma voor uzelf meer kwaad gedaan heeft dan goed en dat het uitzicht op een oplossing voor uw problemen nu verder af is dan ooit. Maar dat zal de maker van dit programma worst wezen.

MvG.  Willy D.  Oosterzele

 

PS ik hoop dat u zo correct zijt op uw website ALLE reacties weer te geven, positieve en negatieve

 

69 *

Van:

Verzonden: zondag 2 februari 2014 12:11

Aan: notarissenevaluatie@telenet.be

Onderwerp: Panorama 'De Notaris verdeelt'

 

Geachte,

Onze ervaring met notarissen is niet anders dan wat uw uitzending in beeld bracht.

Wij hebben het ondertussen ook al een paar keer aan onze spaarcenten gevoeld dat deze aangeprezen deskundigen het niet zo nauw nemen.

(wordt vervolgd)

 

70 *

Van:
Verzonden: zondag 2 februari 2014 12:05
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: Tv-programma Panorama 'de notaris verdeelt'

 

Geachte,

Dank voor de reportage van 30 januari 2014.

We hopen dat deze reportage kan leiden tot het uitschakelen van schrijnende mistoestanden die leiden tot onrechtvaardigheden.

 

Bij de verdeling van de nalatenschap van mijn moeder werd ik zwaar benadeeld door mijn twee broers. Op 8/11/2007 stelt de Rechtbank van Eerste Aanleg te …  twee notarissen aan voor de vereffening en de verdeling :

-          notaris … uit … als boedelnotaris van de verweerder

-          notaris … uit … van de tegenpartij.

Op 3/04/2008 werd een eerste samenkomst belegd als verkenningsgesprek tussen de partijen, de twee notarissen en de twee raadsleden.

Na meer dan een jaar werd op 27/05/2009 een nieuwe samenkomst belegd met als doel :

-          opstellen van de inventaris

-          eedaflegging door de twee partijen.

Sindsdien werd er niets meer ondernomen door de beide notarissen/

Ondertussen is de boedelnotaris … 65 jaar en stopt hij als notaris op 30/09/2013.

Het notariaat van notaris … wordt overgelaten notaris ...

 

Notaris … bereikt volgend jaar ook de pensioenleeftijd en kan deze zaak verder kan rekken zodanig dat hij hier niets aan hoeft te doen.

Men kan zich afvragen of het de bedoeling is om de procedure zolang te rekken tot er uiteindelijk een einde aan komt door de verjaring.

 

Sinds de aanstelling van de beide notarissen in 2007 staat deze zaak nog geen stap verder.

De Rechtbank laat alles op zijn beloop en de boedelnotarissen hebben vrij spel en worden niet verplicht om te werken en de zaken op te lossen.

 

Hieruit blijkt de macht van de notarissen, de onmacht van de betrokkenen en de laksheid van de rechtbanken.

 

Hoogachtend …

 71 *

Van:
Verzonden: zondag 2 februari 2014 12:05
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: vereffening en verdeling

 

In het jaar 1984 kwam het tot een echtscheiding tussen mij en mijn vrouw van tafel en bed en definitief in 1985. Er werd een notaris van het gerecht aangesteld voor de verdeling van de inboedel, alles daarvoor was goed verlopen tot de notaris werd aangesteld door het Mechelse gerecht.

Advocaat genomen, en dan waren we pas goed vertrokken!

We werden van het kastje naar het muurtje gestuurd, experts aangesteld door de notaris, eigendommen publiek verkocht en zo meer en ondertussen maar lonen betalen en niet van de minsten!

Dat heeft zo maar eventjes geduurd tot einde 2011, tot dat er een bijeenkomst plaats vond met de advocaten bij de notaris, en dan is de bom ontploft in mij…

72 *

Van:
Verzonden: zondag 2 februari 2014 13:47
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
CC:
Onderwerp: Gerechtelijke verdeling/boedelnotaris

 

Geachte heer, mevrouw,

Uw reportage over deze kwestie was zonder meer "lovenswaardig" en bovendien "moedig"! 

Onze wettenmakers maar ook het gerecht treft hier grote blaam om een dergelijke pandemie te laten voortwoekeren! Hoog tijd dus dat deze mistoestanden aanklaagt want de maatschappelijke relevantie is groot en een rechtstaat onwaardig.

 

Dit zijn -helaas- geen alleenstaande gevallen.  Wij moeten uit eigen ervaring bevestigen dat deze getuigenissen een zeer hoog realiteitsgehalte hebben. Ook wij werden (en worden) geconfronteerd met de nalatigheid/onkunde/onwil en zelfs leugenachtigheid van notarissen. Klacht neerleggen bij de Kamer van Notarissen, een andere notaris zoeken, gerechtelijke tussenkomst zoeken, advocaten aanstellen, het mag allemaal niet baten. De kaste is en blijft gesloten en beschermt zichzelf!  

 

Hoe kan zo'n instituut in Godsnaam verder bestaansrecht opeisen?

 

Op dit huidige moment zijn wij al twee jaar "de gevangenen" van de complete inertie van een notaris die van rechtswege gelast werd met de (nochtans relatief modeste en eenvoudige) boedelverdeling van onze ouders. Bij zijn aanstelling werden wij onmiddellijk op het hart gedrukt dat rechtstreeks contact met de aangestelde notaris niet toegestaan werd.  Het vroeg een volledig jaar wachten enkel om een datum te verkrijgen voor  een eerste "installatievergadering".  De daar genomen beslissingen (niets meer dan the usual: deblokkering van de rekeningen/valorisatie van de vermogensbestanddelen etc. ) hebben nogmaals een jaar later nog steeds geen uitvoering gekregen. Er is geen uitzicht op wat dan ook.  Intussen werd wel al leegstandsheffing aangekondigd en advocaten blijven voorschoten opvragen maar realiseren niets. De kinderen verdenken elkaar (waarschijnlijk onterecht) van tegenwerking en de familie is intussen lelijk gehavend. Maar de notaris, die beweegt geen vin!

 

De wet van 13 augustus 2011 houdende de hervorming van de gerechtelijke verdeling gaf ons aanvankelijk enige hoop maar is blijkbaar tandeloos want het kan de notaris gewoon geen barst schelen. Moeten wij klacht indienen bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens?  

 

Volg dit thema a.u.b. verder op. Wij hopen van harte dat U dit thema blijft belichten want de media zijn onze laatste hoop.

 

Wij zijn daar bijzonder dankbaar voor.

 …

73 *

Van:
Verzonden: zondag 2 februari 2014 14:00
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: verdeling na echtscheiding

 

Geachte mevrouw, heer,

Wij hebben hier ook geen goede ervaring met onze notaris,

Ben sinds oktober 2012 gescheiden

Betreft de verdeling van de spaargelden ,en van de verkoop van ons huis ,

Ons huis is beschreven en betaald door de koper van begin september,

opvraging van de spaargelden heeft ze al lang binnen .

Ik heb samen met mijn vriendin een appartement gekocht en daarvoor een overbruggingskrediet genomen, waar ik 500 euro per maand moet van betalen totdat ik mijn geld krijg, dit weegt wel heel zwaar, ook zijn er kosten gedaan aan het appartement waar nog een openstaande rekening moet van betaald worden,wat op de moment niet meer mogelijk is bij gebrek aan geld.

We hebben nog een totaal van 30000 euro te betalen, normaal was het geen probleem als ik mijn geld had gekregen wat moet ik doen ? want als die mensen een deurwaarder sturen kan ik nog alles verliezen , als er niet vlug word overgegaan tot uitbetaling door de notaris kom ik misschien nog op straat te staan! De notaris die dit alles regelt zou geen tijd hebben te druk met de vennoten zegt ze. Ik bel ook regelmatig naar de notaris maar krijg ze nooit aan de lijn, telkens zeggen ze dat ze zou terug bellen maar ze doet het niet!

 

Wat kunnen we doen? wie kan ons helpen ?

 

Indien mogelijk graag antwoord, bij voorbaat dank.

 

Met vriendelijke groeten

74 *

Van:

Verzonden: zondag 2 februari 2014 19:05

Aan: notarissenevaluatie@telenet.be

Onderwerp: Notaris Verdeeld

 

Geachte:

Hierbij stuur ik mijn nog bezig zijnde in t kort story of horror verhaal

Graag sluit ik mij aan bij wat ik in humo en panorama gelezen en gezien heb

Dit helpt misschien om deze mistoestanden doen te keren

Graag heb ik hierop een reactie

Met hulpeloze vooruit blik

 

Met achting, groeten, Alex

 

Levende van simpel pensioentje In onverdeeldheid met zuster Marie-louise...

Na overlijden van moeder in 2005 Nalatenschap (huis, goud, bankdingen) in feitelijk beheer door zuster Marie-louise. Bij achterwege blijven doorstorting huurgelden (1/2) bijstand gevraagd OCMW; Juriste van dienst zou dit zonder pro-deo-aanvraag zelf verdedigen mits provisie bij haar te storten. Na dagvaarding voor achterstallige helft van de huurgelden werd bij vonnis van rechtbank een Notaris aangesteld. Dan stuurt die Notaris een rekening van €500. Op de rechtbank werd er duidelijk gezegd dat het alleen om de huurgelden te doen is dat wordt ook nog eens duidelijk bekrachtigd bij de Notaris. Dan hoor ik niets meer alleen dat mijn advocaat me verteld dat de Notaris mogelijk het huis zou kunnen verkopen. Plots staat er een deurwaarder aan mijn deur die zegt wilt ge eens tekenen om uw huis te verkopen ik weiger dat met de woorden ik wil dit niet en de Notaris weet dat het alleen om de achterstallige huur gaat. (dit gebeurde op de 1ste van de maand en verkoop op de 20ste van november) Notaris … aangesteld door de rechtbank was al overgegaan tot verkoop zonder mij te verwittigen of dat ik ook maar "iets" inspraak heb gehad.

Na de huurders eruit gezet te hebben onder het mom van ge moet opdoeken het huis wordt gerechtelijk verkocht ( mij wordt verteld dat de huurders er zelf uitgaan.)

Als ik bij de huurders aanbel om te vragen om welke reden wordt ik afgesnauwd "daar hebt ge geen zaken mee" belt die naar mijn zuster en die stuurt de politie op mij af om mij te dreigen dat ik daar niet mag komen.

 

Dan  krijg ik plots een telefoon rechtstreeks aan mij v/d Notaris dat de nieuwe eigenaar er met het geld is om de akte te komen tekenen "maar het geld krijgt ge nog niet." Ik weiger dit natuurlijk en raar, na 14 dagen krijg ik nog eens telefoon en wordt ik gevraagd of ik mee wil werken, weer weigerde ik natuurlijk. Raar want mijn advocaat wordt simpel genegeerd op deze manier en of wat is de bedoeling. (is het een soort van bendevorming gericht tegen mij.)

Als dit hier in BELGIË allemaal kan snap ik niet en denk ik eraan dat dringende aanpassingen van onze wetgeving (die blijkbaar met oude roestende ijzerdraad ineen hangt) aangepast moet worden.

Hoe oud moet ik worden om van een cent van mijn gestolen huurgelden en erfdeel te kunnen genieten?

 

Dit is maar een kort stukje uit mijn ervaring met mijn zuster en de Rechtbank of Notaris. Ik hoop dat ik hiermee kan meehelpen om een eerlijke betere wetgeving af te dwingen.

 75 *

Van:
Verzonden: zondag 2 februari 2014 19:11
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: "wie zijn rijkdom wil vergroten, moet zijn hebzucht verkleinen"

 

Beste

Met veel aandacht heb ik het programma bekeken, en eerlijk gezegd typeert het des te meer ons 'arme Vlaanderen'. Echte waarden zijn niet meer van tel, enkel geld telt.
"Als het om geld gaat heeft men geen familie" vertelde een notaris me ooit, na een gewapende bedreiging n.a.v. een boedelverdeling.

 

Mijn vader is vorig jaar overleden, maar gelukkig is er binnen onze familie het verstand geweest om alles jaren op voorhand te regelen, onder toezicht van een deskundig notariskantoor. Ik kan dit iedereen aanraden. Kom gewoon overeen, verdeel alles, maar regel daarbij ook de zorg voor je ouders, of degenen van wie je erft, tot aan hun dood.

Geen successierechten, geen ruzies in een periode die sowieso al moeilijk genoeg is en iedereen tevreden.

 

Met vriendelijke groeten, Martine…

76 *

Van:

Verzonden: zondag 2 februari 2014 19:14

Aan: notarissenevaluatie@telenet.be

Onderwerp: ervaringen met notaris …

 

Beste,

in het jaar 1999 kocht ik een woning in Roeselare… Het perceel die ik kocht en bebouwd was met een koppelwoning was reeds enkele malen verkocht door dhr…

Voor het aankopen van de woning was een goedkeuring van de woning maatschappij De Mandel nodig. Dit is nog steeds zo. Ook al werd m'n woning reeds voor de 3° keer verkocht, toch is een goedkeuring nodig.

En wat bleek? De Mandel stelde vast dat de bijgebouwde garage (3 jaar na bouwen van de woning anno 1966) nog geen stedebouwkundige goedkeuring had.

Voor het opstellen van de akte heeft de notaris deze fout nog recht gezet.

 

En bij m'n scheiding werd een andere notaris aangesteld.

Was een minnelijke schikking, op enkele maanden tijd kon de scheiding een feit zijn en wat bleek, het duurde 8 maanden met alle gevolgen en twijfels van dien ivm de reeds gemaakte boedelverdeling.

Oorzaak: het dossier was onderaan blijven liggen op het bureau van de notaris… en was nooit tijdig bij de rechtbank geraakt, enkel bij fel aandringen vanwege mezelf werd er werk gemaakt van de zoektocht naar het dossier (nadat ik van de rechtbank had vernomen dat er nog geen dossier werd overgemaakt na 7 maanden)

 

Wat mij betreft, onmiddellijk opdoeken van het statuut van notaris en deze taken overhevelen naar stedelijke instanties.

It's a shame dat dergelijke praktijken nog toegelaten zijn in tijden van crisis waarbij iedereen dient in te leveren en notarissen leven op kosten van Jan modaal en daarbij nog flink veel geld verdienen

 

Groeten …

77 *

Van:
Verzonden: zondag 2 februari 2014 19:15
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: Ervaring


Beste,

hierbij kan ik bevestigen dat notarissen groot krapuul zijn (sorry voor het lelijke woord)

Vier jaar geleden kocht ik een woning met het geld dat ik kreeg na de verdeling van onze gezinswoning na de echtscheiding.

Een deel van de registratierechten kan je meenemen.

Ik vroeg om dit te doen en beide notarissen (… die de aankoop van mijn nieuw aangekocht huis regelde en Notaris uit … die de echtscheiding onderlinge toestemming en verdeling regelde) verklaarden dat dit niet mogelijk was om de een of andere reden. Ik heb zelf 2 jaar rechten gestudeerd en heb dan ook wat kennis... heb dan op t internet aan t zoeken geweest en heb gevonden dat ik gelijk had. Door het artikel op internet aan beide notarissen door te sturen hebben ze me dan 10000 Euro teruggestort (ja ja...) Ik vraag mij af wat ze uithalen met mensen die hier helemaal niet thuis in zijn... Goed dat dit onder de aandacht komt maar ik vrees dat er toch niets verandert... de machtigen der aarde zitten overal in verweeft...

 

In ieder geval moedig van jullie om het toch te doen. Succes …

 78 *

Van:
Verzonden: zondag 2 februari 2014 19:20
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: reactie op TV programma

 

Geachte

In dec. ‘68 is mijn vader verongelukt. Hij had een bedrijf.

Mijn moeder bleef achter met 3 kleine kinderen en een bedrijf dat ze plots diende te leiden. 

Het schijnt wel eeuwenlang geleden, mijn moeder is momenteel nog in leven (87 jaar), maar toch vertelt ze nog steeds het volgende:

Bij het overlijden van mijn vader had de notaris van het dorp de spaartegoeden van mijn ouders opgevraagd bij de bank. Mijn moeder had zelfs de dorpsnotaris niet gevraagd om alles voor haar te regelen maar hij vond het blijkbaar ‘zijn plicht!’.

Toen mijn moeder naar de spaartegoeden vroeg zei de notaris dat hij er zichzelf mee ‘betaald’ had, zelfs al werd hem niet gevraagd om de erfenis te regelen. Hij wou niet aan mijn moeder laten weten hoe hoog het bedrag was, hij had de gelden naar zijn eigen rekening versluisd en snauwde mijn moeder toe dat ze ‘wel niet wist hoeveel hij voor haar had gedaan’.

Je moet zelf al maar eens proberen zonder volmacht of wat dan ook geld van een andere rekening op de jouwe te versluizen. Waren notarissen dan almachtig en zijn ze dat nog steeds? Daar deze zaak te lang geleden is en de betrokkenen stokoud zijn laten we deze zaak rusten.

 

Het was schandalig dat een dorpsnotaris een weduwe met 3 kleine kinderen op zo’n manier ‘bestolen’ heeft en misbruik maakte van het immens verdriet. Dit wou ik even kwijt en ik hoop uit de grond van mijn hart dat zulke misbruiken een halt toegeroepen wordt.

 

Hilde…

 

79 *

Van:
Verzonden: zondag 2 februari 2014 19:19
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: notaris/oplichters

 

Beste,

Eerst en vooral proficiat met de prachtige reportage.

Ook ik vind het ongehoord hoe die mensen te werk gaan. Ik moest 7 maanden na datum nog een dikke 700 extra betalen omdat zijn secretariaat een zogezegde fout… maar ik weigerde dat in eerste instantie. Ik zei dat de akte getekend was door iedereen alsook de notaris zelf, ik zie dat als een contract en ga er dus vanuit dat dat bindend is. Onder de druk van mij toenmalige werkgever heb ik toen toch betaald en vind dit nog steeds ongehoord.

 

Later heb ik nog een akkevietje gehad met een andere notaris die mijn een huwelijkscontract op te maken dat eigenlijk niet nodig was, want hetgeen hij erin gezet heeft leek mij geen dingen te zijn die nodig waren, toen ik hem dat melde wist ik er niets van natuurlijk.

Van mij mogen ze het onmiddellijk afschaffen, dit systeem is uniek in de wereld en compleet overbodig.

mvg

 

 80 *

Van:
Verzonden: zondag 2 februari 2014 19:33
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: vereffening/verdeling

 

Geachte,

Zag vandaag uw programma en wil u graag succes wensen met de opvolging ervan.

Zelf ben al 24 jaar in vereffening/verdeling na echtscheiding en weet ondertussen hoe het gerecht (niet) werkt. Het is me ook ondertussen overduidelijk dat Notarissen, Advocaten en gerecht, bestaat uit een bende gewetensloze Cowboys !! Mijn zaak komt misschien (is nooit zeker) nog eens voor op 26/05/201 bij het Antwerpse gerecht, maar niets zegt dat hiermee de zaak is afgelopen !

Mvg

...

81 *

Van: …

Verzonden: zondag 2 februari 2014 19:38

Aan: notarissenevaluatie@telenet.be

Onderwerp: Notarissen

 

Toen ik in 1975 mijn huis kocht voor een bedrag van 750.000 B frank begaf ik mij enkele weken later, in gezelschap van de vertegenwoordiger van de maatschappij die mij een lening verschafte, bij de verkopende notaris om het te betalen bedrag over te maken.

Bij nazicht van de afrekening, stelde ik vast dat de berekening niet klopte met wat ik zelf had uitgerekend. Toen ik er de notaris op wees dat zijn berekening niet strookte met de mijne bekeek hij deze opnieuw en stelde vast dat ik gelijk had. Het verschil van 30.000 B frank werd dan maar verklaard als een vergissing van zijn bediende. Men moet het maar geloven!

Hoeveel mensen, die niet de mogelijkheid en/of de bekwaamheid hebben om zelf de berekening te maken, zijn er door die zogenaamde vergissing opgelegd en bedrogen?

 

82 *

Van:
Verzonden: zondag 2 februari 2014 22:02
Aan: Jo Suys
Onderwerp: panorama

 

Jo en Jos, 

We bewonderen jullie voor de manier waarop je meegeholpen hebt aan de uitzending.

Maar nog meer voor hoe jullie omgaan met wat je al allemaal meegemaakt hebt.

Jullie vertelden er wel eens iets over, maar dat het zo ingewikkeld en moeilijk kan zijn, amaai, ik hoop dat we echt nooit zoiets hoeven mee te maken.

En de verdediging van die grote mannen, bijna lachwekkend.... Toch was er één advocaat die de dingen bij naam durfde te noemen.

 

We wensen jullie voor het verdere verloop van de zaak nog hééééééééééééél véééééééééééééél courage toe.

Tot binnenkort misschien. D & M.

 

83 *

Van:
Verzonden: zondag 2 februari 2014 17:31
Aan: 'Jo Suys'
Onderwerp: wat een reacties!!!!

 

Hallo Jos en Jo,

Dit is toch wel hart verwarmend, zoveel reacties mogen ontvangen op korte tijd.

Het is ook een teken dat het notariaat vlug mag afgeschaft worden of een transparante doorlichting mag krijgen met als gevolg dat ze hun eigen rechter niet meer kunnen spelen zoals dit nu wel het geval is.

In de krant van vandaag las ik nog het volgend bericht.

Infobron: Gazet van Antwerpen dd 01 en 02 februari 2014.
Bladzijde: 51 - Rubriek - Woord & wederwoord - Notarissen.

"Naar aanleiding van de reportage over notarissen in Panorama wil ik het volgende kwijt:

In een erfeniszaak die moeilijk vorderde met de verdeling van de goederen, stelde een notaris voor om te bemiddelen. Een van de partijen die de zaak dringend achter de rug wilde hebben, consulteerde een eigen notaris. Uiteindelijk werden er toch overeenkomsten gemaakt en ondertekend. Maar in de chaos van het ondertekenen van de twee overeenkomsten door tien personen en elf exemplaren hebben de notarissen een derde document laten ondertekenen. Iedereen was in de veronderstelling dat het een exemplaar was van een van de overeenkomsten voor het dossier van de notaris. De waarheid kwam pas aan het licht toen we later bij een medewerker van de notaris inlichtingen gingen inwinnen en deze dit document aan ons voorlegde. Het bleek een volmacht tot vereffening te zijn, waardoor de notaris alles kon doen om de erfenis uit de voeten te maken zonder dat hier nog iets tegen in te brengen was. Als ook maar één erfgenaam ermee door wilde gaan, zou dat ook gebeuren, zelfs als de andere negen zich zouden onthouden. Toen we later bij de notaris uitleg vroegen, is hij boos geworden en heeft hij ons buitengezet. Hij zei dat we maar een klacht moesten indienen bij de Kamer voor Notarissen. Dit druist in tegen de deontologische regels van notarissen."

 

Het is toch god geklaagd dat een notaris, iemand waarvoor men respect zou moeten kunnen opbrengen zich met allerlei mogelijke manieren bezighoudt om de gewone mens de duivel aan te doen, walgelijk vind ik dit.

Hopelijk komt er nu een einde aan en dan zal jullie reportage daar zeker aan bijgedragen hebben.

Tot slot wens ik jullie van harte proficiat met het initiatief en nog veel genoegen met de binnenkomende reacties. Ik ga de reportage nog eens bekijken en opnemen hetwelk mij vorige keer niet was gelukt. Veel moed en doorzettingsvermogen …

 

84 *

Van: …
Verzonden: maandag 3 februari 2014 15:20
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: RE: "De notaris verdeelt"

 

Mijn ervaring met notarissen leert mij dat deze mensen vooral op een gemakkelijke manier veel geld willen verdienen. Zij maken misbruikt van hun “status”. Sommigen stemmen mee over wetten die hun macht nog vergroot. Mvg, H.A.

 

85 *

Van:
Verzonden: maandag 3 februari 2014 14:53
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: notaris / boedelverdeling na echtscheiding

 

goeie namiddag

Ik leef al jaaaaaren met de idee dat de notaris die optrad bij de boedelverdeling na mijn echtscheiding beweringen deed in het voordeel van mijn ex-partner.  De vader van mijn kinderen maakte aanspraak op het huis (door mij afbetaald) en om de procedure niet nog langer te trekken dan al het geval was ben ik akkoord gegaan met zijn 'wan'-voorstel. Die notaris … beweerde dat de tegenpartij bij de bank (AXA) slechts een krediet gekregen had voor die aankoop dat dezelfde avond nog moest ondertekend worden.  Indien ik hier zou tegenin gaan zou hij 1/2 miljoen BEF verliezen.  Aangezien ik onze 3 kinderen wou besparen dat dit zou gebeuren ben ik zo stom geweest mijn handtekening te zetten.

Wat ik toen niet kon voorspellen: mijn 3 kinderen werden door hun vader verplicht om met mij te breken. Enkel met de oudste (nu 32) heb ik een goed contact. Zij vindt het ook abnormaal welke druk hun vader op hun zette en nog zet. Maar we moeten vooruit, want met rancunes kom je nergens…

86 *

Van: ...
Verzonden: maandag 3 februari 2014 13:46
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: mijn erfenisellende

 

Geachte,

Ik heb met meer dan bijzondere aandacht gekeken naar de panorama uitzending ‘de notaris verdeelt‘

Ik ben in 1996 verwikkeld geraakt in een erfeniskwestie waarbij 2 notarissen bij een hoogbejaarde buurman CR, weduwenaar zonder kinderen (met enkel nog een zus in leven van 87, ook zonder kinderen) een testament opstelden in het ziekenhuis waar ik werkte. Bij het eerste testament was de patiënt opgenomen op intensieve zorgen, was comateus en stervende als gevolg van een zware CO vergiftiging. De begunstigde van dit eerste testament was een buurman DD die maanden ervoor had geprobeerd thuis een testament vast te krijgen. Alle pogingen mislukten en eindigde finaal in een fikse ruzie omdat de buurman DD met al zijn geld ervan door was. 2 dagen later belandt CR in het ziekenhuis en staat DD 4 dagen later met zijn notaris aan het sterfbed van de comateuze CR en stelt een testament op het als enige legataris buurman DD.

 

8 dagen later echter kwam een tweede notaris langs bij CR in het ziekenhuis. De notaris nam het echter niet zo nauw met de regels voor het opstellen van een testament (stelde het testament op in aanwezigheid van 1 getuige en de begunstigde (de zus van CR bleef in de kamer aanwezig). Met dit testament werd het eerste testament herroepen en zou het misdrijf van de eerste notaris rechtgezet worden, zodat de erfrechtelijke situatie terug was alsof er geen testament werd gemaakt.

 

De buurman komt later te weten dat de notaris een beroepsfout heeft gemaakt en legt een strafklacht neer in 1992. Een onderzoek volgt doch de klacht wordt geseponeerd. Het begin van een straatje zonder einde.

 

Om een lang verhaal kort te maken:

De zus vererft de nalatenschap van haar broer aan mezelf en haar achterkozijn via een eigenhandig testament. Ze overlijdt in 1993. Pas in 1996 start de buurman een nu burgerlijke procedure tegen mij en de achterkozijn en de notaris. Ik laat het medisch dossier opvragen. Ik was zelf werkzaam in 1992 in het ziekenhuis en getuige van de comateuze toestand van de testator bij het eerste testament en later de weigering van de behandelende geneesheer om een medisch attest af te leveren aan de notaris wegens flagrante onbekwaamheid. Na 2 maanden wordt deze procedure gestopt. Ik kreeg te horen van mijn advocaat dat de zaak in de kast was beland en er niet meer zou uitkomen. Ik start grondige verbouwingswerken aan het inmiddels zwaar vervallen pand.

 

In 2006 start de buurman echter opnieuw de burgerlijke procedure. De behandelende arts was in 2006 schielijk overleden. Ook de notaris van het eerste testament was overleden.

Ik vraag opnieuw het medisch dossier op, doch de rechtbank van Mechelen weigert dit op te vragen; een dossier over de gestolen gelden door de buurman was verdwenen.

In de beroepsprocedure 2008 wordt er opnieuw geen gevolg gegeven aan de vraag het medisch dossier op te vragen. Na 16 jaar verklaart de notaris nu evenwel een vals testament te hebben opgesteld voor mijn erfvoorganger, al de jaren ervoor had hij steeds (op papier) verklaart een correct testament te hebben opgesteld. Mijn eigendomstitel steunt nu plots op een vals testament.

 

In 2012 start de buurman de procedure om ook de eigendomstitel te laten vernietigen en zo mijn gerenoveerde woning af te nemen. Ten einde raad dien ik zelf klacht in met burgerlijke partijstelling tegen de buurman met opnieuw het opvragen van het medisch dossier. Het parket echter volgt de procedure niet om via de orde der geneesheren dit op te vragen. Op vraag van een politie inspecteur antwoordt de hoofdgeneesheer het medisch dossier niet meer te vinden. Nochtans moet een ziekenhuis dit 30 jaar bijhouden (patiënt overleed in 1992). Verder persoonlijk onderzoek wijst uit dat de medische dossier van die periode zijn vernietigd. De notaris die beweert een vals testament te hebben opgesteld wordt tot op heden ongemoeid gelaten door het gerecht en doet nog steeds voort (is zoon van voormalig politiek kopstuk)

 

De zaak is dus nog steeds hangende.

Ik riskeer mijn gerenoveerde woning te moeten afgeven aan de buurman DD die met zijn vriend notaris een vals testament is gaan opstellen in het ziekenhuis en tevens de gelden heeft gestolen van de buurman CR. En het gerecht kijkt de andere kant op.

Tot besluit citeer ik een uitlating van een parket medewerker na mijn verhoor in 92 in deze zaak: ‘Notarissen zijn door het gerecht beschermde gangsters’

 

Dit is heel in het kort mijn verhaal.

Meer inlichtingen kunnen steeds verschaft worden.

In bijlage foto van mijn gerenoveerde woning.

 87 *

Van:
Verzonden: maandag 3 februari 2014 13:17
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: Gewoon uit steun

 

Hallo,

 

Dit is gewoon een boodschap, recht uit het hart naar Joke en Jos toe!  Mijn 2 zonen en ik zijn serieus aangedaan door wat wij in de reportage van Panorama hebben gezien en gehoord.

Rond de periode van het overlijden van Joke’s vader kwamen onze zonen regelmatig op vakantie op het ‘Zonnehof’.  Je kon voor je kinderen geen betere vakantie bedenken: een huiselijke sfeer, kennis maken met het boerenleven, buiten leven, gezonde voeding, zelf van alles mee kunnen doen, met dieren helpen, assisteren, brood bakken en contact hebben met de lokale mensen. De warmte straalde ervan af… De dochters liepen daar toen ook af en toe rond, gewoon een geweldig gezin… Dat zo iets kan gebeuren…

Mijn moeder is gestorven in 2009, als laatste van de ouders, wij waren met 4 kinderen en alles is netjes afgehandeld kunnen worden. Ik kom zelf uit de begrafenissector en een aantal zaken had ons ma ook op voorhand via notaris geregeld. Ik heb haar altijd geholpen met alles, maar alles is steeds in haar eigen beheer gebleven tot het moment van overlijden.

Bij deze wil ik Joke en Jos enorm veel steun toewensen en ik hoop dat in 2014, na deze reportage een oplossing kan gevonden worden!

Lieve groet,

 ...

88 *

Van: Els Despretz [mailto:els@vanderauwermeulen.be]
Verzonden: maandag 3 februari 2014 11:03
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: Panorama 30/1/2014. "De notaris verdeelt: over de zin en onzin van het notariaat"

 

Geachte Mevrouw, Heer,

Ik ben sedert augustus 1994 werkzaam als notarieel jurist in het notariaat.

Tot mijn takenpakket behoort frequent de afhandeling van gerechtelijke vereffening-verdelingen, zodat ik mijn opinie met kennis van zaken kan staven.

Met de nodige ergernis heb ik het programma van Panorama gevolgd.

  • Een eenzijdige belichting van een aantal dossiers, waarbij slechts één betrokken partij aan het woord kwam. Had men de andere partij(en) aan het woord gelaten, dan had de “gewone burger” het bredere plaatje gezien.

  • Een totaal gebrek aan enige zelfintrospectie bij de geïnterviewden.  Het was de fout van de notaris, de schoonfamilie, de anderen ... maar nooit die van henzelf. Nochtans, als er geen “vete” is, is er ook geen probleem voor de verdeling en gebeurt deze minnelijk en niet gerechtelijk.

  • Het was de betrokkenen ook vooral niet te doen om het geld, reden waarom er 36 jonge gezinnen de stuipen op het lijf werd gejaagd, door de rechtsgeldigheid van hun eigendomstitel aan te vechten.

  • Waar bleven de betrokken advocaten in de getoonde dossiers? Mogelijks waren die er niet en hadden we te maken met “doe het zelvers”. Mogelijks waren die er wel, en lag daar eventueel een deel van de oorzaak.

  • Advocaat Elfri De Neve was heel goed op de hoogte van ons “takenpakket” en “beperkte bevoegdheden”. Hij vergat wel zijn eigen uurloon in dergelijke dossiers te vermelden.

 

In een dossier gerechtelijke vereffening-verdeling zijn er nooit “winnaars” of tevreden klanten.

De mensen die we in de dossiers tegenkomen – die lang aanslepen - hebben meestal zelf een groot aandeel in deze vertraging omdat ze weigeren een duimbreedte toe te geven.

Hun houding is star en ze zien de zaken zwart-wit. Nochtans zijn er vele tinten grijs (vijftig?).

Wie zei er dat er geen humor bestaat in het notariaat.

Ik hoop oprecht dat de omroep de beleefdheid heeft ook eens de positieve zijde van het notariaat te belichten. Maar daar zal mogelijks eerst enige zelfintrospectie voor nodig zijn bij de betrokken maker(s) van het programma.

Inmiddels verblijf ik. Met de meeste hoogachting.

Els Despretz 43 jaar. Notarieel jurist, Gent

 

89 *

Van:
Verzonden: maandag 3 februari 2014 10:45
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: Ervaringen

 

Mevr/mijnh

Als weduwe met 2 tienerkinderen werd ik in de jaren 96-97 geconfronteerd met een voorlopige aanslag op nalatenschap omdat een beroepsvereniging achterstallig loon eiste voor o.m. mn man aan de universiteit. Na uitspraak enkel jaren later deed ik aanvullende aangifte en vereffende.

Dertien jaar later !! ontving ik brief van notaris dat me boete stond te wachten wegens uitblijven volledige aangifte nalatenschap en kreeg ik plots van notaris bedreigende brief. Ik was op dat ogenblijk ziek met 2 hogeschoolstudenten….ben daar een week totaal onwel  van geweest, temeer omdat ik na tien jaar al die stukken materieel en emotioneel verwijderd had om een nieuw leven te beginnen. ….wat bleek?? Notaris was vergeten checken of die aanvullende aangifte ooit gebeurd was en financiën was per abuis dossier vergeten afsluiten.

Onder financiële druk diende ik in 2002 onze familiale woning te verkopen….ik consulteerde notaris voor richtprijs….deze bleek later 50.000 euro lager te liggen dan de toenmalige marktprijs……..die ik door doorzetten naderhand ook gemakkelijk bekwam.

Bij aankoop van een bescheiden appartement werd bij eindafrekening door het notariaat een fout gemaakt van tienvoud in reeds betaalde voorschot in mijn nadeel …..heb dit in vermoeide staat gelukkig zelf kunnen ontdekken.

Ik vertrouw geen enkele notaris meer.

90 *

Van:

Verzonden: maandag 3 februari 2014 7:28

Aan: notarissenevaluatie@telenet.be;

Onderwerp: Veel geld om een akte uit de lade te halen

 

Nog maar enkele keren met een notaris in contact geweest voor aankoop / verkoop van een onroerend goed.

Heeft telkens maanden geduurd en veel uren van mezelf gekost om tot een iet of wat fatsoenlijk en aangepast document (akte, compromis) te komen.

Ze trekken gewoon iets uit de lade, veranderen de namen en her en der nog wat gegevens, doen wat opzoekingen (kadaster, bodemattest, bouwvergunning, ...) waarvan ze van doen alsof het god weet wat is en weken / soms maanden in beslag neemt en that's it !

 

Voor een aantal aktes zal dit waarschijnlijk wel kunnen, maar soms zou er toch wel iets meer veranderd en aangepast moeten worden i.f.v. de specifieke situatie.

- De aankoop van een studentenhuis is anders dan deze van een gewoon huis en verwacht je toch dat een aantal artikels aangepast worden en dat de notaris de reglementering terzake kent.

- Voor een handelshuis met bovenop 1 bijkomend appartement, verwacht je toch geen 20 blz artikels over mede-eigendom en gemeenschappelijke ruimtes (die er in mijn geval niet waren), maar verwacht je wel iets in handen te krijgen waarin duidelijk beschreven is wie voor wat verantwoordelijk is, mocht er zich ooit een probleem stellen tussen handelshuis en appartement.

 

Indien het opstellen van aan- en verkoopaktes zich maar tot een louter administratief gebeuren beperkt (en in de meeste gevallen zal dit waarschijnlijk ook volstaan), begrijp ik eigenlijk niet dat dit via een notaris moet gebeuren en dat daar zo'n hoog ereloon voor moet betaald worden.

 

Kan er geen andere instantie dit doen ? ...

Met de huidige databanken / gegevensbronnen en IT systemen moet dat toch mogelijk zijn .

 

En laat de notarissen zich dan bezig houden met een meer "intellectueel" en "adviserend" werk. vb Erfenisrecht en - geschillen zijn zijn werk en niet dit van een jonge werknemer / stagiair, die om de haverklap vervangen wordt en onvoldoende ondersteuning en begeleiding krijgt in het dossier.

Dat hier dan een correcte en aangepaste fee voor moet betaald worden, spreekt voor zich.

 

De huidige oubollige aanpak, de jaren die verstrijken om een dossier rond te krijgen, het blijven afschermen en beschermen van het beroep, les fils de papa, ...  is echt niet meer van deze tijd en kun je als consument niet blijven slikken.

 

 91 *

Van:
Verzonden: maandag 3 februari 2014 17:18
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: Vereffening en verdeling bij echtscheiding

 

MAG IK U VRAGEN OM MIJN IDENTITEIT NIET PRIJS TE GEVEN WANT IN MAART KRIJG IK PAS DE EINDTEKST, NA HET UITGESPROKEN VONNIS VAN OVER +/- 1 JAAR, VAN DE VEREFFENING EN VERDELING.

 

Beste,

Sinds april 2005 zijn wij uit elkaar, sinds december 2007 zijn we officieel gescheiden en is het echtscheidingsvonnis overgeschreven op de burgerlijke stand.

Tot op heden is de vereffening en verdeling nog altijd niet rond...

Ik heb vastgesteld dat een notariaat slechts een paar maanden per jaar effectief presteert. Daar kent men nog geen boordtabellen én zeker nog geen productie, want men deint mee met het gerechtelijk verlof. D.w.z. dat men de lopende zaken met mondjesmaat afhandelt van eind mei tot eind september en dat men naar het einde van het jaar een zelfde aanloop neemt...

Bij mijn vereffening en verdeling werd mijn ex zijn notaris ( ook mijn vroegere notaris ) aangesteld als minuuthoudende notaris, ik nam een andere notaris*.

*Deze deed zijn taak naar behoren tot hij er werd op gewezen dat hij aangesteld werd door de rechtbank en mij bijgevolg NIET mocht bijstaan met tekst en uitleg.

 

Mijn ex daarentegen werd door de minuuthoudende, eveneens door de rechtbank aangestelde notaris, persoonlijk ontboden op zijn kantoor zonder kennisgave aan de andere partij.

 

De minuuthoudende notaris bevoordeelde mijn ex op alle gebied. Ik diende tot in detail een bewijs te leveren, voor mijn ex volstond dat hij een overzicht in Exell reproduceerde.

Het was deze minuuthoudende notaris, die uit "goodwill" jaren ervoor een akte van vruchtgebruik opmaakte. Door het feit dat we toen geen uitleg kregen hebben we jaren belast geweest op een tweede woonst (appartement dat bewoond werd door de vruchtgebruikster) waar dit normaal gezien op de belastingbrief van de vruchtgebruikster thuis hoorde.

De minuuthoudende notaris volgde volledig de eisen van mijn ex in, door deze klakkeloos over te nemen in zijn akte tot vereffening en verdeling, zonder daarbij ook maar iets te controleren. Zo presteerde hij het om de kosten van de kuisvrouw, in het appartement belast met vruchtgebruik, onder structurele kosten in te brengen niettegenstaande er daar nooit werken aan het gebouw werden uitgevoerd. Hij onderzocht, in het kader van de vereffening en verdeling een erfenisdossier dat hijzelf had afgehandeld én vond geen enkele onregelmatigheid. Over een rekening, op naam van het echtpaar, dat op onverklaarbare wijze van de ene dag op de andere op naam van één titularis geplaatst werd, kon hij zich niet uitspreken want dat dienden de ex -echtelieden onderling zelf te verdelen .....Waarom zou een boedelhoudende notaris zich moe maken .....     

 

Ik 'heb' overwogen om deze notaris uit zijn ambt te laten zetten maar zoals jullie reportage uitwees heeft de raad van notarissen enkel een adviserende macht .... Bijkomend wees de notaris mij aan als de oorzaak van de lange procedure, niettegenstaande ik enkel gebruik maakte van mijn bij wet voorziene recht om de onjuiste zaken uit de akte van vereffening en verdeling te weren. En zoals ik hiervoor aanhaalde waren er "veel onjuistheden".

 

Had ik mij met alle zaken, die in mijn nadeel waren, klakkeloos akkoord verklaard...'t ja dan had de notaris inderdaad niet veel werk aan die akte van vereffening en verdeling gehad. Maar dan stond ik volledig in mijn hemd...

Hoe het uiteindelijk zal aflopen weet ik niet.

 

Volgende  zaken staan voor mij nu echter reeds vast :

- de rechtbank is niet onpartijdig en spreekt vonnissen uit zonder grondige kennis van het dossier,

- een notaris wordt door niemand maar dan ook door niemand gecontroleerd (én een notaris maakt nooit maar dan ook nooit een fout),

- het recht tot verweer dat men heeft is een dode letter op papier, want een notaris mag eenzijdig oordelen over wat hij aanneemt en wat niet, welk bewijs rechtsgeldig is en wat hij verwerpt,

- een eerlijke vereffening en verdeling bestaat niet.

 

Ik kan dus volmondig de bewering van die mevrouw uit de reportage, die woonachtig is in het Zottegemse, bijtreden. Ik heb ook nog niet veel rechtschapenheid in mijn vereffening en verdeling ondervonden. Dat er in België veel zaken bij het gerecht worden ingeleid, is onder de gegeven omstandigheden de normaalste zaak van de wereld ...

Mvg,

...

92 *

 

Van: Notaris Veronique De Schepper [mailto:veronique@notarisveroniquedeschepper.be]
Verzonden: maandag 3 februari 2014 9:06
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
CC: azare@fednot.be
Onderwerp: een reaktie

 

Het volledige notariaat bekladden op basis van een paar sensationele één-kloks verhalen, lijkt vrij kortzichtig. Korrekte notarissen bestaan wel degelijk.

Jedoch zijn de beste juristen machteloos, als partijen, geen gehoor hebben voor oplossingen, waarbij elke betrokkene water in zijn wijn doet.

De juridische spelregels zijn niet altijd even sluitend, want nooit op maat gemaakt….wederzijdse toegevingen vormen de basis van elke samenleving. Wie enkel heil ziet in procedure, procedeert zichzelf en de maatschappij kapot. Frustraties zijn daar het noodzakelijke gevolg van.

Tot slot 1 randbemerking, als conclusie van 20 jaar notariële praktijk: pogingen tot minnelijke schikkingen van 1 partij, worden door de raadsman van deze partij, rechtstreeks ter kennis gebracht aan de raadsman van de andere partij.  Het notariaat wordt zelden op de hoogte gebracht van deze “vertrouwelijke briefwisseling”.  Dat derhalve enkel de kollega in het bezit zou geweest zijn van hét dokument dat heil zou hebben gebracht, klopt alvast niet met de gangbare praktijk.

Véronique De Schepper, notaris te Wingene

93 *

Van: Bart Azare [mailto:azare@fednot.be]
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

 

Geachte Mevrouw X … Bedankt voor uw mail.

Indien u niet tevreden bent over de dienstverlening van uw notaris, kan u terecht bij de Provinciale Kamer van notarissen, in de provincie waar de notaris zijn standplaats heeft.

De Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat is niet bevoegd om klachten te behandelen.


Vriendelijke groeten, Bart Azare, Communicatieverantwoordelijke KFBN


 94 *

Van:

Verzonden: zondag 2 februari 2014 23:12

Aan: notarissenevaluatie@telenet.be

Onderwerp: vereffening-verdeling met boedelnotaris aangesteld door de rechtbank

 

Hierbij mijn steentje om te helpen trekken aan de kar om een onafhankelijke ombudsman voor notarissen aangesteld te krijgen. Een met mogelijkheden om dingen recht te zetten weliswaar en het kaf bij de boedelnotarissen er uit te halen.

 

Klachten over notaris … door de rechtbank aangestelde boedelnotaris.

 

Echtscheiding gestart in juni 2008 uitgesproken in dec 2009 en tot nu toe (2014) is er nog geen staat van vereffening verdeling opgemaakt.

Gescheiden volgens de oude regeling.

We bezitten een gezamelijke echtelijke woning en een huisje dat we verhuren.

 

Na een vechtscheiding (slagen en verwondingen worden niet ontvankelijk verklaard, de kinderen mogen niet getuigen) vlieg ik uit het huis, samen met de kinderen, en huur een huisje.

De rechtbank stelt een boedelnotaris aan. Hij opent de werken.

Mijn ex eist onmogelijke dingen en we kunnen niet onderling overeen komen.

In 2011 koop ik een huisje met klein beschrijf voor 200.000 €. (met hypotheek en wat spaarcenten, lening bij mijn familie, die ik zal terugbetalen met wat er ooit eens van de notaris komt) Samen met mijn ex bezitten we nog het gezamelijke huis waar hij nu in woont, en een klein huisje dat we verhuurden. De gezamelijke KI4s zijn te groot, dus ik betaal groot beschrijf.

Ik heb de akte bij Notaris … laten verlopen om mijn goodwill te tonen. Hopend op een beetje goodwill van zijnswege en medewerking aan afhandeling van de scheiding.

 

In onderlinge overeenkomst is in 2011 het kleine verhuurhuisje verkocht en het resterende geld ervan staat bij de notaris. Wij waren wel gehuwd met scheiding van goederen en de notaris slaagt er in om de belastingsschulden en de sociale zekerheidsschulden van mijn ex man (zelfstandige, schulden opgelopen na de wettelijke scheiding van dec 2009) af te trekken van het volledige totaal van de verkoopsom, en dan het door hem verkeerd berekende deel van mijn ex man door te sturen naar de deurwaarders van mijn ex. Dwz. een stuk van mijn deel is weg naar zijn schulden en schuldeisers. Ik heb geen schulden bij de belastingen of soc. zekerheid en ik heb altijd gewerkt en mijn steentje bijgedragen.

Ik dacht dat ik dan recht heb op mijn onbezwaarde helft van de verkoopsom. Ik was gehuwd met volledige scheiding van goederen en de scheiding is volledig wettelijk afgehandeld.

 

Na deze verkoop vraag ik hem om dringend werk te maken van de openbare verkoop van het gezamenlijke woonhuis.

Om toch de termijn van 2 jaar om het te veel betaalde registratiegeld terug te krijgen, niet te overschrijden.

Voor mij is 10.000 € niet terugkrijgen veel geld. Ik heb drie studerende kinderen, ben alleenstaande, werk voltijds in de zorgsector en verdien

1700 € in de maand. Daar moet de lening af enz. Het plaatje kan je wel maken. Geld kan ik niet sparen, laat staan dat ik de houten ramen met enkel glas kan vervangen. Mijn auto is 13 jaar oud enz. Ik ben 53. Het is dus schrepen om rond te komen.

 

Het echtelijke woonhuis, waar mijn ex nu in woont is nu nog steeds onze beider eigendom. Dit moet openbaar verkocht worden om er uit te raken.

De notaris doet niet voort, belooft, zegt dat er nog stukken ontbreken.

Ik bel elke week, na aandringen doet de notaris uitspraken zoals: Ik heb het één jaar laten liggen omdat ik geen tijd had. In juni 2013 bedenkt hij dan plots dat hij het niet openbaar kan verkopen, dat de rechtbank eerst fiat moet geven. Er komt een bijeenkomst met de beide advokaten en mijn ex. Mijn ex vraagt om het huis bevoorrecht ingedeeld te krijgen, en ik doe hetzelfde. Dit komt ooit eens voor in de rechtbank maar tot op vandaag hebben we nog geen datum.

De notaris zelf is niet in staat om zijn werk goed uit te voeren, hij is gekend om alles te laten liggen, kan nooit informatie geven die klopt.

Je moet steeds gaan verifiëren en uitzoeken.

Het restantje geld staat te rotten bij de notaris die niet zal voortdoen. Dat zie ik zo al. Hij krabbelt af en toe iets op een blad in mijn dossier, is het de volgende keer vergeten. Het dossier is een hoop papieren zonder structuur, zonder een voorblad met opgave van de belangrijkste feiten. Ik moet hem er iedere keer wegwijs in maken en dezelfde stukken die hij al meermaals vroeg, terug voorleggen.

Iedere keer als ik hem kom lastig vallen, begint hij over de verdeling van de inboedel, de meubels. Ik heb al in het begin verteld dat ik geen meubels moet hebben, dat dat er mij niet toe doet. Ik heb er, na 6 jaar al voldoende, uit de kringloopwinkel, of gekregen.

Hij weet van geen kanten, en heeft ook geen enkel document waar hij uit kan lezen hoe, wat, waar, wie vraagt er wat?

Losse vellen en bundeltjes waar hij niets mee doet. Dat is mijn dossier.

 

Deze mannen hebben er geen idee meer van, hoe eenvoudige mensen moeten rondkomen. Wat ik ook maar vertel, vraag of probeer af te spreken in termijnen, hij heeft er geen oren naar, en zet je na 1 uur terug buiten.

 

Je kan met je klacht nergens terecht. De commissie verteld je dat je een klacht schriftelijk kan neerpennen en dan kan de notaris er op antwoorden. Er zullen altijd wel uitvluchten te vinden zijn waarom je als notaris niet voortdoet.

 

Het is zeer schrijnend om te moeten vaststellen dat je als moeder, die beschimpt en geslagen wordt door haar man, niets moet verwachten van onze 'rechtstaat'. Niet van de politie: Schrijf je klachten maar in een schriftje. Je moet er maar van weggaan. Niet van de rechtbank: deze man is zelfstandig en zelfstandigen moeten beschermd worden.

Niet van de notaris, ik heb hier geen zin in, hou me liever bezig met mijn portemonaie, en doe er dan ook niet aan voort.

 

Ondertussen werk ik dan maar ontzettend hard, speel zelf bouwvakker, mets-, voeg-, isoleer en leg tegels, voor zover ik dat als 53 jarige vrouw met een versleten rug (uit de zorgsector) nog aankan.

Maar ik mis het broodnodige kapitaaltje om structurele problemen (nieuwe ramen en deuren) aan te pakken.

De kinderen studeren in koude kamers. Vlees, fruit, koek, vervoer, cultuur, kledij is zeer beperkt, verwarming en elektriciteit zo zuinig mogelijk enz.

 

Boedelnotarissen alstublieft wordt eens wakker.

Regering alstublieft doe hier iets aan.

 

Steeds bereid tot meer informatie

...

95 *

Van:
Verzonden: zondag 2 februari 2014 22:42
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: panorama reportage vanavond

 

Beste, 

Wij hebben ook heel wat klachten over Notaris…

In 1972 ben ik gehuwd met een contract algemene verdeling aangezien ik een bouwgrond ging erven van een oom en de woning van mij zou zijn indien we op deze grond zouden bouwen. In 1986 ben ik gescheiden. Mijn ex heeft op de alle manieren die procedure tegengehouden.

Aangezien in de uitspraak van de echtscheiding geen notaris werd aangesteld voor de vereffening/verdeling heb ik in 1993 een procedure ingesteld voor de vereffening/verdeling.

Ik herinner mij dat we éénmaal samen zijn geweest met onze advocaten bij notaris … maar mijn ex deed toen ook weer zo moeilijk over de inboedel (die niet geïnventariseerd was)

én het feit dat hij ondertussen op invaliditeit was en ik geen beslag kon leggen én de mededeling van de notaris dat ik de erfenis van mijn oom niet kon terugvorderen aangezien we gehuwd waren met algemene gemeenschap dat ik de zaak gewoon heb laten rusten.

 

Een aantal jaren later ontdekte ik via een cursus burgerlijke wetgeving dat ik wel mede-eigenaar was van de woning van mijn ex-schoonmoeder aangezien mijn ex-schoonvader op de datum van ons huwelijk reeds overleden was. Dit was mij ook niet medegedeeld door de notaris.

Vermits mijn ex-schoonmoeder nog leefde heb ik geen poging gedaan om de woning te verkopen aangezien ze nog steeds vruchtgebruik had.

In april 2011 kwam ik te weten dat mijn ex-schoonmoeder overleden was in februari, noch ik (wat eigenlijk normaal was) maar noch mijn kinderen (zij was toch hun grootmoeder) werden hiervan verwittigd.

Ik heb dan een advocaat genomen om bezwarend beslag te leggen op de woning, deze procedure ben ik verloren omdat de advocate in het verzoekschrift vermeld had dat ik erfgename was van mijn ex-schoonmoeder ??? en de rechtbank hier terecht bezwaren tegen had. (Mijn fout dat ik het verzoekschrift niet aandachtig gelezen heb, maar ik vertrouwde te sterk op de kennis van de advocaat.)

Ik heb dan een tweede procedure gestart voor de vereffening/verdeling omdat ik het vonnis van 1993 niet meer vond en de griffie van eerste aanleg ons meedeelde dat er geen was ??

Hier werd dan notaris … als boedelnotaris aangesteld en notaris … als tweede notaris.

 

Ik kwam dan via via te weten dat notaris … uit … de aangifte had gedaan. Ik heb hem opgebeld en hij was zeer tevreden dat ik contact opnam aangezien hij mijn adres niet had (???) en de woning niet kon verkocht worden zonder mijn toestemming.

Ik heb dan Notaris … opgegeven als mijn notaris. Er is dan een aantal maanden mailverkeer geweest om een minnelijke schikking te treffen maar tegenpartij ging niet akkoord. Op een gegeven moment liet Notaris … weten dat zijn cliënten (het ging hier niet over mijn ex maar over zijn zussen en broers) niet akkoord gingen en een advocaat gingen raadplegen.

Dan is er ook nog een tijdje emailverkeer geweest tussen de advocaten en op een bepaald heeft tegenpartij verzet aangetekend tegen het vonnis van 2011 voor de aanstelling van de boedelnotaris door aan te tonen dat er reeds een vonnis was van 1993.

 

Mijn advocaat heeft Notaris … dan een brief verzonden om een dossier te openen maar we kregen een brief terug dat ik eerst 1.200 euro provisie moest storten (ik alleen ???) Mijn advocaat heeft daarop gerepliceerd dat er toch een woning in verkoop zou komen en hij daar de kosten kon van af houden maar hij schreef terug dat hij niet kon voorzien dat deze woning wel schuldenvrij was (???) en dat hij ondertussen reeds verschillende kosten had gemaakt in dit dossier. Wij hebben dan gevraagd over welke kosten dit ging maar hij schreef terug dat hij deze kosten niet moest verantwoorden aangezien hij aangesteld was door de rechtbank en hij dus geen verantwoording moest afleggen aan ons. Ik heb dan klacht ingediend bij het huis der notarissen in Leuven maar daar gaven ze hem gelijk.

 

Ondertussen is mijn ex-schoonmoeder bijna 3 jaar geleden overleden en is er nog niets gebeurd in dit dossier. Het is ook nog zo dat we via kennissen in … vernamen dat mijn ex- dement is en het is dus de schoonfamilie die al die procedures voert op kosten van mijn ex. 

Dit is niet de eerste keer dat we in conflict kwamen met deze notaris. 

Bij de echtscheiding van mijn dochter hebben we ook klacht ingediend tegen deze notaris. 

Hij eiste dat de woning die mijn dochter wilde kopen met het geld van de verkoop van een gedeelte van de grond van de gemeenschappelijke woning eerst gemeenschappelijk werd aangekocht vooraleer de echtscheiding werd aangegaan, hierdoor diende mijn dochter die woning (waar mijn ex-schoonzoon nooit was binnengeweest) terug in te kopen wat haar 1% van de aankoopwaarde heeft gekost.

Ook de echtscheiding met eot heeft veel langer geduurd dan eigenlijk de procedure voorschreef omdat elk contract dat hij (notaris) doorzond naar de rechtbank in Leuven werd geweigerd omdat het ofwel niet volledig ofwel niet wettelijk was. Uiteindelijk hebben mijn dochter en ikzelf zelf een contract opgesteld dat hij dan heeft doorgezonden. Mijn dochter heeft wel de prijs van de eot mogen betalen die zelfs hoger lag dan de bedragen die toen gangbaar waren. Ook het bedrag van de provisie voor de gedeeltelijke handlichting van hun hypothecaire lening was veel hoger dan het bedrag dat uiteindelijk moest betaald worden aan de andere notaris. Ook hiervoor werd klacht ingediend bij het huis van notarissen maar ook deze klacht werd verworpen.

 

Een derde klacht tegen deze notaris dateert van 1996 toen ik een woning aangekocht heb in … waarbij hij zowel verkoper als koper vertegenwoordigde. Onmiddellijk bij het betrekken van de woning ontdekte ik verschillende verborgen gebreken. Tuinpoortje dat afviel toen ik het de 1e maal opende (was schitterend geschilderd) , ramen waar ik mijn vinger door het houtwerk kon steken (ook schitterend geschilderd) diepe roestplekken achter waterreservoirs op radiators enz.  Ik heb dan contact opgenomen met de notaris om de verkoop nietig te laten verklaren maar dat ging niet volgens hem, nadien vernam ik dat dat wel kon. De laatste tijd verneem ik ook dat er nog mensen klachten hebben over hem. Zo zouden er verschillende personen boetes krijgen wegens laattijdige indiening van overlijdensaangiftes door zijn toedoen.

Deze notaris werd aangesteld in de praktijk van zijn vader zoals dat vroeger het geval was maar is compleet incompetent maar wordt beschermd door de kamer der notarissen…

 

Wat kan hiertegen gedaan worden?

Ik zou graag zien dat het niet eindigt met jullie reportage maar dat er meer gedaan wordt tegen alle fouten van notarissen én ook advocaten want daar kan ik ook verhalen over schrijven. Met vriendelijke groeten

96 *

Van:
Verzonden: zondag 2 februari 2014 22:22
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: evaluatie van notarissen

 

Geachte lezer, 

Na het zien van de Panorama-uitzending over notarissen en boedelverdeling willen we hiermede ook een reactie toesturen waar het gaat over evaluatie van notarissen: 

Onze nonkel en tante bleven kinderloos in hun huwelijk. Om te vermijden dat er na hun dood een onredelijke erfenisverdeling tussen de twee families zou plaats vinden, lieten ze destijds bij een notaris hun laatste wil optekenen in een testament. Onze nonkel (broer van vader) stierf eerst.

Daarna werd echter de laatste wilsbeschikking van onze nonkel als het ware in de prullenmand gegooid en werd door een opvolger van de hoger vermelde notaris een nieuw testament opgemaakt (of gewijzigd) die de ganse erfenis overmaakte aan de familie van tante.

Natuurlijk voelen wij ons in deze ernstig benadeeld maar minstens even erg vinden wij het bedrog tegenover de laatste wilsbeschikking van onze nonkel.

Hoe kan het dat een notaris, waarvan toch de perceptie bestaat (blijkbaar foute) een vertrouwenspersoon te zijn, zich leent om iemands laatste wilsbeschikking met voeten te helpen treden? Dit kan en mag toch niet?  Hier bestaat toch geen morele verantwoording voor?

Met vriendelijke groeten

 

 97 *

Van:
Verzonden: zondag 2 februari 2014 20:59
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: De notaris verdeelt... Niet te geloven, of is de werkelijkheid dan toch erger dan de fictie?

 

Geachte heer, mevrouw,

Ik bewonder uw moed en doorzettingsvermogen om deze toestanden in de openbaarheid te brengen. De uitzending van Panorama toont eens te meer aan dat België een ongelooflijk corrupt land is waar justitie en politici voortdurend demonstreren hoe onbekwaam en vals ze zijn.

Ik hoorde eens vertellen dat België na Italië het meest corrupte land van Europa is, zou het dan toch waar zijn?

Dat verantwoordelijken van het notarieel overkoepelend orgaan dergelijke toestanden nog als te verdedigen aanzien is werkelijk wraakroepend.

Dat politici zoals Landuyt dan ook nog naast de kwestie spreken is al even erg.

In plaats van te stellen dat hier ONMIDDELLIJK iets moet aan gedaan worden draaien ze er in een bocht omheen en laten ze maar betijen en waarom?

Heel simpel, omdat deze klootzakken en maffiosi (ik kan er helaas geen beter woord voor vinden) zich allemaal vetmesten uit hetzelfde vaatje, namelijk, de onwetendheid en de goedgelovigheid van “Jan met de pet” die altijd het gelag zal betalen.

Wanneer gaat men in België eindelijk eens beleidsvoerders en justitie ter verantwoording roepen voor hun onbekwaamheid en incompetentie?

Inderdaad, het wordt de hoogste tijd dat alle elementen in alle beleidsdomeinen waar corruptie gaande is met naam en toenaam aan de schandpaal worden gesteld. Een goed begin daarvan zou zijn magistraten, politici en uitoefenaars van openbare functies zoals notarissen en leidinggevende ambtenaren te catalogeren in voor iedereen toegankelijke databestanden op het web zodat de rotte appels door allen gekend zijn.

 

Dames en heren, binnenkort zijn er in België verkiezingen… laten we hopen dat elke Belg beseft dat als we niet aan hetzelfde zeel trekken het nooit zal veranderen. De te grote versnippering van het politieke landschap is de doodsteek voor een degelijk bestuur van een land.

 

Geachte heer en mevrouw, ik wens jullie alle moed, vertrouwen en volharding  in uw reeds lange strijd tegen dit specifiek onrecht dat u en blijkbaar vele anderen dagelijks wordt aangedaan.

Ik hoop van harte dat vooral de bekendmaking via dit medium (waar de kleine man gelukkig ook zijn mening kwijt kan) van doorslaggevende aard mag zijn in het beloop van deze tragedie.

Met vriendelijke groet,

R...

98 *

Van:
Verzonden: donderdag 30 januari 2014 22:30
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: Notaris Maffia

 

Beste,

Ik wacht al 28 jaar op mijn boedelverdeling tengevolge van een echtscheiding. 

Notaris … (Antwerpen) zijn laconieke antwoord was: er is niets te verdelen behalve de schulden. 

U bent zeker niet de enige. Een eerlijke notaris? Inderdaad als u er eentje kent?

Groetjes

 …

99 *

 

Van:
Verzonden: zondag 2 februari 2014 20:26
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: Wij zitten in hetzelfde schuitje als de reportage in panorama !! Zelf met de nieuwe wetgeving !!

 

Beste

Onze moeder is gestorven nu in april vier jaar geleden.
Ondertussen is twee jaar geleden een notaris aangesteld volgens de nieuwe wetgeving .

Bij aanvang is er een vergadering geweest , sinsdien staat alles stil . Er is geen enkele beweging in de zaak . Deze notaris doet niet verder ondanks het aandringen van alle partijen. Wij weten niet hoe we verder kunnen .

Bij de nieuwe wetgeving zijn er toch vaste termijnen opgelegd !?. Er staan verschillende eigendommen gewoon te verkommer omdat een notaris het vertikt om iets te doen , dit is ontzettend frustrerend . Alle erfgenamen zijn het eens en willen dat de zaak verder gaat .
Dit is toch een duidelijk bewijs dat ook de nieuwe wetgeving over afloop van erfenissen, waar alles strikter diende te verlopen, duidelijk door notarissen aan hun laars gelapt wordt !!!!

Wie kan ze wat doen !!??

Notarissen , advocaten en gerecht ,dat is mafia die onaantasbaar elkaar goed voeden en geen verantwoording moeten afleggen. Dat is onze mening dienaagaande !!

Wij hebben het vroeger ook nog persoonlijk meegemaakt dat de notaris tussen verkoper en wij als koper , alles gedaan heeft om er een proces tot stand te brengen. Dat is gelukkig door een goede verstandhouding met de verkoper vermeden .

 

Wij hopen dat U door de opzienbarende reportage "de notaris verdeelt" en nu door deze website iets aan dit rotte systeem zou kunnen veranderen en dit niet alleen voor ons.

Ik vermoed dat hier vele gevallen boven water zullen komen en dat dit uiteindelijk iets zal veranderen . En waarvoor onze dank , om dit te tonen op TV . Mvg

...

100 *

 

Van:
Verzonden: zondag 2 februari 2014 19:42
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: erfenis of nalatenschap .

 

Bij deze laat ik u weten , dat dit een heel mooie uitzending was .

Ik heb de ervaring en het lijden meegemaakt in ...

Na twaalf jaar heb ik mijn eigendom kunnen bekomen .

Er waren toen ook twee notarissen in het spel .
Op een zeker moment krijg ik een telefoon van een gekend notaris in … ,als ik dezelfde week nog maar eens een bedrag van 12000 € moest storten ,dan zal alles vlug kunnen verlopen .

Deze notaris die mijn belangen zou verdedigen heeft mij twaalf jaar aan het lijntje gehouden , waarom toch ???

Uiteindelijk heb ik bij de registratie alles zelf afgehandeld  .

IK wil de mensen in en rond Herentals maar laten weten ,na te denken wanneer ze een notaris nemen ?

Mijn voorkeur ga na de notaris in vorselaar  . Voor mij een vakman  .

Mvg

...

101 *

 

Van: ...
Verzonden: zondag 2 februari 2014 20:10
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: erfenis

Geachte heer/mevrouw,

Wij wachten al veertig jaar op een erfenis.

We zijn ten einde raad, eerst vroegen onze ouders er om, maar de notaris kon daar niets aan doen omdat er een proces was tegen het andere deel van de erfenis waar we niets mee te maken hadden.

Onze tante is gestorven in 1973. Het proces van de andere groep is beëindigd in 1995?

We zijn het meermaals naar (de notaris) gaan vragen eerst antwoordde hij ik zal het eens bekijken, dan was het een moeilijk dossier, en zo ging dat verder, zelfs de laatste maal kreeg ik als antwoord daar vraagt niemand anders naar.

Nu vraag ik me af wat gebeurt er met dat geld?

Wat interest brengt dat op?

Zijn er bewaringskosten?

Wat kan ik doen om de notaris te motiveren dat af te werken?

Groetjes,

...

102 *

Van:
Verzonden: maandag 3 februari 2014 19:21
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: een reactie op ....notarissen en....

 

Hallo geachte , ook ik zou u een meters lang verhaal kunnen schrijven over een erfenis , mijn oplossing was eigenlijk eenvoudig . Om alle ellende te vermijden en 10 tot 30 jaar met familie ruzie te zitten maken en hart vreterij en maagzweren of een hart infarct . Ik heb  na de dood van mijn vader (langslevende) beslist om de erfenis te laten oplossen door " gedwongen verkoop aan te vragen op de rechtbank " . Je kan deze inroepen als je erfgenaam bent , ook een tip zet alle niet vernoemde in de erfenis buiten bij de notaris (hebben geen enkel recht van inspraak . Je kan het recht op "gedwongen verkoop" gebruiken om de partijen tot rede te brengen en je kan die gedwongen verkoop ook nog stopzetten ( is bepaald op de rechtbank tot wanneer je tijd hebt om het terug in te trekken . Ik heb het gebruikt en het heeft mij en de anderen gespaard van veel ellende .
Vergeet niet al wat je erft is eigenlijk gekregen , je hoeft er niet voor te werken , en je kan je veeeeel ellende besparen , misschien met wat minder geld.... maaaaar ...met meer levenskwaliteit .
Groeten

103 *

Van:
Verzonden: maandag 3 februari 2014 19:04
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: Feedback notarissen één-uitzeding Panorama

 

Goededag,

Ik heb twee ervaringen met onze notaris, en twee keer kan die zonder meer zeer positief genoemd worden. De eerste keer is pakweg 30 jaar geleden en de notaris had toen de wettelijke mogelijkheid om “onder” mijn klacht uit te komen.

Het zou niet ethisch geweest zijn, maar aangezien een belangrijke som geld in het spel was had de notaris ons in de kou kunnen laten staan. Niet dus.

Het bezwaar werd ernstig genomen en wij hebben een volledige financiële compensatie gekregen. Zonder ‘fuss’.

Over welke notaris het gaat in Vlaams Brabant ga ik het niet hebben. Ik weet dat de notaris het zo beter vindt. Maar, de getuigenis is daarom niet minder waar.

Iedereen maakt fouten. Maar, het verschil tussen goed en niet goed wordt minder bepaald door de aanwezigheid van een fout, en meer hoe en in welke mate de fout hersteld wordt.

En hier kwam de notaris ‘cum lauda’ uit de ‘test’.

Vele jaren daarna heb ik nog eens beroep gedaan op deze (onze) notaris en het probleem was dezelfde dag van de baan. Hier ook had volstrekt binnen de goede orde een dag, of twee dagen later de correcte respons kunnen komen. Neen. Dezelfde dag.

Mijn naam en telefoonnummer kent u, maar ik zou graag, net als de notaris zelf anoniem willen blijven en de privégegevens als zeer vertrouwelijk behandeld willen zien.

 104 *

Van:
Verzonden: dinsdag 4 februari 2014 7:43
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: klacht notaris

 

Geachte,

Sinds 2000 worden we van het kastje naar de muur gestuurd.

Gerecht verwijst naar een boedelnotaris … Boedelnotaris stelt in 2008 na klacht bij de raad van notarissen – een dossier op. Dossier niet volledig – gerecht stuurt alles terug naar boedelnotaris. Notaris stelt in 2013 na 2de klacht bij raad van notarissen – terug dossier op. Gerecht stuurt dossier terug naar boedelnotaris omdat hij de argumenten van de tegenpartij niet gestaafd heeft…

Kost ons een fortuin aan advocaatkosten - misschien is het wel de bedoeling om het dossier te laten aanslingeren – brengt geld in het laadje.

Op het tempo dat we nu bezig zijn, zullen wij de schuldeisers gezien onze ouderdom, hier misschien nooit het resultaat van zien en/of kennen.
Deze wanpraktijken zijn gekend maar er wordt niets aangedaan –
notarissen en advocaten blijven hun onschendbaarheid behouden.

Hoeveel gedupeerde burgers zijn er? vele reageren niet – het dossier blijft op het bureel van de boedelnotaris liggen en verjaard. Het zijn weer de gewone burgers –leken – die hiervan het slachtoffer zijn.

Het is gewoon schandalig, onvoorstelbaar… Ons vertrouwen in het gerecht is meer dan geschaad !!

Met beleefde groeten.

 ...

105 *

Van:
Verzonden: dinsdag 4 februari 2014 0:43
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
CC:
Onderwerp: PANORAMA 30 JANUARI

 

Geachte,
Dit programma heeft mijn hart dichtgesnoeid, daar ook ik met een langdurig dossier reeds meer dan 9 jaar aan het vechten ben. Maar mijn dossier ligt niet enkel in Belgie maar ook in Marokko, dus bij mij komt de islam ook zijn neus steken. Mijn man was van marokaanse afkomst en zoals iedereen hadden we een huis en wat geld ginder. Na zijn overlijden in november 2004 hebben mijn 2 kinderen, op eigen beweging tot de laatste dh afgehaald op de bank in Tanger. Door een leugen van mijn zoon die beweerde dat zijn ouders niet gehuwd waren voor de islamitische en marokaanse wet zei deze directeur, vermits uw moeder geen islamitische is, is de hele som voor jullie en heeft dus de bijna 100.000¤ aan hen volledig uitbetaald. Zelfs ginder moest de bank wachten op de verdeling van het gerecht, zelfs dit werd niet gedaan. Toen heb ik hier een advocaat genomen daar de kinderen weigerden van de heling gelden weer te geven. Het gerecht heeft me toen een notaris aan bevolen, … uit Mechelen, die heel partijdig werkte.
Er werden steeds vergaderingen gehouden op zijn kantoor die steeds moesten betaald worden maar nooit tot iets leidde. (betaling bij de raadsman)

Dit duurde zo tot verleden jaar in februari 2013. Ik begon het zeer moeilijk te krijgen daar ik ondertussen met pensioen was en met een pensioenweddeke geen 2 huizen kon onderhouden. Toen besloot ik van mijn huis in Mechelen te koop te zetten, eveneens vrijmaken van geld dat nog op de KBC bank stond. Op deze vergadering zei de notaris, Mw …  als uw huis verkocht word zal uw vruchtgebruik bij mij op een geblokkeerd rekening komen te staan zolang de kinderen weigeren de heling gelden weer te geven. Dit was zo'n schok, mijn geld blokkeren terwijl ik van de tegenpartij een grote som moet krijgen.

De gevraagde gelden kwamen maar niet vrij. Kreeg het steeds maar moeilijker met een normaal leven waar ik voor gewerkt had heel mijn leven. Toen waren mijn broer en ik op afspraak bij de raadsman en vertelde hem dat ik nog steeds wachte op mijn geld. Hij nam boos de tel op en belde naar de bank. Deze niet zinnens de gelden vrij te maken daar de notaris nooit had medegedeeld dat de kinderen akkoord waren en getekend. Ik vraag me af, waarom kinderen moeten tekenen voor het part dat mij toekomt. Zo heeft de bank dan zelf contact opgenomen met de notaris zelf die dan wel deze bevestiging gegeven had, enkele dagen later was het geld vrij. Dit na 5 maanden.
Juist na het overlijden van mijn man, kreeg ik de uittreksels van de bank, maar die van de spaarrekening stond op 0. Ik vroeg aan een bediende hoe dit kwam, en ze zei dat notaris … het geld van de bank gehaald voor op zijn rekening te zetten. Belde een vriendin op die haar man werkte op dat moment reeds meer dan 28 jaar op de bank en vertelde mijn verhaal tegen hem. Hij vervolgde dat de notaris dit recht niet had en moest naar hen toegaan met de papieren. De volgende dag schreef deze man dan een aangetekend schrijven naar de notaris toe met de woorden dat deze som binnen de 2 weken opnieuw op mijn rekening zou staan, zo niet zou hijzelf verder stappen zetten, dezelfde week stond het geld weer op de spaarrekening maar hij had 50¤ ingehouden, zogezegd voor het bewaren van mijn geld. Dit was geen groot bedrag dat er toen opstond, maar de manier waarop hij het doet.
Nu weer over de verkoop van het huis, er kwam niets van in huis voor de verkoop. Reden: Mijn zoon heeft een vrouw gehuwd uit Tanger die thuis niets hadden. Enige maanden later liet hij heel haar familie overkomen en tekende voor de regering dat hij zou instaan voor het onderhoud van hen dat ze niet zouden afhangen van het OCMW. Hij had ook een eigen huis, maar veel te klein voor 8 personen, daar er 4 overgekomen waren, waarvan 2 schoolplichtig in die tijd.

Op hetzelfde moment dat mijn huis te koop werd doorgegeven bij de notaris, (daar ik niet van de kinderen het prive mocht verkopen, dus moest het wel via de notaris gaan) stond het huis  van mijn zoon ook te koop, dit was met opzet gedaan zo kon hij mijn huis kopen, daar dit een dubbele woonst is, en hij geen huishuur niet meer moest betalen, daar hij een appartement huurde voor hen en dus door hem betaald werd. Maar zijn huis raakte niet verkocht. Daar we naar de winter toe gingen besloot ik de verkoop in te trekken, en niet verkopen op een slecht moment. Toen hij het wist stond als bij donderslag zijn huis niet meer op internet. Hetgeen iedereen dacht toen dat mijn zoon met de notaris een akkoord gesloten had voor de start niets te doen zolang zijn huis niet verkocht was. Maar ik had ik geld nodig, dus verhuurde ik de helft van mijn huis, dit was naderhand tegen de wet, daar in 1974 een document werd ondertekend door het vlaamse gewest dat er het stuk waar ik woon geen meerdere families mogen wonen, daar de huurder een familie meer is, is dit tegen te wet. Voor mijn zoon zou dit anders gezeten hebben, daar dit 1 familie is.

Nu heb ik door het niet starten van de notaris met de verkoop, problemen met de bouwdienst. Heb nu wel een kleine tijd gekregen voor het opzoeken van een oplossing. Maar er is geen. Of verkopen, wat wel mijn wens is, daar ik niet zo jong meer ben en het huis veel te groot voor mij alleen. Of volledig verhuren, maar de huurder die er nu inzit houd zich niet aan het contract, doet aan onderverhuren en werkten er polen daar. Heb dan de politie erop afgestuurd voor dat dit moet stoppen. Doet gewoon zijn eigen wil. Al deze bijkomende problemen heb ik te danken aan de notaris, daar deze zijn werk niet doet. Als ik deze huurder er wil uitzetten mag er geen andere in of heel het huis verhuren maar de huidige huurder doet veel schade aan het huis.
Nu het huis in Marokko, dit is zelfs nog niet op tafel gelegd wat hier gaat met gebeuren. Maar een Marokaan die daar enkele meters vandaan woont belde me verleden jaar op of ik daar geweest was, daar de ramen alle dagen open stonden, dus heeft mijn zoon inbraak gedaan daar hij niet in het bezit is van de sleutels. Dit is ook al inbraak, valsheid in geschrifte daar hij een valse verklaring heeft afgelegd op de bank. Maar de notaris doet telkens of hij niets hoort.
Indien ik met hem wilde spreken via de tel, was hij nooit daar, was bezig zou me zelf weerbellen, maar dit gebeurde nooit. Ging ik ter plaatse hetzelfde, nooit daar of bezig met iemand dat een tijdje zou duren, zelfs op een email kwam er nooit reactie. Dit deed hij hetzelfde met mijn raadsman. Wij wachten nog steeds op antwoorden van in 2008, 2010 en 2011 of 2012. Hij doet net alsof er geen vragen werden gesteld. Deze raadsman die ik nu heb heeft het dossier later opgenomen van zijn voorgangster. Heeft het dossier deze zomer nog eens bekeken en stelde vast dat de notaris in den beginne een grove fout heeft gemaakt en hierdoor alles in het honderd loopt.
 
Nu is notaris … in pensioen gegaan en werd hij vervangen op 15/10/2013  door een jonge notaris, maar ook van hem geen gehoor. Ikzelf en mijn raadsman hebben hem al gevraagd om de kinderen op te roepen voor het tekenen voor het opnieuw opstarten voor de verkoop, daar ik de huurder wel 6 maanden moet opzeggen. Maar opnieuw geen gehoor. Heb zo het gevoel dat hij alle tekens van zijn voorganger overneemt en niet alleen het werk.
 
Nog iets over de heling gelden in Marokko, de internationale wet zegt dat alle roerende goederen moet verdeeld worden volgens de wet van het land waar de personen woonachtig zijn, dus in ons geval in België.
Toen de gelden vrijkwamen had de notaris het gedeelte dat hen toekwam al kunnen intrekken van deze heling gelden, maar ook dit deed hij niet, heeft het gewoon uitbetaald. Zie je, echt partijdig gewerkt, op alle gebieden. Hij was een en al corrupt.
Nog iets over de spaargelden in België. Zijn kantoor en de Fortis liggen heel dicht bij elkaar en zal hij daar wel kennissen gehad hebben voor het inhouden van mijn spaargeld, daar op de kbc een groter bedrag stond waar hij niet aangeweest is, heel eigenaardig.
Ook ik heb, net zoals in de reportage, alle papieren doorgegeven als bewijs dat de geblokkeerde gelden door mij werd gedaan, de papieren werden door mij ondertekend op de bank. Toen ik in Tanger zelf de gelden bracht om op de rekening te zetten werd me nooit gezegd, we mogen dit aanvaarden van een katholieke vrouw, maar later na het overlijden kreeg ik ditzelfde geld niet omdat ik geen islamitische was. Corrupt overal.
 
Het doet me deugd dat er eindelijk een programma is dat hier over gaat.
Ik ben België ontvlucht en woon nu in het buitenland bij  vrienden die me met open armen opgevangen hebben. Zij ook begrijpen niet dat er in België nog zoiets kan bestaan. Hier in het stadje waar ik woon is mijn geschiedenis door vele mensen al gekend, eigenlijk een slecht teken voor België

 
Maar wat ik tot op heden nog steeds niet heb weergevonden is of de notaris het recht heeft om in mijn geval het vruchtgebruik te blokkeren? Kan ik hier misschien wel een antwoord op krijgen, daar dit toch ook over wat geld gaat. Iedereen zegt wel, kan niet maar ik vind er niets van weer.
 
Bedankt aan allen die deze reportage gemaakt hebben en doe zo voort met programma's waar de mensen met de rug tegen de muur staan en niet meer weten waarheen. Heb ik ook gedaan, geschreven met de Koning Albert, Prins Laurant, deze was indertijd vriend van de toen Prins Mohamed, nu koning.
Zeer onlangs met Turtelboom, je wordt gewoon naar de kat gestuurd.
Eigenlijk mijn verhaal is door dat de notaris zijn werk niet deed dat al deze problemen zijn ontstaan.
 
Beleefde groetjes

106 *

Van:
Verzonden: maandag 3 februari 2014 23:45
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: reactie na panorama-uitzending

 

Geachte, 

Door toedoen van de notaris en zijn plaatselijke vriend- advocaat en" hun relaties" die voor "het kapitaal" werken, ben ik als erfgenaam minstens 150.000 euro mislopen, zonder mijn kosten te berekenen. Tussen 1989 en 2008 stelde hij 11 akten op, waarin telkens onwaarheden of tekortkomingen, en schreef ik 9 klachtbrieven over gesjoemel, valsheden, getalm...  naar alle gekende instellingen die notarissen controleren/benoemen.., maar hen eigenlijk toedekken, door klagers aan te schrijven, als je al deze gunst kunt bekomen, met te vermelden: "Wij kunnen ons verder niet inlaten  met uw persoonlijk en familiaal probleem of wij kunnen alleen het advies bijtreden van de notaris, of de Kamer kan geen dossiers bestuderen of er advies over uitbrengen, of wij hebben geen beteugelende bevoegdheid, of klacht kan niet behandeld worden  doordat de vereffening/verdeling via gerechtelijke procedure verloopt." 

 

Er moet dringend een" comité N" opgericht worden, die de klachten onderzoekt in samenspraak met de klagers, zodat deze een krachtdadig document ontvangt om naar de rechtbank te stappen. Men kan dit comité samenstellen met geschikte kandidaten, die het notarisdiploma bezitten, maar niet aan de bak komen omdat zij geen zoon of dochter van een notaris zijn of niet begoed zijn om dergelijk kantoor over te nemen. 

In mijn geval heeft die werkende notaris, die notaris van de helers was, aangesteld door de rechtbank, nooit naar mij geluisterd en alle akten waren reeds opgesteld vooraleer de samenkomst was georganiseerd. Hij rammelde de tekst af en iedereen kon tekenen.

Bij de eerste akte gaf ik een opmerking voor een feit in mijn nadeel, en de notaris zei: "wel, je moet niet tekenen, de tweede notaris zal dit in uw plaats doen." Die tweede notaris deed weinig zijn mond open. Ik vroeg hem eens apart of hij een verklaring van mij wilde opstellen om bij de akte te voegen. Hij antwoordde: "Het is de andere die de werkende notaris is en ik zal zijne boel niet opkuisen!" Over geheel de periode ondervond ik dat de notarissen/ advocaten/ bewindvoerder/ en hun vriendjes bij het gerecht, allen samenwerken, volgens mij niet voor de schone ogen van tegenpartijen. Uiteindelijk heb ik geen info meer verstrekt aan zogezegd mijn notaris en mijn advocaat en alles op mijn eigen uitgevoerd en heb uiteindelijk bekomen dat alle mede-erfgenamen veroordeeld werden wegens heling. Spijtig genoeg kon ik maar het topje van de ijsberg bewijzen. Ik weet wel dat het tegenpartij veel geld heeft gekost, maar het was niet moeilijk het van die hoop te nemen.                  

Groeten

 

107 *

Van: ...
Verzonden: maandag 3 februari 2014 21:47
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: Aan notarissen-evaluatie

 

Aan “notarissen-evaluatie”

 

Ik ben bijzonder tevreden met de uitgezonden reportage van Panaroma op 31 januari jongstleden over de wanpraktijken van de notarissen. Eindelijk is het tijdstip aangebroken om de krachten van de gedupeerden te bundelen tegen deze gelegaliseerde misdadigers.

Ikzelf en mijn familie zijn inmiddels het slachtoffer geworden van een drietal notarissen. Diverse procedures zijn ondertussen lopende. En dit om reden van:

Partijdigheid

Notaris A permitteert het zich zonder scrupules een testament aan zijn laars te vegen. Waar alle broers en zusters van de erflater de voorkeur hebben om de hofplaats van de erflater te kopen, treedt de notaris partijdig op en verlijdt een akte waarin het onroerend goed aan één van de broers wordt verkocht voor een sterk ondergewaardeerde prijs.

Valsheid in geschrifte

Mijn volslagen demente vader wordt als 93-jarige opzij geschoven bij het opmaken van een akte “langst leeft, al". Twee bevriende getuigen van notaris B volstaan om de akte te bezegelen. De zaak is ondertussen de correctionele rechtbank gepasseerd. Mits bewezen is dat mijn vader toen niet over de vereiste geestelijke toestand beschikte en de notaris in zijn authentieke akte vermeld heeft dat mijn vader verklaard heeft geestelijk in orde te zijn, oordeelde de correctionele rechtbank dat bewuste akte tot de normale notariële praktijk behoort. Zo gemakkelijk maakt de rechtbank zich er tegenwoordig van af.

Schending van het eigendomsrecht

Mijn moeder koopt een onroerend goed met de gemeenschappelijke centen. Zijzelf beschikt niet over eigen middelen. Notaris C maakt er zich vanaf door naast de verkopers alleen mijn moeder de compromis te laten ondertekenen. Mijn ernstig demente vader die toen onder bewindvoering stond werd niet betrokken bij de zaak.

Toen die aanhangig werd gemaakt op het Vredegerecht, dat mijn vader het statuut van de bewindvoering toekende, maakte de Vrederechter er zich vanaf door het dossier onontvankelijk te verklaren op grond van de taalwet. In de dagvaarding had de deurwaarder het woordje “employé” gebruikt. En dat is volgens de betrokken vrederechter een louter Frans woord. Ofschoon dit woord ook in het groene boekje van de juiste Nederlandse spelling staat vermeld. En mits dit woord in Nederlandse wetteksten staat vermeld. En sowieso vindt men dit woord ook in de grote Vandaele terug.

Besluit:

De Belgen wonen geenszins in een rechtstaat, eerder in een schurkenstaat waar noch praktijken van toepassing zijn vanuit de middeleeuwen. En dit terwijl de gewone burger bestraft wordt voor de kleinste onnozele overtreding. Tot dusver doen de politici er niets aan. Vandaar dat we ze tot dusver als medeverantwoordelijk  mogen beschouwen aan de ongeoorloofde praktijken die hier op de website van notarissen-evaluatie worden beschreven. Dit moet nu veranderen en vlug! Het kaf moet van het koren gescheiden worden. Want eenieder die in ons land nog vertrouwen schenkt in een notaris, loopt groot gevaar!

...

108 *

Van: …
Verzonden: maandag 3 februari 2014 21:23
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: Notarissen

 

De kleine eerlijke en onwetende mens, staat machteloos, tegenover deze mafiosi van volmachthouders, schurken, enz. enz.

Moeten wij het recht niet in eigen hand nemen, dan pas zouden de onderzoeken starten, maar te laat.

Een ontgoochelde burger.

 

N.B.  Mijn naam nog niet vermelden, ZE, zouden mij soms weten te weten te vinden,

ZE deinzen voor niks terug....erg....erg.

 

109 *

Van:
Verzonden: dinsdag 4 februari 2014 15:44
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: Panorama

 

Geachte,

Wij waren thuis met 7 kinderen, ouders ondertussen overleden. Een ongehuwde broer wordt ernstig ziek, hij had enkele jaren voordien een testament laten opmaken. Eén broer was niet vermeld in het testament, hij kwam ook al 25 jaar niet meer thuis. De laatste maanden van zijn leven kon mijn zieke broer niet meer spreken en was half lam. De broer die niet vermeldt was in het testament zag zijn kans schoon en had een notaris gevonden die mijn zieke broer een testament liet tekenen in de kliniek, dit was een herroeping van alle vorige testamenten.

 

De dagen en weken nadat deze herroeping had plaats gevonden, wilde mijn broer altijd wel iets zeggen maar de arme man kon dat niet. Het testament van mijn zieke broer was ingeschreven in het Central Register van testamenten (CRT), zoals dat hoort.

Bij het overlijden van mijn broer zijn wij met een overlijdensattest naar zijn notaris geweest, deze heeft contact opgenomen met het CRT en volgens de notaris was zijn testament wel degelijk het laatste. De herroeping was niet in de registers van het CRT vermeld, wat doet de notaris die de herroeping heeft opgemaakt, hij vraagt aan de notaris van het eerste testament een kopie, en laat deze kopie zien aan mijn broer. Die was tevreden want nu had hij 1/6 van de erfenis dank aan de herroeping. Maar hij was ook kwaad omdat hij niet in dat eerste testament stond. Met alle gevolgen van dien, appartement van overleden broer laten verzegelen, de verdeling onnodig trekken enz.......

 

Die notaris had wel wat fouten gemaakt, zoals de herroeping niet laten registreren bij het CRT, het oude testament bekend maken ondanks dat het niet meer geldig was enz...

Wij hebben klacht neergelegd bij de tuchtkamer van de notarissen, wij zijn gehoord door de voorzitter, en de betrokken notaris heeft een terechtwijzing gekregen en de erfgenamen een schrijven van de notaris met zijn verontschuldigingen. Het kwaad was echter geschied.

Enkele jaren nadien koopt mijn dochter en schoonzoon een huis in Mortsel, de verkoper heeft zijn notaris en ons kinderen hun notaris, er was echter een wens van de verkoper dat hun notaris niet deze was die de terechtwijzing heeft gekregen.

Die man had daar niet de beste reputatie en toch blijft dat maar duren.

De mensen zouden meer klacht moeten indienen, dan gaat er mogelijk iets veranderen.

Beste groeten

 110 *

Van:
Verzonden: donderdag 6 februari 2014 18:05
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: Een notaris die geen testament kan opstellen!

 

Beste Panorama ploeg,

Van harte gefeliciteerd voor uw schrijnende uitzending over ellende met notarissen.

Het gebeurt allemaal in stilte en de slachtoffers kunnen niets anders doen dan naar een advocaat stappen. Als deze het opgeeft, wat dan?

EINDELIJK heeft iemand het aangedurfd om de dikke muur rond de republiek 'notariaat' op zijn grondvesten te doen daveren. Dat is democratie

111 *

Aan Jos en Jo SUYS – DE MEYST

Onderwerp: Overmaken krantenartikel

Beste Jos en Jo,

Uw initiatief en het opstellen van de reportage is duidelijk een schot in de roos gezien de erg vele reacties dat jullie daar op krijgen. Wanneer de politiek hier nu niets mee doet lijkt het mij duidelijk dat er in België meerdere staten op hun eigen werken waar niemand mag aanraken.

Dit lijkt zo te zijn met justitie en dus ook met de notarissen die toch wel zwaar onbestraft over de schreef gaan. Kan men zich hier niet gaan afvragen in welke instantie in België men nog vertrouwen kan hebben, hetwelk zeker niet wil zeggen dat er hier geen mensen meer zijn die correct werken, maar ze zullen zeker een minderheid vormen. En dit alles in een zo modern ontwikkeld land, waar is men mee bezig. We zullen er maar niet te ver op ingaan voor we er ziek van worden.

Zoals gevraagd maak ik hierbij het krantenartikel over nopens een reactie op de uitzending van "De Notaris Verdeelt". Hierbij ga ik het laten, wens jullie het allerbeste en nog erg veel moed en doorzettingsvermogen.

Met vriendelijke groeten

LG

 

Krantenartikel uit "Gazet Van Antwerpen."

Naar aanleiding van de reportage over notarissen in Panorama wil ik het volgende kwijt. In een erfeniszaak die moeilijk vorderde met de verdeling van de goederen, stelde een notaris voor om te bemiddelen. Een van de partijen die de zaak dringend achter de rug wilde hebben, consulteerde een eigen notaris. Uiteindelijk werden er toch overeenkomsten gemaakt en ondertekend.

Maar in de chaos van het ondertekenen van de twee overeenkomsten door tien personen in elf exemplaren hebben de notarissen een derde document laten ondertekenen. Iedereen was in de veronderstelling dat het een exemplaar was van een van de overeenkomsten voor het dossier van de notaris. De waarheid kwam pas aan het licht toen we later bij een medewerker van de notaris inlichtingen gingen inwinnen en deze dit document aan ons voorlegde. Het bleek een volmacht tot vereffening te zijn, waardoor de notaris alles kon doen om de erfenis uit de voeten te maken zonder dat hier nog iets tegen in te brengen was. Als ook maar één erfgenaam ermee door wilde gaan, zou dat ook gebeuren, zelfs als de andere negen zich zouden onthouden. Toen we later bij de notaris uitleg vroegen, is hij boos geworden en heeft hij ons buitengezet. Hij zei dat we maar een klacht moesten indienen bij de Kamer voor Notarissen. Dit druist in tegen de deontologische regels van notarissen.

Jan Aerts, Loenhout.

 112 *

Van:
Verzonden: zondag 9 februari 2014 16:37
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: Blunders notaris P.S.

Blunders vanwege voormalig notaris P.S. uit Mechelen.

1)             Notaris P.S. wordt door de rechtbank als boedelnotaris aangesteld in 1987, met als opdracht: over te gaan tot de bewerking van de rekeningen, inventaris, veiling, vereffening en verdeling van de onverdeeldheid bestaande tussen de partijen.

2)             De notaris maakt een eerste inventaris 8 september 1989, inventaris welke wordt afgesloten op 29 september 1989, twee jaar na zijn aanstelling. Wij vragen aan de door de rechtbank aangestelde boedelnotaris het beheer te doen van de nalatenschap welke al die tijd werd waargenomen door een van de erfgenamen. Wij vragen een gedetailleerde en verantwoorde beheersrekening gestaafd met alle nodige overtuigingsstukken en dit vanaf het overlijden van de laatste ouders in 1985.

3)             Wij maakten op 22 januari 1990 onze bezwaren bij de inventaris over aan boedelnotaris P.S. maar een proces-verbaal van zwarigheden wordt niet opgemaakt.

4)             Wegens stilzitten en niet opmaken van een proces - verbaal van zwarigheden geven wij opdracht aan boedelnotaris P.S. om opzoekingen te doen over de beheersrekening. ( Brieven van 17 juli 1990 en 19 juni 1992). Er komt 10 jaar lang geen antwoord meer vanwege boedelnotaris P.S. (september 1989 tot 1999). Deze opdrachten werden tot op heden genegeerd door de boedelnotaris met de goedkeuring van de rechtbank. Een beheersrekening werd nog steeds niet voorgelegd. Al die tijd bleef het te erven onroerend goed woning van de ouders/erflaters leegstaan en door de door de rechtbank aangestelde boedelnotaris niet beheerd. De woning is op heden totaal verkrot. De huuropbrengst zou geweest zijn: 26 jaar X 12 maand of 312 maand of een bedrag van 77.000 €.

5)      In 1997 wordt er door het Vlaams gewest leegstandbelasting geheven op onbewoonde woningen. Boedelnotaris P.S. betaalt deze belasting vijf jaar lang met gelden van de boedel, zonder de erfgenamen hiervan in kennis te stellen, laat staan ons akkoord hiervoor te vragen. Deze toestand duurde tot 2002. Wij werden door de raadsman van de tegenpartijen hiervan ingelicht, waarna door onze tussenkomst bij de bevoegde diensten deze betalingen werden stopgezet. De boedelnotaris werd in 1987 door de rechtbank aangesteld als beheerder. Hij verzuimt niet alleen zijn opdracht, maar begaat strafbare feiten (Betaalde totaal: 19.983 € leegstandbelasting inbegrepen 944 € nalatigheidintresten) en negeerde partijen aan te spreken.

6)      Het proces - verbaal van zwarigheden wordt opgemaakt op 1 juni 2005 hetzij 18 jaar na de opening van werkzaamheden. Boedelnotaris P.S. verklaard voor de roerende goederen, dat partijen verantwoordelijk zijn voor het inbrengen van waarden. Ook hier negeert hij onze aanmaningen van 1990 en 1992. Ook de rechtbank negeert deze aanmaningen. Bij dit proces - verbaal van zwarigheden voegt de boedelnotaris een onvolledige uitprint van de beheersrekening bij. Een volledige beheersrekening legt hij niet voor, ook niet op de rechtbank welke dit klakkeloos aanvaard.

7)      Op 7 september 2011 wordt door de boedelnotarissen (ondertussen werd al een tweede boedelnotaris aangesteld), een dading opgemaakt en door alle partijen goedgekeurd en onderschreven. (Zowel de dading als het bijhorend grondplan van de onroerende goederen). Echter een uitvoering van de dading komt er niet.

8)      Op 23 augustus 2013, hetzij twee jaar later, ontvangen wij plannen vanwege boedelnotaris P.S. met daarin een grondafstand, welke afwijkt van het eerste plan, gevoegd bij de dading. De dading is echter definitief, en niet voor beroep vatbaar. Dit is ongehoord. Volgens schrijven van 7 oktober 2013 zou deze grondafstand dienen om een verkavelingsaanvraag in te dienen, wat buiten de opdracht van de boedelnotaris valt.

9)      Op 22 oktober 2013, laat de Provinciale Kamer voor Notarissen weten, dat het kantoor van P.S. werd overgenomen door notaris V.

10)    Op 14 november 2013 laat notaris V. weten dat er bij de onroerende boedel een losweg is. Hij steunt zich op een akte uit 1963, die niets met de boedel te maken heeft. Hij ziet hierin een reden om de verdeling volgens het dadingsplan, bij een weigering van ons, niet uit te voeren. Deze notaris begaat hier een zware fout, wegens partijdigheid, daar een DADING, welke door partijen werd onderschreven, dient uitgevoerd.

11)    Op 27 januari 2014 geeft de boedelnotaris toe geen losweg gevonden te hebben, maar denkt dat een losweg zou beschreven zijn in een akte van 1937.  Dit bij de aankoop door vader M. van een strook van ongeveer 3 m. om de toen al bestaande voetweg van 1,4m te verbreden. Waarom vader toen een losweg zou beschreven hebben, is een raadsel. Ten andere, de verkoper heeft rechtstreeks toegang tot de openbare weg, een losweg is dan overbodig. Een boedelnotaris dient rekening te houden met feiten, niet met gissingen, hij heeft daar minstens 26 jaar de tijd toe gehad! In elk geval eisen wij de ongewijzigde uitvoering van de dading van 7 september 2011, met kracht van gewijzigde in hoogste aanleg. Kan een boedelnotaris weigeren een DADING uit te voeren?

MM, JP.

113 *

Van:
Verzonden: maandag 10 februari 2014 8:35
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp:

Beste,

Ik nam zonet kennis van het panorama programma via you tube en was verrast dat er eindelijk eens iets in de pers kwam. Zelf durf ik geen stappen ondernemen. Ik ben bang. Ik vind het goed dat dergelijke praktijken eindelijk wereldkundig worden gemaakt.

Ik ben sedert meer dan 10 jaar feitelijk gescheiden en in 2008 ben ik uiteindelijk gescheiden. Een notaris kreeg de opdracht de vereffening- verdeling te regelen. Ik heb mijn ex verlaten en heb behalve een paar persoonlijke dingen niets meegenomen. Daar keek schoonmoeder op toe. Alles zou immers eerlijk verdeeld worden. Mijn ex woont in het gezamenlijk huis en wenst het voor een prijsje in te kopen.  Het huis werd door meerdere experts geschat ook door de expert van mijn ex .... maar die schatting kennen we niet. M.a.w. die zal zeker niet lager zijn dan de schatting van de notaris of van de expert die ik aanstelde.

Verleden jaar kreeg ik na lang aandringen 2000 eur voor het gebruik dat mijn ex maakte van de inboedel van het huis. Intussen heb ik al veel meer betaald aan de notaris en de advocaat.

Een tweetal jaren geleden maakte de notaris een voostel van verdeling. Niettegenstaande dat die verdeling erg nadelig uitviel gezien de lage prijs voor het huis en voor de huurvergoeding heb ik het voorstel aanvaard. Mijn ex niet.

Sindsdien zijn er een tweetal bijeenkomsten geweest waar behalve de nummering van bladzijden in het dossier niets is gebeurd.  Sinds bijna een jaar heb ik weer niets meer gehoord. Men zou een dossier maken van de rechtbank maar ik wacht nog steeds. Ik zou moeten vertrouwen hebben volgens mijn advocaat. Veranderen van notaris is geen oplossing want het is lopen van de regen naar de drop.

Ik ben 54 nu en zou nog graag iets maken van mijn leven. Ik wens dit dossier af te sluiten. Ik heb in 10 jaar geen contact meer gehad met de kinderen. Ze zouden opnieuw contact nemen als de vereffening/verdeling heeft plaatsgevonden.

Ik heb heel sterk de indruk dat de notaris er alles aan doet om mijn ex zo lang mogelijk te laten genieten van het huis en een uitbetaling uit te stellen. Mijn ex heeft er ook alles aan gedaan om vooruitgang te vermijden door afspraken op het laatste moment af te zeggen en door de gevraagde documenten niet mee te brengen zodat de notaris zelf de banken e.d. moest aanschrijven. Het blokkerende gedrag van mijn ex wordt zo maar aanvaard.  Tussen elke afspraak is er bijna steeds meer dan een jaar.

Ik heb geen enkel idee wanneer ik mijn centen zal zien, wat ik kan ondernemen etc.

Intussen worden de advocatenkosten steeds groter en wordt er 21% BTW geheven. Ik heb geen idee hoe de advocaatkosten van de afgelopen 10 jaar zullen worden berekend en wanneer ik die zal moeten betalen. Ik kan noch de naam van mijn advocaat, noch die van de notaris vrijgeven omdat ik bang ben voor de gevolgen. Maar ik vind de hele situatie het onethisch en onaanvaardbaar.  

De notaris in uw programma merkte flegmatisch op dat de lange duur een gevolg is van het feit dat partijen niet overeenkomen. Voor alle duidelijkheid: ik heb mijn akkoord verleend aan het voorstel van de notaris, ook al is dit akkoord nadelig voor mij.

Intussen moet ik leningen aangaan en kost het mij dus veel geld omdat ik niet kan genieten van mijn eigen centen op de bank of van de verdeling van het huis.

Ik mag zelfs de notaris niet bellen om te vragen wanneer hij denkt werk te maken van mijn dossier. Hij heeft alle elementen om naar de rechtbank te gaan en hij zou ook wel eens een poging kunnen doen om tot een consensus te komen.

Iemand die notariaat studeerde en lang assistent was aan de Universiteit Gent zegde me dat ik mij er bij neer moest leggen en dat k niets meer moest verwachten. Hoe kan men dergelijke praktijken toestaan in een democratie?  Gelukkig heb ik een job en een goed inkomen en hulp van mijn ouders en zus.

Vermoedelijk zijn er nog veel meer mensen in mijn geval. Maar niemand durft iets te zeggen uit angst dat het nog erger zal worden. Ik hoop dat uw programma impact zal hebben en dat er regels komen waaraan die notarissen zich moeten houden.

Maar misschien wachten mijn ex en de notaris ook gewoon op mijn dood ....

 114 *

Van:
Verzonden: maandag 10 februari 2014 11:13
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: Registratie testament

 

Besten,
Ik was onder de indruk van de Canvas reportage van een paar dagen geleden en heb ook al verschillende "kleine slechte" ervaringen met notarissen, in vergelijking met jullie zaak is het peanuts maar toch … Eén van deze ervaringen is vrij recent en ik zou willen weten waar ik mij verder kan inlichten, voor we in eenzelfde situatie terecht komen zoals jullie. Misschien hebben jullie goeie raad ...
 
Situatie: Mijn tante en nonkel (hebben geen kinderen) en sloten in +/- 1985 een testament af bij een notaris met 2 getuigen, recent wilden ze toch nog eens bekijken hoe dit indertijd werd opgesteld enz ... om een lang verhaal kort te maken, hield de notaris (die indertijd het testament had opgesteld nota bene) vol dat er GEEN testament was, dat hij niets kon terugvinden, enz ... enz... Mijn tante (zus van mijn moeder) was er echter HEEL zeker van dat er WEL een testament werd opgesteld, maar kon er thuis geen copie van terugvinden, wat in haar geval heel raar is gezien ze heel stipt en punctueel is op administratief vlak.

Na langdurig aandringen door mezelf, mijn zus EN mijn tante en tijdens een 3de bezoek op rij aan de bewuste notaris verliet hij plots zijn bureau met de mededeling dat hij "misschien nog een laatste hoop had om het terug te vinden" (zijn eigen woorden). Na +/- een kwartier kwam hij weer het kantoor binnen met de mededeling: "ik heb goed nieuws, ik heb het testament van uw tante en nonkel teruggevonden in een kluis". HEEL RAAR !!!
Toen mijn zus en ik vroegen of het testament wel degelijk geregistreerd was (er stonden allerlei nrs, stempels, enz op), was het antwoord volmondig JA, maar toch vonden wij het allebei HEEL raar deze situatie. Wij stellen ons dan ook de vraag of het testament effectief geregistreerd is, hebben jullie hier ervaring mee waar je daarvoor terecht kan?
Gezien de omstandigheden hebben we wel kunnen bekomen dat hij ons een kopie heeft meegegeven en dat hebben we dus wel in handen, maar uiteraard willen we vermijden dat er later problemen opduiken gezien ons ma één van de erfgenamen is.
Met dank voor uw reactie en nog veel succes met uw site ! CS

 

Geachte mevrouw CS,

Uw tante en nonkel vragen schriftelijk aan de notaris een kopie* te willen bezorgen van het neerleggen van het testament bij het CRT (*wat best spontaan door de notaris zou moeten gebeuren na neerlegging van het testament; zie tevens hieronder).

Een testament zoek je in het Centraal Register der Testamenten

De notaris die een testament ontvangt of bij wie een testament werd neergelegd, heeft de verplichting om het bestaan van dit testament aan te geven in een databank: ‘Het Centraal Register der Testamenten'. De notaris geeft daarbij de volledige identiteit van de testamentmaker door, zonder echter de inhoud van het testament te onthullen. Hij geeft enkel het bestaan van het testament door, niet wat er aan het papier werd toevertrouwd. Na het overlijden van de testamentmaker, is het mogelijk om de databank te consulteren en zo na te gaan of er een testament of een laatste wilsbeschikking bestaat. Deze opzoeking is gratis. Om een opzoeking aan te vragen, stuur je een kopie van de overlijdensakte en het aanvraagformulier ingevuld aan:Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat CRT, Bergstraat 30-34, 1000 BRUSSEL. Het Centraal Register zal u dan zo snel mogelijk de naam laten weten van de notarishouder(s) die beschikt over de wilsbeschikking van de overledene die werd ingeschreven in het Centraal Register sinds 1 januari 1977.

115 *

Reactie overgenomen van YouTube.be:

Geachte,

Ik heb veel eerbied voor uw werk en vind het gewoonweg fantastisch dat er mensen zijn zoals u, die hun nek durven uitsteken. Ik ben absoluut geen wetenschapper, maar door mij te verdiepen in hetgeen ik op internet vind, zie ik dat er voor zover ik weet praktisch geen domeinen in onze samenleving zijn die niet zwaar "geïnfecteerd" zijn.

Wanneer worden de mensen eindelijk eens wakker?

Wat betreft notarissen kan ik de dame uit de TV-reportage enkel maar gelijk geven: twee keer kwam ik ambthalve met een notaris in contact, die duidelijk totaal over de schreef ging. Bij één van de gevallen ging ik mijn volledig verhaal doen bij de orde van notarissen te Brussel, waar zij mijn visie bijtraden, doch zonder uiteindelijk resultaat.

De oneerlijkheid van die notaris heeft mij uiteindelijk ook een mooi kapitaaltje gekost.

Ik begrijp dat u moegestreden is en hopelijk staat er een jongere op om uw werk voor te zetten. Want wat u gedaan heeft, mag niet verloren gaan!

Indien er meer mensen zoals u waren zou de wereld wellicht niet naar de verdoemenis gaan.

Guido Crommen uit Jette.

116 *

Van:
Verzonden: zondag 16 februari 2014 17:02
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: ongelooflijk maar waar

Hoogachtend Heer, Mevrouw,

Wat ons is overkomen; in 2011 is de neef van mijn echtgenoot op 62 jarige leeftijd dringend na een bloedonderzoek opgenomen geweest in het ziekenhuis, conclusie acute leukemie, volgens de specialisten had hij maar nog een week te leven, zelf voelde hij zich niet ziek en was overtuigd hiermee nog 20 jaar te kunnen leven.

In het ziekenhuis drongen wij er op aan hem de waarheid te vertellen, dit werd altijd maar uitgesteld om de een of andere rede, tegen het einde van zijn week werd hij altijd maar zieker en uiteindelijk begreep hij maar al te goed dat zijn dagen geteld waren, op de sociale dienst van de stad waar we woonde had men ons hierover meer inlichtingen verschaft, in verband met welke actie hij kon ondernemen met zijn nalatenschap (testament min 45% of schenking 7% successierechten) het ging hier enkel over roerend goed, hij was alleen, had geen ouders, broers of zussen meer, enkel nichten die nooit nog naar hem hadden omgekeken behalve mijn echtgenote, daarmee was zijn keuze vlug gemaakt, haar zou hij al zijn centen nalaten.

Diezelfde dag belde we naar een notaris die dicht bij het ziekenhuis woonde, tegen haar medewerkster vertelde we onze neef zijn laatste wens een schenking van al zijn centen, de volgende dag zou de notaris al kunnen komen.

De volgende dag was de notaris reeds aan het zieken bed als mijn vrouw daar aankwam, ze moest in de gang wachten voor het bespreken van haar neef zijn nalatenschap, toen alles zogezegd geregeld was kwam de notaris naar buiten, vertelde aan mijn echtgenote dat alles ok was, maandag dat daarop volgde mochten we bij haar reeds achter de papieren komen, maar ze moest nu weg want ze had nog zoveel te doen.

Spijtig genoeg overleed haar neef de volgende dag, de maandag die erop volgde zijn we bij de notaris gegaan, weerom had ze weinig tijd op vijf minuten stonden we terug buiten, toen we thuis kwamen bekeek ik de papieren nog eens, aangezien geen van ons beide dit al had meegemaakt wisten we niet of er nu een testament of schenking was opgemaakt, het verschil was wel 38% successierechten, om zeker te zijn heb ik iemand gevraagd dit eens te bekijken, en onze vrees bleek gegrond, de notaris had haar eigen goesting gedaan wat voor haar het rapst verdient was.

De volgende dag belde we terug, haar medewerkster zei dat ze niet aanwezig was, maar zodra ze kon, ons wel zou terugbellen, van gans de dag niets meer gehoord, de volgende dag belde ik terug, nu vertelde ze opnieuw dat de notaris er niet was, maar dat we zeker niet meer moesten bellen en dat we een beetje geduldiger mochten zijn.

Verder hebben we gedurende 3 maanden gebeld e-mails gestuurd, tot we er genoeg van hadden en een brief stuurde naar de kamer van notarissen, 3 dagen later belde de notaris ons zelf op met de vraag wat het probleem is, ze maakte direct een afspraak.

Toen we op onze afspraak kwamen viel ons op, dat ze zeer zenuwachtig was, het eerste dat ze vertelde was dat ze haar medewerkster had ontslagen, ze zei ook dat ze gekozen had voor een testament omdat de papieren voor een schenking van roerend goed wel 14 dagen in beslag nam. Ook onze neef was in de fout gegaan door niets op voorhand te regelen, met dit antwoord zijn we vertrokken en ook met de gedachte dit eens te controleren, thuis heb ik de telefoonboek genomen en 4 notarissen gebeld voor uitleg en elkeen verklaarde hetzelfde dat een dag voor overlijden het nog perfect mogelijk was een schenking uit te voeren, dus de notaris had gelogen.

Veertien dagen later kregen we een brief van de kamer van notarissen met de vermelding dat de notaris geen fouten had gemaakt, hierop hebben we een onderhoud gevraagd met hoofd van kamer van notarissen in Gent, wij der naartoe, al vlug ondervonden we de partijdigheid, bij hem zou het zelfs 3 weken duren om de papieren voor een schenking in orde te maken, ik had hem er ook over vertelt dat ik steekproeven had gedaan, maar dit waren allemaal leugens, maar hij besliste hier niet alleen over en zou mij schriftelijk antwoorden wat de kamer van notarissen hadden beslist.

Terug veertien dagen later dezelfde brief, de notaris heeft geen fouten gemaakt, toen heb ik een brief naar de benoemingscommissie van notarissen gestuurd, op dit antwoord hebben we ook nog eens vijf maanden kunnen wachten, we hadden ook zelfs nog enkele malen moet bellen voor een antwoord, maar ik denk dat die allemaal dezelfde type brieven gebruiken "de notaris heeft geen fouten gemaakt".

Uiteindelijk zijn we onze strijd moeten staken, ook advocaten zagen het niet zitten om hier iets tegen te beginnen, het zou al onze erfenis kosten en nog veel meer hadden ze ons verwittigd, onze ervaring leert ons dat dit ene pot nat is, die mannen spelen onder een hoedje, triestig in wat voor een rechtstaat we leven, men is er van overtuigd dat iedereen fouten maakt behalve ZIJ, voor mij is notaris een overbodig beroep en het zijn dikke zakkenvullers.

Ik hoop dat mijn verhaal sommige mensen wakker houd, zeker notarissen maar ik denk het niet, die hebben een olifanten vel, en ook een goeie raad als je er toch ene nodig hebt, leg u oor bij meerdere te luisteren ze zijn niet allen gelijk er zitten zoals bij vele beroepen luieriken en profiteurs bij die op kap van de gewone mens rijk willen worden.

Nogmaals met vriendelijke groeten

V D Gustaaf

117 *

Van:
Verzonden: maandag 10 februari 2014 21:22
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp:

Het gaat hier over een erfenis van een alleenstaande nonkel BOER die plots overleed in 2000

Aangezien hij een boer was en veel van zijn goederen verhuurd had aan boeren, begon de ellende vanuit de visie van deze huurders. Dit gaf aanleiding tot procedures die jaren aansleepten en waar de erfgenamen geen enkel overzicht van hadden.

Deze procedures zijn allemaal in gang gestoken, ZONDER VOLMACHT van de erfgenamen, notaris speelt met wet en gangbare normen. Bevriende advocaten worden ingeschakeld, erfgenamen blijven in het ongewisse. Géén inzage dossier, géén weet van de gelden !

In 2005 kregen we argwaan en vroegen naar de volmachten om al die procedures zomaar te beginnen. Na lang aandringen, gaf de notaris toe, niet over de volmachten van erfgenamen te beschikken!

Wat heeft ons het meest geërgerd al die jaren?

Wanneer men zelf initiatieven gaat nemen via alternatieve wegen, zoals bevriende derden, via Testaankoop, via Eigenaarsbond, dan begint er een strijd tussen notaris en erfgenamen, men neemt zo’n persoonlijke zoektocht, niet in dank af! Liefst de erfgenaam zo dom mogelijk houden!

Het gezamenlijk overleg tussen advocaat en notaris achter de rug van erfgenamen mag liefst niet gestoord worden.

We zijn 12 jaar verder …eindelijk alle procedures stopten, we dachten van al die ellende vanaf te zijn… Neen dus. De notaris weigert pertinent de resterende gelden uit te betalen, ondanks homologatie!

Aangezien wij het ook genoeg vonden, bevestigden we aan de notaris alles op FACEBOOK te zetten.

Geloof het, of geloof het niet, binnen de  24 u. stond het geld op onze rekening!

Voor iedereen in het zelfde geval zet zo’n gedrag mét naam en toenaam op FACEBOOK, dàt werkt!

Stop met te zeggen Mijnheer De notaris, het zijn dieven!

OM en LR uit D.

118 *

Rijkevorsel, 4 februari 2014

Beste Jos & Jo,

Ik ben Lucas Wouters, en wil jullie ook een reactie geven op de panorama uitzending van 30 januari 2014. Blijkbaar herinneren jullie mij nog van ons bezoek aan jullie vele jaren geleden.

Wij hebben destijds ook gesprekken gevoerd aangaande mijn echtscheiding en de toekomstige vereffening en verdeling. Ik zal mijn verhaal zo kort mogelijk proberen te schetsen.

Mijn echtscheiding, samen met de vereffening en verdeling heeft zo maar eventjes 18 jaar geduurd.

Na een lange echtscheidingsprocedure, zijn ik en mijn tegenpartij nog maar eens samen gekomen en toen is er een principe akkoord getekend waarin beide partijen zich konden vinden.

Wat gebeurt er echter enkele weken later? Mijn villa is toen verkocht zonder mijn aanwezigheid en zonder mijn medeweten. Diezelfde dag kreeg ik op mijn werk een telefoontje van mijn huurder, die toen in mijn huis woonde. Met de vraag of mijn huis verkocht was. En ik wist van niks. Ik ben toen direct naar de notaris gereden om verder uitleg. Wat was er nu gebeurd? De twee notarissen, haar notaris ……………………………… en mijn notaris ………………………… hadden een verkoopsovereenkomst opgesteld die stoelde op valse volmachten. Dus duidelijke schriftvervalsing. En zo mijn villa verkocht zonder mijn toestemming. Ik heb nooit zo een document ondertekend want de handtekening die op die volmacht stond was niet meer de handtekening waarmee ik al jaren anders tekende. Dus vals.

Ik dien klacht in bij de Orde van Notarissen te Antwerpen met op dat moment Notaris Michielsen als voorzitter (2000). Ze hebben me zelfs ontvangen om mijn beklag te doen. Hij zou het onderzoeken. Na twee maanden ontvang ik een brief van de Orde van Notarissen, met de vermelding dat het niet kan dat twee notarissen schriftvervalsing zouden plegen en dat met deze melding het dossier gesloten was. Hier moest ik het mee doen. Ik heb drie verschillende advocaten gehad, geen één die meegeholpen heeft of ook maar een klein beetje werk heeft van gemaakt. Ik heb drie verschillende notarissen gehad, geen één die er iets mee gedaan heeft. Mijn laatste notaris ……….… uit Antwerpen raadde me zelfs af om een procedure te starten tegen één van deze notabelen, want dat zou nog eens jaren kunnen aanslepen met alle gevolgen van dien.

Zelfs één van deze notarissen, heeft me eens gezegd, dat als ik een klacht tegen hem zou indienen, dat hij me dan nog wel een dikke Mercedes zou afhandig maken.

Na jaren is dan de vereffening en verdeling opgestart. Een lijdensweg.

Ik heb dus ook geen verdere stappen ondernomen en nu zijn de zaken allemaal achter de rug, met het gevolg dat de vier onroerende eigendommen allemaal verkocht zijn, waar ik niets meer van heb kunnen recupereren. Alles is naar de tegenpartij gegaan en aan intresten. Ik heb nog enkele euro's gekregen. Een aalmoes.

Ik heb in die tijd naar de Gazet van Antwerpen, naar de Eigenaarsbond en ook naar Testaankoop geschreven, maar ik heb nooit enige reactie of een antwoord teruggekregen. Er is geen enkele instantie die je helpt. Voor mij zijn Notarissen en advocaten maffia en dieven in een maatpak.

Ik ben bestolen en bedrogen. Zulke mensen krijgen iedereen klein. Ik ben dan ook verplicht geweest om te verhuizen en bij in te gaan wonen omdat ik het anders financieel niet meer aankan.

Mijn familie is volledig uit elkaar gevallen door reden van deze notarissen. Ik heb twee zonen die ik nooit meer zie. Deze hebben juist hetzelfde als jullie dochters het grote geld gevolgd. Met het gevolg dat ik ook geen enkel kleinkind ooit gezien heb.

Nu is mijn vraag of de mogelijkheid niet bestaat, en of dit volgens de wet wel kan, om een lijst aan te leggen van " negatieve notarissen "? Zodat we een volgende keer weten bij wie we wel kunnen aankloppen voor serieuze hulp. Of een lijst van positieve en eerlijke notarissen, als die er al zijn? Of kunnen we niet eens met al die gedupeerde mensen zoals wij, te gaan betogen in één of meerdere Vlaamse steden, voor één of ander ministerie? Ik ben alleszins kandidaat.

Beste Jos en Jo, ik doe deze reactie per brief, omdat ik enkele namen heb vernoemd, en omdat ik niet zo vertrouwd ben met berichten op het internet te zetten!

Ik hoop dan ook dat ik jullie hiermee een kleine steun en hulp heb aangeboden…

Vriendelijke groeten,

Lucas Wouters.

119 *

Van: lutgard.jacobs1@telenet.be [mailto:lutgard.jacobs1@telenet.be]
Verzonden: maandag 17 februari 2014 15:20
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: Uitzichtloze toestand wat betreft boedelscheiding zelfs met vooropgestelde compromissen.

Geachte hulpverleners, in het bijzonder voor de uitzending panorama,

Ik ben zo blij en verheugd te weten dat er mensen zijn zoals jullie die stil staan bij hogere instanties zoals advocaten notarissen en rechters, die eigenlijk een uitkomst moeten bieden aan noodlottige eindeloze langdurige procedures.

Het is een uitzichtloze situatie als men er in verslonden raakt en er geen uitweg is tot bevrijding,.. zelf met vooropgestelde compromissen.

Uitzichtloos betekent letterlijke en figuurlijk uitzichtloos, ja... voor zover kan er een psychologische spel gespeeld worden tot een van beidde partijen het begeeft of opgeeft, en dat is net wat een tegenpartij wenst, om al de macht naar zich toe te trekken.

Waarheid komt hier niet aan de orde, er word gezegd "iedereen heeft zijn waarheid" voor mij is er maar één waarheid en dat is zoals het is geweest.

Wat als leugens zegevieren ? een ieder individu  weet wanneer hij liegt of bedriegt.

Roekeloze gedachten die een negatieve sluier dragen zorgen altijd voor verdeeldheid.

Er wordt mij steeds in de oren gezegd, "dat degene die het hards kan liegen en bedriegen altijd zal overwinnen in het gerechtssysteem."

Bangelijk om te horen, opstand in jou geestelijk nuchter denken, hoe kan de leugen ooit aan banden worden gelegd zodat deze machtsstrijd eens en voor altijd tot de eeuwen oude realiteit behoort.

Advocaten pleiten voor de macht van hun partij, niet voor rechtvaardigheid van het rechtssysteem.Wat als je voor jezelf een weg hebt ingeslagen naar de wet van het licht, het geweten, oprechtheid, eerlijkheid, liefde enz..., en je komt tussen twee advocaten te staan die deze regel niet in hun wetboek hebben staan, dan ben je gedoemd om te sterven, er zijn geen overlevingskansen, tenzij er een mirakel gebeurd, of dat die ene God van ons allen hemel en aarde zal  laten beven trillen zodat het systeem op het allerlaatste uit elkaar zal spatten, om ons alsnog wakker te schudden. Ik zelf ben in zo' n noodlottige V-echtscheiding terecht gekomen, en stelde voortdurend compromissen voor om van een V-scheiding naar Vrede-liefhebbend-scheiding over te gaan.

Helaas heeft het lot tot op heden daar anders over beschikt.

Door deze uitzichtloze situatie van één persoon in dit geval mijn ex-man, hebben advocaten notarissen vrederechter en rechters ongewild hier alle voordeel aan gehad door deze langdurige procedures van toenemend uitstel en nog eens uitstel dat al meer dan 7 jaar aanhoud en nog altijd uitzichtloos is.Ik zelf heb verschillende advocaten gehad wat zeker niet in mijn voordeel heeft gewerkt, met het psychologische deel vanuit een gebeurtenis werd gewoonweg geen rekening mee gehouden.

Het deed mij nadenken met welk rechtssysteem wij eigenlijk te doen hebben.

Er werden in het verleden voortdurend fouten gemaakt die ik als leek niet kon weten, waardoor de ene advocaat naar de ander advocaat de fouten door verwees ik heb er veel uit geleerd de afgelopen jaren maar ben uitzichtloos.

Notaris Ghislaine Eerdekens die door het gerecht was aangesteld als boedelverdeling heeft er naar mijn inzien alles aan gedaan om tot een goed akkoord te komen zowel voor roerende als onroerende goederen, maar mijn ex-man stak psychologisch steeds stokken in de wielen door uitstel en nog eens uitstel jaren gingen daardoor voorbij.

Uiteindelijk krijgt Notaris Eerdekens voor 80% alle zaken opgelost, maar het blijft niet lang duren, mijn ex-man dagvaart plotseling de Notaris; hierdoor ontstaat er weer uitstel.

De rechtbank geeft mijn ex-man geen gelijk en Notaris Eerdekens mag zijn werk verder zetten.

Daarna gaat mijn ex-man in Hoger Beroep, op dat moment ben ik aan het overschakelen naar een ander advocaat Mstr. Ludwig Sol deze heeft mijn dossier van het verkeersongeval behandeld.

Daar mijn ex-man nog geld wilde innen van mijn verkeersongeval, was dit naar mijn inzien een goede beslissing mits voorafgaande fouten van de vorige advocaten. Op dat moment stond ik wel in een zwakke positie in deze deze overgang. Het Hof van Hoger Beroep heeft dan de beslissing genomen een andere boedelnotaris aan te stellen Mstr.Toffs, van daar dat alles weer opnieuw herbegint.

Ik ben momenteel al voor de derde maal bij de Notaris Toffs geweest, weer een compromis voor gesteld waarvan mijn advocaat niets had doorgegeven. Ik had een volmacht opgemaakt voor mijn zorgbemiddelaar om in mijn plaats te gaan, dit als mijn ex-man niet op de compromis zou ingaan heb tot op heden nog geen gehoor. Er werd steeds geen rekening gehouden met mijn lichamelijke klacht (ruggenmerg beschadiging, waardoor mijn spieren spastische samentrekkingen hebben gekend met heftige stroomstoten) vandaar moet ik mij zowel geestelijk als lichamelijk goed onder controle houden en te veel stress vermijden.

Momenteel ben ik uitzichtloos in het gehele systeem dat maar geen uitkomst bied.

Door deze lange procedure begint men stilaan wel door te krijgen dat mijn ex-man geen gewoon iemand is, vooral Notaris Eerdekens weet wie hij is. Hij zegt "een man met een gespleten tong" hij weet psychologisch er goed op in te spelen en mensen een rad voor ogen te houden, zoals een psychopaat ook altijd een stapje vooruit is in zijn spel.

Aan Notarissen, Advocaten, Rechters, Vrederechters wil ik het volgende mededelen wees AUB waakzaam als een psychopaat aan het werk is om zijn macht uit te oefenen, hij speelt een spel en blijft dat spelen tot een 'bewust' persoon aan de alarmbel trekt, dan pas zal zijn spel ten einde zijn, en vaak word men daar te laat van bewust: dit is een les in het spel naar een hoger bewustzijn.

Ik ben blij dat ik deze hartenpijn van mij heb mogen schrijven, dat er mensen klaar staan met een luisterde oor. Momenteel is mij de hulp ingeroepen van Reling, Psychologische mensen (psychiater): ongelooflijk hoe deze mensen oprecht met je medeleven heel bewust zonder medicatie gewoon puur natuurlijk met gezag. Voor mij kunnen deze mensen niet genoeg in het daglicht geplaatst. Zonder de psychologie zijn wij niets, omdat alles psychologisch werkt zowel voor de dader als voor het slachtoffer.

Ik hoop alsnog dat ik snel bevrijd mag worden uit deze uitzichtloze situatie, zodat ik mijn spiritueel werk verder mag afwerken. Zo niet zal ik niet langer meer van deze wereld zijn.

Dank voor het lezen van deze brief.

Met vriendelijke groeten, Lutgarde Jacobs.

120 *

Van: …
Verzonden: zaterdag 15 februari 2014 14:21
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp:

Beste,
hierbij stuur ik u mijn ervaringen met notarissen in Tervuren, naar aanleiding van een erfenis en dit na het zien van de reportage op TV.  Ik hoop u en vele anderen hiermee een dienst te bewijzen. Vriendelijke groeten…

JP D

De erfenis.

Er werd me altijd gezegd dat ouders hun kinderen niet meer kunnen onterven. Niets is minder waar! Mijn vader was een tiran die in ons gezin alles alleen besliste en geen tegenstand duldde. Zijn wil was wet! Hij eiste o.a. dat ik net als hij architect zou worden om hem op te volgen en zijn bureau over te nemen en bovendien zou ik nog zeven jaar moeten werken en mijn loon aan hem afstaan.

Omdat ik dit niet kon waarmaken, leraar werd en met mijn verloofde een eigen gezin wou stichten en apart wou wonen, was hij razend en zeker toen we zeiden dat we wilden trouwen. Hij zou vanaf nu alles doen om mij te onterven en mij en mijn echtgenote uit de familie te weren.

Mijn twee zussen zouden vanaf dan alle gunsten krijgen. De oudste zus kon de grond naast het ouderlijk huis voor een spotprijs ‘aankopen’ door maandelijkse stortingen zonder intresten te moeten betalen. Daarna tekende mijn vader kosteloos de plannen voor hun huis dat ze op die grond bouwden waardoor ook een deel van de grond van de ouderlijke woning met garage werden opgenomen in het plan, waardoor de oorspronkelijke grond kleiner en minder waard werd.

Mijn andere zus kon op die manier goedkoop het bos aankopen in Barvaux, waar ik jaren had gewerkt om het op te kuisen. Later verkochten zij en haar man dat vele malen duurder.

Daarna, na de dood van mijn vader, wou mijn oudste zus dat het ouderlijk huis werd verkocht en mijn moeder het geld zou houden om in en klein vertrek boven hun huis in te trekken en ik zou ‘mee’ moeten betalen elke maand voor haar verblijf. Ze stuurden rekeningen voor vernieuwing van het dak en de stoep en verwarmingsketel en zelfs de kosten voor hun verbouwing (die er nooit kwam).

Ik moest bij notaris ……………… in Tervuren komen die me de akte voorlas en zei dat de grond een ‘schenking’ was aan mijn zus, terwijl er mij werd gezegd dat het een verkoop was. Ik vroeg om dat te veranderen voor ik zou tekenen. Hij schreef in potlood er bij dat het een verkoop was. Ik zei dat ik weigerde te tekenen zolang dat niet in inkt er bij stond. Ze waren razend kwaad op dat bureau op mij! Later moest ik naar Brussel voor de verkoop van het bos.

Voor de verkoop van het huis moest ik naar een andere stad. Het voorlezen van de akte was bijna onverstaanbaar omdat mijn twee zussen aanhoudend luidop de zitting stoorden.

Toen kwam mijn moeder te sterven en na de begrafenis belde de bank Fortis in Wezembeek-Oppem me dat ik met mijn twee zussen naar hen moest komen om de rekeninguittreksels na te kijken. Mijn oudste zus belde me dat het niet de bank was maar de notaris, nu opvolger ……………. in Tervuren, die alles zou regelen. Ik heb dit uittreksels nooit mogen zien, ook nu niet. Die werden zorgvuldig bijgehouden door mijn oudste zus zodat ik zeker niets kon nakijken.

Daar kreeg ik te horen dat mijn zussen zeven achtsten zouden erven, ik één achtste en dat ze bovendien allebei een ‘levensverzekering’ hadden gekregen van elk 80.000 euro. De vrouw die dat voorlas en mijn zussen beweerden dat dat de laatste wilsbeschikking was van mijn ‘demente’ moeder. Niets stond op papier, zuiver mondeling. Ik begreep toen pas dat ze ons al 35 jaar hadden belogen, bedrogen en bestolen. Notaris … die me al ettelijk keren voor niets had laten komen naar Tervuren, vanuit Tienen, lachte me vierkant uit toen ik zei dat ik dacht ze niemand meer konden onterven: ‘Wie heeft dat gezegd?’. Ik zei dat er een website bestond van de notarissen waar dat klaar en duidelijk in stond. Dat vonden ze belachelijk.

Wij gingen te rade bij een advocaat en die wist een kleine vergoeding in de wacht te slepen, een peulschil t.o.v. wat mijn zussen bleven eisen en ook verkregen. Ze bleven het verhaal ophangen dat ik niet naar mijn moeder omkeek toen ze in het rusthuis verbleef.

Toen de reportage kwam op TV wist ik dat ik moest reageren op uw website. Ik zou nog veel meer kunnen vertellen maar dit is het verhaal in het kort. Ik hoop hiermee ‘iets’ te kunnen doen aan de onrechtvaardigheid en de wanpraktijken van bepaalde notarissen die zichzelf als almachtige alleenheersers zien…

JP D

121 *

Westerlo, 21 februari 2014

WWW.NOTARISSEN-EVALUATIE.BE

Geachte,

Ik heb uw uitzending van Panorama van 30 januari 2014 bekeken en heb vastgesteld dat ook ik behoor tot de groep personen die door notarissen niet correct en rechtvaardig behandeld werden.

De erfeniszaak van mijn langstlevende overleden moeder Justina ( Bertha) Van Gelder, is na 13 jaar nog steeds niet opgelost.

De eerste notaris, Marc Verlinden uit Tongerlo-Westerlo, persoon waar moeder haar laatste testament heeft laten opmaken, presteerde het om na 4 jaar nog steeds geen resultaat op papier te kunnen of willen zetten. Erger nog, hij was de persoon waaraan moeder gevraagd heeft, net voor haar overlijden, om de nodige opvragingen te doen in verband met haar zicht-, bank- en spaarrekeningen omdat moeder niet meer in het bezit was van uittreksels hieromtrent.

Haar jongste zoon Stanny Gebruers, had volmachten over die rekeningen van haar afgedwongen. Hij heeft ook geld afgehaald tijdens de periode van 6 april 1999 tot aan haar overlijden op 24 februari 2001, periode die moeder bij ons thuis in Westerlo heeft doorgebracht en waarvoor de notaris geen enkele vergoeding heeft toegekend ondanks de bewijslast die wij hieromtrent aan hem hebben bezorgd.

Ondanks de ingetrokken volmacht kon mijn broer Stanny via een Bankcard nog steeds niet alleen geld afhalen maar ook de uittreksels van haar rekeningen bij de Generale Bank - later Fortis - voor haar neus wegkapen. Deze bank heeft moeder er nooit attent op gemaakt van het bestaan, laat staan bezit van deze bankcard, ook niet toen ze de volmachten van haar zoon Stanny over haar rekeningen introk.

Ik heb dit aan de hoger genoemde notaris laten weten, evenals de ontvreemding van moeders eetkamer ter waarde van 350.000 BF. Het ontvreemden ervan gebeurde tijdens de door de notaris opgedragen ontruiming van de woning na haar overlijden.

Volgens de notaris M. Verlinden had moeder rekeningen, bij zowel de Generale Bank als bij de Record-bank.

Deze notaris heeft zelfs de aankoopbewijzen van groeikasbons ter waarde van 2.830.000 BF kunnen bemachtigen. Volgens de uitspraken en geschriften van mijn moeder, werden deze kasbons van haar bij de aankoop ervan, van haar afgenomen en meegenomen door haar jongste zoon Stanny. Volgens moeders uitspraak en geschriften bevonden ze zich in de huiskluis van Stanny's woning in Emblem.

Echter, noch de bankrekeningen van Generale Bank, noch de kasbons, komen voor in de aangifte van nalatenschap opgesteld door notaris Marc Verlinden dd. 17 juli 2001. De Record-bankcijfers die de notaris wel weergeeft in de aangifte van nalatenschap komen ook niet overeen met de aan hem gestorte bedragen van Record-bank.

Wij ( mijn broer en ik ) hebben destijds gewoon de door de notaris Marc Verlinden opgestelde aangifte van nalatenschap, in goeder trouw getekend zonder van de onvolkomenheden op de hoogte te zijn.

In 2013 ben ik door de ombudsman van de banken maar eerst in kennis gesteld van het feit dat moeder bij haar overlijden nog maar één bankrekening had bij het toenmalige Fortis ( voorheen Generale Bank ). Wat is er gebeurd met de overige Generale Bankrekeningen? In rook opgegaan?

Na 4 jaar vergeefs wachten ben ik naar een advocaat gestapt. Deze heeft de rechtbank gevraagd een boedelnotaris aan te stellen. Het werd notaris Jos De Roeck uit Deurne. Maar kort na diens aanstelling overleed mijn broer.

Mijn echtgenote en ikzelf kregen zelfs geen overlijdensbericht van zijn echtgenote of van zijn beide kinderen ( waarvan wij nochtans suikernonkel en -tante, peter en meter van zijn ). Ikzelf, noch mijn echtgenote stonden in de doodsbrief vermeld, en werden ook niet op de begrafenis uitgenodigd.

De door de rechtbank aangestelde boedelnotaris Jos De Roeck heeft ons, ondanks menige protestbrieven, 15 maanden laten wachten alvorens er een eerste contactvergadering werd belegd.

Deze notaris heeft mij misleid in verband met de betalingen van de onroerende voorheffingen. Daardoor heb ik als oudste erfgenaam steeds deze rekeningen toegezonden gekregen. Telkens weer ben ik naar het notariaat Jos De Roeck gegaan met de vraag deze betaling in orde te brengen. Hij heeft NOOIT één rekening ervan betaald. IK kreeg de boete toegestuurd. Daarom heb ikzelf persoonlijk contact genomen met de dienst Financiën in Aalst. Daar heeft men een splitsing opgesteld voor de beide erfgenamen. Daarna kwam ik toevallig te weten dat ik deze taks niet hoefde te betalen omdat de erfeniszaak nog steeds lopende was. Met de bewonerskaart van de gemeente BORGERHOUT (Antwerpen) en een brief van het notariaat Jos De Roeck dat de erfeniszaak nog lopende was, werd ik, voor mijn aandeel, door de betrokken dienst van Financiën in Aalst vrijgesteld van betaling.

Eerst op 22 oktober 2010 vergewaardigde de boedelnotaris Jos De Roeck zich, een staat van vereffening en verdeling op te stellen. Een klucht! Echt een notaris onwaardig. Van vakkennis geen sprake! Gewoon wat cijfers op een hoop gegooid! De reactie van mijn raadsman: " Je hebt méér dan waar je recht op hebt, ik ga er niet op reageren, laat dat maar aan de andere partij over ".

Ik heb toen maar zelf een verweerschrift tegen de hiervoor genoemde staat van vereffening en verdeling opgesteld en overhandigd aan mijn raadsman met de vraag mijn visie over de opgestelde staat van vereffening en verdeling van 22.10.2010 aan de betrokken partijen over te maken. Niets gebeurde er.

Daarom heb ik op 1 april 2011 mijn klachtenbundel, tegen ontvangstbewijs overhandigd aan notaris Jos De Roeck, aan het Genootschap van Notarissen van de Provincie Antwerpen, alsook aan de Benoemingscommissie van de Notarissen te Brussel.

Zeven jaar na de aanstelling van de boedelnotaris heb ik via mijn advocaat de vervanging van deze nietsdoende boedelnotaris aangevraagd.

Door de intense samenwerking tussen boedelnotaris en de advocaten van de erfgenamen is dit project vakkundig ook door mijn eigen advocaat in de grond geboord.

Het notariaat Jos De Roeck, inmiddels omgedoopt in De Roeck & De Roeck, heeft noch meester Raeymaekers, mijn raadsman, noch mij van de naamsverandering ervan in kennis gesteld, ook niet van het feit dat notaris Jos De Roeck in pensioen was gegaan.

De rechter oordeelde dat wij de verkeerde man - Jos De Roeck - als boedelnotaris wilden vervangen en dus eigenlijk een nieuwe aanvraag voor vervanging op naam van zijn opvolger dienden op te stellen.

Mijn advocaat had dit zogezegd niet zien aankomen op dat ogenblik en heeft dus een tweede aanvraag tot vervanging van de opvolger Geert De Roeck ( de zoon van de notaris ) gedaan. Op de volgende zitting van de rechtbank was hij, mijn raadsman, zelf niet aanwezig. Hij stuurde een stagiair die van de zaak niet op de hoogte was en bijgevolg de rechter niet te woord kon staan.

De rechtbank gaf de nieuwe boedelnotaris ( Geert De Roeck ) de kans om alsnog een nieuwe akte van vereffening en verdeling op te stellen. Dus geen vervanging!

Met een aangetekend schrijven werd ik uitgenodigd om deze nieuwe akte van vereffening en verdeling te komen ondertekenen.

Groot was mijn verwondering toen deze notaris weerom de tekst van zijn voorganger Jos De Roeck door de erfgenamen liet ondertekenen onder het mom van kennisname. Ik protesteerde.

" Mijnheer, U hebt de keuze ofwel tekent u, ofwel roep ik op uw kosten een door de rechtbank aangeduide notaris ( notaris Dens uit Antwerpen) op, om in uw plaats dit document te komen ondertekenen" was de repliek van boedelnotaris Geert De Roeck die ik te horen kreeg. De aanwezige stagiair van mijn raadsman heeft geen enkel woord geuit. Hij heeft noch de notaris, noch de tegenpartij, noch mij ervan op de hoogte gebracht dat meester Luc Raeymaekers uit Westerlo al enkele dagen ontslagnemend was.

Het aangetekend ontslagschrijven van meester L. Raeymaekers kon ik maar eerst deze zitting op het postkantoor afhalen. Ikzelf ben noch door de stagiair, noch door meester Raeymaekers zelf, van dit vrijwillig ontslag tijdig in kennis gesteld.

Daardoor was ik op de zitting van 27 maart 2013 zonder juridische bijstand. De stagiair was helemaal niet op de hoogte van de zaak en was enkel ter plaatse om nog niet overhandigde stukken af te geven.

Deze documenten ( bewijslast ) dienden al een week in het bezit te zijn geweest van betrokken notaris Geert De Roeck van het notariaat De Roeck & Goossens. Weerom een naamsverandering van het notariaat!

Daardoor zijn deze te laat ingediende stukken door de aanwezige erfgenamen niet ondertekend en ook niet als bewijslast voor mijn standpunt aanvaard geworden. Een ramp voor mij.

Ondanks mijn verzoek aan mijn raadsman I. Raeymaekers, alsook aan mijn vraag aan notaris Geert De Roeck om een schrijven te richten aan het college van de Burgemeester van de stad Antwerpen om kwijtschelding te bekomen van de gevorderde leegstandstaksen op de ouderlijke woning hebben zij geen gevolg gegeven, alhoewel de notaris hiertoe verplicht is volgens artikel 39 dat u in uw uitzetting citeerde.

Op 27 maart 2013 stelde boedelnotaris Geert De Roeck een op proces/verbaal van beweringen en zwarigheden op. Weerom een klucht! Echt een notaris onwaardig. Van vakkennis geen sprake! Gewoon wat cijfers op een hoop gegooid!

Welke zin heeft het nog om hierop weer mijn bedenkingen op papier te zetten en te overhandigen aan het Genootschap der Notarissen van de Provincie Antwerpen en de Benoemingscommissie der notarissen te Brussel? Als het toch niet gelezen of au sérieux genomen wordt. Wat kan ik dan verder nog doen ? Wat zou u mij aanraden ? Ik hoop dat U mij raad kunt geven. Ik zie het niet meer zitten! Weerom een proces inspannen met een mogelijke duurtijd van 9 jaar? Weerom al die miserie! En dat op onze leeftijd?

Als u wilt weten op welke wijze mijn moeder de te grabbel vergooide centen heeft verdiend, wil ik u enkele tips geven:

- Bekijk het artikel " De lange mars van moeder Bertha " in de Gazet van Antwerpen, dd 3 en 4 december 1994 van Johan Lamoral.

- Bekijk de uitzending van Jan en Alleman, Titel: Het bloemenvrouwtje van Antwerpen. Programma van Jan van den Bosch, The Company - Media Produkties.

- Bekijk de uw VRT - Afrit 9 - filmopname. Titel : Bertha, het bloemenvrouwtje van Antwerpen.

Enkele bedenkingen:

- Waar is de intrest gebleven van de zolang in bezit geweest zijnde bedragen van kasbons en verkoop ouderlijk huis ?

- Zijn ze weggemoffeld ? Zo ja, door wie ?

- Waar zijn de bedragen van verkeerd ingeschreven banksaldo's ?

- Waarom moet een notaris geen boekhouding kunnen voorleggen en verantwoorden ?

Wanneer het notariaat, zoals het bij ons is, vervangen wordt door ambtenaren van gewest of staat, zoals dat nu al in ons omringende landen wordt toegepast, dan geeft dat meer kansen op een eerlijker en rechtvaardiger vereffening en verdeling van een erfenis. Als er bovendien ook nog termijnen op geplakt worden, dan is dit een winstpunt voor de rechtzoekende erfgenaam.

Het gewest of staat betaalt de aangestelde ambtenaren ( gewezen notarissen of nieuw aangeworven afgestudeerde notarissen) maar het geniet dan ook wel van de opbrengst van het werk dat deze ambtenaren verzetten. Ongeacht de tijdsduur die een werknemer in zijn af te werken dossier heeft moeten steken. Het zal de staatskas winst opleveren. En in geval van conflicten is er een wederwoord en / of een beteugeling mogelijk. En heel belangrijk: er is een minister verantwoorde­lijk voor het door zijn ambtenaren afgeleverde werk.

Met de meeste hoogachting,

Jozef Gebruers

Ansfriedstraat 3

2260 Westerlo

 122 *

Van:

Verzonden: donderdag 30 januari 2014 23:02

Aan: notarissenevaluatie@telenet.be

Onderwerp: Mijn ervaring met notarissen

Geachte,

Ik heb met veel aandacht de uitzending van deze avond in Panorama gevolgd.

Ik heb geen woorden op dit ogenblik, gezien ikzelf ook in handen van zo'n mensen zit.

Maar ik kom hier eerstdaags op terug met mijn ervaringen, ik kan niet anders zeggen dat ze gangsterpraktijken hanteren. Men raakt gefrustreerd van die machteloosheid... dat maakt iemand kapot!!

Een van de volgende dagen stuur ik jullie mijn wedervaren of komen jullie ook bij de mensen zelf?

Ik zou alle medewerking verlenen om die schrijnende toestanden te 'helpen veranderen'.

Ooit moet dit toch gestopt kunnen worden.

Met vriendelijke groeten.

Verstuurd vanaf mijn iPad=

123*

Deze reactie op de uitzending "De notaris verdeelt" werd toegestuurd

rechtstreeks aan mevrouw Phara De Aguirre.

30/01/2014 22:45

Mevrouw De Aguirre,

Een reactie op de uitzending notarissen, dit omdat ik uw e-mailadres niet heb gevonden. Waarom in dergelijke reportages niet de namen vermelden. Ik denk dat u al die mensen met hun problemen zou kunnen helpen. Die notarissen zouden vanaf dan misschien snel reageren of misschien veel minder cliënten krijgen, wat een goede reactie zou kunnen zijn op hun verwerpelijke houding.

Groeten, Johan Remmerie

124 *

Zaterdag 8 maart 2014

Aan notarissen-evaluatie

Vanwege … (naam bekend bij notarissen-evaluatie)

Ik wil hier ook mijn ongelofelijke ervaring met een oneerlijke notaris uit mijn streek met de bevolking delen. Als landbouwer kwam een deel van mijn landerijen te koop. De eigenaar, een rijke stinker uit Brussel was bereid een compromis te sluiten met mij als zittende ondernemer (pachtwet). Daartoe overhandigde ik aan de aangestelde notaris tegen kwijting het vereiste voorschot ten bedrage van 10% of 40.000 euro. Ietwat ontegensprekelijk voor de doorsnee mens een bom geld was 20 jaar geleden.

Alhoewel ik me ervan verzekerde dat de aankoop van bedoelde landerijen zo goed als rond was, had ik me toch misrekend. Mits het voorstel om een compromis te sluiten met de eigenaar en ik het voorschot reeds had overgemaakt aan diens tussenpersoon, zijnde de notaris, viste ik toch achter het net. Dientengevolge ging ik het geld met mijn kwijting in de hand terughalen bij de notaris. Maar die beweerde zonder blozen en zonder over een bewijs te beschikken, dat hij het geld reeds had teruggeven aan mij. Stelt u voor, ik stond aan de grond genageld.

Er was voldoende bewijs voor handen volgens de notaris aangezien het bedrag waarover sprake in zijn boekhouding stond genoteerd onder de rubriek uitgaven. Daarin stond echter niet vermeld aan wie hij het geld had afgegeven. Dat deed er volgens hem eigenlijk niet toe. Want het bedrag hoorde enkel mij toe en niemand anders. Dus had ik volgens de notaris die 40.000 euro onbetwistbaar teruggekregen.

Alsof de opgelopen ontgoocheling nog niet groot genoeg was, deed diezelfde psychopaat van een notaris mij achteraf, onwaarschijnlijk maar waar, nog een strafrechtelijk proces aan op grond van afpersing. Een onderzoeksrechter kwam erbij te pas. Maar gelukkig ging de raadkamer van in beschuldigingstelling er niet verder op in en verklaarde de zaak onontvankelijk.

Ondertussen had ik ook niet stilgezeten. De notaris moest voor de Rechtbank van eerste aanleg verschijnen. Het verdict luidde dat ik de centen wel degelijk had teruggekregen aangezien de notaris er nota van had genomen in zijn boekhouding. Bovendien werd ik in het vonnis terecht gewezen voor mijn oneerbiedige handelswijze. Naar zijn onredelijke mening moest ik me schamen om een onberispelijk persoon als een notaris voor de Rechter te slepen. Het was ook de reden waarom diezelfde Rechter mij als natrap nog een boete van 2.500 euro aansmeerde.

Door toedoen van het strafrechtelijk proces dat de notaris mij had aangewreven, kreeg ik gelukkig wel inzicht in sommige van zijn documenten. Daaruit kwam vast te staan dat de notaris het geld had overgemaakt aan de eigenaar. Uit een brief van de notaris bleek namelijk dat door hem de vraag werd gesteld aan de eigenaar wat hij met de door mij afgegeven centen moest uitrichten.

De eigenaar had de notaris ervan overtuigd  dat dit geld aan hemzelf  moest toekomen aangezien er een compromis in voorbereiding was.

Vervolgens liet ik niet na de eigenaar juridisch aan te pakken. Omdat hij zonder meer met het geld was gevlucht zonder dat ik er iets voor in de plaats had gekregen. Tenslotte de besproken landerijen waren aan iemand anders verkocht, die wellicht meer had geboden dan ik.

Ofschoon het niet anders kon dan dat de eigenaar van de landerijen, die ten onrechte mijn geld had opgestreken, zou veroordeeld worden tot teruggave, zag de Rechter daar van af.

Ikzelf zou die 40.000 euro door bemiddeling van de notaris aan de eigenaar vrijwillig hebben overgemaakt voor een of andere dienstverlening die hij aan mij had verstrekt. Temeer de eigenaar beweerde dat hij voor de verkochte landerijen in totaliteit niet meer en niet minder had ontvangen dan het overeengekomen bedrag met de nieuwe eigenaar. Gekker kan niet meer!

Met de moed der wanhoop ging ik toch in beroep tegen het bizarre vonnis van een rechter die ziekelijk van het ware recht was afgeweken. De lijdensweg duurde al meer dan 15 jaar en er moest nu nog eens vijf jaar gewacht worden voor het dossier opnieuw onder de loep kon genomen worden.

Pas verleden jaar in 2013 is het doek gevallen op de Rechtbank in Brussel. Over de ganse lijn heb ik uiteindelijk gelijk gekregen. Maar daar ging wel een onvoorziene en bijna ondraaglijke lijdensweg, een marteling die 4 procesgangen lang heeft geduurd en een nagenoeg onbetaalbare factuur aan vooraf.

En dat allemaal omdat meneer de notaris een bevoorrechte positie bekleedt in onze maatschappij, wat hem voor het gerecht zo goed als onschendbaar maakt. Maar ondertussen gaan vele families er aan kapot. Maar daar heeft justitie blijkbaar geen boodschap aan.

 125 *

Bron www.seniorennet.be.

Geplaatst op: maandag 10 maart 2014, 16:36 

Onderwerp: Notarissen en hun ongeschreven wetten ...

 

Indachtig het gekende spreekwoord: "De kat bij de melk zetten ..." is het misschien begrijpelijk dat wie grote geldsommen moet versassen vroeg of laat voor de verleiding staat deze sommen in eigen zak te bewaren ...

Hiervoor heb je natuurlijk "ongeschreven wetten" nodig, sinds tientallen generaties vroom bewaard en met magistraal succes toegepast door bank (zwijgplicht en omissie, dus obstructie) en notariaat (witteboordencriminaliteit).

In die zin is het voor sommige notarissen en handlangers interessant onverdeeldheid in stand te houden, ja zelfs onenigheid te scheppen daar waar er geen bestond, al was het maar om sommige geldsommen wat langer dan nodig op hun derdenrekening te houden.

Of neem nu de zogenaamde "stromanconstructie" om er slechts ééntje te gaan noemen ...

Neem het geval van mevrouw X, waarvan huis en grond uitsluitend op haar naam stonden, beschermd door een huwelijkscontract ...

Hoe geraakt ex-echtgenoot aan roerend en onroerend goed van zijn ex-echtgenote? Heel eenvoudig: stap binnen bij de heer notaris!

Hij zal de dame voorstellen, tegen de kostprijs van 2000 euro, eerst een overbodige acte van hypotheek op te stellen, zogezegd om het geld aan haar moeder over te maken (die er zelf btw niets van af weet) ... planning van een handlichting dus ... eerste tactiek!

Zijn confrater notaris zal ondertussen benaderd zijn geworden door de ex-echtgenoot: beiden hebben een stroman gevonden, die "het huis gaat kopen" ...

De verkoopster verschijnt op de dag van verkoop bij de twee "officiërende" heren notarissen. De eerste houdt een handlichting klaar ter uitvoering van de overbodige hypotheek en handlichting, de tweede heeft een ander toneelstuk bedacht.

Zo gauw stroman en verkoopster hebben getekend in de acte, wordt de dame zonder pardon, zonder geld en zonder kopie van de acte op straat gezet: als reden krijgt zij te horen "dat haar ex beslag heeft laten leggen op de gelden uit deze verkoop", zonder schriftelijke betekening aan haar via deurwaarder.

Nauwelijks is deze dame op straat gezet, of haar ex komt uit een zijkamertje te voorschijn en ruilt hij de plaats in van de koper met zijn stroman. Binnen het halfuur verandert de identiteit van de koper: het huis staat nu ingeschreven op naam van een "naamloze vennootschap" of "bvba" van deze ex-echtgenoot zonder dat de dame hiervan op de hoogte wordt gebracht.

Een paar dagen later wordt zij uit haar huis gezet door haar ex, die er zich op "wettelijke wijze" komt vestigen onder de dekmantel van een nv of bv!

Dank U, mijnheer de notaris!

 126 *

Van:
Verzonden: vrijdag 21 maart 2014 16:04
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: Erfenisdossier ligt al jaren stil

Beste,

Ik belandde op jullie website na de Panorama-reportage. 

Ik juich het initiatief enorm toe omdat ik nu al enkele jaren op de afhandeling van de nalatenschap van mijn vader wacht.

In 2010 is mijn vader overleden. Het dossier van de nalatenschap is in handen van een notaris uit Leuven. Het is nog altijd niet afgehandeld. Mijn zus en ik hebben al talloze keren contact opgenomen met de notaris voor een stand van zaken. Telkens luidt het dat het dossier 'opnieuw opgestart' moet worden of 'op zijn bureau' ligt. Zo wacht hij al drie jaar op de uittreksels van mijn vader zijn bankrekening. Meestal is de notaris afwezig en belooft men ons dat hij zal terugbellen. Wat dan niet gebeurt. Omdat ik ook op mijn laatste aangetekende brief geen antwoord heb gekregen (of jawel, de notaris antwoordde: "Weet u wel hoeveel aangetekende brieven wij krijgen."), hebben wij ons gericht tot de Provinciale kamer der notarissen in Leuven. Sindsdien is er eigenlijk niets veranderd.  

De notaris verzaakt aan zijn informatieplicht. Dat wordt trouwens min of meer bevestigd door het kantoor zelf, aangezien de medewerkers ons bij elk contact overladen met tonnen begrip. Volgens ons is dat 'begrip' eerder een gebrek aan respect en een aanfluiting van het Belgische rechtssysteem.  

Ik nam al verschillende keren contact op met de Kamer der Notarissen en de Beroepscommissie. Die fungeren enkel als doorgeefluik.  

Met vriendelijke groeten…

PS: U mag mijn getuigenis opnemen, maar wel volledig anoniem.

Ik kan nog meer informatie geven.

127 *

Van: Ronny Cousaert [mailto:cousaertronny1.m1@dommel.be]
Verzonden: zaterdag 12 april 2014 11:54
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: ervaringen met notarissen

 

Ik ben 49 en ik heb in mijn leven zelf drie keer een notaris (was iedere keer een andere) nodig gehad

-1e keer: bij de lening voor het aankopen van de bouwgrond en de lening van mijn eigen woning:

>> miserie met hopen : pas tijdens de “verlegging” merkt de notaris dat er misschien administratief iets mis is en dat de verlegging niet kan doorgaan : gevolg: deadline voor mij lening verstreken en een veel duurdere lening aan mijn been.  Zaak van gemaakt bij de federatie van notarissen. En maar onderhandelen door het notariaat om het bedrag van de schadevergoeding zo laag mogelijk te houden.  Er is een compensatie gekomen ja; maar of die de werkelijk extra kosten afdekte: niet echt te bewijzen …

-2e keer: halverwege de looptijd van de lening bij het overschakelen naar een andere lening

(die nu nog loopt).

>>geknoei bij de administratieve afhandeling (“mijn administratie heeft fouten gemaakt”,  tja, is de notaris niet de manager van zijn/haar kantoor misschien ?).   

Waardoor de afrekening niet was zoals het hoorde.  Enfin, is uiteindelijk wel binnen een redelijke termijn in orde gekomen …

-3e keer: bij een schenking aan mij door mijn vader aan mezelf

>> géén extra problemen gehad; de tarieven zijn nu eenmaal wat ze zijn…. 

 

2/3 negatief dus. In studententermen is dat een zware buis. 

 De conclusie van sommige personen na de betreffende Panorama-uitzending dat de gewone burger beter af zou kunnen zij zonder deze beroepsgroep lijkt me dan ook terecht. 

128 *

Van: …
Verzonden: dinsdag 22 april 2014 10:36
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: Panorama uitzendig de notaris verdeelt!

Geachte,

Ik zit midden in een procedure vereffening-verdeling waarin ik de gevolgen van de ‘straffeloosheid’ der notarissen meemaak.

Momenteel heb ik weinig tijd (daardoor) om mijn verhaal mee te delen.

Ik kan alleen maar instemmen met de feiten van het programma.

Tot wanneer blijft de evaluatie mogelijk?

Groeten, A.B.

*