Notarissen-evaluatie.be

Programma PANORAMA op Canvas  "De notaris verdeelt"

De uitzending "De Notaris verdeelt" werd bedacht en gerealiseerd door de VRT, Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie

en is uitgezonden op 30 januari 2014, in herhaling op 31 januari en  2 februari

Thema's


Home


Ervaringen


Notariaat en burger
Notarissen
zijn te commercieel geworden


4 op 10 ruzies
over erfenissen
raken nooit opgelost


De lijdensweg


Beroepsaansprakelijkheid van de notarissen versus burger


Plundering via negatief kaskrediet


Reacties vanwege lezers van HET LAATSTE NIEUWS

Gezien de enorme kijkcijfers, heeft de VRT beslist de reportage te herhalen in augustus 2014.

U kunt de uitzending herbekijken op het internet door te klikken op de link hieronder:

PANORAMA uitzending 5 De Notaris verdeelt

 

Verklaring van partijdigheid

(afgelegd door klokkenluider)

bij klachten van burgers ten overstaan van notarissen.

   

Aanvullend op het wetsvoorstel

vanwege Senator Christine DEFRAIGNE m.b.t. de aanstelling

van een neutrale Ombudsman/vrouw

m.b.t. klachten van burgers ten overstaan van notarissen.

Hier klikken

 

Reacties:  notarissenevaluatie@telenet.be

 Beroepsaansprakelijkheid van de notarissen

 

Ter info: uit PLUS.be magazine

Niet tevreden over uw notaris?

Een oud zeer.

 

(auteur notaris Eric Spruyt, 10 juli 2008)

Recht & Geld

Iedereen komt wel eens in contact met een notaris. Maar wat kunt u doen als hij zijn werk niet naar behoren vervult? Als u financiŽle schade lijdt? Of erger nog: als hij niet eerlijk met uw geld omspringt? In al deze gevallen is er een oplossing!

Jaarlijks gaan zo'n 2,5 miljoen cliŽnten langs bij hun notaris. Uit het jongste jaarverslag van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (KFBN) blijkt dat de 1332 Belgische notarissen in 2005 samen ruim 900 000 akten tekenden en meer dan 3 miljard euro aan registratierechten voor de staat en de regio's inden. Het notariskantoor is dan ook elke werkdag de polsslag van onze samenleving. Mensen gaan bij hun notaris te rade alvorens zich te engageren in zaken die hen na aan het hart liggen zoals een huwelijk, de aankoop van een woning, de oprichting van een onderneming, de regeling van een erfenis enz. Over het algemeen lijkt de burger best tevreden te zijn over de dienstverlening van het notariaat. Dit is recent nog gebleken uit een enquÍte die werd afgenomen bij ondernemers. Zo'n 80 % toonde zich tevreden tot zeer tevreden over de notariŽle dienstverlening (vertrouwensband, discretie, juridische kennis).

Een goed gesprek kan helpen

De perfectie is niet van deze wereld. Het kan dus gebeuren dat u de dienstverlening van een bepaalde notaris zwak, ja zelfs ronduit slecht vindt. Wat kunt u in een dergelijk geval, concreet doen? Vraag eerst en vooral een persoonlijk onderhoud. De praktijk leert dat heel wat misverstanden ontstaan of dat ongenoegen groeit omdat er iets fout is gelopen in de communicatie. Misschien bent u onvoldoende ingelicht door de notaris over sommige aspecten van uw dossier (inhoudelijke, wat de timing betreft of de kostprijs) en is het wenselijk dat ťťn en ander nog eens grondig wordt uitgelegd en met u doorgepraat. Het kan ook gebeuren dat bijvoorbeeld de afwikkeling van een erfenis naar uw oordeel te lang aansleept en dat de notaris u niet voldoende heeft uitgelegd waar precies de obstakels zitten.

De klachtenprocedure

Blijft u na een gesprek met uw notaris op uw honger of krijgt u hem niet te pakken, dan beschikt u over meerdere mogelijkheden waar u met uw grieven terecht kunt. U kunt zich in de eerste plaats richten tot de Provinciale Kamer van Notarissen waar uw notaris zijn standplaats heeft. Deze kamer kunt u min of meer vergelijken met de Orde van Advocaten of van Geneesheren: ze is belast met de handhaving van de tucht en de deontologie en houdt toezicht op de boekhouding van alle notarissen van de provincie. Ze heeft ook tot kerntaak klachten van de burgers over hun notaris te horen en te bemiddelen bij de afhandeling ervan.

Een klacht bij de Provinciale Kamer wordt bij voorkeur schriftelijk ingediend (adressen: zie het kaderstukje Meer info). De Kamervoorzitter neemt dadelijk na ontvangst van de klacht contact met de bewuste notaris die moet uitleggen wat er precies is fout gelopen. Als manifeste inbreuken op de beroepsregels worden vastgesteld zullen disciplinaire maatregelen genomen worden, zoniet probeert de Kamer te bemiddelen.

Blijft de Kamer echter bij de pakken zitten, dan kunt u aankloppen bij de Benoemingscommissie voor het Notariaat. Deze commissie werd in het leven geroepen na de hervorming van het notariaat in 1999.

Zij handhaaft weliswaar niet de tucht en de deontologie van de notarissen, maar kan bemiddelen tussen de klager en de notaris om tot een oplossing te komen. De Benoemingscommissie is een onafhankelijk orgaan en is paritair samengesteld uit notarissen, magistraten, universiteitsprofessoren en vertegenwoordigers uit het maatschappelijke middenveld.

Professionele fouten

Wat nu als een notaris een fout maakt in de uitoefening van zijn ambt die tot gevolg heeft dat u financiŽle schade ondervindt (of op termijn zou kunnen ondervinden).

Is de fout herstelbaar - gaat het bijvoorbeeld om ťťn of ander vormgebruik dat ongedaan kan gemaakt worden - dan zal de notaris dit ongedaan maken, als dat nodig is door de aanmaak van een nieuwe, correcte of verbeterende notariŽle akte. Uiteraard zal dit gratis gebeuren als de fout integraal aan de nalatigheid van de notaris zelf te wijten is.

Ook als de fout onherstelbaar is, blijft u als cliŽnt niet in de kou staan. Immers, iedere notaris is verplicht een beroepsverzekering af te sluiten bij de coŲperatieve vennootschap Verzekeringen van het Notariaat. Deze instelling verzekert de burgerlijke aansprakelijkheid van de notaris wegens beroepsfouten. De verzekering dekt bovendien de verantwoordelijkheid van de notaris of de schade die hij lijdt als gevolg van verduistering opgezet door medewerkers. Zij staat ook garant voor de uitbetaling van een schadevergoeding aan de notaris bij een gedeeltelijke of volledige vernieling van zijn archieven. De verzekeringen voorzien wel in plafonds die afhangen van het bedrag waarvoor de notaris verzekerd is. De meeste notarissenverzekeringen lopen echter in de miljoenen zodat de cliŽnt behoorlijk vergoed wordt, tenzij het om gigabedragen gaat.

VOORBEELD Karel heeft kinderen, maar wil in zijn testament ook een deel van zijn vermogen naar zijn petekind laten gaan. Het notariŽle testament vertoont echter een gebrek, waardoor het nietig is (bijv. omdat de notaris heeft nagelaten te vermelden dat het testament gedicteerd werd in aanwezigheid van de getuigen). In dat geval wordt het testament 'buitenspel gezet' en speelt het wettelijk erfrecht (tenminste als de kinderen de nietigheid inroepen). Gevolg: het petekind erft niets, alles gaat naar de kinderen. Maar als het petekind de beroepsfout van de notaris kan aantonen, kan het hem aansprakelijk stellen. De financiŽle schade kan dan in aanmerking komen voor vergoeding door de cv Verzekeringen van het Notariaat.

Misbruik van gelden

CliŽnten kunnen niet alleen schade ondervinden door professionele fouten vanwege een notaris, maar ook doordat deze zijn financiŽle verplichtingen niet nakomt of gelden misbruikt. Het notariaat stelt alles in het werk om dit maximaal te voorkomen. Zo wordt op vraag van de Provinciale Kamer op zeer regelmatige tijdstippen de boekhouding van iedere notaris gecontroleerd door een onafhankelijke bedrijfsrevisor, bijgestaan door een notaris, onderlegd in de boekhoudkundige regels. Niettegenstaande deze preventieve maatregelen loopt het soms toch nog fout. Ten dienste van de consument die het slachtoffer zou worden van financiŽle malversaties of insolvabiliteit van een notaris, werd echter een solidariteitsfonds in het leven geroepen, de NotariŽle Zekerheid genaamd. Het particuliere slachtoffer ter goeder trouw kan zich richten tot dit fonds dat vrijwillig tussenkomt op basis van vastgelegde criteria. In de regel kan gesteld worden dat dit tot ongeveer 75% van de geleden financiŽle schade in kapitaal dekt en in sommige (sociale) gevallen zelfs tot 100%.

Naar de rechter. Het spreekt tenslotte vanzelf dat buiten de hierboven besproken mechanismen van schadeloosstelling die eigen zijn aan het notariaat zelf, de burger steeds via de gewone rechtbanken zijn schade kan trachten te recupereren.

Omdat dit evenwel vaak tot een jarenlange procedureslag aanleiding geeft, hebben de hoger vermelde notariŽle instellingen ongetwijfeld hun maatschappelijk nut en verdienste.

Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat: info via website www.notaris.be


Auteur: Eric Spruyt | Publicatie: 10-07-2008 | Update: 24-07-2008

* * * *

Medegedeeld en voor commentaar en/of aanvulling vatbaar:

Van: Chris Van Tomme [mailto:vantommechris@gmail.com]
Verzonden: zondag 23 maart 2014 11:33
Aan: Notarissen-evaluatie
Onderwerp: Tip

Geachte,
Ik verneem dat de Benoemingscommissie Notariaat een nieuwe voorzitter heeft...

Het Notariaat heft een solidariteitsbijdrage bij Notarissen tot vergoeding (bij notariŽle blunders), heeft U daar reeds om verzocht?

Let wel, als je een vraag indient - zorg dat die ZEER goed geargumenteerd en gedocumenteerd is - het liefst houden ze zich van de dwaze (en ons voor nog veel dommer) eenmaal naar de prullenmand gewezen lijken ze daar niet op terug te willen komen.

Mij stuurden ze indertijd van het kastje naar de muur... ik moest wachten op een Gerechtelijke uitspraak eer ze eventueel wat zouden ondernemen tegen de notaris. Ze achtten dus niet zeker dat hij een fout gemaakt had.

Nu schrijft die nieuwe voorzitter dat de zaak in kracht van gewijsde gegaan is - dus gesloten en afgehandeld.

Ik wil hem antwoorden dat mijn akte "NIET" nietig werd verklaard - dus nog steeds een wettig in het ganse rijk uitvoerbare titel is.

TWEEDENS

Dat de rechter erfenis tot openbare orde gewezen heeft... Dat bij een vonnis rond openbare orde de procureur generaal gemachtigd is tot verbreking van het gewijsde.

Dat het notariaat een tuchtorgaan heeft die ook instaat tot vergoeding.

Groet, Cvt